25/1917

Suomen Senaatin päätös 13 päivältä huhtikuuta 1917, sisältävä taksan Suomen kanavia varten.

Suomen Senaatille kuuluvan vallan nojalla on Senaatti katsonut hyväksi vahvistaa seuraavan taksan Suomen kanavia varten: KANAVATAKSA.

1 §.

Kulkemisesta sulkukanavan kautta suoritetaan aluksesta, lastista ja uittotavarasta kanavamaksuja tähän taksaan kuuluvan tariffin mukaan.

Kanavamaksut lasketaan jokaista eri yksikköä varten vahvistetun pohjamaksun mukaan, joka riippuu aluksen lajista ja suuruudesta sekä lastin ja uittotavaran laadusta.

Aina sen mukaan, mistä kanavista tahi kanavareiteistä tahi kuinka monen sulkukamarin kautta on kuljettava, suoritetaan yksinkertainen tahi moninkertainen pohjamaksu seuraavien määräysten mukaan: I. Yksinkertainen pohjamaksu suoritetaan kulusta a) jonkin allamainitun osan kautta Saimaan kanavaa osittain tahi kokonaisuudessaan: 1. Saimaasta Mälkiän sulkuun ja siitä ulos, 2. Mälkiän sululta Suur-Mustolan sulkuun ja siitä ulos, 3. Suur-Mustolan sululta Tuomojan sulkuun ja siitä ulos, 4. Tuomojan sululta Räihän sulkuun ja siitä ulos, 5. Räihän sululta Ison Pällin sulkuun ja siitä ulos, 6. Ison Pällin sululta Rättijärven sulkuun ja siitä ulos, 7. Rättijärven sululta Ylä-Särkijärven sulkuun ja siitä ulos, 8. Ylä-Särkijärven sululta Ala-Särkijärven sulkuun ja siitä ulos, 9. Ala-Särkijärven sululta Juustilan sulkuun ja siitä ulos, 10. Juustilan sululta Lavolan sulkuun ja siitä ulos; b) kanavan kautta, jossa on yhdenkertainen sulku.

II. Kahdenkertainen pohjamaksu suoritetaan kulusta a) kanavan kautta, jossa on kaksi yhdenkertaista sulkua tahi kaksi yhteenrakennettua sulkukamaria (Taipale, Kolu ja Walkiakoski sekä Juojärven kanavan yläsulku); b) kahden yhdenkertaisen sulun kautta Pielisjoen tahi Heinäveden kanavareitillä; c) Vesijärven ja Kalkkisten kanavien kautta, niistä kuljettaessa yhtä perää.

III. Kolminkertainen pohjamaksu suoritetaan kulusta a) kolmen tahi neljän sulkukamarin kautta Pielisjoen, Heinäveden tahi Kuopion—Iisalmen kanavareitillä; b) Juojärven kanavan alasulun kautta; c) Taipaleen ja Konnuksen kanavien kautta, niistä kuljettaessa yhtä perää.

IV. Nelinkertainen pohjamaksu suoritetaan kulusta.

a) viiden, kuuden tahi seitsemän sulkukamarin kautta Pielisjoen kanavareitillä; b) Juojärven kanavan kautta kokonaisuudessaan.

V. Viidenkertainen pohjamaksu suoritetaan kulusta a) kahdeksan tahi sitä useamman sulkukamarin kautta Pielisjoen kanavareitillä; b) Juojärven kanavan ja Heinäveden kanavareitin kautta, niistä kuljettaessa yhtä perää.

VI. Kulusta kahden tahi sitä useamman tässä edellä otsakkeen I a alla luetellun osan kautta Saimaan kanavaa lasketaan kanavamaksu yhtä monen pohjamaksun mukaan kuin on kanava-osia, joiden kautta kokonaisuudessaan tahi osittain on kuljettava.

Kuljettaessa koko Saimaan kanavan kautta on kymmenkertainen pohjamaksu suoritettava.

Muist. 1. Jos alus tahi lautta kulkee sulkukanavan kautta sellaisena aikana, jolloin kanava voimassaolevan järjestyssäännön mukaan ei ole avoinna liikenteelle, suoritetaan kanavamaksujen lisäksi maksunkantomiehelle suorimisesta 1 markka sekä kanavanpalveluskunnalle 50 penniä jokaiselta sulkukamarilta, josta on kuljettu.

Muist. 2. Jos alus tahi lautta tulematta maksunkantokonttorille kulkee sulkukanavan kautta Pielisjoen, Heinäveden tahi Kuopion—Iisalmen kanavareitillä sellaisena aikana, jolloin kanava järjestyssäännön mukaan on avoinna liikenteelle, ei suoriteta mitään kanavamaksuja vaan maksetaan ainoastaan kanavanpalveluskunnalle 50 pennin palkkio jokaiselta sulkukamarilta, josta on kuljettu.

2 §.

Kulkemisesta avokanavan tahi kääntösillan kautta ei suoriteta ka- navamaksuja, mutta kääntösillan avaamisesta sellaisena aikana, jolloin sen kautta järjestyssäännön mukaan ei saa korvauksetta kulkea, on sillanvartijalle suoritettava 50 pennin palkkio. Sellaista palkkiota ei kuitenkaan suoriteta sulkukanavassa olevan sillan avaamisesta.

3 §.

Hinaamassa olevasta hinaaja-aluksesta suoritetaan, sulun kautta kuljettaessa, puoli kanavamaksua, mutta on täysi sellainen sitävastoin maksettava höyryaluksesta tahi moottoriveneestä, joita satunnaisesti käytetään hinaamiseen.

