16/1958

Annettu Helsingissä 17. päivänä tammikuuta 1958

Laki sotilasvammalain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 28 päivänä toukokuuta 1948 annetun sotilasvammalain (404/48) 29 §, sellaisena kuin se on 29 päivänä kesäkuuta 1953 annetussa laissa (289/53), sekä lisätään sanottuun lakiin uusi 29 a § seuraavasti:

29§

Valtion tapaturmatoimiston päätökseen haetaan muutosta vakuutusoikeudelta kirjallisella valituksella viimeistään kolmantenakymmenentenä päivänä ennen kello kahtatoista sen päivän jälkeen, jona valittaja sai päätöksestä tiedon. Valtion tapaturmatoimiston 32 §:n 1 ja 3 momentissa ja 33 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa antamaan päätökseen ei kuitenkaan saa hakea muutosta.

Vakuutusoikeuden päätökseen, mikäli on kysymys siitä, oikeuttaako ruumiinvamma, sairaus, kuolema tai katoaminen tämän lain mukaiseen korvaukseen, saa hakea muutosta korkeimmalta oikeudelta viimeistään kuudentenakymmenentenä päivänä ennen kello kahtatoista sen päivän jälkeen, jona valittaja on saanut tiedon vakuutusoikeuden päätöksestä. Vakuutusoikeuden 12 §:ssä, 15 §:n 4 momentissa, 16 ja 18 §:ssä, 32 §:n 2 momentissa sekä 42 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa antama päätös on lopullinen samoin kuin 5 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen henkilöiden oikeutta huoltoeläkkeesen koskeva päätös, ei kuitenkaan siltä osalta, kuin on kysymys 1, 2 tai 3 §:ssä säädetyistä korvattavuuden edellytyksistä.

Oikeudesta toimittaa valituskirja vakuutusoikeudelle postitse tai lähetin välityksellä on erikseen säädetty.

Jollei valituksen yhteydessä muuta näytetä, katsotaan valittajan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, jona päätös on valtion tapaturmatoimistosta tai vakuutusoikeudesta hänen ilmoittamallaan osoitteella varustettuna pantu postiin.

29a§

Niiden asioiden käsittelyä varten, joihin tätä lakia on sovellettava, on vakuutusoikeudessa siitä annetussa laissa tarkoitettuina maallikkojäseninä kaksi sotilasjäsentä, joista toisen tulee olla upseerin virassa palvellut ja toisen kanta-alipäällystöön kuuluva, ja kaksi korvauksensaajien oloja tuntevaa jäsentä sekä tarpeellinen määrä näiden varajäseniä.

Edellä 1 momentissa tarkoitetut jäsenet valtioneuvosto määrää, sotilasjäsenet puolustusministeriön ja korvauksensaajien oloja tuntevat jäsenet sosiaaliministeriön esityksestä kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Viimeksi mainittujen jäsenten määräämistä varten on asianomaisille korvauksensaajien edustavimmille keskusjärjestöille annettava tilaisuus tehdä omalta kohdaltaan ehdotuksensa, jonka tulee käsittää kaksi kertaa niin monta ehdokasta, kuin jäseniksi ja varajäseniksi tarvitaan.

Sotilasjäsenten ja korvauksensaajien oloja tuntevien jäsenten tulee sen mukaan, millaista asiantuntemusta asiassa lähinnä tarvitaan, osallistua käsittelyyn, jos asiassa on kysymys siitä, oikeuttaako ruumiinvamma, sairaus, kuolema tai katoaminen tämän lain mukaiseen korvaukseen, tai jos vakuutusoikeudesta annetussa laissa niin on erikseen säädetty.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1958.

Helsingissä 17. päivänä tammikuuta 1958

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Sosiaaliministeri
Heikki Waris

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.