35/1944

Annettu Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 1944.

Laki tontinvuokralain muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 17 päivänä maaliskuuta 1939 annetun tontinvuokralain 4 ja 14 § näin kuuluviksi:

4 §

Tontinvuokran vuotuismaksun suuruus on määrättävä rahassa ja etukäteen koko vuokrakaudeksi. Ehto, jonka mukaan vuokranmaksu kohoaa tai alenee vuokrakauden aikana määrävuosien kuluttua tietyillä määrillä, ei ole kielletty. Sopimuskirjassa voidaan niin ikään määrätä, onko ja millä määrällä vuokamaksu kohoava, sen jälkeen kuin vuokranantajan kustannuksella on suoritettu sopimuksessa mainittu, tontin käyttöarvoa lisäävä työ.

Sen estämättä, mitä edellä 1 momentissa on säädetty, voidaan vuotuisen tontinvuokramaksun suuruudesta tontinvuokrasopimuksessa määrätä, että vuokramaksua korotetaan tai alennetaan sopimuksessa määrättyyn perusvuokraan verrattuna täysin kymmenin prosentein virallisen elinkustannusindeksin osoittaman rahanarvon vaihtelun mukaisesti. Vuokramaksun muutos saadaan kuitenkin määrätä tapahtuvaksi vain silloin, kun indeksin poikkeus sopimuksessa mainitusta perusindeksistä on vähintään kymmenen prosenttia.

14 §

Edellä tässä laissa säädetyin rajoituksin voivat asianosaiset vapaasti sopia tontinvuokraehdoista. Tällaiset sopimusmääräykset voivat, paitsi muuta, tarkoittaa:

tontinvuokramaksun korottamista, sen jälkeen kuin vuokranantajan kustannuksella on suoritettu sopimuksessa mainittu, tontin käyttöarvoa lisäävä työ, kuten tontille johtavan kadun tai vesi- ja viemärijohdon rakentaminen;

4 §:n 2 momentissa mainittua indeksiehtoa;

aikaa, jonka kuluessa tontille on rakennettava, rakennusten laatua ja sisustusta sekä tontin käyttötapaa;

kieltoa olennaisesti muuttaa rakennustyyppiä ilman tontinomistajan suostumusta;

tontinhaltijan velvoittamista suorittamaan ja kustantamaan tontin osalta kadun tai tien kunnossa- ja puhtaanapito;

tontinhaltijan velvollisuutta pitää rakennukset asianmukaisessa kunnossa ja palovakuutettuina sekä uudelleen rakentaa palossa vahingoittunut rakennus;

tontinhaltijan aitaamisvelvollisuutta;

asuntojen vuokratason järjestelyä vahvistamalla korkein vuokraraja huoneistoja vuokralle annettaessa tai määräämällä, että vuokran korotus saa tapahtua ainoastaan tontinomistajan suostumuksella;

ehtoa, että vuokralle antaminen on sallittu ainoastaan määrätyille väestöryhmille, kuten virkamiehille tai työmiehille;

kieltoa asukkien pitämisestä yli määrätyn rajan;

määrätynlaisten, asuntoalueen luonteelle vieraiden käyttötapojen kieltämistä;

luovuttajan tai sen, jolle tontinvuokraoikeus on siirtynyt, velvoittamista tästä ilmoittamaan tontinomistajalle;

vuokraehtojen asianmukaista täyttämistä koskevaa valvontaa, johon tontinhaltijan tulee alistua;

11 §:n 4 momentissa mainittuja määräyksiä; sekä

sopimussakon tai muun uhan määräämistä vuokraehtojen laiminlyömisestä, noudattamalla, mitä 8 §:ssä on säädetty.

Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 1944.

Tasavallan Presidentti
Risto Ryti

Oikeusministeri
Oskari Lehtonen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.