120/1917

Annettu Helsingissä, 28 päivänä joulukuuta 1917.

Johtosääntö Vakuutusneuvostolle.

Suomen Senaatti on, Sosialitoimituskunnan esittelyssä, hyväksynyt ja vahvistanut työväen tapaturmavakuutuksesta 18 päivänä elokuuta 1917 annetun asetuksen mukaan asetettavalle Vakuutusneuvostolle seuraavan johtosäännön:

I Luku.

Vakuutusneuvoston kokoonpano ja tehtävät.

1 §.

Vakuutusneuvoston, joka Senaatin Talousosaston ja lähinnä sen Sosialitoimituskunnan ylivalvonnan alaisena hoitaa sille työväen tapaturmavakuutuksesta 18 päivänä elokuuta 1917 annetussa asetuksessa sekä tässä johtosäännössä määrätyt tehtävät, tulee toiminnassaan noudattaa mainitun asetuksen ohella tämän johtosäännön määräyksiä.

Vakuutusneuvoston muodostavat esimies ja kahdeksan jäsentä. Kullakin jäsenellä on kaksi varajäsentä.

Vakuutusneuvostoon asetetaan vakinaisella palkkaussäännöllä sihteeri ja reistraattori sekä ylimääräisellä palkkaussäännöllä tarpeellinen määrä kanslisteja ja puhtaaksikirjoittajia, vahtimestari ynnä muita tarpeellisia toimihenkilöitä. Asianosaisten avustamista varten tulee Vakuutusneuvostossa olla yksi tai useampia toimimiehiä. Vakuutusneuvosto on oikeutettu tarpeen mukaan käyttämään asiantuntijain apua.

2 §.

Vakuutusneuvoston tehtävänä on:

1) ratkaista yksityisen liikkeen tai yrityksen, tapaturmavakuutusasetuksen 1 §:n 3 momentin nojalla, sille tekemät anomukset saada toistaiseksi vapautus sanotun asetuksen noudattamisesta:

2) milloin tapaturman j ehdosta on haettu vuotuista vahingonkorvausta, neuvostolle toimitetun ja tarvittaessa sen lisäksi hankkiman selvityksen nojalla määrätä, onko vahingoittuneella tahi hänen läheisillään oikeus korvaukseen vai eikö, sekä edellisessä tapauksessa työkyvyttömyysaste ja vahingonkorvauksen suuruus joko pysyvästi taikka, tapaturmavakuutusasetuksen 28 §:n mainitsemassa tapauksessa, määräajaksi tahi toistaiseksi;

3) harkita, milloin ja paljonko muilla työntekijän läheisillä kuin leskellä ja lapsilla on oikeus tapaturmavakuutusasetuksen 15 §:n 3 momentin mukaan saada elättäjää kohdanneesta tapaturmasta aiheutuneen kuoleman johdosta vuotuista vahingonkorvausta tai saman asetuksen 17 §:n 3 momentin mukaan elatusapua siltä ajalta, jona tapaturman johdosta vahingoittunutta elättäjää hoidetaan sairaalassa;

4) ratkaista tapaturmavakuutusasetuksen 28 §:n nojalla tehdyt anomukset vuotuisen vahingonkorvauksen suuruuden muuttamisesta, milloin se on määrätty määräajaksi tai toistaiseksi, ja saman asetuksen 30 §:ään perustuvat anomukset vuotuisen vahingonkorvausmäärän oikaisemisesta, jos asianhaarat, joiden nojalla sellaisen korvauksen suuruus on vahvistettu, ovat oleellisesti muuttuneet, sekä kummassakin tapauksessa määrätä, kenen tulee kärsiä mainitunlaisten anomusten aiheuttama kustannus, jos korvauksensaaja on tehnyt anomuksen ja korvausta sanotuista kustannuksista on vaadittu;

5) ratkaista sille toimitetut hakemukset saada muutos vakuutuslaitoksen tai valtion tapaturmalautakunnan tekemiin päätöksiin sairashoidon korvauksesta, elatusavusta tai hautausavusta;

6) vaadittaessa antaa viranomaisille lausuntoja neuvoston toimialaan kuuluvista asioista sekä omasta alotteestaan Senaatille tarpeellisiksi katsomiaan esityksiä työväen tapaturmavakuutuksen kehittämiseksi; sekä

7) vuosittain valmistaa ja Senaatille toimittaa kertomus toiminnastaan ynnä ehdotus neuvoston menosäännöksi.

