128/1917

Annettu Helsingissä, 21 p:nä joulukuuta, 1917.

Suomen Senaatin päätös, jolla Osakeyhtiö Suomen Yhdyspankki nimisen, osakeyhtiön voimassa olevain sääntöjen eräitä pykäliä muutetaan toisin kuuluviksi.

Suomen Senaatti on, Senaatille kuuluvan vallan nojalla, Valtiovaraintoimituskunnan esittelyssä, vahvistanut Osakeyhtiö Suomen Yhdyspankin voimassa olevain sääntöjen 3, 5, 6, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 38, 39 ja 40 §:n näin kuuluvaksi muutetun sanamuodon:

3 §.

Yhtiön pohjapääoma, joka on täysin maksettu, on kuusineljättä miljoonaa (36,000,000) Suomen kultamarkkaa, jaettuna kolmeensataan kuuteenkymmeneen tuhanteen (360,000) sadan (100) markan määräiseen osakkeeseen.

Pohjapääoman saa, yhtiökokouksen päätöksen nojalla, joka on tehty sääntöjen 19 §:ssä määrätyssä järjestyksessä, lisätä viiteenkymmeneen miljoonaan (50,000,000) Suomen markkaan asti, mutta pohjapääoman lisäämiseen sitä enemmäksi vaaditaan sääntöjen muutos.

Jos yhtiön pohjapääomaa päätetään lisätä niinkuin edellisessä momentissa sanotaan, pitää lisätty pääoma olla maksettu viimeistään kahdentoista kuukauden kuluessa päätöksen tekemisestä.

5 §.

Osakekirjat annetaan: Litt. A 100 osakkeen määräisinä » B 10 » » » C 5 » » » D 1 » » Jonkin litteran osakekirjat voi erityisen maksun suorittamalla vaihtaa toisen litteran osakekirjaan, joka sisältää vastaavan osakemäärän.

Osakekirjat allekirjoittaa kaksi Hallintoneuvoston jäsentä, ne varustetaan yhtiön nimileimalla ja kirjoitetaan Keskusjohtokunnassa rekisterikirjaan, jossa jokaiseen osakekirjaan nähden mainitaan sen littera ja numero, omistajan nimi ja kotipaikka sekä ilmoitetut omistusoikeuden muutokset ynnä aika, jolloin sellainen ilmoitus on tehty.

6 §.

Jokaisen osakekirjan mukana seuraa talonki ja osinkoliput, joissa on osakkeen numero, Hallintoneuvoston kahden jäsenen kivipiirretyt nimikirjoitukset, yhtiön nimileima sekä ilmoitus miltä vuodelta ne ovat voimassa. Viimeisen osinkolipun eräännyttyä vaihdetaan talonki uuteen siihen kuuluvine osinkolippuineen.

9 §.

Kun osakekirja tai siihen kuuluva talonki taikka molemmat ovat hukkaantuneet, menetellään niiden kuolettamiseen nähden sillä tavoin kuin laissa asiakirjain kuolettamisesta säädetään.

Hukkaantunutta osinkolippua ei voi kuolettaa.

Jos osinkolippu on hukkaantunut eikä sitä kahden vuoden kuluessa siitä päivästä, jolloin se lunastettavaksi erääntyi, ole lunastettavaksi esitetty, maksettakoon, Keskusjohtokunnan harkittua esiintyneitä asianhaaroja, osinko osakkeenomistajalle erityistä kuittia ja Keskusjohtokunnan hyväksymää vakuutta vastaan.

11 §.

Pankki antaa sitä tarkoitusta varten perustetusta erityisestä hypoteekkiosastostaan pitempiaikaisia lainoja vuotuisen kuoletusvelvollisuuden ehdolla taikka ilman sitä kaupunki- tai maakiinteistön kiinnitysvakuutta vastaan sekä samanlaisia lainoja ilman kiinnitysvakuutta kunnille tai kirkkoseurakunnille, jotka ovat sellaisten lainain ottamiseen hankkineet asianmukaisen luvan.

Tätä liikkeensä haaraa varten ottaa pankki lainoja korkoa kasvavia pitkäaikaisia obligatsioneja vastaan.

12 §.

