213/1950

Annettu Helsingissä 28 päivänä huhtikuuta 1950.

Laki perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 12 päivänä heinäkuuta 1940 annetun perintö- ja lahjaverolain (378/40) 12, 13, 14 ja 19 §, 14 § sellaisena kuin se on 31 päivänä heinäkuuta 1942 annetussa laissa (598/42), näin kuuluviksi:

12 §.

Veronalaisesta perintöosuudesta saavat vähentää:

1) perinnönjättäjän puoliso 400,000 markkaa;

2) sellainen perinnönjättäjän lapsi tai ottolapsi tahi näiden rintaperillinen, joka verovelvollisuuden alkaessa ei ole täyttänyt kahtakymmentäyhtä vuotta, 100,000 markkaa sekä sen lisäksi 20,000 markkaa jokaiselta täydeltä vuodelta, jonka hän on alle kahdenkymmenenyhden vuoden iän;

3) sellainen perinnönjättäjän lapsi tai ottolapsi tahi näiden rintaperillinen, joka henkisen tai ruumiillisen vian tähden on ansiotyöhön kykenemätön, edellisessä kohdassa mainittujen määrien lisäksi 200,000 markkaa;

4) vähintään viimeiset kymmenen vuotta onnen perinnönjättäjän kuolemaa hänen palveluksessaan ollut ja häntä hoitanut henkilö 100,000 markkaa; sekä

5) perinnönjättäjän puoliso sekä perinnönjättäjän lapsi tai ottolapsi tahi näiden rintaperillinen, milloin jäämistöön sisältyy perinnönjättäjän kotiin kuuluneita huone- ja talouskaluja, vaatteita sekä muuta asuntoirtaimistoa, tällaisen omaisuuden osalta sen arvon, enintään kuitenkin 100,000 markkaa perintöosuutta kohti.

13 §.

Kun perintöosuus tai sen 12 §:n mukaan laskettu jäännös ei nouse 100,000 markkaan, on se verosta vapaa.

14 §.

Perintöveroa maksetaan

I veroluokassa seuraavan asteikon mukaan:

Verotettavan omaisuuden arvo Veron vakio erä osuuden alarajan kohdalla Vero % alarajan yli menevästä osasta
mk mk
100,000– 200,000 1,000 3
200,000– 500,000 4,000 4,5
500,000– 1,000,000 17,500 6,5
1,000,000– 2,000,000 50,000 8,5
2,000,000– 5,000,000 135,000 10,5
5,000,000– 10,000,000 450,000 13
10,000,000 tai enemmän 1,100,000 11

II veroluokassa asteikon mukainen vero kaksinkertaisena;

III veroluokassa asteikon mukainen vero kolminkertaisena; sekä

IV veroluokassa asteikon mukainen vero viisinkertaisena.

19 §.

Lahjaveroa ei suoriteta:

1) sellaisesta lahjasta, josta 16 §:n 1 momentin mukaan on suoritettava perintöveroa, eikä myötäjäisistä ja avioehdolla annetusta omaisuudesta;

2) huone- ja talouskaluista, vaatteista sekä muusta asuntoirtaimistosta, joka on tarkoitettu lahjansaajan tai hänen perheensä henkilökohtaisesti käytettäväksi, kun lahjan arvo ei ole 100,000 markkaa suurempi:

3) siitä, mitä joku on käyttänyt toisen kasvatusta tai koulutusta varten tai toisen elatukseksi taikka muutoin toiselle näihin tarkoituksiin antanut sellaisin muodoin, ettei lahjan saajalla ole mahdollisuutta lahjoitettua määrää muihin tarkoituksiin käyttää; eikä

4) muusta lahjasta, jonka arvo on 100,000 markkaa pienempi, kuitenkin niin, että, jos lahjansaaja kahden vuoden kuluessa saa samalta antajalta useita sellaisia lahjoja, näistä on suoritettava veroa, kun niiden yhteinen arvo nousee vähintään mainittuun määrään.


Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä toukokuuta 1950, ja sitä on sovellettava niihin tapauksiin, joissa verovelvollisuus on alkanut 1 päivänä tammikuuta 1950 tai sen jälkeen.

Helsingissä 28 päivänä huhtikuuta 1950.

Tasavallan Presidentti
J. K. PAASIKIVI.

Valtiovarainministeri
V. J. Sukselainen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.