344/1961

Annettu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 1961.

Laki leimaverolain muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain (662/43) 4 §:n kolmas viranomaisten ryhmä, sellaisena kuin se on 26 päivänä kesäkuuta 1959 annetussa laissa (271/59), 10 §:n oleskelukirjaa ja työlupaa sekä 14 §:n ilmoitusta kaupparekisteriin koskevat nimikkeet, sellaisina kuin ne ovat 8 päivänä kesäkuuta 1956 annetussa laissa (332/56), 10 a luvun otsake, sellaisena kuin se on 30 päivänä joulukuuta 1949 annetussa laissa (861/49), ja 65 a §, sellaisena kuin se on 15 päivänä joulukuuta 1950 annetussa laissa (597/50), sekä lisätään lain 10 §:ään, sellaisena kuin se on muutettuna 8 päivänä kesäkuuta 1956 annetulla lailla, 5 päivänä joulukuuta 1957 annetulla lailla (385/57), 26 päivänä kesäkuuta 1959 annetulla lailla sekä 23 päivänä joulukuuta 1959 ja 20 päivänä helmikuuta 1960 annetuilla laeilla (479/59 ja 102/60), uusi alkuperätodistusta koskeva nimike ja 14 §:ään, sellaisena kuin se on muutettuna 8 päivänä kesäkuuta 1956 annetulla lailla, 2 päivänä syyskuuta 1957 annetulla lailla (299/57) sekä 5 päivänä joulukuuta 1957 ja 26 päivänä kesäkuuta 1959 annetuilla laeilla, uusi anniskelusopimusta koskeva nimike sekä lakiin uusi 65 b § seuraavasti:

4 §.

Viranomaiset, joiden toimituskirjoista leimaveroa on suoritettava, luetaan leiman määräri puolesta kuuteen ryhmään seuraavasti:


3 ryhmä:

Lääninhallitukset, suojelupoliisi, lääkintöhallitus, valtiokonttori, tullihallitus, valtiontalouden tarkastusvirasto, tuomiokapitulit, ortodoksinen kirkollishallitus, kouluhallitus, valtionarkisto, maakunta-arkistot, sota-arkisto, maanmittaushallitus, maataloushallitus, asutushallitus, metsäntutkimuslaitos, ilmatieteellinen keskuslaitos, tie- ja vesirakennushallitus, rakennushallitus, vesistötoimikunta, valtion vesivoimatoimikunta, merenkulkuhallitus, patentti- ja rekisterihallitus, valtion tapaturmatoimisto, rautatiehallitus, posti- ja lennätinhallitus sekä metsähallitus.


10 §.

Seuraavat toimituskirjat tai viranomaiselle esitettyyn asiakirjaan merkityt lupatodistukset, mikäli ne eivät ole leimaverosta vapaat, on 6 ja 8 §:ssä säädetyn leiman sijasta varustettava leimalla seuraavin määrin:


Alkuperätodistus, jonka tullikamari antaa, 1 000 markkaa.


Muukalaispassi sekä päätös, jolla ulkomaalaisen siihen perustuva oleskelulupa pitennetään, vastavuoroisuudesta riippuen, harkinnan mukaan enintään 12 000 markkaa.


Työlupa, joka Suomessa merkitään ulkomaalaisen passiin, passin sijasta hyväksyttyyn henkilöllisyystodistukseen tai Suomessa annettuun muukalaispassiin, vastavuoroisuudesta riippuen, harkinnan mukaan enintään 12 000 markkaa.


14 §.

Jäljempänä mainituista asiakirjoista, ilmoituksista ja voitoista, mikäli ne eivät ole leimaverosta vapaat, peritään leimavero seuraavin määrin:

Anniskelusopimus, Oy Alkoholiliike Ab:n tekemä, 65 b §:n mukaan.


Ilmoitus kaupparekisteriin:

1) kun toiminimi ensi kerran rekisteriin ilmoitetaan 6 000 markkaa, paitsi yktsityisen elinkeinonharjoittajan ilmoituksesta 3 000 markkaa;

2) kun prokura, haarakonttorin perustaminen tai rekisteriin tehtävä muutos ilmoitetaan 2 000 markkaa, paitsi rekisteriin tehtävän muutoksen koskiessa osuuskunnan sääntöjen muuttamista 4000 markkaa.