3 §.

Vakuutusneuvosten esimiehen, joka lähinnä on vastuunalainen siitä, että neuvoston tehtävät asianmukaisesti hoidetaan, tulee:

1) johtaa puhetta neuvoston istunnoissa ja sen puolesta allekirjoittaa toimituskirjat;

2) huolehtia siitä että asianomainen vakuutuslaitos tai valtion tapaturmalautakunta viipymättä saa tiedon neuvoston päätöksestä sekä että sosialivakuutusta tarkastavalle viranomaiselle kahdessa kuukaudessa vuosikertomuksen valmistuttua lähetetään kaikki virallista tilastoa varten tarpeelliset tiedot neuvoston ja Senaatin Oikeusosaston käsittelemistä korvausasioista;

3) valvoa että neuvosto ja sen toimihenkilöt asianmukaisesti ja joutuisasti täyttävät heille kuuluvat tehtävät; sekä

4) tehdä alotteita tarpeellisiksi huomattuihin parannuksiin ja uudistuksiin neuvoston toiminnassa.

Vakuutusneuvosten esimies on oikeutettu yksin ratkaisemaan sellaiset juoksevat ja muut esille tulevat asiat, jotka eivät tämän johtosäännön mukaan kuulu neuvoston kokonaisuudessaan päätettäviin asioihin tai ole niihin verrattavia.

4 §.

Vakuutusneuvosten sihteerin, jolle neuvoston kanslian valvonta lähinnä kuuluu, tulee:

1) valmistaa ja esitellä asiat neuvostolle ja esimiehelle;

2) pitää pöytäkirjaa neuvoston istunnoissa;

3) laatia ja varmentaa neuvoston puolesta annettavat asia- ja toimituskirjat; sekä

4) valmistaa neuvoston vuosikertomus ja sen toimintaa koskevat tilastotiedot.

5 §.

Vakuutusneuvosten reistraattorin velvollisuutena on:

1) ottaa vastaan ja asianmukaisesti merkitä luetteloihin neuvostolle tulevat asiakirjat sekä lähettää asianomaisille neuvoston antamat toimituskirjat;

2) hoitaa neuvoston kalustoa, arkistoa ja kirjastoa sekä muuta omaisuutt3a); lunastusta vastaan antaa jäljennöksiä neuvoston asiakirjoista; sekä

4) hoitaa neuvoston rahavaroja, esimiehen antamalla ja itse varmentamallaan maksumääräyksellä tarpeen mukaan tilata niitä lääninrahastosta, suorittaa palkkaukset sekä muut esimiehen määräämät tai hyväksymät erät ja vuosittain tehdä tili neuvoston määrärahojen käytöstä.

6 §.

Sihteerin ja reistraattorin tulee olla arkipäivin vähintään kaksi tuntia yleisön tavattavissa neuvoston huoneistossa.

Reistraattorinkonttorin aukioloaika on pantava julki huomattavalle paikalle konttorin ulkopuolelle.

7 §.

Vakuutusneuvosten toimimiehen tulee pyydettäessä:

1) toimia asianosaisen apu- ja valtuusmiehenä neuvoston käsiteltävissä asioissa ja siinä toimessaan valtakirjalla asianosaisen puolesta reistraattorinkonttoriin jättää hakemuksia ja anomuksia;

2) antaa asianosaiselle tietoja määräpäivästä ynnä muista hänen oikeuttaan koskevista seikoista sekä neuvoja siitä, miten hänen kussakin tapauksessa on meneteltävä;

3) muutenkin olla yleisölle apuna Vakuutusneuvosten toimialaan kuuluvissa asioissa; sekä

4) hoitamistaan asioista pitää asianmukaista päiväkirjaa ynnä tiliä palkkioistaan ja muista siinä toimessa käsittelemistään rahoista.

Toimimiehen palkkiotaksan vahvistaa neuvosto. Todisteellisesti varattomien asiat on toimimiehen hoidettava ilmaiseksi.

Jos neuvosto on ottanut useampia toimimiehiä, hoitakoon kukin hänelle annetut tehtävät. Ellei tällöin toimeksiantoa ole annettu määrätylle toimimiehelle eivätkä toimimiehet sovi siitä, kuka ottaa tehtävän hoitaakseen, ratkaiskoon sihteeri asian.

