112/1917

Annettu Helsingissä, 15 päivänä joulukuuta 1917.

Asetus, joka koskee merenkulkulaitoksessa palvelevain virka- ja palvelusmiesten palkkausta, arvoluokkaa ja korvausta heidän virka-asioissa tekemistään matkoista.

Suomen Senaatti on, Kauppa- ja Teollisuustoimituskunnan esittelyssä, hyväksynyt ja vahvistanut seuraa van asetuksen:

1 §.

Merenkulkulaitoksessa palvelevat virka- ja palvelusmiehet nauttivat vuotuista palkkausta allamainitun menosäännön mukaan.

A. Merenkulkuhallitus.

Ylitirehtööri, palkkaa..............................	9,000: — 
palkkiota.................................................	9,000: — 	18,000: —  
Merenkulkuneuvos, palkkaa…………………	8,000: — 
palkkiota.................................................	5,000: — 	13,000: — 

I. Luotsi- ja majakkaosasto.

1. Merikartastolaitos.

Päällikkö, palkkaa………………………………..	7,000: — 
palkkiota ..............................................	5,000: — 	12,000: — 
Vanhempi apulainen, palkkaa .............	6,000: — 
palkkiota...............................................	4,000: —	10,000: — 
Nuorempi apulainen, palkkaa ...............	5,000: — 
palkkiota................................................	3,000: —	8,000: — 

2. Merenmittaustoimistot.

Päällikkö: 
1:nen palkkausluokka, palkkaa...............	 6,000: — 
palkkiota.................................................	 5,000: —	11,000: — 
2:nen palkkausluokka, palkkaa............... 	 5,000: — 
palkkiota.................................................	 5,000: —	10,000: — 
Vanhempi luotaaja: 
1:nen palkkausluokka, palkkaa................	 3,500: — 
palkkiota..................................................	 2,000: —	5,500: — 
2:nen palkkausluokka, palkkiota..............		4,000: — 
Piirtäjä, palkkaa........................................	 2,500: — 
palkkiota...................................................	 1,500: —	4,000: — 
Nuorempi luotaaja, palkkiota ...................		3,500: — 

II. Merenkulkuosasto.

Merenkulkuylitarkastaja, palkkaa.............	 7,000: — 
palkkiota...................................................	 5,000: —	12,000: —  

III. Teknillinen osasto.

1. Laivatoimisto.

Yli-insinööri, palkkaa................................ 	7,000: — 
palkkiota..................................................	 5,000: —	12,000: — 
Insinööri, palkkaa.....................................	 6,000: — 
palkkiota ..................................................	 5,000: —	11,000: — 
Laivanmittaustarkastaja, palkkaa.............	 5,000: — 
palkkiota...................................................	 5,000: — 	10,000: — 
Tarkastajan apulainen, palkkaa ...............	 4,000: — 
palkkiota.....................................................	 4,000: — 	8,000: — 

2. Majakkatoimisto.

Insinööri, palkkaa.......................................	6,000: — 
palkkiota ....................................................	5,000 — 	11,000: — 
Rakennusmestari, palkkaa .........................	3,000: — 
palkkiota..................................................... 	2,000: — 	5,000: — 

IV. Kansliaosasto.

1. Kanslia.

Sihteeri, palkkaa.......................................	6,000: — 
palkkiota .................................................. 	2,000: — 	8,000: — 
Notari, palkkaa.........................................	 4,000: — 
palkkiota...................................................	 2,000: — 	6,000: — 
Reistraattori, palkkaa ...............................	 2,500: —	 
palkkiota................................................... 	1,500: — 	4,000: — 

2. Kamreerikonttori.

Kamreeri, palkkaa .................................... 	6,000: — 
palkkiota................................................... 	3,000: — 	9,000: — 
Apukamreeri, palkkaa...............................	4,500: — 
palkkiota................................................... 	2,500: — 	7,000: — 
Kirjanpitäjä, palkkaa................................. 	4,000: — 
palkkiota................................................... 	1,500: — 	5,500: — 

3. Tilastokonttori.

Tilastokonttorin johtaja, palkkaa................ 	6,000: — 
palkkiota..................................................... 	2,000: — 	8,000: — 
Aktuari, palkkaa.......................................... 	4,000: — 
palkkiota..................................................... 	2,000: — 	6,000: —  

4. Varastokonttori.

Varastonhoitaja, palkkaa .......................... 	4,000: — 
palkkiota....................................................	3,000: — 	7,000: — 