Yhtiön päättävät ja hallintoviranomaiset ovat: Yhtiökokous, Hallintoneuvosto, Keskusjohtokunta sekä Haarakonttorien johtokunnat.

14 §.

Varsinainen yhtiökokous pidetään Helsingissä vuosittain ennen maaliskuun loppua. Ylimääräinen yhtiökokous kutsutaan koolle kun edellinen yhtiökokous on sen päättänyt tahi Hallintoneuvosto katsoo ylimääräisen yhtiökokouksen tarpeelliseksi tahi kun sellaisen kokouksen koolle kutsumista jotakin tarkoin ilmoitettua asiaa käsittelemään kirjallisesti Hallintoneuvostolta pyytävät osakkaat, joilla yhteensä on vähintään kymmenesosa kaikista osakkeista.

15 §.

Yhtiökokoukseen antaa Hallintoneuvosto kutsumuksen, jossa mainitaan kokouksessa käsiteltävät asiat, ja joka on julkaistava virallisissa lehdissä kolmasti, ensimmäisen kerran vähintään neljää viikkoa ennen kokouspäivää.

16 §.

Yhtiökokouksen avaa Hallintoneuvoston puheenjohtaja tahi varapuheenjohtaja tahi, jos nämä ovat estetyt saapuvilla olemasta, iältään vanhin läsnä oleva Hallintoneuvoston jäsen, jonka jälkeen yhtiömiehet pääluvun mukaan valitsevat keskuudestaan kokouksen puheenjohtajan.

Muut vaalit toimitetaan suljetuin lipuin, joitten selkäpuolelle äänimäärä äänilippua jätettäessä merkitään. Samoin on äänestys tapahtuva suljetuin lipuin kaikissa kokouksessa esiintyvissä asi- oissa, jos joku kokouksen osanottaja sitä vaatii ja vaatimusta kannatetaan.

Pöytäkirjan yhtiökokouksessa tekee se, jonka kokouksen puheenjohtaja siihen toimeen kutsuu, ja on pöytäkirja puheenjohtajan sekä kokouksen valitsemain kahden henkilön tarkistettava.

17 §.

Yhtiökokouksen käsiteltäviä ovat seuraavat asiat: 1:ksi Keskusjohtokunnan vuosikertomus lähimmältä edelliseltä toimintavuodelta ja tilintarkastajain selonteko heidän toimittamastaan tarkastuksesta; 2:ksi tilinpäätöksen vahvistaminen; 3:ksi vastuunpäästön myöntäminen Hallintoneuvostolle ja Keskusjohtokunnalle pankin hoidosta tahi ryhtyminen toimenpiteisiin, jotka vastakkaisessa tapauksessa saattavat olla 4:ksi vuosivoiton käyttäminen ja osingon maksuajan määrääminen, kun kokous on päättänyt osinkoa jaettavaksi; 5:ksi Hallintoneuvoston jäsenille tulevan palkan laskuperusteiden määrääminen; 6:ksi tilintarkastajain palkkioiden määrääminen; 7:ksi jäsenten valitseminen Hallintoneuvostoon; 8:kai tilintarkastajain ja varatilintarkasta jäin valitseminen; 9:ksi Hallintoneuvoston tahi sellaiset yksityisen osakkaan esitykset, jotka on tehty alempana säädetyssä järjestyksessä; 10:ksi pohjapääoman lisääminen; 11:ksi muutoksen tai lisäyksen tekeminen näihin sääntöihin; 12:ksi yhtiön hajottaminen ja sen liikkeen lopullinen selvittäminen.

18 §.

Jos osakas haluaa tehdä esityksen varsinaiselle yhtiökokoukselle, on se kirjallisesti laadittuna viimeistään tammikuun 15 päivänä Hallintoneuvostolle annettava, ja on siten nostettu kysymys muiden kokouksessa esiintyväin asiain kera mainittava kokouksen esittelylistassa.

