115/1917

Annettu Helsingissä, 22 päivänä joulukuuta 1917.

Asetus siviliavioliittoasetuksen täytäntöön saattamisesta.

Suomen Senaatti on, avioliiton solmimisesta siviliviranomaisen edessä 2 päivänä marraskuuta (20 päivänä lokakuuta) 1917 annetun asetuksen 14 §:n määräyksen mukaan, Oikeustoimituskunnan esittelyssä, hyväksynyt ja vahvistanut seuraavan asetuksen siviliavioliittoasetuksen täytäntöön saattamisesta.

1 §.

Missä paikalliset olot tekevät tarpeelliseksi asettaa jollekin paikkakunnalle erityisen henkilön, jonka edessä avioliitto voidaan päättää, niinkuin avioliiton solmimisesta siviliviranomaisen edessä 2 päivänä marraskuuta 1917 annetun asetuksen 2 §:ssä säädetään, tehköön hovioikeus, kun asianomainen kihlakunnantuomari tai kunnallislautakunta on sitä ehdottanut, asiasta esityksen Senaatin Oikeusosastolle ja ehdottakoon samalla sellaisen viranomaisen toimialueen. Senaatin Oikeusosaston päätös asiasta julkaistaan Suomen asetuskokoelmassa. Jos määrätyn toimialueen rajoja sittemmin muutetaan tahi jos sellaisen avionliittäjän toimi lakkautetaan, julkaistaan Oikeusosaston päätös siitäkin asetuskokoelmassa.

2 §.

Määräyksen sellaisen avionliittäjän toimeen kuin 1 §:ssä sanotaan antaa Senaatin Oikeusosasto, sittenkuin hovioikeus, asianomaisen kihlakunnan tuomarin ehdotuksesta, on ilmoittanut siihen toimeen soveliaan henkilön.

Tieto avionliittäjäksi määrätyn henkilön nimestä on julkaistava virallisissa lehdissä ja ilmoitus määräyksestä toimitettava hänelle hovioikeuden kautta.

Puheena oleva toimi täytetään julistamatta sitä haettavaksi.

Eron virasta näin määrätylle avionliittäjälle antaa Senaatin Oikeusosasto; virkavapautta hänelle myöntää ja sijaisen määrää hovioikeus.

3 §.

Siviliviranomaisen on pidettävä luetteloa pyydetyistä aviokuulutuksista, pannen kullekin eri järjestysnumeron, jonka alle avioliittoon aikovista merkitään:

1) heidän suku- ja etunimensä sekä isänsä nimi, heidän toimensa tahi ammattinsa ja uskontokunta, johon he kuuluvat;

2) syntymäkunta ja syntymäpäivä;

3) kotipaikka aviokuulutusta pyydettäessä;

4) aika, jolloin kuulutusta pyydettiin;

5) kuka kuuluttamista on pyytänyt, ollen, jos siihen on käytetty valtuusmiestä, mainittava hänen etu- ja sukunimensä, toimensa tai ammattinsa ja kotipaikkansa;

6) minkä viranomaisen antaman todistuksen avioliittoon aikovat ovat tuoneet esteettömyytensä osottamiseksi, sen antamisaika ja numero sekä mitä muuta selvitystä esteettömyyden toteensaattamiseksi on esitetty;

7) milloin kuulutus myönnettiin tahi sitä kohdannut este ja mihin toimiin sen johdosta on ryhdytty;

8) milloin kuulutus on ollut tiedoksipantuna kihlakumppanien kotikunnan tai kotikuntain ilmoitustaululla ynnä ilmoitus siitä, milloin ja keitä viranomaiselta sitä on pyydetty tiedoksi pantavaksi, milloin todistus tiedoksipanosta saapui ja kuka on todistuksen antanut;

9) onko avioestettä kuulutuksen antamisen jälkeen havaittu tai ilmoitettu sekä ilmoittajan etu- ja sukunimet, toimi tai ammatti ja kotipaikka ynnä mihin toimiin sen johdosta on ryhdytty, tai, jos kihlakumppanit ovat ilmoittaneet tahtovansa erota, tieto siitä ynnä sen aiheuttamista toimista;

10) onko kuuluttamisesta sekä siitä, että avioestettä ei ole tiedossa, annettu sellainen todistus kuin avioliiton solmimisesta siviliviranomaisen edessä 2 päivänä marraskuuta 1917 annetun asetuksen 6 §:ssä sanotaan, ynnä- sen numero ja päivämäärä sekä kelle ja milloin todistus annettiin; sekä

11) missä ja milloin avioliitto päätettiin, ja jos sen on päättänyt toinen viranomainen kuin kuulutuksenantaja, myöskin tieto tästä viranomaisesta ynnä hänen tiedonantonsa päivämäärä, numero ja saapumispäivä.

