403/1947

Annettu Helsingissä 17. päivänä toukokuuta 1947

Rajavyöhykelaki

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä määrätyllä tavalla, säädetään:

Rajarauhan sekä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden voimassa pitämiseksi ja tehostamiseksi raja-alueella voidaan valtakunnan samoin kuin valtakunnasta toiselle valtiolle vuokratun sineen rajalle jäljempänä 11 §:ssä säädetyin rajoituksin asetuksella muodostaa erityinen rajavyöhyke. Rajavyöhykkeen leveys on maarajan kohdalla kolme ja merirajan kohdalla neljä kilometriä, mutta sisäasiainministeriö voi paikallisista olosuhteista riippuen määrätä sen kapeammaksikin.

Rajavyöhykkeen takaraja on merkittävä maastoon yleisten teiden ja kulkuväylien kohdalla. Asutuskeskuksissa ja vesialueella se merkitään tarpeellisissa kohdin.

Tässä laissa säädetyt rajoitukset voidaan asetuksella saattaa voimaan joko koko rajavyöhykkeellä tai jossakin sen osassa.

Rajavyöhykkeellä on rajaviivaan rajoittuvalla rajakaistalla, sellaisena kuin se on määrättynä Suomen ja sen naapurivaltioiden välillä tehdyissä, valtakunnan ja valtakunnasta toiselle valtiolle vuokrattujen alueiden rajoja koskevissa sopimuksissa, liikkuminen ja oleskelu samoin kuin kaikenlaisen työn suorittaminen kielletty, ellei Suomen ja asianomaisen naapurivaltion kesken ole toisin sovittu. Mikäli ei rajakaistasta ole sopimuksin sovittu, on rajakaistana tämän lain mielessä pidettävä rajankäyntipöytäkirjoissa kutakin rajaosuutta varten vahvistettujen rajaaukkojen tai hakkuulinjojen levyisiä kaistoja.

Ensimmäisessä momentissa säädetty kielto ei kuitenkaan koske rajavartiopalveluun kuuluvaa eikä rajavartioviranomaisten valvonnan alaisena tapahtuvaa virka- ja palvelustehtävien suorittamista rajakaistalla.

Rajan ylittämisestä määrätyillä ylikulkupaikoilla on erikseen säädetty.

Rajan koskemattomuuden tai rajarauhan loukkaaminen rajaan tai vieraan valtakunnan alueeseen tai siellä oleviin henkilöihin kohdistuvilla teoilla on kielletty. Asetuksella säädetään, mitä muuta toimintaa ja käyttäytymistä on pidettävä rajarauhaa vaarantavana ja sen vuoksi kiellettynä.

Liikkuminen ja oleskelu rajavyöhykkeellä ilman poliisiviranomaisen lupaa on viisitoista vuotta täyttäneeltä henkilöltä kielletty.

Mitä 1 momentissa on säädetty, ei kuitenkaan koske valtioneuvoston eikä eduskunnan jäsentä eikä valtion virkamiestä, joka virkatehtävänsä vuoksi liikkuu tai oleskelee rajavyöhykkeellä.

Liikkumis- ja oleskelulupa voidaan peruuttaa, kun siihen on aihetta.

Ampuma-aseiden ja -tarvikkeiden, räjähdysaineiden sekä valokuvauskoneiden ja -tarvikkeiden ulkosalla hallussapitäminen ja käyttäminen rajavyöhykkeellä ilman poliisiviranomaisen erityislupaa on kielletty. Lupaa ei kuitenkaan vaadita viran puolesta hallussapidettäviä ampumaaseita ja -tarvikkeita, räjähdysaineita eikä valokuvauskoneita ja -tarvikkeita varten.

Lupapäätökseen voidaan panna ehtoja siitä, mitä luvan saajan on lupaa käyttäessään noudatettava.

Annettu lupa voidaan peruuttaa, kuu siihen on aihetta.

Yleisestä tai määrättyä rajavyöhykkeen osaa koskevasta tässä pykälässä tarkoitettujen lupien peruuttamisesta säädetään asetuksella.

Maan omistaja on velvollinen sallimaan raja-aidan rakentamisen rajakaistan reunaan.

Viranomaisella, jonka tehtävänä on valvoa tämän lain säännösten sekä sen nojalla annettujen määräysten noudattamista, on oikeus keskeyttää ja estää tämän lain mukaan kielletty toiminta.

Jos henkilö, jolla tämän lain mukaan tulee olla liikkumis- ja oleskelulupa, tavataan ilman sellaista lupaa rajavyöhykkeellä, voidaan hänet omalla kustannuksellaan kuljettaa sieltä pois ja sitä varten pidättää.

10§

Joka rikkoo tämän lain tai sen nojalla annettuja säännöksiä, rangaistakoon, ellei teosta muualla laissa ole säädetty ankarampaa rangaistusta, sakolla tai enintään kahden vuoden vankeudella.

Ampuma-aseet ja -tarvikkeet, räjähdysaineet, valokuvauskoneet sekä filmit ja levyt, joita on luvatta hallussapidetty tai käytetty, niin myös valokuvat, jotka on luvatta otettu, voidaan tuomita valtiolle menetetyiksi.

11§

Mitä edellä on säädetty, älköön sovellettako Suomen ja Ruotsin eikä Suomen ja Norjan väliseen rajaan.

12§

Tarkemmat määräykset tämän lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta annetaan asetuksella.

13§

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1947.

Liikkumis- ja oleskelulupa, joka on annettu ennen tämän lain voimaantuloa, jää edelleenkin voimaan siten kuin luvassa on määrätty, mutta ovat sellaiseenkin lupaan nähden muutoin voimassa tämän lain ja sen nojalla annetut säännökset.

Kolmen vuoden aikana tämän lain voimaantulosta lukien voidaan asetuksella rajoittaa tai kieltää matkustaminen ilman poliisiviranomaisen lupaa. kuntaan, joka rajoittuu valtakunnan rajaan. Sellaiseen lupaan nähden on soveltuvin kohdin voimassa, mitä tässä laissa on säädetty liikkumis- ja oleskeluluvasta.

Jokainen viisitoista vuotta täyttänyt henkilö, joka liikkuu tai oleskelee alueella, jonne matkustaminen on tehty 3 momentissa tarkoitetusta luvasta riippuvaksi, on velvollinen vaadittaessa todistamaan henkilöllisyytensä siten kuin asetuksella määrätään.

Helsingissä 17. päivänä toukokuuta 1947

Tasavallan Presidentti
J. K. Paasikivi

Sisäasiainministeri
Yrjö Leino

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.