Toimeksianto voidaan toimimiehelle antaa »Vakuutusneuvosten toimimiehelle» osotetussa kirjeessä, jonka oheen on liitetty määrätty palkkio.

Tehtäviensä hoitamisessa on toimimies velvollinen noudattamaan samaa huolellisuutta kuin virkamies virkatoimessa.

8 §.

Muiden Vakuutusneuvosten toimihenkilöiden tehtävät määrää neuvoston esimies, mikäli niitä ei määrätä neuvoston työjärjestyksessä.

9 §.

Vakuutusneuvosten tulee säännöllisesti kokoontua istuntoon ainakin kerran viikossa.

11 Luku.

Asiain käsittelystä Vakuutusneuvostossa.

10 §.

Vakuutusneuvosto on päätöksenvoipa, kun sen istunnossa on saapuvilla esimies tai hänen sijaisensa, lääkärijäsen ja vähintään neljä muuta jäsentä. Viimemainituista tulee yhtä monen edustaa työnantajia ja työntekijöitä, minkä ohessa teollisuuden ja maanviljelyksen edustajien tulee olla saapuvilla, kun vastaavaa alaa koskevaa asiaa käsitellään. Ellei Vakuutusneuvostossa ole tarpeellista asiantuntemusta jossakin sen käsiteltävänä olevassa asiassa, on asiantuntija kutsuttava neuvostoa avustamaan.

Tarvittaessa on neuvoston tai sen edustajan itse tapaturmapaikalla otettava selko tapaturman yhteydessä olevista seikoista.

Ennenkuin neuvoston jäsen ryhtyy toimeensa, on hänen neuvoston tai sen esimiehen edessä vannottava tuomarinvala, ellei hän ennen ole sellaista valaa tehnyt.

Äänestettäessä lausuvat jäsenet mielipiteensä iän mukaan nuorimmasta alkaen ja puheenjohtaja viimeiseksi.

Päätöksenä on enemmistön mielipide. Jos äänet menevät tasan, tulee se mielipide päätökseksi, jota puheenjohtaja on kannattanut.

11 §.

Esimiehen tai jäsenen esteellisyydestä ottamaan osaa asian käsittelyyn ja päätökseen olkoon voimassa, mitä yleinen laki säätää tuomarin esteellisyydestä.

12 §.

Jos neuvoston jäsenelle sattuu pätevä este, jonka vuoksi hän ei voi saapua määrättyyn istuntoon, ilmoittakoon siitä varamiehelleen, jonka silloin tulee ilman muuta kutsumusta saapua istuntoon.

Samoin olkoon esimies velvollinen ilmoittamaan esteestään sille jäsenelle, jonka tulee toimia hänen sijaisenaan.

13 §.

Hakemus tai anomus voidaan lähettää Vakuutusneuvostolle myös postitse, jolloin se on katsottava määräajassa tulleen neuvostolle, jos se siinä ajassa on kirjoihin merkittynä pantu postiin neuvostolle lähetettäväksi.

14 §.

Vakuutusneuvostolla on valta joko omasta alotteestaan tai asianosaisen pyynnöstä tarpeen tullen määrätä yleisessä alioikeudessa todistajia ja asiantuntijoita valallisesti kuultavaksi neuvoston ratkaistavana olevien asiain selvittämiseksi.

Milloin asianosainen on sellaista kuulustelua pyytänyt, pitäköön itse huolen sen aikaansaamisesta ja toimittakoon otteen sitä koskevasta pöytäkirjasta neuvostolle, joka kuitenkin lähettäköön tällöinkin edustajan kuulusteluun, jos se harkitaan tarpeelliseksi.

15 §.

Asiain käsittely Vakuutusneuvostossa on kirjallinen, eikä asianosaisella täi hänen valtuusmiehellään ole oikeutta, ellei neuvosto anna siihen erikoista suostumusta, henkilökohtaisesti ajaa asiaa neuvoston istunnossa.

16 §.

Vakuutusneuvosten istunnossa on pidettävä lyhyttä pohjakirjaa, joka osottaa istunnossa läsnäolleet jäsenet, mitä asioita siinä on käsitelty, sekä niissä tehdyt päätökset ja niiden johdosta mahdollisesti tapahtuneet äänestykset.

