184/1962

Annettu Helsingissä 23. päivänä helmikuuta 1962

Lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkeasetus

Sosiaaliministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään 9 päivänä helmikuuta 1962 annetun lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain (134/62) nojalla:

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) eläkelailla lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelakia;

2) vakuutetulla sellaista työntekijää, joka on vakuutettava eläkelain mukaan; sekä

3) vakuutusvuodella sellaista kalenterivuotta, jona vakuutettu on 18 vuotta täytettyään ansainnut eläkelain alaisissa työsuhteissa vähintään eläkelain 5 §:ssä säädetyn ja saman lain 12 §:n mukaan korjatun rajamäärän.

Jos eläkelaissa säädetyn eläketurvan järjestämisestä jollakin työalalla huolehtii muu eläkelaitos kuin työeläkekassa, on siitä soveltuvin osin voimassa, mitä tässä asetuksessa säädetään työeläkekassasta.

Eläketurvakeskus antaa eläkelain alaisessa työsuhteessa olevalle työntekijälle työntekijäin eläkeasetuksen 5 §:ssä tarkoitetun työeläkekortin, josta on soveltuvin osin voimassa, mitä sanotussa pykälässä säädetään.

Työnantajan on viimeistään kunkin kuukauden 20 päivänä suoritettava työeläkekassalle tämän määräämällä tavalla vakuutusmaksu edellisen kuukauden aikana maksamistaan palkoista.

Edellä 1 momentissa säädetyssä määräajassa työnantajan on myös toimitettava työeläkekassalle eläketurvakeskuksen vahvistamalle lomakkeelle laadittu tilitys.

Työeläkekassa voi hakemuksesta myöntää työnantajalle määräämillään ehdoilla oikeuden suorittaa vakuutusmaksu ja toimittaa tilitys toisinkin ajoin kuin 1 ja 2 momentissa on säädetty.

Eläketurvakeskuksen tulee työeläkekassan kanssa neuvoteltuaan antaa tarvittaessa yleisiä ohjeita siitä, miten 1 ja 3 momentin säännöksiä on sovellettava.

Eläketurvakeskuksen tulee vakuutetun pyynnöstä antaa hänelle kirjallinen ilmoitus siitä työntekijäin eläkelain 9 §:n mukaisesti muunnetusta yhteenlasketusta palkkamäärästä, josta hänen työsuhteittensa perusteella on työeläkekassoille suoritettu vakuutusmaksuja.

Eläketurvakeskuksen tulee työeläkekassan esityksestä vahvistaa eläkekassan piiriin kuuluvaa työalaa varten työnimikkeistö ja vuosittain kullekin nimikkeelle, miehille ja naisille erikseen, se keskipalkka, joka vastaa näissä töissä edellisen kalenterivuoden aikana keskimäärin maksettuja eläkelain 6 §:n mukaisin perustein määritettyjä palkkoja aikayksikköä kohti.

Vakuutetulle rekisteröidään kultakin vakuutusvuodelta sen työn nimike, jota hän on suorittanut. Jos hän on suorittanut erilaisia töitä, rekisteröidään se nimike, jota vastaavasta työstä hän on saanut suurimman ansiomäärän. Eläkelain 5 §:n 4 momentissa tarkoitettuna vakuutetun aikayksikköä kohti laskettuna palkkana käytetään hänelle viimeisenä ja sitä edellisenä vakuutusvuotena rekisteröidylle nimikkeelle 1 momentin mukaisesti vahvistettua keskipalkkaa. Jos hänelle rekisteröitävä työnimike näinä vuosina on erilainen, lasketaan palkka kummankin nimikkeen mukaisten, viimeksi vahvistettujen keskipalkkojen keskiarvona.

Määrättäessä eläkelain 7 §:n 1 momentissa tarkoitettua vakuutetun palkan markkamäärää, josta keskimäärin on suoritettu vakuutusmaksu, jaetaan vakuutusvuosilta suoritettujen vakuutusmaksujen perusteena olevien, työntekijäin eläkelain 9 §:n mukaisesti korjattujen palkkojen yhteismäärä vastaavien vakuutusvuosien lukumäärällä. Jos kuitenkin työkyvyttömyyden pääasiallisena syynä oleva sairaus, vika tai vamma on alkanut vakuutusvuotena, otetaan tästä vuodesta huomioon vain se osa, joka oli kulunut ennen sanotun sairauden, vian tai vamman alkamista. Vastaavasti, mikäli vakuutusvuodeksi on luettava se vuosi, jona vakuutettu on täyttänyt 18 vaotta, mainitusta vuodesta on otettava huomioon vain se osa, jona vakuutettu oli täyttänyt sanotun iän. Vuosi 1962 otetaan huomioon enintään puolena vuotena.

