78/1917

Annettu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 1917.

Suomen Senaatin päätös Yksityiskoulujen Eläkerahaston ohjesääntöön tehtyjen muutosten vahvistamisesta.

Suomen Senaatti on, Yksityiskoulujen Eläkerahaston osallisten tekemästä hakemuksesta, nähnyt hyväksi vahvistaa seuraavan ehdotuksen muutoksiksi voimassa olevan, sanotulle laitokselle 21 p:nä joulukuuta 1893 annetun ohjesäännön jälempänä mainittuihin pykäliin.

7 §.

Osallinen, joka eroaa yksityiskoulun palveluksesta, voipi luopua rahaston osallisuudesta ja hän on silloin, jos on vähintään viisi vuotta suorittanut maksunsa rahastoon, oikeutettu saamaan pois 23 § mukaan laskettavan saatavansa, mutta hänellä on kuitenkin oikeus jäädä rahastoon osalliseksi samoilla ehdoilla ja samoja etuja nauttien kuin muille osallisille on määrätty, paitsi 22 §:n b) momentissa mainittua etuutta.

8 §.

a) Jos osallinen kuolee, ennenkun on valitsemansa luokan mukaan suorittanut eläkettä varten määrätyn osamaksun kolmena vuotena, joutuu maksettu summa rahaston hyväksi. Jos asiallinen kuolee myöhemmin, mutta ennenkun on saavuttanut sen iän, joka oikeuttaa eläkkeen nauttimiseen, meneteltäköön niinkuin 21 §:ssä säädetään.

b) Kun osallinen muuten rahastosta eroaa, noudatettakoon mitä 7, 20 ja 23 §:ssä säädetään.

23 §.

Osallinen, joka on saavuttanut eläkeiän, vaan ei tahdo rahaston eläkkeennauttijaksi jäädä, voipi rahastosta erota, ja saa silloin lunastussumman, joka vastaa kaikkien osallisen rahastoon suorittamien maksujen yhteenlaskettua määrää ynnä korkoa korolta 4 % mukaan vuodessa, laskettuna kutakin maksua kohti siihen päivään asti, jolloin eläkeikä 14 §:n määräyksen mukaan alkaa.

24 §.

Paitsi kokonaisuudessaan maksettavia tai vähennettyjä vakinaisia eläkerahoja, joita osallinen eläkeikäiseksi tultuaan on päässyt nauttimaan, jaetaan, sen mukaan kuin eläkkeenkorotusrahasto 41 §:n c) momentin määräykset varteenotettuina myöntää, eläkkeennauttijalle, joka on rahastoon suorittanut vuosimaksunsa vähintään viidentoista vuoden aikana ja jonka vuotuinen vakinainen eläkeraha ei ole 300 markkaa vähempi, vuotuinen määrä eläkkeenkorotukseksi siten, että tämä korotus alimman luokan eläkkeennauttijalle on puolet siitä korotuksesta, mikä myönnetään ylimmän luokan osalliselle, ja korotukset muissa luokissa nousevat yhtäläisillä määrillä luokasta luokkaan alimpia ja ylimpiä luokkia varten määrättyjen raja-arvojen välillä.

Vähennetty vakinainen eläke, joka ei ole tasan täyden vakinaisen eläkkeen suuruinen, luetaan eläkkeenkorotusta laskettaessa lähimpään alempaan eläkeluokkaan.

28 §.

Jos osallinen, joka on eläkeiässä, haluaa rahastosta päästä erilleen, 23 §:ssä myönnetyllä tavalla, tulee Johtokunnan kolmen kuukauden kuluessa sen jälkeen kun kirjallinen pyyntö tästä on tehty, eroavalle hänen antamaansa eroamisilmoitusta vastaan maksaa säädetty lunastussumma.

36 §.

Maksettavaksi käynyt summa, jota 5 vuoden kuluessa ei vaadita, joutuu eläkerahaston omaksi.

39 §.

Kun tilinpäätös on tehty, ovat laskut ja muut rahaston hoitoa koskevat asiakirjat tarkastusta varten heti annettavat niille tilintarkastajille, jotka isännät 51 §:n mukaan ovat valinneet.

Tarkastuksen toimitettuaan antavat tilintarkastajat kertomuksen siitä Johtokunnalle maaliskuun kuluessa.

Tämä kertomus ynnä Johtokunnan selitys mahdollisesti tehdyistä muistutuksista on sitten painettava ja ennen vuosikokousta pidettävä isäntien nähtävänä.

40 §.

»Yksityiskoulujen eläkerahastossa» on seuraavat eri rahastot: a) osallisten saatavat; b) eläkerahasto; c) eläkkeenkorotusrahasto; d) vararahasto; ja se ylläpitää sitä paitsi niitä rahastoja, jotka lahjoitusten ynnä niihin liittyväin ehtojen mukaan ovat erikseen tilissä pidettävät ja käytettävät. Ne rahavarat, jotka muuten annetaan rahastolle erityisin ehdoin tai määräyksin, hoidetaan näiden mukaisesti.

