37/1917

Annettu Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 1917.

Suomen Senaatin päätös erinäisten elintarvejärjestöjen perustamisesta ja niiden tehtävistä.

Suomen Senaatille kuuluvan vallan nojalla, ja nojautuen 19 §:ään kesäkuun 2 päivänä 1917 annetussa laissa eräänlaisen omaisuuden käytöstä sodan aiheuttamissa poikkeuksellisissa oloissa, jota tässä alempana kutsutaan elintarvelaiksi, on Senaatti, saadakseen yhteiskunnallisten voimien tukea ja avustusta niille toimenpiteille, joihin Senaatin Kamaritoimituskunnan Elintarveosasto ryhtyy yllämainitun lain soveltamiseksi, päättänyt seuraavaa:

1 §.

Senaatti asettaa Elintarvekeskuskomitean, jossa on 7 jäsentä. Komitean jäseniä asetettaessa noudatetaan elintarvelain 17 §:n 1 momentissa annettuja määräyksiä.

Elintarvekeskuskomitean tehtävänä on, käyttämällä apunaan jälempänä mainittuja asiantuntijajaostoja: 1:o antaa Kamaritoimituskunnan Elintarveosastolle lausuntoja niistä toimenpiteistä, joihin ehdotetaan ryhdyttäväksi elintarvelain nojalla; sekä 2:o muutenkin valmistella elintarveasioita koskevia kysymyksiä.

2 §.

Elintarvekeskuskomitea saa suorittaessaan sille annettuja tehtäviä pyytää lausuntoja Kuntain väliseltä Elintarvetoimikunnalta ja Maataloustuetta- jain Keskusjärjestöltä sekä asianomaisilta alempana mainituilta asiantuntijajaostoilta.

3 §.

Asiantuntijajaostoja asetetaan yhdeksän, niistä neljä maataloustuotteiden ja viisi teollisuustuotteiden jaostoa.

4 §.

Maataloustuotteiden jaostot ovat:

1) Vilja- ja rehu jaosto;

2) Maitotalousjaosto;

3) Lihajaosto; ja

4) Kalajaosto.

Näihin jaostoihin oikeutetaan seuraavat järjestöt ja liikkeet valitsemaan jäseniä:

1) Vilja- ja rehujaostoon: Kuntain välinen Elintarvetoimikunta, Maataloustuottajain Keskusjärjestö, Suomen Elintarpeiden Tuontikunta r. 1., Kulutusosuuskuntien Keskusliitto ja Suomen Osuuskauppojen Keskusosuuskunta r. 1., kukin yhden jäsenen, sekä Keskusosuusliike Hankkija r. 1. ja Jordbrukarenas i Finland Centralandelslag Labor m. b. t. yhdessä yhden jäsenen;

2) Maitotalousjaostoon: Maidon viejäin järjestö, Kuntainvälinen Elintarvetoimikunta, Maataloustuottajain Keskusjärjestö, Voinvientiosuusliike Valio r. 1., kukin yhden jäsenen, sekä Osuusliike Elanto r. 1., Maanviljelijäin Maitokeskusliike Osakeyhtiö sekä Aktiebolaget Helsingfors Meijeriaffär Osakeyhtiö yhdessä yhden jäsenen;

3) Lihajaostoon: Kuntainvälinen Elintarvetoimikunta, Maataloustuottajain Keskusjärjestö, Kulutusosuuskuntien Keskusliitto, kukin yhden jäsenen sekä karjanmyyntiosuuskunnat yhdessä kaksi jäsentä;

4) Kalajaostoon: Suomen Kalastusyhdistys, Kuntainvälinen Elintarvetoimikunta ja Skärgårdsfiskarenes Andelslag m. b. t. ja Suomen Osuuskauppojen Keskusosuuskunta r. 1., kukin yhden jäsenen.

5 §.

Teollisuustuotteiden jaostot ovat:

1) Kutomateollisuusjaosto;

2) Nahka- ja jalkineteollisuusjaosto;

3) Sokeriteollisuus jaosto;

4) Leipäteollisuusjaosto;

5) Tulitikku- y. m. pienempien teollisuustuotteiden jaosto.

Näihin jaostoihin oikeutetaan seuraavat järjestöt ja liikkeet valitsemaan jäseniä:

1) Kutomateollisuusjaostoon: Villateollisuuden keskuskomitea, Puuvillateollisuuden harjoitta jäin rengas, Suomen Osuuskauppojen Keskusosuuskunta r. 1. ja Maakauppiasliitto, kukin yhden jäsenen;

2) Nahka- ja jalkineteollisuus jaostoon: Nahkateollisuuden harjoittajat, Jalkinetehtailijat, kumpikin ryhmä enintäin kaksi jäsentä, Suomen jalkineliikkeenharjoittajain hitto, enintäin kaksi jäsentä; Suomen Osuuskauppojen Keskusosuuskunta ja Kulutusosuuskuntien Keskusliitto, kumpikin yhden.