Eläkkeitä työntekijäin eläkelain 8 §:n 1 momentin mukaan yhteen sovitettaessa kansaneläke otetaan huomioon siten kuin saman pykälän 6 momentissa on säädetty.

Työkyvyttömyyseläkettä voidaan vähentää eläkkeen hakijalta, jonka rikollinen teko tai törkeä tuottamus on olennaisesti myötävaikuttanut hänen työkyvyttömyytensä syntymiseen.

Työntekijäin eläkelain 9 §:ssä tarkoitettua eläketurvan tarkistusta varten sosiaaliministeriö vahvistaa joka kalenterivuodeksi palkkaindeksiluvun käyttäen perusteena yleistä palkkatasoa edellisen vuoden syyskuussa. Kunkin kalenterivuoden indeksiluku on julkaistava ennen edellisen vuoden marraskuun 15 päivää.

10§

Jos työntekijä, oltuaan eläkelain alaisessa työsuhteessa, on työsuhteessa, johon sovelletaan työntekijäin eläkelakia, hän saa eläkelain mukaan ansaitsemaansa eläkeoikeutta vastaavan vapaakirjan, jonka perusteella maksettavan eläkkeen määrien, ehtojen hakemisen ja maksamisen osalta noudatetaan vastaavasti työntekijäin eläkelakia, ja sen nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä

11§

Eläkehakemus on tehtävä kirjallisesti eläketurvakeskuksen vahvistamalle lomakkeelle.

Hakemukseen on liitettävä työeläkekassan määräämä selvitys. Työkyvyttömyyseläkehakemuksen ratkaisemista varten työeläkekassalle on myös toimitettava eläketurvakeskuksen vahvistamalle lomakkeelle laadittu lääkärinlausunto hakijan terveydentilasta. Työeläkekassa voi kuitenkin hyväksyä muunkinlaisen lääkärinlausunnon tai sitä vastaavan selvityksen ja myös, jos hakija on hoidettavana sairaalassa tai parantolassa taikka jos siihen on muu erityinen syy, omalla kustannuksellaan hankkia lääkärinlausunnon.

12§

Eläkehakemus katsotaan tehdyksi sinä päivänä, jolloin se on annettu tai postitse saapunut jollekin työeläkekassalle tai työntekijäin eläkelaissa tarkoitetulle eläkelaitokselle tahi eläketurvakeskukselle taikka tällaisen kassan tai laitoksen sitä varten valtuuttamalle asiamiehelle. Jollei hakija työeläkekassan määräämässä kohtuullisessa ajassa kehoituksen saatuaan toimita sille hakemuksen ratkaisemiseksi tarvittavaa lisäselvitystä tai jos hakemus on jätetty sillensä sen vuoksi, että hakija ei ole noudattanut 14 §:n 1 momentissa tarkoitettua määräystä, katsotaan hakemus kuitenkin tehdyksi vasta silloin, kun työeläkekassalle on saapunut hakemuksen ratkaisemiseksi tarvittava selvitys.

13§

Eläkehakemuksen ratkaisee ja eläkkeen maksamisesta huolehtii se työeläkekassa, johon hakija on viimeisen työsuhteensa perusteella kuulunut. Jos tästä syntyy epätietoisuutta tai jos on olemassa erityinen syy, voi eläketurvakeskus määrätä sen työeläkekassan, jolle edellä mainitut tehtävät kuuluvat.

Jos hakija on oikeutettu eläkkeeseen myös työntekijäin eläkelain alaisen työsuhteen perusteella huolehtii mainittu työeläkekassa edellä sanotuista tehtävistä myös tämän eläkkeen osalta. Siinä tapauksessa, että hakija on viimeksi ollut työntekijäin eläkelain alaisessa työsuhteessa, on noudatettava työntekijäin eläkeasetuksen 12 §:n säännöksiä.

Työeläkekassan on tarpeelliset selvitykset saatuaan ratkaistava eläkehakemus viivytyksittä. Päätös on lähetettävä asianomaiselle postitse hänen ilmoittamallaan osoitteella tai toimitettava hänelle muulla tavalla todisteellisesti tiedoksi.