B. Laivat.

Päällikkö: 1:nen palkkausluokka, palkkaa ................. 	5,000: — 
palkkiota .................................................... 	5,000: — 	10,000:— 
2:nen palkkausluokka, palkkaa................... 	4,500: — 
palkkiota..................................................... 	4,000: — 	8,500: — 
3:mas palkkausluokka, palkkaa................... 	3,500: — 
palkkiota...................................................... 	2,500: — 	6,000: — 

C. Luotsipiirit.

I. Piirikonttori.

Piiripäällikkö, palkkaa.................................	6,000: — 
palkkiota..................................................... 	5,000: — 	11,000: — 
Apulainen, palkkaa...................................... 	4,000: — 
palkkiota......................................................	2,000: — 	6,000: — 

II. Luotsiasemat.

1. Saaristossa.

Luotsivanhin, palkkaa.................................. 	1,800: — 
palkkiota...................................................... 	2,200: — 	4,000: — 
Luotsi, palkkaa............................................. 	1,400: — 
palkkiota......................................................	2,100: — 	3,500: — 
Apulaisluotsi, palkkaa ................................. 	1,200: — 
palkkiota...................................................... 	1,300: — 	2,500: — 

2. Sisävesillä.

Luotsi, palkkaa...........................................	 1,200: — 
palkkiota.................................................... 	1,300: — 	2,500: — 

III. Majakat.

Majakka mestari: 
1:nen palkkausluokka, palkkaa.................	 1,800: — 
palkkiota...................................................	 2,200: — 	4,000: — 
2:nen palkkausluokka, palkkaa................. 	1,800: — 
palkkiota................................................... 	1,700: — 	3,500: — 
3:mas palkkausluokka, palkkaa................ 	1,800: — 
palkkiota................................................... 	1,200: — 	3,000: — 
Vanhempi majakka vartija, palkkaa.......... 	1,200: — 
palkkiota..........................................	………	 900: — 	2,100: — 
Nuorempi majakka vartija, palkkaa..........	 1,000: — 
palkkiota...................................................	  800: — 	1,800: —   

IV. Majakkalaivat.

Majakkalaivuri, palkkaa .........................…. 	2,500: — 
palkkiota.................................................... 	1,500: —	4,000: — 
Perämies ja vanhempi majakka vartija, palkkaa ……………………………………………………	1,200: — 
palkkiota....................................................	1,200: —	2,400: — 
Konemestari, palkkaa ...............................	1,200: — 
palkkiota ...................................................	1,200: —	2,400: — 
Perämies ja nuorempi majakkavartija, 	1,200: — palkkaa …………………………………………………… 
palkkiota....................................................	 800: — 
Konemestari ja nuorempi majakkavartija, 	1,200: — palkkaa…………………………………………………….
palkkiota....................................................	  800: —	2,000: — 

D. Merenkulkupiirit.

Merenkuluntarkastaja, palkkaa ...............	6,000: — 
palkkiota...................................................	5,000: —	11,000: — 
Laivankatsastaja ja laivanmittaaja eivät nauti palkkausta menosäännössä.

E. Valtion salamain hoito.

Satamakapteeni: 1:nen palkkausluokka, palkkaa....................	5,000: — 
palkkiota..................................................... 	2,000: —	7,000: — 
2:nen palkkausluokka, palkkaa....................	3,000: — 
palkkiota......................................................	2,000: —	5,000: — 
Apulainen, palkkaa......................................	3,000: — 
palkkiota...................................................... 	1,500: —	4,500: — 

F. Merenkulkuoppilaitokset.

Merenkulkuoppilaitosten johtajain ja opettajain palkkauksesta on erittäin säädetty.

2 §.

Yli tirehtööriä lukuunottamatta saavat Merenkulkulaitoksessa palvelevat virka- ja palvelusmiehet, joilla on menosääntöön otettu palkkavirka, 5 ja 10 vuoden palveluksesta samassa virassa palkkionkorotusta, merenkulkuneuvokset 750 sekä muut virkamiehet 500 markkaa kummallakin kerralla.

Luotsi- ja majakkapalvelijat saavat 5, 10 ja 15 vuotta palveltuaan palkkionkorotusta 250 markkaa kullakin kerralla.

