64/1917

Annettu Pietarissa, elokuun 5/18 päivänä 1917.

Asetus ammattien tarkastuksesta.

Väliaikainen Hallitus on Suonien Ministeri Valtiosihteerin esittelyssä elokuun 5/18 päivänä 1917 Pietarissa vahvistanut seuraa van asetuksen: Suomen Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään seuraavaa:

1 §.

Työväensuojelusta koskevain lakien ja asetusten noudattamista valvoo, teollisuushallituksen ylivalvonnan alaisena, ammattientarkastus, johon kuuluu ylitarkastaja, naispuolinen apulaisylitarkastaja sekä tarpeeksi monta miespuolista ja naispuolista ammattientarkastajaa.

Ammattientarkastajille avuksi asetetaan, teollisuushallituksen määräyksestä, työläisapulaisia tarpeen mukaan.

Ammattientarkastajain luvun ja tarkastuspiirien rajat määrää Keisarillinen Senaatti, joka myöskin johtosäännöllä tarkemmin järjestää ammattientarkastuksen toiminnan.

2 §.

Ylitarkastajan, apulaisylitarkastajan, ammattientarkastajat sekä työläisapulaiset asettaa Keisarillinen Senaatti teollisuushallituksen esityksestä viideksi vuodeksi kerrallaan.

Työläisapulaisia asetettaessa tulee teollisuushallituksen tiedustella asianomaisen tarkastuspiirin työntekijäin mielipidettä sillä tavoin kuin teollisuushallitus tarkemmin määrää.

3 §.

Tarkastus on toimitettava mikäli mahdollista vähintään kerran vuodessa jokaisella työväensuojelusta koskevain asetusten alaisella työpaikalla.

Ammattientarkastuksen puolesta toimivan virkamiehen pitää, milloin hyvänsä hän kaluaa, päästä työpaikkaan liikkeissä ja yrityksissä, jotka lain mukaani ovat ammattientarkastuksen alaisia, ja on hän oikeutettu jokaiselta yrityksessä tai liikkeessä palvelevalta henkilöltä saamaan vaatimiansa tietoja sekä muutoin toimittamaan ne tutkimukset, joihin hänen, virkaansa kuuluvat velvollisuudet voivat antaa aihetta. Tarkastajan tulee myöskin antaa työntekijöille tilaisuutta hänen kanssaan yksityisesti puhella sekä työpaikalla, että sen ulkopuolella työnantajan tahi hänen edustajansa olematta saapuvilla.

Tarkastaja on niinikään oikeutettu katsastamaan huoneita, jotka työnantaja on luovuttanut asunnoiksi työväelle.

Tarkastaja älköön edeltäpäin ilmoittako työnantajalle tai tämän edustajalle, milloin hän saapuu tarkastusta toimittamaan.

4 §.

Terveydenhoito- ja kunnallislautakuntain pitää kaikessa, mikä niiden tehtäviin kuuluu, antaa ammattientarkastukselle tarpeellista apua, ja erityisesti ovat tarkastajat oikeutetut salamaan mäkien viranomaisten myötävaikutusta käsi työ liikkeiden ja kunnissa esiintyväin pienten, tilapäisten töiden tarkastuksessa sekä työväen-asunto- olojen silmälläpidossa.

Keisarillinen Senaatti on oikeutettu, milloin tarpeelliseksi katsoo, määräämään kuntia, etupäässä kaupunkeja, kauppaloita ja taajaväkisiä maalaisyhdyskuntia asettamaan erityisiä kunnallisia käsityöliikkeiden ja tilapäisten töiden tarkastajia. Kunnalliset tarkastajat valitsee kaupungissa kaupunginvaltuusto ja maalla kunnanvaltuusto taikka, missä sellaista ei ole, kuntakokous.

Kunnallinen tarkastus, on ammattientarkastuksen- valvonnan alainen ja toimii teollisuushallituksen antamain ohjeiden mukaan.