4 §.

Kaikki aviokuulutusta pyydettäessä ja myönnettäessä kertyneet asiakirjat yhdistetään asiakirja vihoksi, jonka kansilehdelle on merkittävä vuosiluku ja 3 §:ssä mainittu järjestysnumero. Asiakirja vihot, säilytetään siviliviranomaisen arkistossa.

5 §.

Siviliviranomaisen, joka on antanut aviokuulutuksen, tulee heti ilmoittaa siitä sille kirkolliselle tai sivilirekisteriviranomaiselle, jonka kirjoissa kihlakumppanit, ovat, ja on sellaisessa ilmoituksessa mainittava kuulutettavien täydelliset etu- ja sukunimet, heidän isänsä nimi, heidän toimensa tai ammattinsa, syntymäpaikka, syntymäpäivä, kotipaikka ja uskontokunta, johon he kuuluvat, sekä aika, jolloin kuulutus myönnettiin.

6 §.

Milloin aviokuulutuksen pyytäjä, sen mukaan kuin avioliiton solmimisesta siviliviranomaisen edessä 2 päivänä marraskuuta 1917 annetun asetuksen 4 §:n 2 momentissa sekä kunink. kirjeissä 26 päivältä lokakuuta 1791 ja 12 päivältä joulukuuta 1798 säädetään, on oikeutettu virallisissa lehdissä ilmoittamaan aiotusta avioliitostaan, pankoon siitä julkaistavaan kuulutukseen myöskin osotuksen, että sen, joka tahtoo avioliittoa estää, on ilmoittauduttava sille viranomaiselle, jolta kuulutusta on pyydetty, ynnä tiedon sanotusta viranomaisesta ja sen asuinpaikasta.

7 §.

Aviokuulutuksen tiedoksipanomista saa kuulutuksen antaja, joka ei itse sitä toimita, pyytää sen paikkakunnan kruununnimismieheltä tai maistraatilta, jossa kuulutus on tiedoksi pantava, ja on näitten viranomaisten toimesta kuulutukseen tiedoksi pantaessa merkittävä, minä päivänä se on pantu nähtäväksi. Kuulutus on palautettava sen antajalle varustettuna todistuksella siitä, milloin se on ollut säädetyn neljäntoista päivän ajan, tiedoksipanopäivää niihin lukematta, nähtävänä kunnan ilmoitustaululla.

Kun kuulutuksen antaja toimittaa tiedoksipanemisen, varustakoon hän kuulutuksen sellaisella merkinnällä ja todistuksella kuin edellä on sanottu.

8 §.

Todistuksessa, jonka siviliviranomainen avioliittoon aikoville heidän pyynnöstään kuuluttamisesta antaa, on mainittava:

1) kuulutettujen täydelliset etu- ja sukunimet, heidän isänsä nimi, heidän toimensa tai ammattinsa, syntymäpaikka, syntymäpäivä, kotipaikka ja uskontokunta, johon he kuuluvat, sekä missä he ovat kirjoissa;

2) missä ja milloin kuuluttaminen on toimitettu: sekä

3) ettei avioestettä ole tiedossa.

Jos sellainen todistus katoaa, tulee kuulutuksen myöntäneen viranomaisen pyydettäessä antaa uusi todistus, johon on pantava tieto aikaisemman todistuksen katoamisesta.

9 §.

Milloin kihlaus, avioliiton solmimisesta siviliviranomaisen edessä 2 päivänä marraskuuta 1917 annetun asetuksen 3 §:n 2 momentin mukaan purkautuu, on siinä mainitun viranomaisen vaadittava takaisin todistus kuuluttamisesta, jos sellainen on annettu; ja on siviliviranomaisen heti ilmoitettava kihlauksen purkautuminen sille rekisteriviranomaiselle, jolle kuulutuksen antamisesta, 5 §:n mukaan oli annettava tieto.

Mitä tässä on sanottu rekisteriviranomaiselle toimitettavasta ilmoituksesta, on myös noudatettava, kun avioliittoon meneminen ilmaantuneen avioesteen takia raukeaa.

Jos kihlakumppanit, joiden aiotun avioliiton sivili viranomainen on kuuluttanut, ovat toisiinsa sekaantuneet, on heidän avioliittonsa siviliviranomaisen edessä päätettävä.

10 §.