Ehdotus näiden sääntöjen muuttamisesta, pohjapääoman lisäämisestä tahi yhtiön hajottamisesta otetaan yhtiökokouksessa käsiteltäväksi ainoastaan kun sen on tehnyt Hallintoneuvosto tai tilintarkastajat antamassaan kertomuksessa tahi sen esittävät osakkaat, joilla on yhteensä vähintään kymmenesosa kaikista osakkeista. Lopullista päätöstä sääntöjen muuttamisesta tai yhtiön hajottamisesta älköön kuitenkaan tehtäkö ennenkuin siinä yhtiökokouksessa, joka pidetään aikaisintaan kahden kuukauden kuluttua siitä yhtiökokouksesta, jossa tuollainen asia on asianomaisessa järjestyksessä esitetty ja käsitelty.

Hallintoneuvosto.

21 §.

Yhtiön toimintaa ja hoitoa valvoo ylinnä Hallintoneuvosto, johon kuuluu kaksitoista jäsentä, jotka valitaan yhtiön osakkaista.

Vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa eroaa vuoroonsa neljä jäsentä ja sijaan valitaan yhtä monta, ja saa eroa vankin valita uudestaan.

Jos jäsen pätevästä syystä on estetty pysymästä paikallaan määräajan loppuun, kutsuu Hallintoneuvosto hänen sijaansa jonkun muun osakkaan palvelukseen seuraavaan yhtiökokoukseen asti, jolloin osakkaat täytevaalissa valitsevat jäsenen eronneen sijaan siksi ajaksi, joksi tämä oli valittu.

Jos Hallintoneuvoston jäsen valitaan. Keskusjohtokuntaan, pitää hänen erota Hallintoneuvostosta.

Hallintoneuvoston jäsenet nauttivat palkkaa 17 §:n 5 momentin mukaisesti. Helsingin ulkopuolella asuva jäsen saa sitäpaitsi korvauksen matkakuluistaan ja päivärahaa Hallintoneuvoston määräyksen mukaan.

Ne Hallintoneuvoston palkan laskuperusteet, jotka yhtiökokous kerran on vahvistanut, ovat voimassa kunnes muutos nähdään tarpeelliseksi, jolloin kysymys siitä alistetaan varsinaisen yhtiökokouksen harkittavaksi.

Ensimmäisessä näiden sääntöjen vahvistamisen jälkeisessä yhtiökokouksessa toimitetaan täydennysvaali kolmen jäsenen valitsemiseksi Hallintoneuvostoon niin, että yksi heistä valitaan ensin tulevaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, yksi sitä seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen sekä kolmas kolmanteen varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.

22 §.

Hallintoneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kuluvaksi vuodeksi. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ollessa esteelliset tai poissa valitsevat läsnäolevat jonkun keskuudestaan puhetta johtamaan.

Hallintoneuvosto kokoontuu puheenjohtajan kutsusta niin usein kuin asiat vaativat tai Keskusjohtokunta pyytää.

Hallintoneuvosto on päätösvaltainen kun kahdeksan sen jäsentä on saapuvilla. Jos päätösvaltaista lukua ei muuten voida aikaansaada, olkoon läsnäolevilla oikeus Hallintoneuvoston täydentämistä varten tilapäisesti kutsua siihen joku pankin osakas.

Pätevää päätöstä varten kysymyksessä, jota 19 §:ssä ja 23 §:n 2, 5 m) ja 6 momentissa tarkoitetaan, vaaditaan että vähintään kahdeksan ääntä päätöksen puolesta annetaan. Muissa asioissa ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö, ja milloin äänet jakaantuvat tasaan, voittaa se mielipide, jota puheenjohtaja kannattaa.

Kiireellisissä tapauksissa saa asian ratkaista kokousta pitämättä panemalla asiakirjat kiertämään jäsenten kesken heidän kirjallisten lausuntojensa saamiseksi.

Keskusteluista tehdään pöytäkirja, jonka kaikki läsnäolleet jäsenet allekirjoittavat. Lähetettävät toimituskirjat allekirjoittaa Hallintoneuvoston puolesta puheenjohtaja tahi kaksi jäsentä.

23 §.

