106/1917

Annettu Helsingissä 8 p:nä marraskuuta 1917.

Suomen Senaatin päätös, joka sisältää määräyksiä toimenpiteistä metsän hävittämisen ehkäisemiseksi 2 päivänä marraskuuta 1917 annetun Asetuksen 14 §:ssä tarkoitettujen luetteloiden pitämisestä.

Suomen Senaatti on, Senaatille kuuluvan vallan nojalla sekä edellä mainitun asetuksen 14 ja 31 §:n perusteella, Maataloustoimituskunnan esittelyssä, vahvistanut seuraavat määräykset siitä, miten rauhoitusluettelot sekä luettelot hyväksytyistä hakkaus- ja uudistussuunnitelmista ovat pidettävät. Rauhoitusluettelot.

1 §.

Rauhoitusluetteloon on merkittävä siinä järjestyksessä kuin alempana on määrätty ne toimenpiteet, joihin lääninmetsälautakunta tai tuomioistuin on metsän hävittämisen johdosta ryhtynyt.

2 §.

Rauhoitusluetteloa varten käytetään kaavakkeita, jotka painetaan oheenliitetyn kaavan mukaan 46 X 69 senttimetrin kokoiselle viralliselle paperille.

Jokaista kihlakuntaa varten pidetään eri rauhoitusluetteloa.

Luetteloiden kaavakkeet toimittaa Metsähallitus lääninmetsälautakunnille.

3 §.

Rauhoitusluettelo on jaettu sarekkeisiin. Jokaista asiaa varten on luettelossa varattava yksi sivu-aukeama, ja asia varustettava jatkuvalla järjestysnumerolla, joka merkitään ensimmäiseen sarekkeeseen.

4 §.

Toisessa sarekkeessa mainitaan pitäjä ja kolmannessa kylä, missä se tila sijaitsee, johon toimenpide kohdistuu.

5 §.

Neljänteen sarekkeeseen otetaan tilan nimi, sen osuus maakirjatalosta ja maarekisterinumero.

6 §.

Viidenteen sarekkeeseen merkitään maanomistajan ja kuudenteen hakkuuoikeudenomistajan nimi ja kotipaikka.

7 §.

Seitsemäs sareke sisältää määritelmän rauhoitetun alueen asemasta ja rajoista sekä likimääräisen ilmoituksen sen pinta-alasta kuin myös merkinnän rauhoituksen laadusta. Viimeksi mainitusta tulee ilmikäydä, milloin rauhoitusmääräys on annettu, onko rauhoitus väliaikainen, tuomioistuimen antama tai sopimukseen perustuva sekä milloin sopimus on tehty, kuin myös, millä tavalla metsän hakkaaminen sekä metsän ja metsämaan käyttäminen on rajoitettu.

8 §.

Kahdeksannessa sarekkeessa mainitaan ne toimenpiteet, joihin on ryhdyttävä uuden kasvun aikaansaamiseksi ja turvaamiseksi hävitetyllä alalla sekä niistä johtuva arvioitu kustannus.

9 §.

Yhdeksänteen sarekkeeseen merkitään, milloin rauhoitusaika päättyy, sekä kymmenenteen, milloin uusi kasvu lopullisessa tarkastuksessa on havaittu turvatuksi.

10 §.

Yhdenteentoista sarekkeeseen tehdään ne tarpeellisiksi havaitut merkinnät, joita varten luettelossa ei ole eri sareketta.

11 §.

Kun rauhoitusaika on kulunut umpeen ja rauhoitus niinollen lakannut olemasta voimassa, on neljään ensimmäiseen sarekkeeseen tehtyjen merkintäin alle vedettävä punainen viiva.

12 §.

Jos jossakin sarekkeessa ei riitä tilaa siihen otettavalle merkinnälle, on sarekkeeseen tehtävä viittaus siihen asiakirjaan, jossa vastaavat määräykset ovat. Kun luettelosta annetaan ote, on se täydennettävä jäljennöksellä näistä määräyksistä.

Luettelot hyväksytyistä hakkaus- ja uudistussuunnitelmista.

13 §.

Luetteloihin hyväksytyistä hakkaus- ja uudistussuunnitelmista merkitään alempana määrätyssä järjestyksessä ne lääninmetsälautakunnan toiminta- alueella olevat metsät, joita käytetään lautakunnan hyväksymän suunnitelman mukaan.

14 §.

Luetteloa varten käytetään kaavakkeita, jotka painetaan oheenliitetyn kaavan mukaan 46 X 69 senttimetrin kokoiselle viralliselle paperille, ja jotka Metsähallitus toimittaa lääninmetsälautakunnille.

Samaan luetteloon merkitään kaikki ne läänissä olevat metsät, joille lääninmetsälautakunta on suunnitelman hyväksynyt.

15 §.

Luettelo on jaettu sarakkeisiin. Kukin asia on varustettava jatkuvalla järjestysnumerolla, joka kirjoitetaan ensimmäiseen sarakkeeseen.

16 §.

Toiseen sarakkeeseen merkitään pitäjä ja kolmanteen kylä, missä se tila sijaitsee, jonka metsää suunnitelma koskee, sekä neljänteen sarakkeeseen tilan nimi, sen osuus maakirjatalosta ja maarekisterinumero.

17 §.

Viidenteen sarakkeeseen kirjoitetaan maanomistajan nimi ja kotipaikka.

18 §.

Kuudenteen sarakkeeseen merkitään ne metsät, jotka suunnitelma käsittää sekä niiden pinta-ala.

Jos sama suunnitelma käsittää useampien tilojen metsiä, on merkinnät toisessa, kolmannessa, neljännessä ja kuudennessa sarekkeessa tehtävä erikseen kuhunkin tilaan nähden.

19 §.

Seitsemännessä sarekkeessa on mainittava hakkaustapa, vuotuinen hakkausala sekä hakkuuaika.

20 §.

Kahdeksanteen sarakkeeseen merkitään ne metsän uudistamista ja uuden kasvun turvaamista tarkoittavat toimenpiteet, jotka suunnitelman mukaan on suoritettava, sekä yhdeksänteen se vakuus, joka näiden toimenpiteiden täyttämisestä on asetettu.

21 §.

Kymmenenteen sarakkeeseen kirjoitetaan, milloin suunnitelma on hyväksytty, yhdenteentoista se aika, jolloin velvollisuus huolehtia metsän uudistamisesta viimeistään päättyy, sekä kahdenteentoista, milloin lääninkö metsälautakunta lopullisessa tarkastuksessa on havainnut uuden kasvun turvatuksi.

22 §.

Kolmanteentoista sarekkeeseen tehdään ne tarpeelliset merkinnät, joita varten luettelossa ei ole eri saraketta.

23 §.

Kun suunnitelman mukaiset metsän uudistustyöt ovat lopullisesti tarkastetut ja hyväksytyt, on suunnitelma merkittävä rauenneeksi vetämällä neljään ensimmäiseen sarekkeeseen tehtyjen merkintäin alle punainen viiva.

24 §.

Jos jossakin sarekkeessa ei riitä tilaa siihen otettavalle merkinnälle, on sarekkeessa viitattava suunnitelmaan sisältyvään vastaavaan kohtaan.

Kun luettelosta annetaan ote, on sitä täydennettävä jäljennöksellä tästä kohdasta. Tätä kaikki asianomaiset noudatettakoot.

Helsingissä, 8 päivänä marraskuuta 1917.

Maataloustoimituskunnan Päällikkö, Senaattori Kyösti Kallio. Hannes Aejmelaeus.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.