3) Leipäteollisuusjaostoon: Suomen leipuri- ja konditorityönantajain liitto, Osuusliike Elanto r. 1., Kuntainvälinen Elintarvetoimikunta ja Kulutusosuuskuntien Keskusliitto, kukin yhden jäsenen;

4) Sokerijaostoon: Sokerikeskuskomitea, Kuntainvälinen Elintarvetoimikunta, Suomen Osuuskauppojen Keskusosuuskunta r. 1. ja Suomen Elintarpeiden Tuontikunta r. 1., kukin yhden jäsenen;

5) Tulitikku- y. m. pienempien teollisuustuotteiden jaostoon: Tulitikkukeskuskomitea, Suomen Osuuskauppojen Keskusosuuskunta r. 1., Vähittäis- kauppiaitten yhdistys ja Kulutusosuuskuntien Keskusliitto, kukin yhden edustajan, jotapaitsi jaosto kutsukoon tarpeen tullen avukseen eri teollisuudenhaarojen edustajia.

6 §.

Senaatti on oikeutettu tarpeen vaatiessa asettamaan puheenjohtajat asiantuntijajärjestöihin.

7 §.

Kuhunkin kuntaan asetettakoon yksi elintarvelautakunta, jossa on vähintään viisi jäsentä. Elintarvelautakunnilla on oikeus jakautua osastoihin.

Elintarvelautakunnan valitsee maalla kunnan valtuusto tai missä sellaista ei ole, kuntakokous ja kaupungissa kaupungin valtuusto, ja tulee jäseniä valittaessa ottaa huomioon mitä elintarvekin 17 §:ssä säädetään.

8 §.

Elintarvelautakunnan tehtävänä on alueellaan panna toimeen ne Senaatin elintarvekin nojalla tekemät päätökset, jotka Senaatti lautakunnan toimeenpantavaksi kulloinkin jättää, sekä valvoa, että sanotun lain nojalla annettuja määräyksiä lautakunnan toimialueella noudatetaan.

Elintarvelautakunnalla on oikeus jättää valtion hankkimain elintarpeiden myynnin paikkakunnalla toimivain kauppaliikkeiden hoidettavaksi sekä muutenkin antaa toimialuettaan koskevia elintarvekauppaa säännösteleviä määräyksiä, jotka eivät ole ristiriidassa yllämainitun lain eivätkä Senaatin antamain määräysten kanssa.

9 §.

Elokuun 2 p:nä 1906 annetun vaalikin nojalla asetetut vaalilautakunnat olkoot kunnan maksamaa kohtuullista korvausta vastaan velvolliset siinä äänestysalueessa, jota varten ne ovat valitut, avustamaan elintarvelautakuntia sillä tavoin kuin Senaatti kulloinkin erikseen määrää.

10 §.

Kunkin läänin elintarvelautakuntain keskuselimeksi asettaa Kuvernööri elintarvekin 17 §:n 1 kohdan mukaisesti läänin pääkaupunkiin lääninkomitean, johon kuuluu viisi jäsentä.

Lääninkomitea saakoon Kamaritoimituskunnan Elintarveosaston suostumuksella palkata tarpeellisia toimihenkilöitä sekä sopia läänin alueella, toimivain liikkeiden kanssa elintarpeiden jaon välittämisestä ja niiden kuljetuksesta ynnä näiden toimien aiheuttamain rahasuoritusten hoitamisesta.

11 §.

Lääninkomitean tehtävänä on kerätä kuntain elintarvelautakunnilta ne tiedot, jotka Senaatti määrää, tehdä niistä yhteenvedot ja lähettää ne Senaatin Kamaritoimituskunnan Elintarveosastolle. Lääninkomitean tulee lisäksi Senaatin antamien määräysten mukaisesti huolehtia elintarpeiden, jaosta läänin eri kuntien kesken, samoinkuin elintarpeiden kuljetuksesta.

12 §.

Elintarvelautakunnan jäsenten palkkiot ynnä muut lautakunnasta, johtuvat kustannukset suorittaa asianomainen kunta.

Elintarvekeskuskomitean ja Lääninkomiteain jäsenten palkkiot sekä näiden komiteain muut kustannukset suorittaa valtio.

Asiatuntijajaoston jäsenten palkkiot suorittavat asianomaiset järjestöt.

Jaostojen muut kustannukset jaetaan taas tasan niiden järjestöjen kesken jotka ovat jäseniä jaostoon valinneet.

Helsingissä kesäkuun 8 p:nä 1917.

Kamaritoimituskunnan Päällikkö, Senaattori Wäinö Wuolijoki. Väinö Kahilainen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.