Eriävä mielipide on laadittava kirjalliseen muotoon ja liitettävä pohjakirjan oheen.

Pohjakirja pidetään heti tarkistettuna, ja sen allekirjoittavat puheenjohtaja ja kaikki läsnäolleet jäsenet istunnon lopussa sekä varmentaa sihteeri, ellei neuvosto päätä jotakin asiaa myöhemmin erikseen tarkistettavaksi ja allekirjoitettavaksi sekä valitse sitä varten tarkistajia.

Täydellinen pöytäkirja, jonka puheenjohtaja allekirjoittaa ja sihteeri varmentaa, on kirjoitettava, milloin siitä on toimitettava ote sitä haluavalle asianosaiselle tai viranomaiselle tahi milloin asian tärkeyden muuten katsotaan sitä vaativan.

Senaattiin menevä toimituskirja on kaikkien asian ratkaisuun osaaottaneiden allekirjoitettava ja sihteerin varmennettava.

17 §.

Toimituskirjansa on Vakuutusneuvosten annettava maksuitta.

Alkuperäiset asiakirjat vuotuista vahingonkorvausta koskevissa asioissa jäävät neuvoston arkistoon, mutta muita korvauksia koskevat asiakirjat on, kun vakuutuslaitos muutoksenhaun tai muun syyn johdosta on antanut ne neuvostolle, palautettava vakuutuslaitokselle lopullisesti säilytettäviksi.

18 §.

Asianosaisen haettua Senaatin Oikeusosastossa muutosta Vakuutusneuvoston päätökseen, tulee neuvoston, Oikeusosaston käskystä, toimittaa sille jäljennös asiaa koskevasta pöytäkirjastaan sekä muut asiassa kertyneet kirjat.

19 §.

Asioita Vakuutusneuvostossa käsiteltäessä on soveltuvissa kohdin noudatettava, mitä oikeudenkäynnistä yleisissä tuomioistuimissa on säädetty.

III Luku.

Vakuutusneuvosten esimiehestä, jäsenistä ja toimihenkilöistä.

20 §.

Vakuutusneuvosten esimiehen, jonka tulee olla tuomarin toimiin perehtynyt, asettaa Senaatti.

Neuvoston kahdeksasta jäsenestä tulee yhden, joka esimiehen poissaollessa hoitaa hänen tehtäviään, samoin olla perehtynyt tuomarin toimiin ja yhden lääkäri sekä kolmen työnantajia ja kolmen työntekijöitä tapaturmavakuutusasetuksen alaisissa liikkeissä, siten että ainakin yksi työnantaja ja yksi työntekijä edustavat teollisuutta ja sama määrä maanviljelystä.

Neuvoston jäsenet sekä kullekin kaksi varajäsentä määrää Senaatti sitä ennen pyydettyään Suomen Yleistä Työnantajaliittoa ja Suomen Maataloustuottajain Keskusliittoa esittämään ehdokkaita, mikäli koskee työnantajain edustajia, sekä Suomen Ammattijärjestöä, mikäli koskee ehdokkaita työntekijäin edustajiksi. Mainittuja lausuntoja tulee seurata selvitys siitä, että ehdotetut henkilöt suostuvat ottamaan toimen vastaan.

21 §.

Vakuutusneuvoston jäseneksi älköön määrättäkö alaikäistä, älköönkä sitä, jolla ei ole kansalaisluottamusta tai joka ei itse hallitse omaisuuttaan.

Neuvoston esimies, jäsen tai virkailija älköön olko osakas vakuutuslaitoksessa, joka harjoittaa työväen tapaturmavakuutusta, älköönkä ottako osaa sellaisen laitoksen johtoon ja hallintoon.

22 §.

Vakuutusneuvosten jäsen tai varajäsen, joka on ottanut toimen vastaan, ei ole oikeutettu ilman pätevää syytä kesken toimikautensa eroamaan siitä.

Pyyntö saada ero jäsenyydestä on kirjallisesti annettava neuvostolle.

Jäsenen erotessa, kuollessa tai tullessa kykenemättömäksi tointaan hoitamaan on siitä ilmoitettava Senaatille, joka sellaisen jäsenen tai varajäsenen tilalle määrää jälellä olevaksi ajaksi toisen henkilön samassa järjestyksessä kuin eronnut oli määrätty, milloin se katsotaan tarpeen vaatimaksi.

