39/1917

Annettu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 1917.

Suomen Senaatin päätös juuston valmistuksen, kauppaan laskemisen ja Venäjälle viemisen ehdoista.

Eräänlaisen omaisuuden käytöstä sodan aiheuttamissa poikkeuksellisissa oloissa kesäkuun 2 päivänä 1917 annetun lain nojalla on Senaatti, kumoamalla päätöksensä heinäkuun 18 päivältä 1916 juuston kauppaan laskemisen ehdoista, saman vuoden lokakuun 26 päivältä juuston valmistuksen ehdoista, joulukuun 7 päivältä juuston Venäjälle viemisen ehdoista ja järjestyksestä ja tammikuun 30 päivältä 1917 laihan juuston valmistuksen ja myymisen ehdoista, vahvistanut seuraavat määräykset juuston valmistuksen, kauppaan laskemisen ja Venäjälle viennin ehdoista.

1 §.

Meijerin omistajalla on oikeus, tehtyään siitä ilmoituksen Senaatin Kamaritoimituskunnan Elintarveosastolle, valmistaa juustoksi kolmas osa meijeriin saapuvasta kuorimattomasta maidosta ehdolla, että muu kuorimaton maito joko käytetään voin valmistukseen tai toimitetaan Valtion vointarkastuslaitoksen määräyksestä jonkun suuremman asutuskeskuksen elintarvelautakunnalle.

Ensimmäisessä momentissa myönnetyn täysimaitomäärän lisäksi on meijerillä oikeus käyttää juuston valmistukseen voin valmistuksessa syn- tynyt kuorittu maito, sittenkun paikkakunnan kuluttajille on myyty heidän tarvitsemansa kuoritun maidon määrä.

2 §.

Meijerin omistajalle, joka ei voi valmistaa voita eikä suuritta vaikeuksitta toimittaa maitoa johonkin suurempaan kulutuskeskukseen, voi Senaatin Elintarvevaliokunta anomuksesta ja Elintarvekeskuskomitean lausunnon perusteella antaa luvan valmistaa juustoa ilman edellisessä §:ssä mainittua vastikevelvollisuutta, määräten samalla sen maitomäärän, jonka hän saa juuston valmistukseen käyttää.

3 §.

Runsaan maidontuotannon aikana voi Senaatin Elintarvevaliokunta, juuston valmista jäin anomuksesta ja Elintarvekeskuskomitean lausunnon perusteella lisätä 1 ja 2 §:ssä mainittujen meijerien juustonvalmistusmääriä.

4 §.

Suomessa valmistettavat juustot jaetaan seuraa vaan neljään luokkaan:

1) Sveitsiläinen y. m. juusto, joka on valmistettu kokonaan kuorimattomasta maidosta tai jonka kuiva-aineen rasvamäärä on vähintään 45 %;

2) juusto, jonka valmistukseen on käytetty vähintään puolet kuorimatonta maitoa tai jonka kuiva-aineen rasvamäärä on vähintään 30 %.

3) juusto, jonka valmistukseen on käytetty vähintään neljäsosa kuorimatonta maitoa tai jonka kuiva-aineen rasvamäärä on vähintään 15 %; ja

4) juusto, jonka valmistukseen on käytetty vähemmän kuin neljäsosa kuorimatonta maitoa, tai jonka kuiva-aineen rasvamäärä on alle 15 %.

5 §.

Juustonvalmistaja on velvollinen ennen juuston meijeristä lähettämistä määrittelemään mihin 4 §:ssä mainituista ryhmistä juusto kuuluu ja merkitsemään sen meijeri- ja luokkamerkillä.

6 §.

Ainoastaan 1 ja 2 luokkaan kuuluvien juustojen vienti Venäjälle on sallittu ehdolla, että Senaatin Elintarve valiokunnan vahvistama osa juustoista myydään kotimaan tarpeen tyydyttämiseksi Valtion vointarkastuslaitoksen määräyksestä.

7 §.

Voidakseen saada juuston vientiluvan, tulee meijerin omistajan tai vientiliikkeen viimeistään kunkin kuukauden 10 päivänä ilmoittaa, paljonko ja kuinka vanhoja juustoja hänellä on varastossaan. Vointarkastuslaitos antaa sitten hänelle määräykset toimittaa niitä Elintarvelautakunnille sillä tavoin kuin 9 §:ssä sanotaan. Täytettyään nämä määräykset, ilmoittaa meijerinomistaja tai vientiliike siitä ennen seuraavan kuun 10 päivää vointarkastuslaitokselle, joka, tutkittuaan ilmoituksen todenperäisyyden, viimeistään saman kuun 20 päivänä antaa vientiluvat.

8 §.

Paitsi 7 §:ssä mainitussa tapauksessa, voi juuston valmistaja, joka vointarkastuslaitoksen määräyksestä toimittaa jonkun kaupungin tai muun kulutuskeskuksen Elintarvelautakunnalle kuorimatonta maitoa vähintään 500 litraa päivässä Senaatin määräämään hintaan, saada luvan viedä Venäjälle juustoa siinä suhteessa toimitetun maidonmäärään kuin Senaatin

9 §.

Niiden kaupunkien ja muiden asutuskeskusten elintarvelautakuntien, jotka haluavat saada juustoa Valtion vointarkastuslaitoksen välityksellä, tulee sitä anoa vointarkastuslaitokselta ennen kunkin kuukauden 10 päivää, ilmoittaen paikkakuntansa juustoa tarvitsevani asukasten luvun sekä haluamansa juustomäärän.

Kuultuaan Elintarvekeskuskomiteaa ratkaisee Vointarkastuslaitos nämä anomukset viimeistään kuukauden 15 päivänä ja antaa tiedon päätöksestään asianomaisille elintarvelautakunnille ja vientiluvan saaneille.

10 §.

Maanviljelyshallituksen asiana on valvoa, että tämän päätöksen määräyksiä noudatetaan.

11 §.

Joka valmistaa juustoa olematta siihen oikeutettu tahi valmistaa enemmän kuin mihin hänellä on lupa, rangaistaan eräänlaisen omaisuuden käytöstä sodan aiheuttamissa poikkeuksellisissa oloissa 2 päivänä kesäkuuta 1917 annetun lain 15 §:n mukaan.

12 §.

Tämä päätös käy heti noudatettavaksi ja on voimassa toistaiseksi, ei kuitenkaan kauvemmin kuin 1 päivään toukokuuta 1918.

Helsingissä, kesäkuun 13 p:nä 1917.

Kamaritoimituskunnan Päällikkö, Senaattori Wäinö Wuolijoki. Väinö Ahla.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.