120/1917

Annettu Helsingissä, 28 päivänä joulukuuta 1917.

Asetus 2 päivänä marraskuuta 1917 työttömyyskassoista, joilla on oikeus saada apurahaa yleisistä varoista, annetun asetuksen voimaanpanosta ja soveltamisesta.

Suomen Senaatti on, Sosialitoimituskunnan esittelyssä, hyväksynyt ja vahvistanut seuraavat, määräykset 2 päivänä marraskuuta 1917 työttömyyskassoista, joilla on oikeus saada apurahaa yleisistä varoista, annetun asetuksen voimaanpanosta ja soveltamisesta:

1 Luku.

Kassan sääntöjen vahvistamisesta ja rekisteröimisestä.

1 §.

Haettaessa vahvistusta perustettavan työttömyyskassan säännöille tulee hakemusta seurata alkuperäinen päivätty perustamissopimus, jossa on vähintään kymmenen kassaan liittyvän työntekijän oikeiksi todistetut allekirjoitukset, vahvistettu jäljennös pöytäkirjasta, josta selviää, kutka on valittu hallituksen jäseniksi ja varajäseniksi, sekä heidän kotipaikkansa ja kutka ovat oikeutetut kirjoittamaan kassan nimen, sekä kolme kappaletta kassalle hyväksyttyjä sääntöjä.

Kun perustajana on yhdistys, on perustamissopimus yhdistyksen hallituksen jäsenten allekirjoitettava, ja hakemukseen on silloin 1 kappaleessa mainitun lisäksi liitettävä vahvistettu jäljennös perustamispäätöstä koskevasta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjasta.

Kun ennen työttömyyskassa-asetuksen voimaantuloa laillisesti perustettu työttömyyskassa hakee sanotun asetuksen mukaan vahvistusta säännöilleen, on hakemuksen oheen perustamisasiakirjojen asemesta pantava vahvistettu jäljennös pöytäkirjasta, joka osoittaa, että vahvistusta on päätetty hakea.

Hakemusta seuraavista säännöistä liitetään yksi kappale Senaattiin jääviin hakemuskirjoihin, toinen lähetetään sille merkittyine Senaatin vahvistus- tai hylkäyspäätöksilleen asianomaiselle kuvernöörille hakijalle toimitettavaksi ja kolmas toimitetaan, milloin säännöt on vahvistettu, esittelijän vahvistustodistuksella varustettuna työttömyyskassarekisteriä pitävälle viranomaiselle kassan rekisteröimistä varten.

2 §.

Haettaessa vahvistusta muutokselle kassan sääntöihin on hakemukseen liitettävä oikeaksi todistettu jäljennös kassan kokouksen muutospäätöstä koskevasta pöytäkirjasta sekä kappale kassan siihenastisia sääntöjä, jotka liitetään Senaattiin jääviin hakemuskirjoihin, ja kolme kappaletta muutettuja sääntöjä, joiden kanssa menetellään kuten edellisessä momentissa on sanottu.

3 §.

Hallituksen jäsenen, varajäsenen tai sen, joka on oikeutettu kirjoittamaan kassan nimen, vaihtuessa on kassan hallituksen siitä, oheenpannen vahvistetun jäljennöksen asiaa koskevasta kassan kokouksen pöytäkirjasta, viipymättä ilmoitettava rekisteriviranomaiselle.

4 §.

Kun kassan toiminta lopetetaan, on siitä tehtävä ilmoitus asianomaiselle kuvernöörille sekä rekisteriviranomaiselle kassan poistamista varten

II Luku.

Apurahan suorittamisesta kassalle.

5 §.

Haettaessa kassalle oikeutta saada työttömyyskassa-asetuksen mukaista apurahaa yleisistä varoista, on hakemus siitä annettava sen läänin kuvernöörille, jossa kassan kotipaikka on tai tulee olemaan, ja hakemukseen liitettävä vahvistettu jäljennös sen kokouksen pöytäkirjasta, jossa asiasta on tehty päätös. Kuvernöörin tulee oman lausuntonsa ohella viipymättä lähettää hakemus Senaatin ratkaistavaksi.

Oikeutta apurahan saamiseen voidaan hakea joko samalla kuin haetaan vahvistusta kassan säännöille tai myöhemmin erikseen. Viimemainitussa tapauksessa on hakemukseen liitettävä myös kappale kassan vahvistettuja sääntöjä.

6 §.

Työttömyyskassa, jolle on myönnetty oikeus saada apurahaa yleisistä varoista, hakekoon sille kultakin kalenteri vuoden puoliskolta tulevaa apurahaa kolmessa kuukaudessa vuosipuoliskon päättymisestä sen läänin kuvernööriltä, jossa kassan kotipaikka on.