23 §.

Vakuutusneuvosten sihteerin ja reistraattorin nimittää virkaansa Senaatin Talousosasto, sittenkun virat ovat neuvoston toimesta olleet julistettuina kolmenkymmenen päivän kuluessa neuvostolta haettaviksi ja neuvosto lähettänyt hakemukset oman lausuntonsa ohella Senaattiin.

Sihteerin tulee olla tuomarin toimiin perehtynyt ja reistraattorin lainopillisen virkatutkinnon suorittanut.

Sihteeri ja reistraattori saavat pitää muuta palkkatointa ainoastaan neuvoston suostumuksella.

24 §.

Toimimiehen ja muut toimihenkilöt sekä vahtimestarin ottaa neuvosto.

Toimimiehen tulee olla lainopillisen virkatutkinnon suorittanut. Toimimies saattaa samalla olla ylimääräinen virkamies neuvoston kansliassa.

Määräyksen toimimiehenä olosta saattaa neuvosto milloin tahansa peruuttaa.

Kun toimimies on otettu, tulee neuvoston ilmoittaa siitä ja hänen nimestään virallisissa lehdissä. Ilmoitus toimimiehestä ja hänen nimestään on myös vuosittain joulukuussa julaistava virallisissa lehdissä.

25 §.

Vakuutusneuvosten esimies ja jäsenet asetetaan toimiinsa määräyksellä.

Sihteerille ja reistraattorille annetaan virkoihinsa valtakirja. He ovat siviilivirkamiehille yleensä säädettyjen perusteiden mukaan osallisia siviiliviraston leski- ja orpokassaan sekä oikeutetut virasta erotessa saamaan eläkettä. Voimassaolevassa arvojärjestyksessä kuuluu sihteeri kahdeksanteen ja reistraattori kymmenenteen luokkaan.

Vahtimestari, joka myös on osallinen siviili viraston leski- ja orpokassaan, saa toimeensa virkavahvistuskirjan sekä muut neuvoston toimihenkilöt määräyksen.

26 §.

Vakuutusneuvoston esimiestä ja jäseniä on virkavirheistä ja -rikoksista syytettävä Turun Hovioikeudessa.

Neuvoston virkamiehille ja toimihenkilöille saattaa neuvosto virkavirheen johdosta antaa muistutuksia ja varotuksia.

27 §.

Vakuutusneuvoston esimies, sihteeri ja reistraattori ovat oikeutetut saamaan yhden kuukauden kesäloman. Muuhun kahta viikkoa pitempään lomaan tai virkavapauteen on esimiehen hankittava Senaatin lupa. Sama olkoon laki, jos sihteeri tai reistraattori tarvitsevat kolmea kuukautta pitemmän virkavapauden.

Muiden toimihenkilöiden lomista ja virkavapaudesta päättää esimies.

Virkavapaus ei saa aiheuttaa valtiolle lisämenoja. Esimiehen lomasta ja virkavapaudesta on ilmoitettava Senaatin Sosialitoimituskunnalle.

28 §.

Korvausta virkamatkojen aiheuttamista kuluista saavat Vakuutusneuvoston esimies ja jäsenet sekä virkamiehet ja vahtimestari voimassaolevan matkustussäännön mukaan ja muut neuvoston toimihenkilöt neuvoston harkinnan mukaan. Esimiehen ja jäsenten sekä virkamiesten ja toimihenkilöiden palkkauksesta on erikseen säädetty.

29 §.

Vakuutusneuvostolla ja sen esimiehellä on vapaakirjeoikeus virka-asioissa.

30 §.

Tarkempia määräyksiä Vakuutusneuvosten sekä sen toimihenkilöiden toiminnasta saattaa neuvosto antaa työjärjestyksessään.

Tätä kaikki asianomaiset noudattakoot.

Helsingissä, 28 päivänä joulukuuta 1917.

Suomen Senaatti: P. E. SVINHUFVUD. E. N. SETÄLÄ. KYÖSTI KALLIO. JALMAR CASTRÉN. ONNI TALAS. ARTHUR CASTRÉN. HEIKKI RENVALL. JUHANI ARAJÄRVI. ALEXANDER FREY. E. Y. PEHKONEN. 0. W. LOUHIVUORI. Niilo A. Mannio.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.