33/1933

Annettu Helsingissä 27. päivänä tammikuuta 1933

Laki ampuma-aseista ja ampumatarpeista

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään täten:

Ampuma-aseiden ja ampumatarpeiden valmistus, maahantuonti, kauppa, hankkiminen ja hallussapito on sallittu ainoastaan siihen annetulla luvalla.

Annettu lupa voidaan peruuttaa, jos syytä siihen harkitaan olevan.

Jos ampuma-aseiden tai -tarpeiden valmistamiseen tai niiden kaupan harjoittamiseen annettu lupa peruutetaan, eikä valmistaja tai kaupan harjoittaja kohtuullisen, sitä varten myönnetyn ajan kuluessa oli luovuttanut hallussaan olevia ampumaaseita ja tarpeita toiselle, luvan saaneelle henkilölle tai toiminimelle, lankeavat ne arvioinnin mukaan suoritettavaa kohtuullista korvausta vastaan valtiolle. Ellei niitä katsota voitavan valtion tarpeisiin käyttää, myytäköön ne omistajan lukuun julkisella huutokaupalla.

Kun lupa peruutetaan, voidaan samalla määrätä, että poliisiviranomaisen on otettava huostaansa valmistajan tai kauppiaan varastossa olevat ampuma-aseet ja ampumatarpeet, kunnes niiden kanssa on menetelty, niinkuin 1 momentissa on sanottu.

Jos lupa ampuma-aseen hallussapitoon peruutetaan tai jos tällaista lupaa ei voida myöntää sille, joka perinnön, pesänosituksen tai testamentin kautta on saanut ampuma-aseen, noudatettakoon vastaavasti, mitä 2 §:ssä on säädetty.

Ampuma-aseiden tai ampumatarpeiden valmistaja ja myyjä olkoon velvollinen, mikäli yleisen järjestyksen. ja turvallisuuden säilyttämisen vuoksi niin määrätään, luovuttamaan hallussaan olevat ampuma-ase- tai ampumatarvevarastot väliaikaisesti säilytettäviksi sitä varten osoitetussa paikassa.

Joka ilman lupaa ryhtyy ampuma-aseiden tai ampumatarpeiden ammattimaiseen valmistukseen, maahantuontiin tai kauppaan, rangaistakoon sakolla tai vankeudella korkeintaan yhdeksi vuodeksi. Samalla hänet voidaan tuomita valtiolle menettämään hallussaan olevat ampuma-aseet ja -tarpeet, jotka poliisiviranomaisen on heti otettava takavarikkoon.

Joka ilman lupaa pitää hallussaan ampuma-asetta tai ampumatarpeita, rangaistakoon sakolla tai vankeudella korkeintaan kuudeksi kuukaudeksi ja menettäköön valtiolle aseen ja ampumatarpeet, jotka poliisiviranomaisen on heti otettava takavarikkoon.

Tässä laissa tarkoitetun arvioimisen toimittaa kaksi siihen määrättyä esteetöntä, asiantuntevaa henkilöä poliisiviranomaisen läsnä ollessa. Aseen tai ampumatarpeiden omistaja tai haltija on todisteellisesti kutsuttava arvioimistilaisuuteen, mutta hänen poissaolonsa ei estä arvioinnin toimittamista.

Se, jolla tämän lain voimaan tullessa on hallussaan ampuma-ase, on velvollinen, vaikka hänellä olisi aikaisempien säännösten mukainen lupa sen hallussapitoon, kolmen kuukauden kuluessa voimaantulopäivästä lukien hakemaan lupaa aseen edelleen hallussapitämiseen. Ellei lupaa katsota voitavan myöntää, meneteltäköön aseeseen nähden, niinkuin 3 §:ssä on säädetty. Jos aseen haltija laiminlyö luvan hankkimisen, olkoon laki, kuten 6 §:ssä on sanottu, kuitenkin siten, että ase, joka näytetään aikaisemmin laillisesti hankituksi ja hallussapidetyksi, lankeaa valtiolle tai myydään julkisella huutokaupalla, kuten 2 §:ssä on säädetty.

Aikaisemmasta laiminlyönnistä hankkia hallussapitolupa älköön syytettä asianomaista vastaan nostettako, jos hän määräaikana on täyttänyt tässä pykälässä säädetyn velvollisuuden.

Tarkemmat määräykset ampuma-aseista ja ampumatarpeista annetaan asetuksella.

10§

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä huhtikuuta 1933.

Helsingissä 27. päivänä tammikuuta 1933

Tasavallan Presidentti
P. E. Svinhufvud

Sisäasiainministeri
Y. W. Puhakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.