Hakemus on tehtävä asianomaisen tarkastusviranomaisen vahvistaman kaavakkeen mukaan, ja siihen tulee sisältyä ainakin seuraavat tiedot:

1) summittainen selvitys kassan tuloista ja menoista kysymyksessä olevana vuosipuoliskona sekä sen omaisuudesta ja velasta vuosipuoliskon päättyessä;

2) luettelo, jossa mainitaan jokaisen kuluneen vuosipuoliskon aikana apua saaneen nimi, syntymävuosi ja kotipaikka, avustuksen laatu ja suuruus sekä aika, miltä se on myönnetty, ja onko apua saaneella sinä aikana ollut yksi tai useampia viittätoista vuotta nuorempia tahi muuten työhön kykenemättömiä lapsia; sekä

3) ilmoitus kassan osakasluvusta vuosipuoliskon päättyessä.

Jos kunnassa, jonka alueella kassa on työttömyysavustusta jakanut, on olemassa työnvälitystoimisto tai -asiamies, on hakemukseen liitettävä sellaisen toimiston tai asiamiehen todistus siitä, ettei työttömyysavustusta saaneille osakkaille ole voitu avustusaikana hankkia työttömyyskassa-asetuksen 18 §:n mukaista työtä.

Jos kassan toiminta-alueella on sekä kunnallinen että yksityinen työnvälityselin, on edellä mainittu todistus hankittava kunnalliselta elimeltä.

Edelleen on hakemukseen liitettävä asianomaisen maistraatin tai kunnallislautakunnan todistus siitä, että tämän pykälän 2 kappaleen 2 kohdassa mainitut tiedot niistä kuluneen vuosipuoliskon aikana avustusta saaneista kassan jäsenistä, joilla on kunnassa kotipaikkaoikeus vaivaishoitoon nähden, on annettu asianomaiselle kunnalle.

7 §.

Edellisen pykälän 5 kappaleessa mainitut tiedot lähettäköön kassan hallitus kahden kuukauden kuluessa vuosipuoliskon päättymisestä kunkin asianomaisen kunnan maistraatin tai kunnallislautakunnan tarkastettavaksi.

Jos asianomainen kunta katsoo luettelon jossakin suhteessa virheelliseksi, toimittakoon muistutuksensa sitä vastaan läänin kuvernöörille kuukauden kuluessa sen jälkeen kun kunta on saanut luettelon tiedokseen, uhalla ettei muistutuksia sen jälkeen enää voida huomioonottaa.

Jos kassan kotipaikka on toisessa läänissä, lähettäköön kuvernööri viipymättä luettelot, oikaistuaan ne muistutusten johdosta, mikäli aihetta on, sen läänin kuvernöörille, jossa kassalla on kotipaikka.

8 §.

Kun kuvernööri on saanut läänissä olevien kassojen apurahahakemukset sekä kuntien niiden johdosta mahdollisesti esittämät muistutukset, on kuvernöörin viipymättä lähetettävä ne tarkastusta ja lausunnon antamista varten asianomaiselle tarkastusviranomaiselle.

9 §.

Jos kuvernööri tai tarkastusviranomainen havaitsee, että hakemus on virheellinen tai epätäydellinen, tulee kuvernöörin palauttaa se kassalle oikaistavaksi tai täydennettäväksi määräajan kuluessa, uhalla ettei hakemusta sen jälkeen enää oteta tutkittavaksi.

10 §.

Jos ei mitään estettä ole, määrätköön kuvernööri haetun apurahan maksettavaksi yleisistä varoista. Ellei toisin ole sovittu, on maksu suoritettava läänin pääkaupungissa olevalle kassalle lääninrahastosta sekä muille siinä kotimaisten postiosoitusten käyttämiseen oikeutetussa postitoimistossa, joka on lähinnä kassan kotipaikkaa.

11 §.

Niin pian kun apurahat vuoden jälkipuoliskolta on suoritettu, tulee kuvernöörin viipymättä laatia luettelo kuntien maksettavista osuuksista niihin apurahoihin, jotka edellisenä vuonna on yleisistä varoista läänissä oleville työttömyyskassoille suoritettu, ja vaatia nuo osuudet lääninrahastoon maksettaviksi.

Jos kunta on toisessa läänissä, lähetettäköön sitä koskeva luettelo tuon läänin kuvernöörille samanlaista tointa varten.

III Luku.

Kassan kirjanpidosta ja tarkastuksesta.

12 §.

