87/1917

Annettu Helsingissä 22 päivänä lokakuuta 1917.

Suomen Senaatin päätös siemenviljan kaupasta.

Eräänlaisen omaisuuden käytöstä sodan aiheuttamissa poikkeuksellisissa oloissa kesäkuun 2 päivänä 1917 annetun lain nojalla, jota lakia tässä päätöksessä sanotaan Elintarvelaiksi, on Senaatti, lisäyksenä päätöksiinsä 18 p:ltä viime elokuuta vuoden 1917 viljasadon takavarikoimisen ja leipäviljan kulutuksen järjestämisestä ja 13 piitä lokakuuta, viljakaupasta, viljan hinnoista ja viljan kuljetuksesta, antanut seuraavat määräykset siemenviljan kaupasta.

1 §.

Turvatakseen viljan tuottajille kelvollisen siemenviljan saannin lunastaa Senaatin Kamaritoimituskunnan Elintarveosasto Keskusosuusliike Hankkijan r. 1. ja Suomen Maanviljelijäin Keskusosuuskunta Laborin r. 1.

kautta valtion varastoihin takavarikon alaisien viljalajien ja kauran siementä seuraavat määrät:

syysrukiita ..........................................	1,000,000 kiloa: 
juhannusrukiita .................................. 	  100,000  »  
kevätrukiita ........................................ 	   50,000  » 
ohria................................................... 	3,000,000  » 
kauroja............................................... 	7,000,000  » 
kevätvehniä ...................................... 	  100,000  » ja 
syysvehniä......................................... 	  500,000  »
2 §.

Siemenvilja jaetaan seuraavaan kahteen luokkaan tavaran laadun mukaan: I. Jalostetut tahi muuten hyväksi tunnetut, harvinaiset laadut tahi kannat, jos niillä on hyvä itävyys ja puhtaus, jos ne ovat hyvin lajiteltuja ja jos tavara on niin kuivaa, että se vahingoittumatta kestää varastosäilytystä kylvöön saakka.

II. Jalostamaton kylvösiemen tavara, jota harvinaisuuden perusteella ei voida katsoa kuuluvaksi ensimmäiseen luokkaan, mutta jolla muuten on hyvät kylvösiemenominaisuudet.

3 §.

Valtio maksaa I luokkaan kuuluvasta siemenviljasta Kamaritoimituskunnan Elintarveosaston yhteyteen perustetun siementarkastuslaitoksen tutkimukseen ja arviointiin perustuvan hinnan ja II luokkaan kuuluvasta siemenviljasta kilolta:

vehnistä............................................. 1 mk. 80 penniä; 
rukiista .............................................. 1 »  75    » 
ohrista .............................................. 1 »   75    » 
kauroista ..........................................  1 »   65   »
4 §.

Ne, joiden hallussa on siemenviljaa ja jotka haluavat luovuttaa sitä valtiolle 3 §:ssä mainituista korkeammista hinnoista, tehkööt siitä Elintarveosaston Siementarkastuslaitokselle (osoite Helsinki, Simonkatu 6) kirjallisen ilmoituksen, jossa on mainittu mitä lajia vilja on ja varaston suuruus, josta näytteet on otettava.

Tällainen ilmoitus on tehtävä vehnistä, rukiista ja ohrista ennen ensi joulukuun 1 päivää ja kauroista ennen tammikuun 15 päivää 1918.

Pienin määrä, minkä valtio lunastaa on 1,000 kiloa, paitsi kevätvehnistä ja kevät- sekä juhannusrukiista 500 kiloa.

5 §.

Elintarveosaston Siementarkastuslaitoksen asiana on huolehtia, että valtion lunastettavaksi tarjotusta siemenviljasta otetaan tarpeelliset näytteet.

Viljan luovuttaja on velvollinen näytettä otettaessa antamaan sitoumuksen, että hän näytteen oton ja valtion varastoon siirron välisenä aikana huolellisesti säilyttää valtiolle tarjoamaansa varastoa. Kamaritoimituskunnan Elintarveosaston asiana on antaa viljan luovutusmääräys.

6 §.

Elintarvelautakunta ei ole oikeutettu viljan kulutuksen järjestelyä koskevien määräysten perusteella pahoittamaan viljan tuottajaa luovuttamaan elintarvelautakunnalle viljaa, mikä todistettavasti on valtiolle siemenviljana luovutettavaksi tarjottu, vaikkei näytettä vielä ole otettukaan.

Elintarveosaston Siementarkastuslaitos ilmoittaa asianomaisille elintarvelautakunnille, mitkä tarjotuista siemenviljamääristä eivät ole tulleet lunastetuiksi.

7 §.

Ne viljan tuottajat, jotka haluavat valtion varastosta ostaa siemenviljaa, jättäkööt siitä paikkakuntansa elintarvelautakunnalle kirjallisen anomuksen, missä on mainittu kylvöalan suuruus, aijotut uutisviljelykset, viljan takavarikossa pidätetyt siemenviljaerät sekä nyt halutun siemenviljan laatu ja määrä.

Tutkittuansa anomukset ja merkittyään niihin todistuksen siitä, että anojain antamat tiedot ovat oikeat, lähettää Elintarvelautakunta anomukset ennen maaliskuun 1 p:ää Kamaritoimituskunnan Elintarveosastoon, joka antaa Keskusliikkeille Hankkija ja Labor määräykset, kuinka paljon ja minkälaatuista siemenviljaa on kullekin Elintarvelautakunnalle lähetettävä.

Elintarvelautakunta jakaa sitten Elintarveosastolta saamansa luettelon perusteella siemenviljan viljantuottajille.

8 §.

Keskusosuusliike Hankkija r. 1. ja Suomen Maanviljelijäin Keskus- osuuskunta Labor r. 1. ja niiden valtuuttamat ovat oikeutetut vesitse ja maitse kuljettamaan siemenviljaa.

9 §.

Joka rikkoo tämän päätöksen määräyksiä, rangaistaan Elintarvelain 15 §:n mukaan.

10 §.

Tämä päätös käy heti noudatettavaksi ja on voimassa toistaiseksi, ei kuitenkaan kauvemmin kuin 1 päivään toukokuuta 1918.

Helsingissä, 22 päivänä lokakuuta 1917.

Kamaritoimituskunnan Päällikkö, Senaattori Harald Åkerman. Eljas Kahra.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.