340/1926

Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1926

Laki palstatilain muuttamisesta itsenäisiksi tiloiksi

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään täten:

1 §

Aluetta älköön tästä lähtien palstatilaksi erotettako. Jos määräala tilasta on tätä ennen palstatilaksi luovutettu, eikä sen erottamista ole vielä toimitettu, on alue lohkomalla erotettava.

2 §

Palstatilaksi tätä ennen erotettu alue on muodostettava kameraalisesti itsenäiseksi tilaksi sillä tavalla ja siinä järjestyksessä, kuin tässä laissa säädetään.

3 §

Palstatilalle, jonka osuussuhde maakirjataloon on aikaisemmin vahvistettu, on lääninmaanmittauskonttorissa laskettava manttaali, jonka jälkeen palstatila ilman enempiä toimenpiteitä on maarekisteriin merkittävä itsenäiseksi tilaksi ja siitä aiheutuva muutos tehtävä emätilan manttaaliin.

4 §

Milloin palstatilalle ei aikaisemmin ole määrätty osalukua taikka sen osaluku on ilmeisesti virheellinen, on lääninmaanmittauskonttorin karttain ja asiakirjain perusteella sekä tarpeen vaatiessa paikalla toimitetun tarkastuksen nojalla tehtävä ehdotus palstatilan ja emätilan osaluvuiksi ja manttaaliksi.

5 §

Lääninmaanmittauskonttorin ehdotus on läänin maaherran välityksellä toimitettava asianomaiselle nimismiehelle, jonka tulee, annettuaan siitä tiedon emätilan ja palstatilan omistajille, pitää se heidän nähtävänään kolmenkymmenen päivän ajan. Jos he haluavat tehdä muistutuksia ehdotusta vastaan, toimittakoot muistutuskirjansa maaherralle taikka nimismiehelle viimeistään kolmantenakymmenentenä päivänä mainitun ajan päättymisestä lukien. Nimismies on velvollinen viipymättä lähettämään vastaanottamansa muistutuskirjoitukset maaherralle taikka, jos sellaisia ei ole määräajan kuluessa hänelle toimitettu, siitä maaherralle ilmoittamaan.

Hankittuaan ehkä tehdyistä muistutuksista lääninmaanmittauskonttorin lausunnon maaherra ratkaisee asian päätöksellä.

6 §

Maaherran päätöksen merkitsemisestä maarekisteriin, sen saattamisesta asianosaisten tietoon sekä valituksen tekemisestä siitä on voimassa, mitä lohkomispäätöksestä on näissä kohdin säädetty.

7 §

Palstatilasta suoritettava palkintovero lakkautetaan tammikuun 1 päivästä 1927 alkaen. Palkintovero aikaisemmalta ajalta kannetaan kuitenkin säädetyssä järjestyksessä.

Ahvenanmaan maakunnassa suoritetaan mainitusta päivästä alkaen puolet palstatilan palkintoverosta sen vuoden loppuun saakka, jona palstatila on merkitty maarekisteriin itsenäiseksi tilaksi. Siitä lähtien suoritetaan tilalta sen manttaalin mukainen osuus emätilan maaveroista ja rasituksista.

8 §

Tilalla, joka tämän lain mukaan on muodostettu palstatilasta tai palstatilaksi luovutetusta alueesta, ei ole muuta oikeutta emätilan tilusetuihin, kuin mitä sillä palstatilana oli tai olisi ollut; ja on maareksisteriin merkittävä, että tila on muodostettu palstatilasta tai sellaiseksi luovutetusta alueesta.

9 §

Palstatila katsotaan tämän lain mukaan muuttuneeksi itsenäiseksi tilaksi, kun muutos on merkitty maarekisteriin.

10 §

Tämän lain säännösten mukaan muodostetun tilan lainhuudatus, milloin huudatusta pyytää se, joka on omistanut tilan silloin kuin se muodostettiin eikä ole sitä jo palstatilana huudattanut, toimitetaan yhdellä ainoalla lainhuudolla, kiinnekirjaa antamatta. Tila ollessa mainitun omistajan hallussa ei se ole sukulunastuksen alainen.

11 §

Kun tämän lain mukaan muodostettu itsenäinen tila siirtyy uudelle omistajalle, on se laissa huudatettava niin kuin maalla olevan kiinteistön huudattamisesta yleensä on säädetty ja sukulunastuksesta voimassa olevat säännökset siihen sovellutettava.

12 §

Asiakirjat, jotka viranomaiselle annetaan palstatilan muuttamista itsenäiseksi tilaksi koskevassa asiassa, ovat leimaverosta vapaat. Välipäätöksestä ja päätöksestä, jonka viranomainen antaa sellaisessa asiassa, ei makseta lunastusta eikä leimaveroa.

13 §

Kustannukset, jotka aiheutuvat palstatilan muuttamisesta itsenäiseksi tilaksi, suorittaa valtio.

14 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1927.

Tässä lailla kumotaan jakolaitoksesta 26 päivänä lokakuuta 1916 annetun asetuksen 29, 30, 31, 32, 35, 37, 38, 39, 204 ja 206 § sekä mitä muutoin maa- ja vesialueen erottamisesta palstatilaksi on säädetty ynnä muut tämän lain vastaiset säännökset. Kuitenkin ovat mainitun asetuksen 206 §:n säännökset edelleen voimassa palstatilaan nähden, kunnes se on itsenäiseksi tilaksi muodostettu.

Tätä kaikki asianomaiset noudattakoot.

Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1926

Tasavallan Presidentti
LAURI KR. RELANDER

Valtiovarainministeri
Hannes Ryömä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.