Jos nimitettäessä toiseen virkaan, jonka palkkausedut ovat yhtä suuret tahi suuremmat, havaitaan, että aikaisemman viran palkkaus ynnä virassa saatu palkkionkorotus yhteisesti ovat uuden viran palkkausta suuremmat, annetaan asianomaiselle virkamiehelle henkilökohtaisena lisäpalkkiona molempien palkkausmäärien erotus, kunnes uuden viran palkkaus nousee aikaisempaan palkkausmäärään.

Ajan, mistä palkkionkorotus on luettava, vahvistaa Merenkulkuhallitus, ja lasketaan korotus sen kuukauden ensimäisestä päivästä, joka lähinnä seuraa sitä, jona säädetty palvelusaika on umpeen kulunut.

3 §.

Luotsi- ja majakkapalvelijalla on oikeus vapaaseen asuntoon. Jos sellaista etua ei voida valmistaa luotsi- tai majakkapalvelijalle, on hän siitä saava asianmukaisesti määrättävän rahavastikkeen.

4 §.

Merenkulkulaitoksen menosääntöön merkittyjen laivojen päällystö sekä majakkalaivojen majakkapalvelijat saavat palvelusajaltaan laivoissa toimirahaa Senaatin Merenkulkuhallituksen esityksestä vahvistaman määrän.

5 §.

Laivankatsastajalle ja laivanmittaajalle tulevasta korvauksesta on erittäin säädetty.

6 §.

Merenkulkuhallituksen asiana on määrätä, miten virka- ja palvelusmiehet, joita varten menosäännössä on eri palkkausluokkia, ovat jaettavat palkkausluokkiin.

7 §.

Menosääntöön merkityn palkkauksensa lisäksi saavat luotsi vanhin, luotsi ja apulaisluotsi kaksikymmentä prosenttia heidän luotsiasemallaan kertyvistä luotsausrahoista, heidän kesken siten jaettaviksi että apulaisluotsi saa puoli osuutta luotsivanhimman ja luotsin saamaan osuuteen verrattuna.

Jos luotsivanhin Merenkulkuhallituksen luvalla ei ota osaa luotsaukseen vuoroonsa muiden luotsien kanssa, ei hänellä ole osuutta luotsausrahoihin.

Yhteisen veneen ylläpitämiseksi sekä kotimatkakustannusten suorittamiseksi luotsauksesta omalla luotsausalueella, milloin matka on tuottanut erinäisiä menoja, saa luotsi lisäksi viisi prosenttia luotsiasemalla kertyneistä luotsausrahoista, jaettaviksi heidän kesken mainittujen kustannusten mukaan.

Korvauksen suhteen paluumatkasta, milloin luotsaus on toimitettu ulkopuolella luotsausaluetta, on erittäin säädetty.

Kirjoitustarpeiden kustantamiseksi saa luotsivanhin tarverahoja 200 markkaa vuodessa.

8 §.

Kaikki menosääntöön merkityt palkkaukset suoritetaan kalenterikuukaudelta, etukäteen kunkin kuukauden alussa.

Luotsi- ja majakkapalvelijain palkkaukset, missä niitä ei voida lähettää postilaitoksen välityksellä, toimittavat heille piiripäälliköt tarkastusmatkoillaan.

9 §.

Valta- tai virkavahvistuskirjalla Merenkulkuhallituksessa palvelevat virka- ja palvelusmiehet saakoot, mikäli voi käydä päinsä, maksutonta virkalomaa vuosittain kaikkiaan korkeintaan kuukauden.

Muut merenkulkulaitokseen kuuluvat valta- tahi virkavahvistuskirjalla varustetut virka- ja palvelusmiehet, lukuunottamatta merenkulkuoppilaitoksissa palvelevia, saattavat talvikuukausina saada maksutonta virkalomaa samoin kuukauden.

Jos virka- tai palvelusmies sairauden tähden on kykenemätön virkaansa hoitamaan, pysytetään hänelle täydet palkkaetunsa enintään kahtena kuukautena sairausesteen alkamisesta lukien; kuitenkaan älköön sellaista vapautta nautittako kauemmin kuin kaksi kuukautta samana kalenterivuotena.

Virkaloman ja sairaustapauksissa virkavapauden hankkimiseksi on merenkulkulaitoksessa palveleva virkamies velvollinen vuosittain yhteensä korkeintaan kaksi kuukautta oman virkansa ohella hoitamaan samalla asemapaikalla olevaa toista virkaa eri korvauksetta, saaden lyhentämättä oman virkansa palkkauksen. Tapauksissa, jolloin virkaa ei voida mainitulla tavalla ylläpitää, tulee Merenkulkuhallituksen määrätä viransijaiselle maksettavan korvauksen määrä.

