125/1917

Annettu Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 1917.

Asetus Valtion Vointarkastuslaitoksen perustamisesta.

Suomen Senaatti on, Maataloustoimituskunnan esittelyssä, hyväksynyt ja vahvistanut seuraavan asetuksen Valtion Vointarkastuslaitoksen perustamisesta:

1 §.

Maassa kaupaksi pidettävien maitotaloustuotteiden valmistuksen valvomista sekä niiden viennin tarkastamista varten perustetaan Maataloushallituksen valvonnan alainen Valtion Vointarkastuslaitos, jonka asemapaikan Suomen Senaatti olosuhteitten mukaan määrää.

2 §.

Vointarkastuslaitoksen varsinaisiin tehtäviin kuuluu: määräajoittain tai jatkuvasti suorittaa laitoksen ohjesäännössä tarkemmin määrättävällä tavalla Suomessa valmistettujen ja etenkin maasta vietävien maitotaloustuotteiden, ensi sijassa voin tarkastus, käyttämällä, paitsi ulkonaista arvostelua, kemiallisia, fysikaalisia ja tarvittaessa bakterioloogisia tutkimusmenettelyjä.

Saadun kokemuksen ja havaintojen perusteella antaa tarkastuslaitos maitotaloustuotteiden valmistajille ja maasta viejille tarpeellisia tietoja ja opastusta.

3 §.

Vointarkastuslaitokseen asetetaan vakinaiselle palkkauskannalle johtaja ja kolme asistenttia, jotapaitsi sen palvelukseen otetaan tarpeen mukaan apulaisia sekä vahtimestari.

4 §.

Kelpaavaisuusehtoina on: Johtajalle, että hän on Yliopistossa suorittanut joko filosofiankandidaattitutkinnon korkeimmalla arvosanalla kemiassa tai agronomiatutkinnon ja sen lisäksi filosofiankandidaattitutkinnon korkeinta arvolausetta vastaavan tutkinnon kemiassa, taikka että hän on suorittanut diploomi- insinööritutkinnon Teknillisen korkeakoulun kemiallisessa osastossa.

Tutkintojensa ohella tulee johtajalla olla perinpohjaiset teoreettiset tiedot sekä käytännöllistä taitoa ja kokemusta meijeritaloudessa; kemisti-asistentille, että hän on Yliopistossa suorittanut filosofiankan- didaattitutkinnon korkeimmalla arvolauseella kemiassa, taikka että hän on Teknillisen korkeakoulun kemiallisella osastolla suorittanut diploomi- insinööritutkinnon; sekä muille assistenteille, että he ovat suorittaneet agronomiatutkinnon korkeimmalla arvolauseella meijeriopissa taikka omaavat tätä tutkintoa ja arvolausetta vastaavat tiedot, jotapaitsi heillä tulee olla käytännöllisen toiminnan kautta hankittu kokemus ja taito meijeritoimessa.

Johtajan ja asistenttien virat täyttää Maataloushallitus asianmukaisesti kuulutetun kolmenkymmenen päivän hakemusajan jälkeen.

Apulaiset ja vahtimestarin ottaa johtaja, joka myös määrää apulaisten palkkiot, huomioonottamalla ettei sitä varten myönnettyä määrärahaa ylitetä.

5 §.

Vointarkastuslaitoksen johtaja vastaa laitoksen toiminnasta ja siellä suoritettavista töistä, hoitaa laitoksen kirjeenvaihdon ja rahavarat, antaa vaadittuja lausuntoja sekä laatii laitoksen toiminnasta kertomuksen, joka, ynnä tili laitoksen tuloista ja menoista, on vuosittain ennen maaliskuun loppua Maataloushallitukselle toimitettava.

Asistentit ovat velvolliset toimittamaan ne työt laitoksella, jotka johtaja heidän suoritettavakseen jättää työjaon mukaan, jonka Maataloushallitus johtajan ehdotuksesta vahvistaa.

Apulaiset suorittavat heille uskotut työt johtajan ohjeiden mukaan.