41 §.

a) Jokaiselle osalliselle, joka ei ole vielä ottanut eläke-etua nautittavakseen, lasketaan vuosittain suoritettujen maksujen yhteenlaskettu määrä ynnä niistä tilinpäätöspäivään saakka maksettavaksi joutunut korko korolta 4 % mukaan. Näin määrätyt suoritettujen maksujen arvot yhteensä muodostavat niille osallisille, jotka tilinpäätöksen aikana ovat rahastossa osallisina, »osallisten saatavat».

b) Kun osallinen ottaa eläke-edun nautittavakseen, siirretään osallisten saatavista hänelle laskettu osuus eläkerahastoon, josta eläkkeet maksetaan ja jonka alkavasta siirtosuunnasta vuosittain hyvitetään korkoa 5 % mukaan.

c) Voittovaroista 43 §:n b) kohdan säännöksen mukaan muodostetusta eläkkeenkorotusrahastosta maksetaan 24 §:ssä mainitut eläkkeenkorotukset niiden tarkempain määräysten mukaan, jotka Johtokunta, katsoen sekä kohtuudenmukaisuutta että sen seikan suota vaisuutta, että tässä mainittu etu saa jatkuvan eläkkeenkorotuksen luonteen, on velvollinen vakuutusteknillisten perusteiden mukaan antamaan.

d) Vararahaston tarkotuksena on rahaston sitoumusten turvaaminen, jonka tähden näitä varoja etupäässä käytettäköön vajauksen täyttämiseen, joka eläkerahastossa saattaa syntyä.

42 §.

Se määrä, mikä kaikista vuoden aikana karttuneista varoista on jälellä, kun säädetyt määrät on suoritettu 41 §:n a) ja b) momenteissa mainittuihin rahastoihin, erityisistä lahjoitusehdoista riippuvat rahat erotettu sekä hoitokustannukset korvattu, on vuoden voitto.

43 §.

Tilinpäätöksestä näkyvän voiton jakaa vuosittain johtokunta siten, että siitä vuosittain siirretään a) vähintään 10 % vararahastoon, sekä b) vähintään 60 % eläkkeenkorotusrahastoon, jolloin on noudatettava että yhteensä vähintään 80 % koko voitosta tulee näiden rahastojen hyväksi.

Mitä sen perästä on jälellä käyttää johtokunta ylimääräisiksi eläkkeiksi ja apurahoiksi tämän ohjesäännön 25 ja 26 §:n määräysten mukaan.

44 §.

Joka kymmenes vuosi tahi useammin, jos katsotaan tarpeen vaativan, tulee Johtokunnan toimittaa rahaston tilan perinpohjainen vakuutusteknillinen tutkinta ja tehdä, ehdotus sellaiseksi tämän ohjesäännön määräysten tarkastukseksi osallisten eläke-etuihin ja rahastoon suoritettaviin maksuihin sekä rahastojen muodostamiseen nähden, mihin mainittu tutkinta ehkä antaa aihetta. Se ehdotus annetaan sittemmin vuosikokouksen lopullisesti harkittavaksi.

47 §.

Isännät pitävät joka vuosi toukokuussa vakinaisen vuosikokouksen, jonka Johtokunta kutsuu kokoon virallisissa sanomalehdissä kolme kertaa julkaistulla ilmoituksella, ensi kerran vähintään kolme kuukautta ennen kokouspäivää.

52 §.

Isäntien kokouksessa esitellään: a) Johtokunnan vuosikertomus; b) tilintarkastajien kertomus rahaston tilien tarkastuksesta, sekä Johtokunnan lausunto niistä muistutuksista, joita tilintarkastajat mahdollisesti ovat tehneet.

Vuosikokous päättää sitten: c) Johtokunnan vastuunpäätöstä; d) muista kysymyksistä, joita Johtokunta vuosikokoukselle esittää tahi joihin tilintarkastajien kertomus ehkä antaa aihetta; e) Johtokunnan jäsenten ja tilintarkastajain palkkioista.

Sitten toimitetaan: f) Johtokunnan jäsenten vaali; g) tilintarkastajien vaali seuraavaa tilivuotta varten; ja voidaan tilintarkastajia valita myöskin ulkopuolelta isäntien piiriä.

60 §.

Rahaston puhtaat rahavarat sekä korkoa kasvavat valtiopaperit ja obligatsionit ynnä asianomaisten lainanottajani antamat velkakirjat säilytetään rautaisessa, kahdella lukolla varustetussa kaapissa tahi kirstussa, johon puheenjohtajalla tahi jollakulla muulla Johtokunnan jäsenellä sekä rahastonhoitajalla on kullakin avain. Johtokunnalla on kuitenkin valta antaa tässä mainittu rahaston varain säilyttäminen sekä niiden hoito toimeksi jollekin pankille, joka on perustanut notariaattiosaston omaisuuden hoitamista varten pankin vastuulla.

Helsingissä 13 p:nä kesäkuuta 1917.

Kirkollisasiaintoimituskunnan Päällikkö, Senaattori E. N. Setälä. Sakari Ilmanen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.