75./1922

Annettu Helsingissä, 30 päivänä maaliskuuta 1922.

Laki 9 päivänä marraskuuta 1868 annetun konkurssisäännön 71, 105, 106 ja 115 §:n muuttamisesta toisin kuuluviksi.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään täten, että 9 päivänä marraskuuta 1868 annetun konkurssisäännön 71 §, sellaisena kuin se on 3 päivänä joulukuuta 1895 annetussa asetuksessa, sekä 105, 106 ja 115 § muutetaan näinkuuluviksi:

71 §.

Jos velallinen on velkojillensa tehnyt sovinto- ja akordiehdotuksen velan maksamisesta, siinä tarkoituksessa että hänet jälleen päästettäisiin varojansa hallitsemaan, mikäli niitä ei ole ennen paikalletulopäivää myyty, olkoon ehdotuksen hyväksyminen niiden velkojain yksimielisen päätöksen varassa, jotka sanottuna päivänä tai sen perästä, siinä ajassa ja niillä ehdoilla kuin ylempänä on myönnetty, ovat näyttäneet itsellänsä olevan saatavia pesässä, ja tehtäköön akordi kirjallisesti sekä annettakoon oikeuteen. Jos akordiehdotusta ei ole tehty taikka jos velkojat eivät ole sitä huomioonsa ottaneet, pitäkööt toimitsijat, kokoonnuttuaan velkojain ja velallisen kanssa, huolta jäljellä olevan omaisuuden myymisestä, jota älköön lykättäkö tuonnemmaksi, elleivät kaikki kokouksessa läsnä olevat velkojat lykkäyksestä sovi sekä myöskin velallinen siihen suostu.

Kiinteätä omaisuutta älköön myytäkö muulla tavalla kuin julkisella huutokaupalla, elleivät kaikki kokouksessa läsnä olevat velkojat ja velallinen sitä myönnä; ja pysytettäköön pantti- ja muu kiinteistön vastattava oikeus sekä niitä parempietuuksinen oikeus ulostekoon ja palkkamäärään myytäessä aina voimassansa. Jos toimitsijat mieluummin tahtovat saada kiinteistön myydyksi ulosottotoimin, kääntykööt sitä varten asianomaisen ulosottomiehen puoleen, jonka tehtävänä on ulosmitata kiinteistö, niinkuin tuomioon perustuvasta ulosmittauksesta on säädetty; ja noudatettakoon siinä tapauksessa muutoinkin mitä ulosottolaissa säädetään kiinteän omaisuuden myymisestä ja siitä saadun kauppahinnan jakamisesta.

Irtain omaisuus on ylimalkaan julkisella huutokaupalla myytävä, elleivät kaikki kokouksessa läsnä olevat velkojat velallisen suostumuksella toisin päätä. Kuitenkin myytäköön tavaravarasto muulla tavoin, jos ne velkojat, joiden saamisia yhteensä on enempi puoli, katsovat sen voivan edullisesti tapahtua ja velallinen ei myymistä kiellä. Jos velkojalla on panttioikeus irtaimeen omaisuuteen, älköön vastoin hänen tahtoansa myymistä toimitettako muulla tavoin kuin huutokaupalla.

Laivaa tahi laivassa olevaa tavaraa älkööt toimitsijat myykö muulla tavalla kuin säilyttäen sen pantti- ja etuoikeuden, joka siihen merilain mukaan ehkä on voimassa; elleivät toimitsijat sitä tahdo, pyytäkööt laivan tahi tavaran myymistä siinä järjestyksessä kuin ulosottolaki säätää.

Riidanalaisista varoista tehdyn sovintotarjouksen hyväksykööt konkurssipesän puolesta ne velkojat, joiden saamisia yhteensä on enempi puoli, jos velallinen siihen suostuu. Ellei hän suostu, ajakoon itse riidan, jos hän panee vakuuden siitä mitä tarjotaan sovintoa. Ellei hän sitä voi, olkoon asia velkojain tutkittava.

105 §.

Jos ei täydellistä tilintekoa konkurssivarastosta ole yhtaikaa jakoehdotuksen kanssa annettu, taikka jos joku summa on erilleen pantu riidanalaista vaatimusta varten, josta tuomio sittemmin on julistettu, pitää lisätilinteko ja jako-osuus velkojille laitettaman, niin pian kuin se soveliaasti voi tapahtua ja ainakin silloin kuin käsillä olevista varoista saatetaan velkojain saataville jakaa viisi sadalta. Sitenkuin kaikki toimitsijamiehistä riippumattomat esteet konkurssipesän lopulliselle selvitykselle ovat poistetut, tulee toimitsijamiesten valmistaa asianomainen lopputili ja, sen jako-osuuden kanssa yhdessä, joka velkojille vielä on tuleva, laillisesti kuulutetussa kokouksessa antaa se heille viimeistään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun viimeinen este lakkasi. Lisäksi on toimitsijamiesten kuukauden kuluessa konkurssipesän lopullisesta selvityksestä toimitettava oikeudelle siitä sellaiset tiedot kuin asetuksella tarkemmin määrätään.

106 §.

Jos toimitsijamiehet laiminlyövät tahi niskoittelevat täyttää tilinteko- ja jakovelvollisuutensa tai antaa oikeudelle tiedot konkurssipesän lopullisesta selvityksestä sen mukaan kuin ylempänä on sanottu, olkoon oikeudella, jonkun velkojan, velallisen tai viimeksimainitussa tapauksessa virallisen syyttäjän ilmoituksesta, valta heidät siihen velvoittaa sakon haastolla tai muulla sopivalla uhalla. Kaiken kulungin ja vahingon, joka sellaisesta niskoittelemisesta tahi laiminlyömisestä syntyy asiallisille, maksakoot heille täydellisesti toimitsijamiehet, jota paitsi he, kun laiminlyöminen on raskaampaa laatua, ovat tuomittavat menettämään sen palkkion, joka heille muuten konkurssipesän selvityksestä olisi ollut tuleva.

115 §.

Alioikeudessa on kaikista siellä riidassa olevista konkurssiasioista pidettävä erinäistä luetteloa, joka osoittaa päivän, jona kukin konkurssi on alkanut, ne toimet, joihin oikeus sen suhteen on ryhtynyt, ajan milloin oikeuteen ennen paikalletulopäivää annetut tai lähetetyt valvontakirjat ovat oikeudelle tulleet, milloin ja miten konkurssi on päättynyt sekä milloin toimitsijamiesten ilmoitus pesän loppuselvityksestä on oikeudelle toimitettu.

Tätä kaikki asianomaiset noudattakoot.

Helsingissä, 30 päivänä maaliskuuta 1922.

Tasavallan Presidentti
K. J. Ståhlberg.

Oikeusministeri
Albert von Hellens.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.