584/1961

Annettu Helsingissä 30. päivänä joulukuuta 1961

Laki kansaneläkelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 8 päivänä kesäkuuta 1956 annettu kansaneläkelain 9 §, 30 §:n 1 momentti ja 80 §, 9 § sellaisena, kuin se on osittain muutettuna 12 päivänä joulukuuta 1958 annetussa laissa (486/58), ja 30 §:n 1 momentti sellaisena kuin se on 4 päivänä marraskuuta 1960 annetussa laissa (466/60), näin kuuluviksi:

Vakuutusmaksun ennakonpidätyksen ja ennakonkannon etumaksun suorittamisesta eläkelaitokselle säädetään ennakkoperintälaissa.

Verotuslaissa tarkoitetun veronkantoviranomaisen on kultakin kalenterivuodelta suoritettava eläkelaitokselle työnantajan kansaneläkemaksun etumaksua kunkin kunnan kohdalta yhteensä 96 sadalta viimeksi kulunutta kalenterivuotta edeltäneenä vuotena maksettujen työnantajan kansaneläkemaksujen yhteismäärästä. Etumaksu on maksettava kuukausittain kahtenatoista samansuuruisena eränä vuodessa siten, että ensimmäinen erä suoritetaan helmikuussa ja viimeinen erä seuraavan vuoden tammikuussa.

Kalenterivuoden päätyttyä tulee veronkantoviranomaisen seuraavan joulukuun loppuun mennessä suorittaa eläkelaitokselle työnantajan kansaneläkemaksuista se osa, jota ei ole 2 momentin mukaan suoritettu etukäteen.

Kunnallisen jaoituksen muuttuessa tai milloin yleisen palkkatason muuttuminen taikka muu erityinen syy aiheuttaa työnantajan kansaneläkemaksujen määrään ilmeisen muutoksen etumaksun perusteena olevan vuoden vastaavaan määrään verrattuna, valtiovarainministeriöllä on eläkelaitosta kuultuaan valta määrätä etumaksua vastaavasti korotettavaksi tai alennettavaksi.

30§

Vuositulolla, jonka perusteella oikeus eläkkeen tukiosaan vahvistetaan, tarkoitetaan sitä tosiasiallista tuloa, jota asianomaisen henkilön voidaan kohtuullisen arvion mukaan edellyttää jatkuvasti vuosittain saavan lisättynä kymmenennellä osalla siitä määrästä, jolla hänen omaisuutensa arvo ylittää 2 500 000 markkaa tai, jos hän on naimisissa, jolla puolisoiden yhteisen omaisuuden arvo ylittää 3 700 000 markkaa. Jos joku on luovuttanut omaisuutta toiselle korvauksetta tai suhteettoman vähäistä korvausta vastaan ja saa elatuksensa tai osan siitä omaisuuden vastaanottajalta, voidaan luovutetun omaisuuden kohtuulliseksi arvioitu tuotto kokonaan tai osaksi lukea luovuttajan vuosituloksi.


80§

Valtioneuvostolla on valta päättää sellaisia poikkeuksia tämän lain säännöksistä, jotka johtuvat lain mukaan maksettavia etuja koskevasta vieraan vallan kanssa tehdystä vastavuoroisesta sopimuksesta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1962.

Helsingissä 30. päivänä joulukuuta 1961

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
Mauno Jussila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.