10 a luku.

Väkijuomien vähittäismyynti ja anniskelu.

65 a §.

Oikeudesta käyttää Oy Alkoholiliike Ab:n antamaa myymälätodistusta, jolla henkilö on osoitettu määrätyn väkijuomamyymälän asiakkaaksi, maksetaan siltä kalenterivuodelta, jonka aikana myymälätodistus annetaan, leimaveroa 300 markkaa, sekä seuraavilta kalenterivuosilta 100 markkaa, kuitenkin niin, että vaihdettaessa asiakkaan hallussa oleva myymälätodistus uuteen myymälätodistukseen, leimavero siltä kalenterivuodelta on. myös 100 markkaa.

Oy Alkoholiliike Ab voi, jos leimavero odelliseltä kalenterivuodelta on maksettu, oikeuttaa myymälätodistuksen haltijan tammija helmikuun aikana käyttämään myymälätodistusta, vaikkei leimaveroa kuluvalta kalonterivuodelta vielä ole suoritettu.

65 b §.

Anniskelusopimuksesta, jolla Oy Alkoholiliike Ab antaa majoitus- tai ravitsemisliikkeen harjoittajalle oikeuden anniskella väkijuomia, peritään leimaveroa liikkeen laadusta ja laajuudesta, anniskeluoikeuksista ja anniskeluhintaluokasta sekä anniskelusopimuksen voimassaoloajasta riippuen vähintään 5 000 ja enintään 100 000 markkaa. Milloin voimassa olevaa anniskelusopimusta muutetaan liikkeenharjoittajan eduksi, otetaan laadittavasta uudesta anniskelusopimuksesta perittävää leimaveroa määrättäessä vähennyksenä huomioon sopimuksen tarkoittamalta ajalta jo suoritettu leimavero. Jos muutos on vähäinen tai tarkoittaa enintään kahden viikon aikaa, ei leimaveroa kuitenkaan peritä.

Anniskelusopimuksesta maksettavan leimaveron määrää erityinen ravintolalautakunta. Lautakuntaan kuuluu puheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä, jotka samoin kuin heidän varamiehensä valtioneuvosto määrää viideksi vuodeksi kerrallaan. Jäsemstä ja varajäsenistä on yksi määrättävä valtiovaramministeriön ja yksi sisäasiainministeriön virkamiehistä sekä yksi Oy Alkoholiliike Ab:n ehdottamista henkilöistä. Yhden jäsenistä ja varajäsenistä tulee olla ravintola-alan erityisiin olosuhteisiin perehtynyt.

Leimaveron määräämistä varten on Oy Alkoholiliike Ab:n toimitettava tekemänsä anniskelusopimus sekä veron määräämisessä tarvittava selvitys ravintolalautakunnalle, jonka tulee palauttaa sopimus päätöksellään varustettuna Oy Alkoholiliike Ab:lle.

Anniskelusopimus on ravintolalautakunnan määräämällä leimalla varustettuna ennen anniskelun aloittamista esitettävä anniskelupaikkakunnan poliisiviranomaiselle, jonka tulee tehdä leimamerkit kelpaamattomiksi.

Ravintolalautakunnan päätöksestä on sillä, jota asia koskee, oikeus valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta.


Tämän lain anniskelusopimuksia koskevia säännöksiä sovelletaan sellaisiin sopimuksiin, joiden voimassaoloaika alkaa 1 päivänä tammikuuta 1962 tai sen jälkeen, ja sillä kumotaan mainitusta päivästä alkaen leimaverolain 10 §:n päätös-nimikkeen 8 kohta, sellaisena kuin se on 8 päivänä kesäkuuta 1956 annetussa laissa (332/56). Anniskelusopimuksesta, jolla liikkeenharjoittajalle annetaan oikeus toimittaa väkijuomien anniskelua vuosina 1962-1964, ei kuitenkaan peritä leimaveroa, jos liikkeenharjoittaja on jonlukuun 31 päivän 1956 jälkeen annetusta toimituskirjasta suorittanut leimaverolain mainitussa kohdassa tarkoitetun, liikkeen perustamisesta perittävän leimaveron sen liikkeen osalta, jossa anniskelu tapahtuu.

Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 1961.

Tasavallan Presidentti
URHO KEKKONEN.

Ministeri.
J. E. Niemi.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.