79/1922

Annettu Helsingissä, 30 päivänä maaliskuuta 1922.

Laki asiain ratkaisemisesta valtioneuvostossa ja sen ministeriöissä.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty 20 päivänä heinäkuuta 1906 annetun valtiopäiväjärjestyksen 60 §:ssä määrätyllä tavalla, säädetään täten:

1 §

Paitsi niitä asioita, jotka hallitusmuodossa tai muussa laissa on pidätetty tasavallan presidentille, kuuluvat presidentin lopullisesti käsiteltäviin myös seuraavat asiat:

1 Eduskunnalle menevät ja eduskunnalta tulevat kirjelmät;

2 Kaupunkien ja kauppalain perustaminen ja niiden erioikeudet;

3 Valtion viranomaisten virkatoimista ja toimituskirjoista sekä valtion yleisten laitosten käyttämisestä suoritettavien maksujen määrääminen; sekä

4 Säätiöiden perustaminen ja niiden sääntöjen vahvistaminen.

2 §

Valtioneuvosto antaa Suomen lakikokoelmassa julkaistavalla päätöksellä säännöksiä asioista, joihin nähden sellainen oikeus on hallitusmuodossa, muussa laissa tai asetuksessa valtioneuvostolle uskottu.

Valtioneuvoston tulee ratkaista kaikki hallitus- ja hallintoasiat, joita ei hallitusmuodossa, muussa laissa tai asetuksessa ole pidätetty tasavallan presidentille tai uskottu ministeriölle tahi muulle viranomaiselle.

Ministeriön ratkaistaviksi älköön kuitenkaan asetuksella siirrettäkö nimitysasioita, jotka kuuluvat valtioneuvostolle, älköönkä valituksia virkaehdotuksista niissä nimitysasioissa, jotka tasavallan presidentti tai valtioneuvosto ratkaisee, älköön myöskään valituksia niistä keskusvirastojen ja lääninhallitusten virkanimityksistä, joista valittaminen lain tai asetuksen mukaan on sallittu.

3 §

Ministeriössä lopullisesti ratkaistavia ovat hallitus- ja hallintoasiat, jotka lailla tai asetuksella niiden ratkaistaviksi uskotaan.

Ne asiat, jotka päätetään ministeriössä, ratkaisee ministeri päällikkönä taikka, omalla vastuullaan, ministeriön kanslian tai osaston päällikkö tai muu esittelijä.

Mitkä asiat voidaan uskoa ministeriön kanslian tai osaston päällikön tai muun esittelijän ratkaistaviksi, määrätään asetuksella.

Tasavallan presidentti määrää valtioneuvoston esityksestä, kenelle tai keille ministeriön edellämainituista virkamiehistä tällainen valtuus annetaan.

Mitä tässä pykälässä ministeriöstä säädetään, olkoon soveltuvilta kohdin voimassa myös valtioneuvoston kansliaan nähden.

4 §

Tasavallan presidentin ollessa estettynä on ilmoitus esteestä oikeusministerin valtioneuvostossa esiteltävä, minkä jälkeen virallisissa lehdissä on ilmoitettava, että pääministeri hallitusmuodon 25 §:n mukaan on ryhtynyt hoitamaan presidentin tehtäviä.

Esteen lakkaaminen on samoin esiteltävä ja ilmoitettava.

Ne asiat, jotka pääministerin tulisi valtioneuvostossa esitellä presidentille, esittelee presidentin esteen aikana ensimmäinen ministeri.

5 §

Tämän lain kautta muutetaan 17 päivänä heinäkuuta 1919 annetun hallitusmuodon 28, 40 ja 41 §:ää, sikäli kuin ne ovat ristiriidassa tämän lain kanssa, sekä kumotaan samana päivänä annetun Suomen hallitusmuodon täytäntöönpanemista koskevan lain 5 §, mikäli se kieltää valittamasta hallitusmuodon 88 §:ssä mainituista virkanimityksistä.

Helsingissä, 30 päivänä maaliskuuta 1922.

Tasavallan Presidentti
K. J. STÅHLBERG.

Pääministeri
J. H. Vennola.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.