Tarpeellisen vuorovaikutuksen aikaansaamiseksi maan maitotaloustuotteiden valmistajani ja tarkastuslaitoksen kesken tulee johtajan ja asistenttien Maataloushallituksen määräyksestä olla läsnä maassa toimeenpantavissa meijerinäyttelyissä ja kokouksissa ja tällöin tilaisuutta myöten pitää esitelmiä ja havainnollisia esityksiä. Sitäpaitsi tulee tarkastuslaitoksen, asettumalla, vuorovaikutukseen maassa toimivien meijeritalousneuvojien ja järjestöjen kanssa, vaikuttaa parannusten aikaansaamiseksi maitotaloustuotteiden valmistuksessa. Jos tarkastuslaitoksen toiminta sellaista aiheuttaa, voivat laitoksen virkailijat Maataloushallituksen määräyksestä tehdä matkoja yksityisiin meijereihin ja maitotaloustuotteiden kauppapaikkoihin.

6 §.

Johtajan ja asistenttien palkkaedut määritellään tähän asetukseen liittyvässä palkkaussäännössä.

7 §.

Johtajalla, jolla on virka-arvo voimassa olevan arvojärjestyksen kahdeksannessa ja asistenteilla, joilla on virka-arvo sen yhdeksännessä luokassa, on virasta erotessaan oikeus saada eläkettä siviilivirkamiehille yleensä voimassa olevien perusteiden mukaan; ja ovat he myös osallisia siviiliviraston leski- ja orpokassassa.

8 §.

Korvausta virka-asioissa tehdyistä matkoista saavat johtaja, asistentit ja apulaiset voimassa olevan matkustussäännön mukaan.

9 §.

Johtajalla ja asistenteilla on oikeus sijaista palkkaamatta saada kuukauden loma vuosittain aikana, jonka Maataloushallitus hyväksyy, sekä ehdolla ettei loman nauttimisesta koidu lisämenoja kruunulle.

10 §.

Johtajan nauttiessa lomaa, hänen ollessaan virkamatkoilla tai satunnaisesti estettynä laitoksessa läsnä olemasta, ryhtyy virassa vanhin asistentti johtajan virkatehtäviä hoitamaan.

11 §.

Ohjesäännön tarkastuslaitokselle tämän asetuksen nojalla vahvistaa Maataloushallitus.

12 §.

Tämä asetus astuu voimaan 1 päivänä tammikuuta 1918, ja kumotaan sillä ei ainoastaan asetus 20 päivältä kesäkuuta 1912 tarkastusaseman perustamisesta Hangon kaupungin vointutkimuslaboratoorion yhteyteen vaan myöskin kaikki muut aikaisemmat sanottua vointutkimuslaboratooriota ja sen yhteydessä toimeenpantuja vointarkastuksia koskevat määräykset.

Palkkaussääntö Valtion vointarkastuslaitokselle.
Johtaja, palkkaa .......................................................... 6,000 markkaa.
palkkiota .........................................................4,000    ” 
Kolme asistenttia, palkkaa à 5,000 mk...................   15,000    ”	 
palkkiota á 3,000 mk ..................... 9,000    ”       
Yhteensä 34,000 markkaa.

Muist. 1. Apulaisten ja vahtimestarin palkkauksiin sekä kansliamenoihin ja tarverahoihin ynnä muihin Vointarkastuslaitoksen menoihin tarvittavan vuotuisen määrärahan suuruuden määrää Senaatti.

Muist. 2. Vointarkastuslaitoksen johtaja ja assistentit saavat palkkionkorotusta viiden, kymmenen ja viidentoista vuoden nuhteettomasta palveluksesta samassa toimessa, 500 markkaa kullakin kerralla.

Muist 3. Vahtimestarille tulevasta palkkionlisäyksestä sekä oikeudesta eläkkeeseen säädetään erittäin.

Tätä kaikki asianomaiset noudattakoot.

Helsingissä, 10 päivänä joulukuuta 1917.

Suomen Senaatti: P. E. SVINHUFVUD. E. N. SETÄLÄ. KYÖSTI KALLIO. ONNI TALAS. ARTHUR CASTRÉN. HEIKKI RENVALL. JUHANI ARAJÄRVI. ALEXANDER FREY. E. Y. PEHKONEN. O. W. LOUHIVUORI. O. J. Anttinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.