88/1917

Annettu Helsingissä, 24 päivänä lokakuuta 1917.

Asetus Suomen Senaatin Lainvalmistelukunnasta.

Suomen Senaatti on, Oikeustoimituskunnan esittelyssä, hyväksynyt ja vahvistanut seuraavan asetuksen Suomen Senaatin Lainvalmistelukunnasta ynnä sen palkkaussäännön:

1 §.

Lainsäädännön eri aloille kuuluvain laki- ja asetusehdotusten valmistelemista varten perustetaan Suomen Senaatin Talousosaston yhteyteen pysyväinen Lainvalmistelukunta, jonka jäsenten luku ja palkkaus määrätään sen palkkaussäännössä.

Lainvalmistelukunnan tulee myös, Senaatin sitä pyytäessä, antaa sille lausuntoja lainopillisista asioista.

2 §.

Lainvalmistelukunta on Senaatin Talousosaston Oikeustoimituskunnan välittömän valvonnan alainen ja työskentelee kaksijäsenisinä osastoina.

3 §.

Senaatin Talousosasto määrää jäsenet Lainvalmistelukuntaan, enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Jos määrätty on valtion palveluksessa, tulee hänen luovuttaa valtion käytettäväksi virkaansa seuraavat palkka edut taikka, jos ne ovat suuremmat kuin se palkkio, jonka hän on saapa Lainvalmistelukunnan jäsenenä, tätä palkkiota vastaava osa niistä.

Nekin Lainvalmistelukunnan jäsenet, jotka eivät ole muussa valtion virassa, saavat lukea hyväkseen virkavuosia.

4 §.

Lainvalmistelukunnan jäsen älköön tämän toimensa ohella hoitako muuta valtion tahi kunnan virkaa, ellei Senaatti siihen lupaa anna.

5 §.

Lakiehdotukset valmistelee osasto vanhemman jäsenen johdolla.

Saatuaan ehdotuksen valmiiksi, tulee osaston siitä ilmoittaa Senaatille, joka, jos se tarpeelliseksi havaitaan, asettaa komitean asiaa edelleen käsittelemään.

Komiteassa toimii vanhempi jäsen puheenjohtajana ja nuorempi sihteerinä. Komitean ehdotuksen perusteella valmistaa osasto lakiehdotuksen lopulliseen muotoonsa. Ellei Senaatti komiteaa aseta, on ehdotus jätettävä Senaatille lopullisessa muodossaan.

Lainvalmistelukunnan osasto on oikeutettu, alistamatta asiaa Senaatille, hankkimaan asiantuntijoilta lausuntoja erinäisistä valmisteltavinaan oleviin kysymyksiin kuuluvista seikoista sekä käyttämään Lainvalmistelukunnan menosääntöön sitä varten otettuja määrärahoja.

6 §.

Jos havaitaan suotavaksi, että jonkin asian valmistelemisessa on osallisena useampia Lainvalmistelukunnan jäseniä kuin kaksi, antakoon Senaatti siitä tarpeelliset määräykset.

7 §.

Kun eri mieliä asian käsittelyssä on ilmennyt, ovat ne lyhyesti selostettavat mietinnössä tahi esitettävät erityisessä vastalauseessa.

8 §.

Senaatti voi määrätä Lainvalmistelukunnan jäsenen esittelemään Se- naatissa asian, jonka valmisteluun Lainvalmistelukunnassa hän on ottanut osaa.

9 §.

Lainvalmistelukunnan ensimmäisen osaston vanhempi jäsen hoitaa Lainvalmistelukunnan taloutta koskevat asiat, mikäli ne eivät kuulu Senaatille, sekä tekee rahavarojen käytöstä vuosittain tammikuussa Oikeustoimituskunnalle tilin kuluneelta vuodelta.

Ensimmäisen osaston vanhemman jäsenen tulee myöskin tammikuussa joka vuosi lähettää Oikeustoimituskuntaan kertomus Lainvalmistelukunnan toiminnasta edellisenä vuotena. Sitä varten tulee muiden osastojen vanhempien jäsenten ennen tammikuun 15 päivää antaa hänelle tarpeelliset tiedot.

Kunkin osaston vanhemman jäsenen on pidettävä luetteloa juoksevassa numerojärjestyksessä osaston käsiteltävinä olevista asioista, merkinnän kera, millä kannalla asia on.

10 §.

Lainvalmistelukunnan jäsenet saavat kuusi viikkoa kesälomaa aikana, jonka Senaatti kunakin vuonna erikseen määrää.

11 §.

Senaatin asiana on vahvistaa Lainvalmistelukunnan työjärjestys.

12 §.

Tällä asetuksella kumotaan syyskuun 11/24 päivänä 1914 annettu asetus Suomen Lainvalmistelukunnan muuttamisesta Keisarillisen Suomen Senaatin Lakineuvostoksi.

Tätä kaikki asianomaiset noudattakoot.

Helsingissä, 24 päivänä lokakuuta 1917.

Suomen Senaatti: E. N. SETÄLÄ. ALLAN SERLACHIUS. LEO EHRNROOTH. ANTTI TULENHEIMO. RUDOLF HOLSTI. A. Pulkkinen.

Suomen Senaatin Lainvalmistelukunnan palkkaussääntö.

               Smk.   p:iä. Smk.   p:iä.
Kolme vanhempaa jäsentä, palkkiota..................    18,000: —   54,000: —
Kolme nuorempaa jäsentä, palkkiota..................    12,000: —   36,000: —
Vahtimestari, palkkaa..........................................     1,200: —
             palkkiota........................................      800: —
             vuokrarahoja ...............................       600: —    2,600: —
Yhteensä 92,600: —

Muist. 1. Vahtimestari saa palkkionlisäystä 5, 10 ja 15 vuoden nuhteettomasta palveluksesta samassa virassa 15 % palkasta kullakin kerralla ja on muutoin oikeutettu samoihin eläke-etuihin, jotka ovat myönnetyt Senaatin vahtimestareille asetuksessa 30 päivältä joulukuuta 1911 (12 päivältä tammikuuta 1912) Suomen Senaatin vahtimestarien oikeudesta eläkkeensaantiin virasta erotessaan.

Muist. 2. Muut tarpeelliset määrärahat määrätään vuosittain tehtävän esityksen perusteella.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.