325/1956

Annettu Helsingissä 1 päivänä kesäkuuta 1956.

Laki isojaosta ja verollepanosta sekä valtion mailla olevien vuokra-alueiden lunastamisesta Inarin, Enontekiön ja Utsjoen kunnissa annetun lain muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan isojaosta ja verollepanosta sekä valtion mailla olevien vuokra-alueiden lunastamisesta Inarin, Enontekiön ja Utsjoen kunnissa 28 päivänä huhtikuuta annetun lain (157/25) 3, 10, 14 ja 23 § sekä lisätään sanottuun lakiin uudet 13 a, 13 b ja 18 a § seuraavasti:

3 §

Yksityiseen käyttöön on taloille manttaalia kohti annettava eteläiseen piiriin kuuluvassa osassa Inarin kuntaa 1 667 ja keskipiiriin kuuluvassa 2 000, eteläiseen ja keskipiireihin sisältyvillä alueilla Enontekiön kuntaa 2 200 sekä pohjoisessa piirissä, huomioon ottamalla, mitä 10 ja 14 §:ssä säädetään, 2 667 hehtaaria verollista maata.

10 §

Pohjoisessa piirissä annetaan kullekin talolle yksityiseen käyttöön sen ennestään nauttima pellon ja niityn sekä viljelyskelpoisten tilusten määrä, niin myös harkinnan mukaan lisää viljelyskelpoisia tiluksia, ottamalla huomioon, mitä sellaisten tilusten antamisesta 9 §:ssä on säädetty. Nämä tilukset annetaan talolle, niitä jyvittämättä tai jakamatta, käymällä ja pyykittämällä rajat niiden ympärillä tilusmittauksessa laaditun kartan perusteella. Milloin tilusten sopivampi sijoitus voidaan saada aikaan ennen nautittuja tiluksia vaihtamalla, on sellainen vaihto toimitettava ja vaihtoon menevät tilukset sitä varten ensin jyvitettävä.

Pellon ja niityn sekä viljelyskelpoisen maan luokitus toimitetaan tilusmittauksen yhteydessä; ja on kullekin talolle näiden tilusten luokituksen perusteella laskettava manttaali voimassa olevien verollepanosäännösten mukaan. Sitten kun lopullinen verollepanopäätös on annettu, on talolle kotitarvemetsänä yksityiseen käyttöön tulevan metsämaan ala laskettava 3 §:ssä mainittujen pinta-alamääräysten perusteella, lisäämällä siihen 25 prosenttia joutomaiden korvaukseksi, sekä sijoitettava sopivaan paikkaan tiluksia mittaamatta ja luokittamatta. Jos talo saa osan verollisesta maastaan keskipiirin alueelta, lisätään edellä mainittu joutomaakorvaus 14 §:n 2 momentin mukaisesti muuntamalla laskettuun alaan.

13 a §

Tärkeimmät niistä teistä, joiden rakentaminen on tarpeellista tarkoituksenmukaisen tilussijoituksen aikaansaamiseksi, tehdään valtion toimesta ja kustannuksella. Valtion varoista ei kuitenkaan suoriteta tietyössä tarvittavan puutavaran ja muun tienrakennusaineen hintoja.

Siitä, mitä kustannuksia maksetaan 1 momentin nojalla valtion varoista, määrää maanmittaushallitus toimitusmiesten ehdotuksesta. Maanmittaushallituksen ratkaisuun ei saa hakea muutosta.

13 b §

Jakolain (604/51) 97 §:ssä mainituista kuivatustehtävistä johtuvat kustannukset suoritetaan valtion varoista.

Valtio suorittaa kaksi kolmasosaa isojaossa siirrettävien talojen ja isojaon yhteydessä suoritettavissa halkomisissa muodostettavien tilojen siirtokustannuksista.

14 §

Taloille yksityiseen käyttöön annettavia tiluksia ei saa sijoittaa kauemmaksi kuin kymmenen kilometrin tai poikkeustapauksissa, milloin erityiset syyt niin vaativat ja se tarkoituksenmukaiseksi havaitaan, enintään neljänkymmenen kilometrin etäisyydelle talon tonttipaikasta.

Edellä 1 momentissa mainituin edellytyksin voi Enontekiön kunnassa pohjoiseen piiriin luettu talo kuitenkin saada keskipiirin alueelta enintään puolet 3 §:n mukaan sille kuuluvasta verollisen maan alasta. Pohjoisen piirin talolle keskipiirin alueelta tuleva verollisen maan lopullinen ala määrätään muuntamalla pohjoisen piirin mukaan laskettu ala 3 §:ssä mainittuja lukuja suhdelukuina käyttäen keskipiirin alaksi.

18 a §

Maanjako-oikeuden tämän lain mukaisista tai isojaon yhteydessä suoritettavista taikka sitä varten tarpeellisista toimituksista antamaan päätökseen, mikäli päätös koskee muuta kuin 18 §:ssä tarkoitettua, erillisenä suoritettavaa toimitusta, ei saa hakea muutosta.

23 §

Maanmittausinsinööreille ja uskotuille miehille tuleva palkkio tässä laissa säädetyistä toimituksista suoritetaan valtion varoista.

Myös muut tämän lain mukaan 1 päivän tammikuuta 1956 jälkeen suoritetuista tehtävistä aiheutuvat kustannukset, jakokunnan tilojen välisistä metsätileistä johtuvia apumiesten palkkoja lukuun ottamatta, suoritetaan valtion varoista.

Helsingissä 1 päivänä kesäkuuta 1956.

Tasavallan Presidentti
URHO KEKKONEN.

Maatalousministeri
Martti Miettunen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.