90/1917

Annettu Helsingissä, 10 päivänä lokakuuta 1917.

Suomen Senaatin päätös, sisältävä Länsi-Suomen Osake-Pankin voimassa olevan yhtiöjärjestyksen 3, 10 ja 32 §:ien muutetun sanamuodon.

Suomen Senaatti on, Senaatille kuuluvan vallan nojalla, Valtiovarain- toimituskunnan esittelyssä, vahvistanut seuraavan Länsi-Suomen Osake- Pankin voimassa olevan yhtiöjärjestyksen 3, 10 ja 32 §:ien muutetun sanamuodon:

3 §.

Osakepääoman suuruus on kaksi miljoonaa (2,000,000) markkaa Suomen kultarahassa, jaettuna kahteenkymmeneen tuhanteen (20,000) sadan (100) markan suuruiseen osakkeeseen.

Yhtiökokouksen päätöksellä voidaan osakepääoma korottaa kymmenen miljoonaan (10,000,000) markkaan asti ja tulee korotetun osakepääoman olla maksettu viimeistään yhden vuoden kuluessa siitä kuin päätös korotuksesta kulloinkin tehdään.

Jos osakepääoma korotetaan yli kymmenen miljoonan markan, on yhtiöjärjestys muutettava 14 §:ssä määrätyssä järjestyksessä.

10 §.

Varsinainen yhtiökokous pidetään Turun kaupungissa vuosittain ennen huhtikuun 15 päivää.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: a) johtokunnan ja tilintarkastajain kertomus yhtiön toiminnasta; b) kysymys tili vapauden myöntämisestä yhtiön hoidosta edellisenä vuotena; c) tilinpäätöksen vahvistaminen, määräys voiton jakamisesta ja sen ajasta; d) hallintoneuvoston tai johtokunnan muissa kysymyksissä tekemät esitykset; e) hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajain palkan määrääminen; f) hallintoneuvoston jäsenten ja varajäsenten vaali; g) tilintarkastajain ja niiden varamiesten vaali; h) muut käsiteltäviksi kutsumuksessa ilmoitetut asiat.

Osakkeenomistajan, joka haluaa varsinaiselle yhtiökokoukselle käsiteltäväksi esittää yhtiötä koskevan kysymyksen, tulee viimeistään edellisen tammikuun 10 päivänä jättää se kirjallisesti laadittuna hallintoneuvostolle, jonka tulee ottaa se kutsumukseen ja antaa kysymyksen johdosta lausunto yhtiökokoukselle.

32 §.

Sittenkun vuosivoitosta on tarpeelliset poistot ja arvon vähennykset tehty, jaetaan jäännös viiteen eri rahastoon, jotka ovat: Vararahasto N:o 1, Voitonjakorahasto, Tallettajani voittorahasto, Vararahasto N:o 2 ja Rahasto yleishyödyllisiä tarkoituksia varten.

Jako tapahtuu seuraavasti: Ensin viedään vähintäin 10 % voitosta Vararahastoon N:o 1.

Kun tämä rahasto on noussut 25 % osakepääomasta, päättää yhtiökokous, onko sitä edelleen lisättävä.

Sen jälkeen suoritetaan sovitut osapalkkiot ja viedään Voitonjakorahastoon vähintäin viisi prosenttia osakepääomasta.

Tämän perästä jaetaan jäljellä oleva voitto kahtia ja viedään toinen puoli Voitonjakorahastoon ja toinen puoli Tallettajani voittorahastoon.

Kun Vararahasto N:o 1 on noussut 25 % osakepääomasta ja Voitonjakorahasto vähintään 5 % osakepääomasta yli vuotuisesti osakkaille suoritettavan osingon, jaetaan se osa voitosta, jota yhtiökokous ei päätä käyttää Vararahaston N: o 1 edelleen kartuttamiseksi siten, että Voitonjakorahastoon viedään ensin vä- hintäin 6 % osakepääomasta ja jäännös jaetaan neljään yhtäsuu- reen osaan, joista Voitonjakorahastoon, Tallettajain voittora- hastoon, Vararahastoon N:o 2 ja Rahastoon yleishyödyllisiä tarkoituksia varten viedään kuhunkin yksi neljännes.

Tätä kaikki asianomaiset noudattakoot.

Helsingissä, 10 päivänä lokakuuta 1917.

Valtiovaraintoimituskunnan v. t. Päällikkö, Senaattori Leo Ehrnrooth. Reguel Lundqvist.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.