Hallintoneuvoston tulee: 1:ksi katsoa että pankkiliikettä harjoitetaan näiden sääntöjen ja muiden voimassaolevien määräysten mukaisesti, sillä tavoin kuin yhtiön oikeus ja etu vaatii, sekä valvoa yhtiökokouksen päätösten täytäntöönpanoa; 2:ksi ottaa ja erottaa Keskusjohtokunnan jäsenet sekä määrätä heidän palkkaehtonsa; 3:ksi vähintään kahdesti vuodessa yhdellä tahi useammalla Hallintoneuvoston jäsenellä tarkastuttaa pääkonttorin kassa, arvopaperit ja vakuusasiakirjat sekä vertauttaa niitä tileihin; 4:ksi puheenjohtajallaan tahi yhdellä jäsenellään tarkastuttaa se summittainen tiedonanto pankin tilasta, joka asetusten mukaisesti on kuukausittain julkaistava virallisissa sanomalehdissä; 5:ksi Keskusjohtokunnan ehdotuksesta tahi sen kanssa neuvoteltuaan: a) päättää uusien haarakonttorien perustamisesta tahi ennestään olevien lakkauttamisesta; b) järjestää haarakonttorien johtokuntain kokoonpano ja näiden konttorien sovelias tarkastus; c) määrätä haarakonttoreissa suoritettava palkkaus sekä , pääkonttorin virkamiesten palkat; d) ottaa ja erottaa haarakonttorien johtokuntain jäsenet; e) valtuuttaa pääkonttorin tai haarakonttorien virkamiehiä kirjoittamaan pankin toiminimi sillä tavoin kuin 39 §:ssä sanotaan; f) vahvistaa pankin kaikkien konttorien hoidossa ja pankkiliikkeessä noudatettavat ohjeet ja johtosäännöt; g) myöntää haarakonttorien johtokunnille vastuunpäästö; h) asettaa asiamiehiä paikkakuntiin, missä pankki ei pidä konttoria sekä määrätä tuollaisten asiamiesten toimivalta ja ehdot; i) päättää obligatsionilainain ottamisesta pankin hypoteekkiosaston hyväksi; j) päättää pankkiliikkeen harjoittamiseen käytettävien kiinteistöjen ostosta sekä tuollaisten kiinteistöjen muutosrakennuksesta tahi myymisestä; k) vahvistaa pankin yleisöltä otettavani lainain korkomäärät; l) päättää akordin tekemisestä pankin velallisten kanssa; m) määrätä tilinpäätöksen perusteet; n) myöntää eläkkeitä, apurahoja ja lahjapalkkioita pankin virkailijoille pankin eläke- ja apurahastosta yhtiökokouksen vahvistaman ohjesäännön mukaisesti; 6:ksi vastaanottaa ja tarkastaa Keskusjohtokunnan vuosikertomus sekä antaa se asianmukaisesti hyväksyttynä tilintarkastajille; 7:ksi vastaanottaa yksityisten osakasten 18 §:n mukaan tekemät esitykset ja antaa ne ynnä lausuntonsa yhtiökokoukselle; 8:ksi antaa kuulutus varsinaisen ja ylimääräisen yhtiökokouksen pitämisestä sekä niissä käsiteltävistä asioista; kuin myös 9:ksi sittenkuin hukkaantuneet asiakirjat ja talongit on säädetyssä järjestyksessä kuoletettu, ilmoituksen johdosta päättää uusien osakekirjani ja talonkien antamisesta.

Keskusjohtokunta ja haarakonttorien johtokunnat.

24 §.

Pankin hallinnon ylintä johtoa hoitaa Keskusjohtokunta, jonka muodostaa niin monta jäsentä kuin Hallintoneuvosto katsoo tarpeelliseksi määrätä, ja valitsee Hallintoneuvosto yhden heistä toimitusjohtajaksi ja yhden hänen varamiehekseen.

25 §.

Jokaista haarakonttoria hoitaa johtokunta, joka on kokoonpantu Hallintoneuvoston tarkemman määräyksen mukaisesti.

26 §.

Kaikki Keskusjohtokunnan ja haarakonttorien johtokuntain jäsenet asetetaan toimeensa kolmeksi vuodeksi ja voidaan valita uudestaan. Jos johtokunnan jäsen haluaa sanotun ajan kuluessa erota, ilmoittakoon sen kolme kuukautta edeltäpäin.

Eroavan johtokunnan tulee toimittaa tilinpäätös hoitovuodeltaan.

27 §.