10 §.

Kun piiripäällikön ja merenkuluntarkastajan virat ovat yhdistettyinä, maksetaan ainoastaan piiripäällikön viran palkkaus.

11 §.

Sopimuksen nojalla palvelukseen otettavani henkilöiden sekä ylimääräisten virkamiesten palkkion määrää Merenkulkuhallitus tarkotusta varten vuosirahasääntöön merkittyjen määrärahojen rajoissa.

12 §.

Merenkulkulaitoksessa palvelevilla virkamiehillä on virka-arvo, ylitirehtöörillä viidennessä, merenkulkuneuvoksella kuudennessa, merikartasto- laitoksen päälliköllä, merenkulunylitarkastajalla ja yli-insinöörillä seitsemännessä, merikartastolaitoksen vanhemmalla apulaisella, merenmittaustoimiston päälliköllä, laivanmittaustarkastajalla, insinöörillä, sihteerillä, kamreerilla, tilastokonttorin johtajalla, ensimäiseen palkkausluokkaan kuuluvalla laivan päälliköllä, piiripäälliköllä, merenkuluntarkastajalla, ensimäiseen palkkausluokkaan kuuluvalla satamakapteenilla sekä merenkulkukorkeakoulun johtajalla kahdeksannessa, notarilla, merikartastolaitoksen nuoremmalla apulaisella, laivatoimiston apulaisella, apukamreerilla, tilastokonttorin aktuarilla, varastonhoitajalla, toiseen ja kolmanteen palkkausluokkaan kuuluvalla laivan päälliköllä, piiripäällikön apulaisella, toiseen palkkausluokkaan kuuluvalla satamakapteenilla, satamakapteenin apulaisella, merenkulkukorkeakoulun vanhemmalla ja nuoremmalla opettajalla kuin myös merenkulkukoulun johtajalla sekä vanhemmalla ja nuoremmalla opettajalla yhdeksännessä, ensimäiseen palkkausluokkaan kuuluvalla luotaajalla yhdennessätoista sekä reistraattorilla, piirustajalla, toiseen palkkausluokkaan kuuluvalla luotaajalla, piirtäjällä ja kirjanpitäjällä ja nuoremmalla luotaajalla kahdennessatoista arvojärjestyksen luokassa.

13 §.

Virka-asioissa tekemistään matkoista saa merenkulkulaitokseen kuuluva virkamies korvausta voimassa olevan matkustussäännön mukaan.

14 §.

Tämä asetus astuu voimaan samalla kertaa kuin tänä päivänä annettu asetus merenkulkulaitoksen hallinnosta.

Asetusta sovellutettaessa on huomioon otettava että luotsi, joka oli Suomen luotsi- ja majakkalaitoksen palveluksessa kun se 26 päivänä helmikuuta 1912 annetulla käskyllä tuli alistetuksi Venäjän meriministeriön alaiseksi, sen johdosta oli eronnut toimestaan ja tämän asetuksen julkaisemisen jälkeen kutsuttaessa ryhtynyt merenkulkulaitoksen palvelukseen, on oikeutettu eläkkeeseen nähden lukemaan hyväkseen eroamisensa ja merenkulkulaitoksen palvelukseen astumisensa välisen ajan, jos hän toimestaan erotessaan oli saanut luotsaustodistuksen ja täyttänyt 21 vuotta.

Kaikki maksut, joita voimassa olevien asetusten mukaan kannetaan merenkulkulaitoksen, merenkulkuhallituksen tai sen alaisten virastojen tai virkamiesten antamien toimituskirjojen lunastuksena, lankeavat valtion varastolle, lukuunottamatta niitä maksuja, jotka tulevat laivankatsastajille ja laivanmittaajille.

Tätä kaikki asianomaiset noudattakoot.

Helsingissä, 15 päivänä joulukuuta 1917.

Suomen Senaatti: P. E. SVINHUFVUD. E. N. SETÄLÄ. KYÖSTI KALLIO. JALMAR CASTRÉN. ARTHUR CASTRÉN. HEIKKI RENVALL. E. Y. PEHKONEN. O. W. LOUHIVUORI. Hj. Enwald.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.