213./1955

Annettu Helsingissä 6 päivänä toukokuuta 1955.

Laki oikeudenkäyrniskaaren muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudenkäymiskaaren 15 luvun 9 §, sellaisena kuin se on 31 päivänä joulukuuta 1917 annetussa laissa (119/17), sekä 17 luvun 41 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on 29 päivänä heinäkuuta 1948 annetussa laissa (571/48), näin kuuluviksi:

15 luku

Laillisesta asiamiehestä eli valtuusmiehestä.

9 §.

Milloin oikeudella tai sen puheenjohtajalla, sen mukaan kuin siitä on erikseen säädetty, on valta määrätä asianosaiselle avustaja tai asiamies, on henkilö, joka siinä oikeudessa yleisesti toimittaa asianajotehtäviä, velvollinen määräyksestä ryhtymään avustajaksi tai asiamieheksi.

17 luku

Todistelusta.

41 §.

Jos se, joka rikosasiassa ilmoitetaan todistajaksi, on vangittuna tai jos hän muusta laillisesta syystä ei voi tulla siihen oikeuteen, jossa asia käsitellään, kuulusteltakoon häntä asianosaisten tai heidän edustajiensa läsnä ollessa olinpaikkaansa lähinnä olevassa alioikeudessa, jollei hänen läsnäolonsa harkita olevan asian selvittämiseksi välttämätön tai syytetty ole vangittuna. Jos todistaja on sairaana, sovellettakoon, mitä 1 momentissa on säädetty. Jos syytetty varattomuuden tähden ei voi panna puolestansa asiamiestä, määrätköön oikeus tai sen puheenjohtaja tahi, milloin se katsotaan sopivammaksi, näiden jommankumman pyynnöstä se oikeus, jossa kuulustelu on pidettävä, tai sen puheenjohtaja asianajajan tai muun taitavan henkilön kuulustelussa valvomaan syytetyn oikeutta. Tällaiselle asiamiehelle suoritettavasta palkkiosta ja korvauksesta on voimassa, mitä maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun lain 6 §:ssä on säädetty.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1956.

Helsingissä 6 päivänä toukokuuta 1955.

Tasavallan Presidentti
J. K. Paasikivi.

Oikeusministeri
W. Henriksson.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.