Tuomari, joka Naimiskaaren 3 luvun 9 tai 10 §:n mukaan on julistanut aviosuhteen pysyväksi, on velvollinen kolmessakymmenessä päivässä sen jälkeen, alioikeus ei kuitenkaan ennen kuin se aika on mennyt umpeen, jonka kuluessa tyytymättömyyttä päätökseen saa ilmoittaa, lähettämään päätöksensä, jonka tulee sisältää, soveltuvissa kohdin, 16 §:ssä mainitut tiedot, niille kirkollisille tai sivilirekisteriviranomaisille, joitten kirjoissa asianomaiset henkilöt olivat, samoin kuin senkin sivilirekisterialueen rekisteriviranomaiselle, jossa naisella oli asuntonsa ja kotinsa; ilmoittakoon alioikeus myös samalla, onko sen päätös saanut lainvoiman vai ei. Jos ylempi oikeus muuttaa alioikeuden päätöksen, antakoon siitä viipymättä tiedon rekisteriviranomaisille.

11 §.

Kun tuomari julistaa puretuksi tai mitättömäksi siviliviranomaisen edessä päätetyn avioliiton tahi sellaisen aviosuhteen, josta 10 §:ssä puhutaan, on hänen noudatettava, mitä päätöksen tiedoittamisesta rekisteriviranomaisille sanotussa pykälässä on määrätty.

Jos Senaatin Oikeusosasto erivapautuksella purkaa sellaisen avioliiton tai aviosuhteen, on siitä kolmessakymmenessä päivässä sen jälkeen toimitettava tieto rekisteriviranomaisille.

12 §.

Kun siviliviranomainen, jolta on pyydetty aviokuulutusta, on huomannut avioesteen olevan olemassa tai hyväksynyt ilmoitetun esteen sekä, sen mukaan kuin 3 §:ssä on sanottu, merkinnyt päätöksensä aviokuulutusten luetteloon, on hänen pyydettäessä annettava ote aviokuulutusten luettelosta kihlakumppanille, joka aikoo siviliviranomaisen toimesta kannella hovioikeuteen.

Jos sivili viranomainen, jolle kihlakumppanit ovat avioliiton päättämistä varten esittäneet toisen siviliviranomaisen antaman todistuksen kuuluttamisesta ynnä siitä, että avioestettä ei ole tiedossa, kuitenkin huomaa sellaisen esteen olevan olemassa, merkitköön päätöksensä siitä avioliiton päättämisestä pidettävään pöytäkirjaan ja antakoon pyydettäessä pöytä kirjan otteen kihlakumppanille, joka aikoo tehdä kantelun, sekä ilmoittakoon päätöksensä myös kuulutuksen antaneelle viranomaiselle.

13 §.

Sivili viranomainen, joka ei voi heti hyväksyä aiottua avioliittoa vastaan tehtyä esteväitettä, vaan osottaa väitteentekijän nostamaan asiasta kanteen oikeudessa, ilmoittakoon samalla myös, mitä väitteentekijän, avioliiton solmimisesta siviliviranomaisen edessä 2 päivänä marraskuuta 1917 annetun asetuksen 10 §:n 2 momentin mukaan, on sellaisen kanteen nostamiseen ja perilleajamiseen nähden varteenotettava, sekä antakoon väitteentekijälle todisteeksi näistä toimenpiteistään otteen aviokuulutusten luettelosta.

14 §.

Ennenkuin sivili viranomainen päättää avioliiton kihlakumppanien kesken, joista toinen tai kumpikin on leski, katsokoon hän erityisesti, että pesänositus tämän j a hänen entisen puolisonsa perillisten välillä on pidetty ja että Naimiskaaren 12 luvun 3 §:ssä säädetty aika entisen puolison kuolemasta on kulunut.

15 §.

Avioliitto on päätettävä siviliviranomaisen virkahuoneessa. Kuitenkin on sellainen viranomainen oikeutettu päättämään avioliiton muuallakin.

Jos jompikumpi avioliittoon aikovista sairauden tai muun pätevän syyn takia ei voi saapua siviliviranomaisen luokse, toimitettakoon avioliiton päättäminen sellaisen kihlakumppanin luona. Ulkopuolelle toimialuettaan ei viranomainen ole velvollinen matkustamaan.

Avioliiton päättämisestä tulee siviliviranomaisen antaa todistus aviokumppanille, joka sitä pyytää.

16 §.