Asianomaisten piiri-, kaupungin- tai kunnanlääkärien sekä ammattivaltuustojen tulee niinikään ammattientarkastajan pyynnöstä avustaa häntä tarpeellisilla tiedoilla sekä asianomaisten kaupunkiviranomaisten ja kruununpalvelijain antaa tarkastajalle tarvittaessa virka-apua.

5 §.

Toimitetusta tarkastuksesta on pöytäkirjanote annettava työnantajalle tai hänen edustajalleen ja työntekijäin luottamusmiehelle, kun tarkastuksessa on huomattu olevan syytä johonkin muistutukseen taikka korjauksia tai parannuksia on määrätty tehtäväksi, sekä pyydettäessä muissakin tapauksissa.

Näistä pöytäkirjanotteista älköön maksua otettako.

6 §.

Jos tarkastuksessa on havaittu, että olot tahi laitteet joillakin työpaikalla eivät ole lainmukaisia, on ammattientarkastajan kirjallisesti käskettävä asianomaista työnantajaa tai hänen edustajaansa määräajan kuluessa korjaamaan epäkohdat pöytäkirjassa mainitulla tavalla.

Sellaisen käskyn voi työnantaja kolmessakymmenessä päivässä siitä, kuin hän tai hänen, edustajansa on käskyn saanut, alistaa teollisuushallituksen tutkittavaksi. Teollisuus- hallituksen päätöksestä sellaisessa asiassa älköön valitusta tehtäkö.

Kun tapaturma tai hengenvaara on työntekijälle ilmeisesti tarjona, voi tarkastaja kieltää työnteon jatkamisen, kunnes vaara on poistettu tai teollisuushallituksen päätös asiasta saatu.

Jos asianomainen ei taivu noudattamaan käskyä, jonka ammattientarkastaja on antanut ja jota ei määräajassa ole alistettu teollisuushallituksen tutkittavaksi tai jonka mainittu virasto muuttaen tai muuttamatta on vahvistanut, on teollisuushallituksen tämä ilmoitettava asianomaiselle ulosotonhaltijalle, jonka tulee panna niskoittelevalle uusi aika sekä uhkasakko tai muu seuraamus käskyn täyttämiseksi. Jos 3 momentissa mainitussa tapauksissa niskoitellaan, tule ulosotonhaltijan tarkastajan ilmoituksesta ryhtyä toimenpiteisiin työn heti keskeyttämiseksi.

7 §.

Ammattientarkastuksen virkamies älköön omistako tahi johtako teollisuuslaitosta älköönkä olko osallisena teollisuutta varten perustetussa yhtiössä tai osuuskunnassa.

Älköön hän myöskään omistako patenttioikeutta sellaisissa yrityksissä käytettyihin valmistustapoihin, koneisiin tahi laitteisiin.

Jos ammattientarkastuksen virkamies virka-asemansa kautta saa tiedon ammattisalaisuudesta, älköön sitä ilmoittako, ellei sen ilmaiseminen ole välttämätön lainvastaisen menettelyn tai epäkohtain syytteeseen saattamiseksi. Älköön, hän koettako saada tietoonsa ammatinharjoittajan liikeasemaa.

Kun tarkastajalle on tehty ilmoitus työväensuojelusta tarkoittavain lakien tai asetusten rikkomisesta, on ilmoittajan nimi salassa pidettävä, jollei asia tule tuomioistuimen käsittelyn alaiseksi taikka ilmoitusta ole havaittu aivan perättömäksi.

8 §.

Työhuoneustoon on työnantajan toimesta sopivaan paikkaan julkipantava tämä asetus, ammattientarkastuksen antamat ohjeet sekä ilmoitus ammattientarkastajan ja hänen apulaisensa nimestä ja asuinpaikasta.

9 §.

Tämä asetus astuu voimaan kuusi kuukautta sen antamisen jälkeen. Sillä kumotaan asetus 15 päivältä huhtikuuta 1889, mikäli se koskee ammattientarkastusta.

Ministeri Valtionsihteeri Carl Enckell.Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.