14§

Työkyvyttömyyseläkkeen hakija tai sen saaja on velvollinen, jos työeläkekassa niin määrää, käymään työkyvyttömyyden selvittämistä varten tutkittavana eläkekassan nimeämän lääkärin luona tai eläkekassan osoittamassa sairaalassa. Eläkekassan on tällöin korvattava tutkimuksesta aiheutuvat kustannukset, joihin luetaan myös kohtuulliset matkakustannukset ja kohtuullinen matkapäiväraha toiselle paikkakunnalle määräyksen mukaisesti suoritetusta matkasta.

Jos hakija tai eläkkeensaaja ilman hyväksyttävää syytä jättää edellä 1 momentissa tarkoitetun määräyksen noudattamatta, voidaan hakemus jättää sillensä tai jo myönnetyn eläkkeen maksaminen keskeyttää, kunnes määräystä on noudatettu.

15§

Eläke maksetaan kuukausittain. Eläke, jonka määrä on pienempi kuin 3 000 markkaa kuukaudessa, saadaan kuitenkin maksaa neljännesvuosittain.

16§

Jos vanhuuseläkkeen määrä on pienempi kuin 1 000 markkaa kuukaudessa, työeläkekassalla on oikeus työntekijän suostumuksella suorittaa eläke kertasuorituksenaoka lasketaan sosiaaliministeriön vahvistamien perusteiden mukaan. Työntekijällä, joka on saanut kertasuorituksen, ei sen jälkeen ole oikeutta eläkkeeseen niiden työsuhteiden perusteella, joiden nojalla suoritusta vastaava eläke olisi maksettu.

17§

Jos eläkkeensaaja joutuu rangaistuslaitokseen vapausrangaistusta kärsimään taikka pakkolaitokseen tai pakkotyölaitokseen, voidaan eläke siltä ajalta, jonka laitoksessaolo kestää, asianomaisen sosiaalilautakunnan esityksestä maksaa lautakunnalle käytettäväksi eläkkeensaajan ja hänen huollettavinaan olevien niiden omaisten vastaiseen huoltoon, joista hän lain mukaan on velvollinen pitämään huolta.

18§

Eläkkeensaajan kuollessa lakkaa oikeus eläkkeen saamiseen kuolinpäivää seuraavan maksukauden alusta. Jos työkyvyttömyyseläke lakkautetaan työkyvyn palautumisen vuoksi tai jos eläke muusta syystä lakkautetaan tai sitä vähennetään, päättyy sen maksaminen tai suoritetaan vähennettyä eläkettä lähinnä seuraavasta mahdollisesta erääntymispäivästä.

19§

Paitsi niitä tehtäviä, joista on erikseen säädetty, eläketurvakeskus suorittaa työeläkekassojen lukuun, sikäli kuin se ei ole niiden kanssa toisin sopinut, ne vakuutusteknilliset työt, jotka koskevat vakuutetuista annettujen tietojen rekisteröimistä ja käsittelyä sekä eläkkeiden laskemista ja maksatusta, samoin kuin työeläkekassojen yhteistoimintaa edellyttävät muutkin tehtävät. Näistä töistä eläketurvakeskukselle aiheutuvista kustannuksista vastaavat työeläkekassat yhteisesti vakuutusmaksutulojensa suhteessa.

Työeläkekassojen tulee eläketurvakeskukselle toimittaa 1 momentissa tarkoitettujen tehtävien suorittamista varten tarpeelliset tiedot sekä muitakin eläketurvan järjestämistä koskevia tietoja, siten kuin eläketurvakeskus tarkemmin määrää.

Työeläkekassojen osallistumisesta eläketurvakeskukselle aiheutuneiden muiden kuin 1 momentissa tarkoitettujen kustannusten korvaamiseen on voimassa, mitä työntekijäin eläkeasetuksessa eläkelaitoksista säädetään. Niin ikään on työeläkekassojen osalta soveltuvin osin noudatettava, mitä työntekijäin eläkeasetuksessa säädetään menettelystä sen selvittämiseksi, miten vastuu maksetuista eläkkeistä jakaantuu eläkelaitosten kesken, ja selvityksen perusteella suoritettavasta hyvityksestä.

20§

Jos työeläkekassan tai eläketurvakeskuksen toimituskirja annetaan koneellisessa tietojenkäsittelyssä tai muutoin ainakin osittain painomenetelmää käyttäen aikaan saatuna asiakirjana, voidaan allekirjoitus siihen merkitä koneellisesti.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1962.

Helsingissä 23. päivänä helmikuuta 1962

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
Mauno Jussila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.