74/1954

Annettu Helsingissä 26. päivänä helmikuuta 1954

Laki asiakirjain lähettämisestä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Sellaisen kirjallisen hakemuksen, valituksen, selityksen ja muun asiakirjan, jonka voi valtion hallintoviranomaiselle antaa valtuutetun asiamiehen välityksellä, saa asiallinen myös, omalla vastuullaan, lähettää sille maksettuna postilähetyksenä tai lähetin välityksellä.

Postitse lähetetty asiakirja on katsottava viranomaiselle annetuksi sinä päivänä, jona asiakirjan sisältävä postilähetys tai ilmoitus lähetyksen saapumisesta postin osoitetoimipaikkaan on annettu viranomaiselle.

Asiakirjoja postitse lähetettäessä älköön olko noudatettavana, mitä laissa tai asetuksessa on säädetty siitä, että asiakirja on annettava viranomaiselle tai johonkin toimeen ryhdyttävä ennen määrättyä kellonlyömää.

Milloin päätös, välipäätös, todistus, jäljennös tai muu asiakirja on valtion hallintoviranomaiselta perittävissä valtuutetun asiamiehen välityksellä, voidaan se myös, asiallisen pyynnöstä ja vastuulla, lähettää hänelle postitse tai lähetin välityksellä.

Asiakirjan postitse lähettämistä tarkoittavan pyynnön katsottakoon asiallisen, jollei hän toisin ole ilmoittanut, tehneen myös silloin, kun hän itse on käyttänyt postin välitystä lähettäessään viranomaiselle samaa asiaa koskevia asiakirjoja.

Lähetti on velvollinen, milloin viranomainen harkitsee syytä olevan, esittämään selvityksen siitä, että asiakirjan noutaminen on annettu hänen tehtäväkseen.

Milloin joku näyttää valtuutuksen tai toimeksiannon nojalla olevansa oikeutettu toimimaan toisen puolesta, sovellettakoon häneen vastaavasti, mitä 1 ja 2 §:ssä on säädetty asiallisen oikeudesta lähettää tai saada asiakirjoja postitse tahi lähetin välityksellä.

Postitse tai lähetin välityksellä asialliselle tai hänen 3 §:ssä mainitulle asiamiehelleen lähetetty asiakirja on katsottava asialliselle tai asiamiehelle annetuksi silloin, kun se, lähetettäessä asiakirjaan tehtävän merkinnän mukaan, annetaan postin kuljetettavaksi tai lähetille.

Mitä tässä laissa säädetään valtion hallintoviranomaisesta, sovellettakoon myös tasavallan hallitukseen, korkeimpaan hallinto-oikeuteen, virkaylioikeuteen ja vakuutusoikeuteen sekä, haettaessa muutosta vakuutusoikeuden päätökseen, korkeimpaan oikeuteen, samoin kuin valtiontalouden tarkastusviraston tarkastusneuvostoon, työtuomioistuimeen, maistraattiin, järjestysoikeuteen ja kunnallisiin hallintoviranomaisiin.

Oikeudesta käyttää postia tai lähettiä asiakirjoja evankelisluterilaisen kirkon viranomaisille toimitettaessa ja niiltä perittäessä noudatettakoon, mitä kirkkolaissa on säädetty. Tämän lain säännösten estämättä noudatettakoon myös, mitä muussa laissa on säädetty oikeudesta käyttää postia tai lähettiä asiakirjoja viranomaisille toimitettaessa ja niiltä perittäessä.

Milloin muussa laissa on myönnetty oikeus käyttää postia asiakirjoja viranomaisille toimitettaessa ja niiltä perittäessä, saadaan myös, sen mukaan kuin tässä laissa säädetään, käyttää lähettiä näihin tehtäviin.

Tarkemmat määräykset tämän lain soveltamisesta annetaan asetuksella.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1954, ja sillä kumotaan oikeudesta lähettää viranomaisille ja niiltä saada asiakirjoja postitse 31 päivänä tammikuuta 1930 annettu laki (45/30) siihen tehtyine muutoksineen.

Jos muualla laissa tai asetuksessa on viitattu 1 momentissa mainittuun lakiin, on viittauksen katsottava tarkoittavan tätä lakia.

Helsingissä 26. päivänä helmikuuta 1954

Tasavallan Presidentti
J. K. Paasikivi

Oikeusministeri
Reino Kuuskoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.