Kanavamaksua ei suoriteta aluksen varusteeseen kuuluvasta veneestä eikä sen kuljetukseen tarvittavista polttoaineista.

4 §.

Kuljetettaessa puutavaroita, joista kanavamaksu lasketaan kuutiometrin mukaan, on sahattujen mutta justeeraamattomien puutavaroiden todellinen kuutiosisällys ilmoitettava vastedes toimitettavaa justeeraamista huomioon ottamatta.

5 §.

Kaikki tavara, josta kanavamaksu suoritetaan painon mukaan, jaetaan kahdeksaan luokkaan, joissa pohjamaksu 100 kilogramman bruttopainolta on:

I :ssä luokassa ......... .............. 20 penniä 
II :ssa	................... 10   „ 
III :ssa	..................   5   „ 
IV :ssä 	.............……  3   „ 
V :ssä  	..................   2  „ 
VI :ssa 	…................  1 penni 
VII :ssä 	..................   0.5  
VIII :ssä 	..................   0.1 „ 

Tavaralle, joka yleisen tavan mukaan ilmoitetaan kappaleluvultaan tahi tilavuusmitaltaan, lasketaan paino Tie- ja vesirakennusten Ylihallituksen vahvistamien muunnoslukujen mukaan.

6 §.

Tavarasta, joka ei ole lueteltuna tariffissa, suoritetaan sama kanavamaksu kuin lähinnä sen veroisesta tavaralajista.

7 §.

Kanavamaksuja veloitettaessa tasoitetaan kymmenesosiin päättyvät metri- ja kuutiometriluvut lähinnä isommiksi kokonaisluvuiksi sekä rekisteritonni- ja kilogrammaluvut, jotka eivät pääty kokonaisiin kymmenlukuihin, lähinnä isommiksi kymmenluvuiksi, minkä ohessa kymmenosaan penniä päättyvän maksuerän sijaan merkitään sitä lähinnä isompi kokonaisluku. Jos loppusummassa on muita pennilukuja kuin viiden tai kymmenen pennin, tasoitetaan se lähinnä isommaksi viis- tai kymmenpenniseksi.

8 §.

Pienin kanavamaksu on yksi markka aluksesta, kolme markkaa lautasta ja viisikymmentä penniä lastista.

9 §.

Sellaisesta rajoitetusta etuoikeudesta sulusta kulkemiseen, kuin järjestyssäännön 24 §:ssä mainitaan, suoritetaan lasti-aluksesta 2 markan lisämaksu sekä muusta aluksesta 3 markan lisämaksu jokaiselta sulkukamarilta, josta on kuljettu, paitsi tultaessa Saimaan kanavaan Lavolan ja Lauritsalan sulkujen kautta, jolloin mainittua lisämaksua suoritetaan 4 ja 6 markkaa.

Aluksesta, joka kuljetetaan sulusta samalla kuin toinenkin alus, ei suoriteta lisämaksua rajoitetusta etuoikeudesta.

10 §.

Tavaran lastaamisesta ja purkamisesta kanavalle kuuluvassa rannassa, laiturilla ja lastauspaikassa suoritetaan seuraavat maksut: puutavaroista, joista kanavamaksu suoritetaan tiiviin mitan mukaan, 15 penniä kuutiometriltä; puutavaroista, joista kanavamaksu suoritetaan pinomitan mukaan, 10 penniä kuutiometriltä; tiilistä 10 penniä 1,000 kappaleelta; muista tavaroista, kuitenkin ainoastaan siinä tapauksessa että niiden paino nousee yli 500 kilogramman, 10 penniä 100 kilogrammalta.

Pienin suoritettava maksu on 1 markka.

Aluksesta, joka kanavan kautta kulkematta poikkeaa kanavasatamaan, suoritetaan satamamaksua 2 markkaa kerralta. Kanavasatamaan poikkeamisesta matkalla kanavaan tai siitä pois ei suoriteta satamamaksua.

Aluksesta, joka kanavanpäällystön luvalla viipyy kanavasatamassa tahi muussa osotetussa paikassa kanavaa enintään 10 vuorokauden ajan, ei edellä mainittujen maksujen lisäksi suoriteta mitään muuta maksua, mutta, jos alus jää sellaiseen paikkaan pitemmäksi ajaksi, suoritetaan jokaiselta vuorokaudelta sen yli 1 markka.

Aluksen talvehtimisesta kanavasatamassa tahi muussa sitä varten osotetussa paikassa kanavan vesialueella suoritetaan 30 markan maksu.

11 §.

Varastopaikasta suoritettavan alueenvuokran sekä maksut aluksen ottamisesta kuivatelakkaan ja yhteenrakennettuun sulkuun määrää Tie- ja vesirakennusten Ylihallitus.

12 §.

Valtion omat tahi valtion varalle vuokratut alukset niissä olevine lasteineen ovat vapautetut suorittamasta tässä taksassa säädettyjä maksuja ja palkkioita. Tämä vapautus ei kuitenkaan koske valtion omaa eikä valtion varalle vuokrattua, puutavaroilla lastattua alusta eikä siinä olevaa lastia. Älköön valtio myöskään olko vapautettu suorittamasta 31 §:ssä mainittua alueenvuokraa eikä maksuja.

13 §.

Tätä kanavataksaa on noudatettava toukokuun 1 päivästä 1917 alkaen, jolloin asiasta ennen annetut määräykset lakkaavat olemasta voimassa.

Helsingissä, 13 p:nä huhtikuuta 1917.

Kulkulaitostoimituskunnan Päällikkö, Senaattori Väinö Voionmaa. Georg Jansson.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.