138/1962

Annettu Helsingissä 9. päivänä helmikuuta 1962

Laki sotilasvammalain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 28 päivänä toukokuuta 1948 annetun sotilasvammalain 5 §:n 1 momentti, 14 § ja 15 §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 5 §:n 1 momentti ja 14 § 16 päivänä joulukuuta 1960 annetussa laissa (481/60) sekä 15 §:n 1 momentti 15 päivänä kesäkuuta 1956 annetussa laissa (389/56), näin kuuluviksi:

Omaisella tarkoitetaan tässä laissa:

1) puolisoa ja seitsemäätoista vuotta nuorempaa lasta, aviomiestä kuitenkin vain, jos hän työ tai ansiokyvyttömyyden ja varattomuuden takia on vaimonsa elätettävänä;

2) vanhempia, jos heidän työ tai ansiokykynsä ja varallisuutensa ovat niin vähäiset, että he ovat vailla kohtuullista elatusta, eikä ole olemassa muita siitä huolehtimiseen kykeneviä elatusvelvollisia omaisia sekä, kun on kysymyksessä huoltoeläke, myös vanhempia, joilta ainoa poika tai ainakin kaksi lasta on kuollut tai kadonnut sellaisissa olosuhteissa, että sen johdosta on suoritettava korvausta tämän lain mukaan; sekä

3) seitsemäätoista vuotta vanhempia lapsia sekä mainittua ikää nuorempia lapsenlapsia ja sisaruksia samoin kuin otto- ja isovanhempia, jos mainittujen henkilöiden työ- tai ansiokyky sekä varallisuus ovat niin vähäiset, että he elatukseensa nähden ovat huomattavasti riippuvaisia vahingoittuneesta tai sairastuneesta.

14§

Jos 1 §:ssä tarkoitetun henkilön vamman tai sairauden seurauksena on ollut kuolema tahi hän omatta syyttään on kadonnut sellaisissa olosuhteissa, joiden perusteella kuoleman johdosta olisi suoritettava korvausta, suoritetaan huoltoeläkettä niille, jotka hänen kuollessaan tai kadotessaan olivat hänen 5 §:ssä tarkoitettuja omaisiaan, vanhemmalle myös silloin, kun hän myöhemmin tulee tällaiseksi omaiseksi. Mitä edellä on sanottu, on myös noudatettava, jos vahingoittuneella tai sairastuneella kuollessaan oli vähintään kahdeksaksikymmeneksi sadalta arvioidun työkyvyttömyysasteen mukainen, ainakin yhdeksi vuodeksi vahvistettu alinkorko.

Huoltoeläkkeen vuotuismäärä on:

1) leskelle, jolla on tai on ollut lapsi, 140 000 markkaa sekä muulle leskelle 50 000 markkaa, kunnes hän on täyttänyt 55 vuotta, minkä jälkeen eläkkeen vuotuismäärä on 140 000 markkaa;

2) lapselle 79 500 markkaa ja täysorvolle sen lisäksi 79 500 markkaa;

3) vanhemmille, molempien vanhempien eläessä, 57 500 markkaa kummallekin ja muuten 79 500 markkaa; sekä

4) muulle omaiselle 34 500 markkaa.

Muussa kuin 1 momentissa mainitussa tapauksessa suoritetaan, milloin vahingoittuneella tai sairastuneella kuollessaan oli vähintään viideksikymmeneksi sadalta arvioidun työkyvyttömyysasteen mukainen, ainakin yhdeksi vuodeksi vahvistettu alinkorko eikä kuoleman johdosta ole suoritettava korvausta tapaturmavakuutuslain tai siinä säädettyjen perusteiden mukaisesti, hänen 5 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetulle omaiselleen huoltoeläkkeenä kolmeneljännestä sen 2 momentissa mainitusta vuotuismäärästä, jos työkyvyttömyysaste oli vähintään kuusikymmentä sadalta, ja puolet sen vuotuismäärästä, jos työkyvyttömyysaste oli sitä pienempi.

Ratkaistaessa asiaa, joka koskee työkyvyttömyysasteeseen perustuvaa huoltoeläkettä, sovelletaan vastaavasti, mitä 3 §:ssä on säädetty.

Huoltoeläke maksetaan asuinpaikkakunnan kalleuden perusteella korotettuna enintään kolmellakymmenellä sadalta. Paikkakuntien kalleusluokituksen määrää sosiaaliministeriö.

Henkilö, jolla olisi oikeus huoltoeläkkeeseen kahden tai useamman omaisensa jälkeen, saa kuitenkin huoltoeläkkeen vain sen omaisen kuoleman johdosta, jonka jälkeen suoritettava huoltoeläke on suurin.

15§

Milloin avioliitto on solmittu ruumiinvamman syntymisen tai sairauden ilmaantumisen jälkeen, ei leskellä, ellei avioliitosta ole syntynyt lasta tai ellei avioliitto ole kestänyt kymmentä vuotta, eikä hänen lapsellaan ole oikeutta huoltoeläkkeeseen. Sama on lakina ottolapsesta, joka on lapseksi otettu mainitun ajankohdan jälkeen. Huoltoeläkettä ei myöskään anneta sellaisen henkilön jälkeen, joka kuollessaan tai kadotessaan on ollut seitsemäätoista vuotta nuorempi, ellei jälkeenjäänyt ole hänen lapsensa.


Työkyvyttömyysasteeseen perustuvaa 14 §:ssä tarkoitettua ja avioliiton kestoaikaan perustuvaa 15 §:ssä tarkoitettua huoltoeläkettä suoritetaan sanotuissa lainkohdissa säädetyin edellytyksin myös ennen tämän lain voimaantuloa tapahtuneen kuoleman johdosta, jos vahingoittuneella sai sairastuneella on ollut oikeus korvaukseen sotilasvammalain tai sotilasvammalain soveltamisalan laajentamisesta 15 päivänä kesäkuuta 1956 (390/56) annetun lain 1 §:n 2 momentissa mainitun lain nojalla. Huoltoeläkettä voidaan hakea määräajasta riippumatta ja otetaan hakemus tutkittavaksi aikaisempien päätösten estämättä. Huoltoeläke suoritetaan aikaisintaan sen kalenterivuosineljänneksen alusta lukien, jonka aikana hakemus on saapunut valtion tapaturmatoimistolle.

Helsingissä 9. päivänä helmikuuta 1962

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
Mauno Jussila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.