Ilmoituksessa, joka avioliiton solmimisesta siviliviranomaisen edessä 2 päivänä marraskuuta 1917 annetun asetuksen 9 §:n mukaan toimitetaan rekisteriviranomaiselle, on mainittava:

1) aviokumppanien täydelliset etu- ja sukunimet, heidän isänsä nimi, heidän toimensa tai ammattinsa, syntymäpaikka, syntymäpäivä, kotipaikka ja uskontokunta, johon he kuuluvat, sekä missä he olivat kirjoissa;

2) missä ja milloin kuuluttaminen on toimitettu;

3) missä ja milloin avioliitto päätettiin;

4) todistajain etu- ja sukunimet, sekä toimi tai ammatti ja kotipaikka; ynnä

5) oliko avioehtoa tehty.

Tällainen ilmoitus on toimitettava sekä sille kirkolliselle tahi sivilirekisteriviranomaiselle, jonka kirjoissa mies ja nainen olivat, että myöskin sen sivilirekisterialueen rekisteriviranomaiselle, jossa naisella oli asuntonsa ja kotinsa.

Jos avioliitto on päätetty toisen siviliviranomaisen kuin sen edessä, joka on toimittanut kuuluttamisen, on avionliittäjän siitä kolmenkymmenen päivän kuluessa sen jälkeen ilmoitettava myös kuuluttamisen toimittaneelle viranomaiselle.

17 §.

Kirkollisten ja sivilirekisteriviranomaisten tulee niiden ilmoitusten nojalla, joita he saavat siviliviranomaisten päättämistä avioliitoista sekä sellaisista aviosuhteista, kuin 10 §:ssä mainitaan, tehdä asianmukaiset merkinnät kirjoihinsa.

18 §.

Miten avioluetteloa on pidettävä, siitä säädetään sivilirekisterin pitämisestä tänä päivänä annetun asetuksen 13 §:ssä.

19 §.

Varotuksista, joita sivili viranomainen antaa riitaisille ja eripuraisille puolisoille, on hänen pidettävä asianmukaista pöytäkirjaa. Varotuksen antaminen on näytettävä toteen pöytäkirjan otteella.

20 §.

Avionliittäjän annettavien todistusten sekä lähetettävien virkakirjeiden alustelmat on kirjoitettava niitä varten pidettävään kantakirjaan.

21 §.

Suorittamistaan toimituksista on avionliittäjä oikeutettu saamaan toimituspalkkiota:

Aviokuulutuksen antamisesta ja toimittamisesta .............. 3 mk. — p.
Avioliiton päättämisestä......................................................3 »   — 

Muist. 1. Jos avioliitto päätetään muualla kuin avionliittäjän virkahuoneessa, on avionliittäjä saava säädetyn päivärahan ja korvausta matkastaan matkustussäännön 2 luokan mukaan.

Toimituskirjoista on avionliittäjä oikeutettu saamaan lunastusta:

Aviokuulutusten luettelon otteesta..................................... 2 » — 
Pöytäkirjanotteesta, ensimäiseltä arkilta ............................ 2 » — 
joka seuraa valta arkilta....................................................... 1 » 50 » 
Kuuluttamis- ja esteettömyystodistuksesta……………….......      50 » 
Todistuksesta avioliiton päättämisestä ………………………….      50 » 
Muusta todistuksesta .......................................................      50 » 

Muist. 2. Lunastuksen määrä on merkittävä toimituskirjaan.

Muist. 3. Lunastuksen suorittamisesta on vapaa julkinen viranomainen virka-asioissa ja se, jonka avionliittäjä tietää varattomaksi tai joka näyttää varattomuutensa toteen.

22 §.

Avioliiton solmimisesta siviliviranomaisen edessä 2 päivänä marraskuuta 1917 annetussa asetuksessa ynnä tässä asetuksessa mainituissa asioissa on asianomaisilla viranomaisilla postirahanvapaus kirjevaihdossaan toisten viranomaisten kanssa.

23 §.

Tämän asetuksen liitteenä julkaistaan aviokuulutuksista 3 §:n mukaan pidettävän luettelon kaavake. Asianomaiset viranomaiset saavat tarpeen mukaan tilata mainitun luettelon kaavakkeita Senaatin Oikeustoimitus- kunnasta.

Tätä kaikki asianomaiset noudattakoot.

Helsingissä, 22 päivänä joulukuuta 1917.

Suomen Senaatti: P. E. SVINHUFVUD. E. N. SETÄLÄ. KYÖSTI KALLIO. ONNI TALAS. JUHANI ARAJÄRVI. ALEXANDER FREY. E. Y. PEHKONEN. O. W. LOUHIVUORI. A. Pulkkinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.