307/1961

Annettu Helsingissä 9 päivänä kesäkuuta 1961

Laki vastavuoroisesta sairaan- ja terveydenhoidosta rajaseudulla

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Rajaseudulla tarkoitetaan tässä laissa niitä kuntia, joiden maaraja ulottuu Ruotsin tai Norjan valtakunnan rajaan.

2 §

Lääkärillä, joka on Ruotsissa tai Norjassa valtakunnan rajalla olevassa kunnassa kunnanlääkäriä vastaavassa virka-asemassa, on oikeus harjoittaa lääkärintointa naapurikunnassa rajaseudulla Suomessa, niinkuin tässä laissa ja sen nojalla annettavassa asetuksessa säädetään.

3 §

Ruotsissa tai Norjassa valtakunnan rajalla olevassa kunnassa asuva, yksityisvastaanottoa pitävä lääkäri voi lääkintöhallitukselta saada luvan harjoittaa lääkärintointa naapurikunnassa rajaseudulla Suomessa. Samanlainen oikeus voidaan antaa myös erikoislääkärille, joka ei vakinaisesti asu naapurimaan raja-alueella, mutta siellä pitää vastaanottoa.

4 §

Rajaseudun kaupungin- ja kunnanlääkärin tulee voida ottaa vastaan potilaita Ruotsin ja Norjan naapurikunnista ja tarvittaessa voida matkustaa sairaskäynnille naapurimaan raja-alueelle.

5 §

Toimiessaan Ruotsissa tai Norjassa tulee 4 §:ssä mainitun lääkärin, jolle asianomainen maa on antanut luvan toimia lääkärinä raja-alueellaan, noudattaa kotimaansa taksoja. Samoin noudattavat Suomessa rajaseudulla toimivat ruotsalaiset ja norjalaiset lääkärit oman maansa taksoja.

6 §

Ruotsissa tai Norjassa raja-alueella virassa oleva tai asuva terveyssisar ja kätilö saa harjoittaa naapurikunnassa Suomen rajaseudulla terveyssisaren tai kätilön tointa.

Suomen rajaseudun terveyssisaren ja kätilön tulee tarvittaessa voida toimia ammatissaan Ruotsin tai Norjan raja-alueella. Taksojen noudattamisesta on tällöin soveltuvin osin voimassa, mitä edellä on lääkärin taksoista säädetty.

7 §

Milloin pikainen apu on Ruotsin tai Norjan raja-alueella oleskelevalle potilaalle välttämätön eikä sitä voida ilman huomattavaa haittaa ja ajanhukkaa muutoin järjestää, tulee tällaisella potilaalla olla oikeus päästä sairaalaan rajaseudulla Suomessa.

Edellä 1 momentissa mainitulta potilaalta ei saa sairaalassa periä korkeampaa maksua kuin suomalaiselta potilaalta.

8 §

Jos Ruotsin tai Norjan rajaseudulla asuvien henkilöiden on vaikeata käydä tuberkuloositarkastuksessa tai äitiysneuvolassa omassa maassaan, otetaan heidät vastaan Suomessa rajaseudulla toimitettavissa tarkastuksissa ja äitiysneuvoloissa.

9 §

Rajaseudun kaupungin- ja kunnanlääkärillä on oikeus tilata sairaankuljetuslentokone Ruotsista tai Norjasta, milloin lentokuljetus on välttämätön eikä sitä voida saada omasta maasta vaikeuksitta. Tällaisesta kuljetuksesta johtuneet kustannukset maksetaan asianomaiselle vieraan valtion lentoyhtiölle ensi kädessä valtion varoista. Sama oikeus on maassa tämän lain mukaan toimivalla ruotsalaisella ja norjalaisella lääkärillä.

10 §

Jos suomalainen rajaseudulla oleskeleva potilas on ollessaan Ruotsissa tai Norjassa raja-alueen sairaalassa joutunut maksamaan hoitopäivämaksun, joka on suurempi kuin vastaava päivämaksu Suomessa, on potilaan kotikunta velvollinen maksamaan suomalaisen sairaalan ja ulkomaalaisen sairaalan hoitopäivämaksun erotuksen ja saa kunta näin suorittamiinsa kustannuksiin valtionapua saman perusteen mukaan kuin paikallissairaalan valtionavusta on sairaalalaissa (49/56) säädetty.

11 §

Tarkemmat määräykset tämän lain soveltamisesta ja ulkomaalaisen lääkärin oikeudesta täällä harjoittaa lääkärintointa annetaan asetuksella.

Helsingissä 9 päivänä kesäkuuta 1961

Tasavallan Presidentti
URHO KEKKONEN

V.t. sisäasiainministeri
Heikki Hosia

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.