130/1917

Annettu Helsingissä, 10 päivänä joulukuuta 1917.

Suomen Senaatin päätös, joka koskee Ammattikasvatusneuvoston asettamista ja sen johtosäännön vahvistamista.

Suomen Senaatti on, Senaatille kuuluvan vallan nojalla, Kauppa- ja Teollisuustoimituskunnan esittelyssä, päättänyt asettaa Ammattikasvatusneuvoston avustaman Teollisuushallitusta asioissa, jotka koskevat ammattikasvatusta käsityön ja teollisuuden alalla, sekä vahvistanut sille seuraavan johtosäännön: Ammattikasvatusneuvoston johtosääntö.

1 §.

Ammattikasvatusneuvoston tehtävänä on avustaa Teollisuushallitusta käsityö- ja teollisuusammattikasvatusta koskevien periaatteellisten kysymysten ratkaisussa. Sitä varten Ammattikasvatusneuvostori tulee: a) valvoa ammattikasvatuksen kehitystä maassamme ja oppia tuntemaan sen tarpeita sekä seurata ammattikasvatuksen alalla ulkomailla tehtyjä parannuksia ja uudistuksia; b) harkita toimenpiteitä, jotka tarkoittavat ammattikasvatuksen parantamista sekä yleiseltä kannalta että oppilaitoksissa ja työpajoissa annettavaan opetukseen nähden, ja niistä antaa Teollisuushallitukselle neuvoja, lausuntoja ja ehdotuksia; ja c) Suomen Senaatin tai Teollisuushallituksen kehoituksesta antaa lausuntoja ammattikasvatusta koskevista asioista.

2 §.

Ammattikasvatusneuvoston muodostavat: a) itseoikeutettuina jäseninä:

1) Teollisuushallituksen se intendentti, jolle ammattikasvatusta koskevien kysymysten valmistelu lähinnä kuuluu; sekä

2) ammatillisten oppilaitosten tarkastaja, joka samalla toimii Ammattikasvatusneuvoston sihteerinä; b) valittuina jäseninä:

1) kolme ammatillisten oppilaitosten opettajain edustajaa, jotka opettajat Teollisuushallituksen määräämällä tavalla yhteisesti Valitsevat edustamaan erilaatuisia ammatillisia oppilaitoksia;

2) kaksi työnantajain edustajaa, joista toisen valitsee Suomen Työnantajain Keskusliitto ja toisen Suomen Teollisuusvaltuuskunnan Keskuskomitea; sekä

3) kaksi työntekijäin edustajaa, joiden valitsemisen toimittaa Suomen Ammattijärjestön toimikunta.

Varsinaisten jäsenten lisäksi valitsevat edelläluetellut valitsijaryhmät kukin yhtä monta varajäsentä kuin vakinaisia.

Jäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Neuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja on oikeutettu tarpeen mukaan kokouksiinsa kutsumaan asiantuntijoita.

3 §.

Ammattikasvatusneuvoston kokouksista maksetaan neuvoston valituille jäsenille palkkio ja matkakorvaus, jotka Senaatti Teollisuushallituksen esityksestä määrää.

4 §.

Ammattikasvatusneuvosto kokoontuu vähintään kerran vuodessa käsittelemään 1 §:ssä mainittuja kysymyksiä.

Kutsu kokoukseen on neuvoston puheenjohtajan toimesta lähetettävä vähintään kaksi viikkoa ennen kokouspäivää.

Jos vähintään neljä neuvoston jäsentä kirjallisesti pyytää puheenjohtajalta kokousta, on hän velvollinen pitämään; kokouksen viimeistään kuuden viikon kuluessa siitä, kuin pyyntökirjelmä on hänelle saapunut.

5 §.

Teollisuushallituksen asiana on ryhtyä alustaviin toimiin jäsenten valitsemiseksi Ammattikasvatusneuvostoon ja kutsua neuvosto ensimäiseen kokoukseen.

Tätä kaikki asianomaiset noudattakoot.

Helsingissä, 10 päivänä joulukuuta 1917.

Kauppa- ja Teollisuustoimituskunnan Päällikkö, Senaattori Heikki Renvall. Hj. Enwald.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.