Työttömyyskassan kirjanpito on päätettävä kalenterivuosittain ja sen tulee osoittaa kaikki kassalla tiliajan kuluessa olleet tulot ja menot sekä sen varat ja velat tiliajan päättyessä. Tulojen suhteen on pidettävä eri tiliä ainakin suoritetuista jäsenmaksuista, yleisistä varoista saadusta apurahasta, lahjoituksista sekä kassan muista tuloista. Menojen seassa on eri tiliä pidettävä ainakin hoitokustannuksista ja työttömyysavustuksista, viimemainitut ryhmitettyinä työttömyyskassa-asetuksen 9 §:ssä mainittujen avustuslajien mukaan, minkä ohessa kirjanpidon tulee osoittaa, onko ja missä määrin kassan varoja muihin tarkoituksiin käytetty.

13 §.

Työttömyyskassojen tarkastus kuuluu Sosialihallitukselle, jonka tulee huolehtia siitä, että kassat eivät saa toimia lainvastaisesti eivätkä väärinkäyttää yleisistä varoista annettavia apurahoja, sekä pyynnöstä antaa neuvoja ja ohjeita kassojen hoitamisessa.

Tarkastusviranomaisella on oikeus milloin tahansa tarkastaa kassan omaisuus, kirjanpito ja sen kokousten pöytäkirjat sekä muut kassaa koskevat, asiakirjat ja viranomaisten välityksellä tai suoraan kirjeellisesti saada kassan hallitukselta tarpeelliset tiedot kassasta.

14 §.

Jos tarkastusviranomainen huomaa, että kassa on muuttanut sääntöjään hakematta muutokselle vahvistusta, jättänyt rekisteriin merkitsemistä varten ilmoittamatta, että hallituksen jäsen tai se, joka on oikeutettu kirjoittamaan kassan nimen, on vaihtunut, väärinkäyttänyt saamiaan apurahoja tai ettei kassaa muuten hoideta voimassaolevien asetusten ja säännösten mukaan, ilmoittakoon sen asianomaiselle kuvernöörille, jonka tulee käskeä kassan hallituksen viipymättä ryhtymään asian johdosta sellaisiin toimenpiteisiin, että esiintyneet epäkohdat tulevat poistetuiksi viimeistään kahden kuukauden kuluessa sen jälkeen kun käsky on tullut kassan tiedoksi.

Kassan puolesta ilmoitettaessa sanotuista toimenpiteistä kuvernöörille, on oheenpantava jäljennökset asian käsittelyssä syntyneistä kassan kokouksen pöytäkirjoista. Kiireellisissä tapauksissa on tarkastusviranomainen oikeutettu sitäpaitsi kääntymään tässä mainituissa asioissa suoraan paikallisen täytäntöönpanoviranomaisen puoleen ja saamaan tältä virka-apua.

Ellei kassa määräajassa ole korjannut muistutettuja epäkohtia, älköön kassalle sen jälkeen apurahoja suoritettako, ja ilmoittakoon tarkastusviranomainen asian Senaatille, joka tällöin harkintansa mukaan saattaa peruuttaa kassalle myönnetyn oikeuden apurahan saamiseen yleisistä varoista.

IV Luku.

Erinäisiä määräyksiä.

15 §.

Viimeistään ennen huhtikuun loppua kunakin vuonna tulee työttömyyskassan lähettää tarkastusviranomaiselle tämän vahvistaman suunnitelman mukainen kertomus edellisen vuoden toiminnasta, mihin kertomukseen tulee sisältyä virallista, tilastoa varten tarpeellinen selostus kassan tilasta vuoden päättyessä sekä ilmoitus siitä, miten kassan varat on sijoitettu, minkä ohessa kertomukseen on liitettävä tilintarkastajain lausunto tileistä sekä jäljennös kassan kokouksen pöytäkirjasta, mikäli koskee tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä kassan hallitukselle.

16 §.

Tätä asetusta täydentäviä ohjeita ja määräyksiä saattaa Sosialihallitus tarpeen mukaan antaa.

17 §.

Työttömyyskassarekisteristä on erikseen määrätty.

Tätä kaikki asianomaiset noudattakoot.

Helsingissä, 28 päivänä joulukuuta 1917.

Suomen Senaatti: P. E. SVINHUFVUD. E. N. SETÄLÄ. KYÖSTI KALLIO. JALMAR CASTRÉN. ONNI TALAS. ARTHUR CASTRÉN. HEIKKI RENVALL. JUHANI ARAJÄRVI. ALEXANDER FREY. E. Y. PEHKONEN. O. W. LOUHIVUORI. Niilo A. Mannio.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.