125/1917

Annettu Helsingissä, 14 päivänä joulukuuta 1917.

Suomen Senaatin päätös, joka koskee kapearaiteisen rautatien rakentamista Kuusankosken ja Voikan tehdasyhteiskuntien välille Iitin pitäjässä.

Suomen Senaatti on, Senaatille kuuluvan vallan nojalla, Kulkulaitosten ja yleisten töiden toimituskunnan esittelyssä antanut Kymin Osakeyhtiölle luvan rakentaa noin 4.9 kilometriä pitkän kapearaiteisen rautatien yleistä keskusliikettä varten Iitin pitäjän Kuusankosken tehdasalueelta saman pitäjän Voikan tehdasyhteiskuntaan ynnä sivuradan seuraa villa ehdoilla, nimittäin:

1 §.

Kymin Osakeyhtiö oikeutetaan yksityisistä rautateistä yleistä keskusliikettä varten 15 päivänä huhtikuuta 1889 ja 14 päivänä heinäkuuta 1898 annettujen asetusten mukaisesti sekä noudattaen seuraa via ehtoja ja määräyksiä rakentamaan Kuusankosken—Voikan rautatie niminen veturirautatien Kuusankosken ja Voikan tehdasyhteiskuntien välille Iitin pitäjässä Uudenmaan lääniä.

2 §.

Rata rakennetaan yksiraiteiseksi, raideväli 0.60 metriä.

3 §.

Ennenkuin työ alotetaan, tulee myönnytyksensaajan siinä tarkoituksessa kuin mainitun 15 päivänä huhtikuuta 1889 annetun asetuksen 6 §:ssä sanotaan Suomen Senaattiin antaa täydelliset ehdotukset rautatien tarkemmasta suunnasta ynnä radan teknillisestä laadusta, asemien luvusta ja paikoista sekä rataa varten aiottujen veturien ja vaunujen vähimmästä luvusta, muodosta ja laadusta; ja tulee, kiinteän omaisuuden pakkolunastuksesta yleiseen tarpeeseen 14 päivänä heinäkuuta 1898 annetun lain 6 §:n mukaan, hakemusta rautatien suuntaehdotuksen vahvistuksesta seurata niiden kokousten pöytäkirjat, joissa asianomaisille maanomistajille ja haltijoille sekä kunnille on annettu tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta.

4 §.

Sen vakuuden suuruus, joka asetuksessa 15 päivänä huhtikuuta 1889 annetun asetuksen 8 §:n mukaan semmoisena, joksi se on muutettu 14 päivänä heinäkuuta 1898 annetussa asetuksessa, on talletettava, määrätään 5,000 markaksi.

5 §.

Työt radalla ovat ulotettavat viimeistään kahden vuoden kuluessa, myönnytyksen antopäivästä lukien, ja loppuun saatettavat kolmessa vuodessa mainitusta päivästä, jonka ajan kuluessa rata on avattava matkustaja- ja tavaraliikenteelle.

6 §.

Asemain välille rataa pitkin tulee myönnytyksensaajan rakentaa ja voimassapitää telefoonia, jota saatakoon maksutta käyttää Valtion hallintoviranomaisten tarpeeseen.

7 §.

Rautatienrakennuksen ja käytön silmälläpitokustannusten maksamiseksi, tulee myönnytyksensaajan Uudenmaan läänin lääninrahastoon vuos- sittain etukäteen suorittaa rakentamisaikana 800 markkaa ja sittenkun rata on avattu yleisesti käytettäväksi 400 markkaa, jota paitsi tarkastajan tulee saada maksutta matkustaa radalla.

8 §.

Ennenkuin rautatie avataan matkustajani tahi tavaran kuljetukselle, tulee Tie- ja vesirakennusten Ylihallituksen määrättäväin katsastusmiesten asianmukaisessa järjestyksessä katsastaa se ja kaikki käytettäväksi aiottu liikkuva kalusto sekä ne tarkoitukseensa hyväksyä.

9 §.

Liikennettä on kautta vuoden ylläpidettävä vähintäin yhdellä joka päivä kumpaankin suuntaan kulkevalla sekajunalla.

10 §.

Se henkilö, joka määrätään päällikkönä hoitamaan radan hallintoa ja pitämään silmällä liikennettä, on myönnytyksen saajan Suomen Senaatille hyväksyttäväksi ilmoitettava.

11 §.

Muuten tulee myönnytyksensaajan noudattaa säännöksiä edellämainitussa asetuksessa 15 päivältä huhtikuuta 1889 siihen asetuksella 14 päivältä heinäkuuta 1898 tehtyine muutoksineen, lakia kiinteän omaisuuden pakkolunastuksesta yleiseen tarpeeseen viimeksi sanotulta päivältä, Suomen Senaatin päätöstä 31 päivältä lokakuuta 1902, joka sisältää tarkempia määräyksiä yleistä keskusliikettä varten olevain yksityisten rautateiden silmälläpidosta, sekä niitä määräyksiä, joita Suomen Senaatti katsoo tarpeelliseksi antaa.

12 §.

Laillistus- ja kiinnitysasioihin nähden on rautatie Kotkan kaupungin Raastuvanoikeuden alainen.

Tätä kaikki asianomaiset noudattakoot.

Helsingissä, 14 päivänä joulukuuta 1917.

Kulkulaitosten ja yleisten töiden toimituskunnan Päällikkö Jalmar Castrén. Richard Lindberg.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.