47/1917

Venäjän ja Ruotsin Hallitusten välinen Sopimus erinäisien tavarain vaihdosta mainittujen maiden kesken.

Alla olevat nootit on vaihdettu samoin kuuluviin Ruotsin Ulkoasiainministerin nootteihin.

I.

Nootti, jonka Tukholmassa oleva, Keisarillinen Venäjän Lähettiläs on jättänyt Ruotsin Ulkoasiainministerille tammikuun 31 (helmikuun 13) p:nä 1917.

Kuninkaallinen Ministeriö on aikoinaan lähettänyt joulukuun 27 päivänä 1916 päivätyn verbaalinootin mukana ehdotuksen sopimukseksi, joka tarkoittaa eräiden sellaisten tavarain tuontia Ruotsiin ja Venäjälle, joiden vienti jommastakummasta maasta on kielletty.

Sittenkuin Keisarillinen Hallitus oli huolellisesti tarkastanut tätä ehdo- tusta, sain minä Keisarilliselta Ulkoasiainministeriöltä määräyksen ilmoittaa Teidän Ylhäisyydellenne seuraavaa:

»Venäjä ehdottaa, että kysymyksessä oleva tavaraintuonti järjestettäisiin keskinäisen vastikevaihdon pohjalle. Tavarat, joiden vienti on kielletty, ovat jaettavat kahteen ryhmään: a) erikoisen tärkeinä pidettäviin tavaroihin ja b) muihin tavaroihin.

A ryhmään kuuluvat:

Ruotsin tavaroista: sorvipöydät, chuckit, rautasilicium (ferrosilicium), sinkki, rautalevy, kalsiumkarbiidi (carbures de calcium), sementti, porat, maaporat ja -kairat, viilat ja raspit, terät, metalliverkot ja paperiteollisuudessa käytettävä huopa, puoleksitaottu teräs, erikoisteräs, kaukoputket, aluna ja aluminiumsulfaatti (sulfates d’alluminium), magneesiumkloridi (cloruro de magnesium).

Venäjän tavarat: palttina, sianharjakset, hamppu ja rohtimet, puserrettujen siementen perkeet, pellavan, apilaan ja juurikkaan siemenet, liekokasvit, vasikan vatsat, mineraaliöljyt, haapapuu.

Luvananto a ja b ryhmässä mainittujen tavarain Ruotsista vientiin on riippuva vastaavissa a ja b ryhmissä lueteltujen Venäjän tavarain tuonnista Ruotsiin ja päinvastoin.

Laaditaan luettelo, johon merkitään Venäjän tavarain koko hinta, kun taas Ruotsin tavaroille lasketaan puoli hintaa; sorveille ja »schuc- keille» merkitään luetteloon kuitenkin täysi hinta; sen sijaan merkitään vain kolmas osa hintaa seuraaville tavaroille: alunalle, aluminiumsulfaatille, magnesiumkloridille sekä myöskin b ryhmässä luetelluille tavaroille. A ryhmän koskeva luettelo on laadittava kuukausittain, b ryhmään kuuluvista taas aina kolmen kuukauden kuluttua.

Näitä luetteloja laadittaessa on otettava huomioon vain ne tavarat, joiden vientiin on pyydetty lupaa asianomaisille Tukholmassa olevalle Venäjän Lähetystölle tai Pietarissa olevalle Ruotsin Lähetystölle siirretyillä tai tehdyillä anomuksilla.

Molemmat Hallitukset pidättävät itselleen oikeuden tehdä tähän sopimukseen yhden tai toisenlaisia muutoksia keskinäisen välipuheen mukaan sikäli kuin kummankin maan vienti toiseen kehittyy.

Sopimus lakkaa olemasta voimassa heti kun jompikumpi maa havaitsee, että se ei enää ole sen taipeita vastaava ja tekee siitä toiselle ilmoituksen. Antaen suostumuksensa Venäjän ja Ruotsin välillä tehtyyn väliaikaiseen kauppasopimukseen Venäjän hallitus teroittaa erikoisesti sitä, että tässä sopimuksessa lueteltujen tavarain vienti Venäjältä ei luonnollisestikaan saa nousta Ruotsin oman kulutuksen tarpeita suuremmaksi.» Pyydän nöyrimmästi Teitä, Herra Ministeri, ilmoittamaan minulle vastausnootilla, yhtyykö Kuninkaallinen Hallitus täydelleen ja kaikin puolin ylläesitettyyn Keisarillisen Venäjän Hallituksen ehdotukseen. Saatuamme Teidän molemmat vastausnoottinne, molemmat tekstit niiden lainausmerkeissä toistettuna, me pidämme sopimuksen vahvistettuna.

Ottakaa vastaan j. n. e. (Allekirjoittanut): Nekljudov.

II.

Jäljennös nootista, jonka Keisarillinen Venäjän Lähettiläs on jättänyt Ruotsin Ulkoasiainministerille tammikuun 31 (helmikuun 13) p:nä 1917. Täydennykseksi tämänpäiväiseen noottiini, joka koskee sopimusta eräiden tavarain vaihdosta Venäjän ja Ruotsin välillä, saan kunnioittaen ilmoittaa Teidän Ylhäisyydellenne seuraavan lisäyksen tähän sopimukseen:

»Venäjän tavarain maahantuontia harjoittavien ruotsalaisten tulee jättää huhtikuun 17 p:nä 1916 annetussa Ruotsin laissa säädetyn kaavan mukainen sitoumus siitä, ettei näitä tavaroita raaka-aineena eikä teolli- suustuotteena viedä Ruotsista muuanne kuin puolueettomiin maihin nou- dattaen, mitä Norjaan, Tanskaan ja Hollantiin tulee, seuraavia ehtoja: a) Norjaan tavaroita viedään noudattaen siinä maassa voimassaolevaa tavanmukaista takuuta, jonka Norjan Hallitus on säätänyt; b) Tanskaan vain sillä ehdolla, että Tukholmassa olevalle Keisarilliselle Lähetystölle jätetään Kööpenhaminassa olevan Keisarillisen Lähetystön antama todistus siitä, että Kööpenhaminan tukkukauppiasyhdistys tai Tanskan Teollisuusneuvosto on antanut viimeksimainitulle Lähetystölle riittävät takeet sellaisiin tavaroihin nähden, joita on tarkotettu viedä, ja c) Hollantiin, ainoastaan jos vietäviksi aiotut tavarat jätetään Hollannin Merentakaiskaupantrustille tämän suostumuksella.

Ylempänä esitetyt ehdot eivät millään tavoin ole esteenä niiden tavarain viennille Venäjälle ja Venäjän kanssa liitossa oleviin maihin, jotka tavarat sopimuksessa mainitaan.

Pyydän nöyrimmästi Herra Ministeriä ilmoittamaan minulle vas- tausnootilla, yhtyykö Kuninkaallinen Hallitus täydelleen ja kaikin puolin ylläesitettyyn Keisarillisen Venäjän Hallituksen ehdotukseen. Saatuani Teidän molemmat vastausnoottinne, molemmat niiden tekstitlainausmerkeissä toistettuna, me pidämme sopimuksen vahvistettuna.

Ottakaa vastaan j. n. e. (Allekirjoittanut): Nekljudov.Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.