Erittäin on Keskusjohtokunnan velvollisuus: huolehtia Hallintoneuvoston päätösten täytäntöönpanoa: Hallintoneuvostolle tehdä ehdotuksia ja antaa lausuntoja 23 §:n 5 momentissa mainituista asioista; järjestää pankin kirjanpito ja tehdä sen vuotuinen tilinpäätös sekä laatia vuosikertomus pankin toiminnasta ja antaa se Hallintoneuvostolle; saapuvien raporttien ja kirjeenvaihdon johdolla sekä tarkastusten kautta tarkoin seurata haarakonttorien toimintaa ja antaa niille niitä määräyksiä, mitä pankin vakuus ja etu vaativat; virallisissa lehdissä julkaista Hallintoneuvoston hyväksymä ote pankin tilasta kunkin kuukauden päättyessä.

Keskusjohtokunta ottaa ja erottaa pankin toimintaa varten tarpeellisen virkailijakunnan, mikäli näissä säännöissä ei ole muuta säädetty, sekä määrää sen virkavelvollisuudet.

Keskusjohtokunta on oikeutettu virantoimituksesta toistaiseksi pidättämään haarakonttorin johtokunnan jäsenen, kunnes asia on ehditty jättää Hallintoneuvoston ratkaistavaksi.

28 §.

Keskusjohtokunnan jäsenillä on oikeus olla saapuvilla Hallintoneuvoston kokouksissa ja siellä pöytäkirjaan tehdä ne huomautukset, joihin katsovat aihetta olevan.

29 §.

Hallintoneuvoston myönnytyksettä kuissakin eri tapauksessa älköön Keskusjohtokunnan jäsen käyttäkö hyväkseen luottoa pankissa, älköön myöskään haarakonttorin johtaja Keskusjohtokunnan erityisettä luvatta.

32 §.

Tilintarkastajat kokoontuvat Keskusjohtokunnan kutsusta eneten helmikuun loppua, ja tulee heidän ottaa tarkka selko pankin kirjoista ja hoidosta sekä huolellisesti tarkastaa edellisen vuoden tilinpäätös.

Tilintarkastuskertomus, jossa tulee olla vuosikertomuksen johdosta annettu lausunto, on tilintarkastajain annettava niin ajoissa, että se ynnä asianomaisten selitykset mahdollisesti tehtyjen muistutusten johdosta voidaan esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle.

33 §.

Yhtiön vuotuisesta nettovoitosta siirretään päältä kymmenen prosenttia vararahastoon N:o 1, jos se siihen aikaan on määrältään vähempi kuin viisikolmatta prosenttia pohjapääomasta, jonka jälkeen jäännös on yhtiökokouksen käytettävänä.

38 §.

Keskusjohtokunnalla ja haarakonttorin johtokunnalla on valta jäsenensä tahi valitsemansa asiamiehen kautta yhtiön puolesta kantaa ja hakea; mutta valtuutus yhtiön puolesta vastaajana esiintymään on Keskusjohtokunnan annettava.

39 §.

Yhtiön toiminimen kirjoittaa kaksi henkilöä yhteisesti: Pääkonttorissa kaksi johtokunnan jäsentä tai yksi johtokunnan jäsen yhteisesti sellaisen virkamiehen kanssa, jonka Hallintoneuvosto on sellaiseen kirjoittamiseen oikeuttanut, tai Hallintoneuvoston lähemmän määräyksen mukaisesti kaksi konttorin virkamiestä, ja haarakonttoreissa ne, jotka Hallintoneuvosto siihen määrää.

Siten annettuna on toiminimen kirjoitus yhtiötä sitova.

40 §.

Hallintoneuvoston, Keskusjohtokunnan ja haarakonttorien johtokuntain kokoonpano, niin myös ilmoitus siitä, kutka ovat oikeutetut kirjoittamaan pankin toiminimen, sekä jokainen tässä kohden tapahtunut muutos saatetaan tiedoksi sillä tavoin ja siinä järjestyksessä, kuin voimassaoleva laki kaupparekisteristä, toiminimestä ja prokurasta säätää.

Tätä kaikki asianomaiset noudattakoot.

Helsingissä, 21 p:nä joulukuuta 1917.

Vaitiovaraintoimituskunnan Päällikkö, Senaattori Juhani Arajärvi. Reguel Lundqvist.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.