8/1927

Annettu Helsingissä 17. päivänä tammikuuta 1927

Laki radiolaitteista

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään täten:

Sähkölaitteita langatonta sähköttämistä, puhelemista tai kuuntelemista varten älköön ilman asianomaista lupaa rakennettako tai käytettäkö.

Edellisessä momentissa mainittuja laitteita sanotaan tässä laissa radiolaitteiksi.

Lupa radiolaitteen rakentamiseen ja käyttämiseen annetaan määräajaksi, enintään kymmeneksi vuodeksi, ja niillä ehdoilla, jotka katsetaan tarpeelliseksi määrätä.

Radiolaitteet ovat valtion silmälläpidon alaisia. Niillä, joiden huoleksi silmälläpito on annettu, on oikeus, jos todennäköisillä. perusteilla epäillään jonkun, noudattamatta tämän lain säännöksiä, rakentaneen radiolaitteen tai sellaista laitetta käyttävän, toimittaa tarkastus asian selville saamiseksi.

Valtioneuvosto voi määrätä radiolaitteen rakentamisesta ja käyttämisestä suoritettavaksi maksuja.

Maksut, joista 1 momentissa puhutaan, menevät erikoiseen rahastoon, jonka varoja voidaan, valtioneuvoston harkinnan mukaan, käyttää yleisradiotoiminnan edistämiseen.

Joka rikkoo tätä lakia tai sen nojalla annettuja määräyksiä, rangaistakoon, ellei teosta ole muualla säädetty ankarampaa rangaistusta, sakolla; samalla julistettakoon radiolaitteen käyttämislupa, milloin sellainen on annettu, peruutetuksi ja radiolaite menetetyksi, elleivät asianhaarat ole erittäin lieventävät.

Jos laite on rakennettu ilman lupaa tai vastoin niitä määräyksiä, jotka lupaa myönnettäessä on annettu, tahi jos näitä määräyksiä muuten rikotaan, tulee asianomaisen poliisiviranomaisen viipymättä ryhtyä toimeen laitteen käyttämisen estämiseksi.

Mitä rikoslain 34 luvun 12 §:ssä ja 35 luvun 1 §:ssä säädetään yleisen lennätintai puhelinlaitoksen käyttämisen estämisestä tai häiritsemisestä sekä lennättimen tai puhelimen vahingoittamisesta, olkoon soveltuvissa kohdin voimassa myöskin radiolaitteesta.

Valtakunnan alueella liikkumassa ulkomaisissa meri- ja ilma-alussa olevista radiolaitteista säädetään asetuksella.

Samoin annetaan asetuksella tarkemmat määräykset tämän lain soveltamisesta.

Täten kumotaan sähkölaitteista langatonta sähköttämistä tai puhelemista varten 23 päivänä joulukuuta 1919 annettu laki.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1927.

Tätä kaikki asianomaiset noudattakoot.

Helsingissä 17. päivänä tammikuuta 1927

Tasavallan Presidentti
Lauri KR. Relander

Kulkulaitosten ja yleisten töiden Ministeri
Wäinö Wuolijoki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.