25/1917

Suomen Senaatin päätös 13 päivältä huhtikuuta 1917, sisältävä säännön maksunkannosta Suomen kanavilla ja kääntösilloilla.

Suomen Senaatille kuuluvan vallan nojalla on Senaatti katsonut hyväksi vahvistaa seuraavan säännön maksunkannosta Suomen kanavilla ja kääntösilloilla: Sääntö maksunkannosta Suomen käytävillä ja kääntösilloilla.

1 §.

Alus tahi lautta, joka kulkee sulkukanavan kautta, on, tässä alempana säädetyillä poikkeuksilla, suorittava ja kanavataksassa vahvistetut kanavamaksut ja palkkiot ovat silloin maksettavat.

Jos kääntösilta on avattava, maksetaan siitä palkkio niissä tapauksissa kitin kanavataksassa mainitaan.

Vapautuksesta kanavamaksujen ja palkkioiden suorittamisesta säädetään myöskin kanavataksassa.

2 §.

Vähintään 19 rekisteritonnin vetoisen aluksen suorimista varten tulee päällikön maksunkantomiehelle näyttää kansallisuusko ja aluksen rekisteritonniluvun todentamiseksi.

Päällikön tulee myöskin maksunkantomiehelle antaa kolmin kappalein vahvistetun kaavan mukaan laadittu ilmoitusseteli, joihin on merkitty lastin paino, mitta tahi lukumäärä sillä tapaa kuin kanavataksassa on joka eri tavaralajista määrätty. Sellaiseen lastiin nähden, joka on tullisinetillä suljettu, noudatettakoon mitä siitä on erittäin säädetty.

Lastista annettu ilmoitus on vaadittaessa todistettava rahtiseteleillä, passituksilla, konossementeillä, erikoisluetteloilla talli muilla todisteilla.

Jos lastina on puutavaroita, pitää erikoisluetteloon olla merkitty kaikkien eri lajien ja mittojen määrä ynnä jokainen määrä muunnettuna kuutiometreiksi.

Jos maksunkantomiehelle kirjoitutetaan ilmoitusseteli tahi jäljennös siitä, on hän saapa siitä palkkiota 25 penniä joka kappaleelta.

3 §.

Suorinta ja kanavamaksujen kanto toimitetaan maksunkantokonttoreissa: Mälkiän ja Juustilan suluilla Saimaan kanavalla; Joensuun, Utran ja Kaltimon kanavilla Pielisjoen kanavareitillä; Taipaleen kanavalla; Konnuksen kanavalla; Piipan ja Karvion kanavilla Heinäveden kanavareitillä; Juojärven kanavan alasululla; Ruokovirran ja Nersoon kanavilla Kuopion-Iisalmen kanavarei- tillä; Saarikosken kanavalla; Lastukosken „ Paakkolan „ Vesijärven „ Kalkkisten „ Kolun „ Valkiakosken „ Lempoisten „ Muroleen „ Herraskosken „ Jos on kuljettava Saimaan kanavan, Pielisjoen kanavareitin, Heinäveden kanavareitin tahi Kuopion—Iisalmen kanavareitin kautta kokonaisuudessaan tahi osittain, taikka yhtä perää Taipaleen ja Konnuksen kanavien, Vesijärven ja Kalkkisten kanavien tahi Heinäveden kanavareitin ja Juo järven kanavan kautta, annetaan ilmoitusseteli siihen maksunkantokonttoriin, johon ensiksi poiketaan, ja siinä kannetaan kanavamaksu kuljettavalta matkalta.

Jos alus, poikkeamatta maksunkantokonttorille, kulkee sulkukanavan kautta Pielisjoen, Heinäveden tahi Kuopion—Iisalmen kanavareitillä, ei kanavamaksua kanneta vaan suoritetaan ainoastaan kanavataksassa määrätty palkkio kanavapalveluskunnalle. Kulkemisesta Saimaan kanavan Lavolan sulusta suoritetaan kanavamaksu Juustilan sulun maksunkantokonttoriin sekä kulkemisesta Juo järven kanavan yläsulusta saman kanavan alasululla olevaan maksunkantokonttoriin.

Palkkio kääntösillan avaamisesta suoritetaan sillanvartijalle.

4 §.

Kanavamaksun kantoa varten käytetään shekkikirjoja, joissa on vahvistetun kaavan mukaan laaditut maksulomakkeet ja jokaisessa sellaisessa lomakkeessa: A. maksukuitin kanta, B. maksukuitti ja C. kulkulippu, joihin kaikkiin on pantava sama juokseva järjestysnumero.

Maksunkantomies laskee kanavamaksut kanavataksan mukaan ja merkitsee ne ilmoitusseteleihin sekä kantaa maksut ja kuittaa ne allekirjoittamalla sekä kannan että maksukuitin.

Maksukuitti ynnä ilmoitusseteli ovat todisteeksi siitä, että kanavamaksut ovat asianmukaisesti suoritetut, vaadittaessa näytettävät seuraaville suluille saavuttaessa.

Jos käytetään rajoitettua etuoikeutta sulusta kulkemiseen sellaisella sululla, jossa ei ole maksunkantokonttoria, on sulku vahdin merkittävä se maksukuittiin ja maksu suoritettava seuraavassa maksunkantokonttorissa.

Kulkulippu, jonka maksunkantomies myöskin allekirjoittaa ja joka annetaan silloin kun on kuljettava kahden tahi useamman sulun kautta yhtä perää, oikeuttaa esteettömään kulkuun niiden sulkujen kautta, joista kanavamaksu on suoritettu, leimataan maksunkantokonttorissa, jos sellaiseen vielä poiketaan, sekä jätetään sille sululle, josta viimeksi kuljetaan.

Jätetyt kulkuliput lähetetään kuukausittain takaisin siihen maksunkantokonttoriin, joka ne on antanut.

Jos kuitti on kirjoitettu väärin, ei kantaa eikä maksukuittia saa repiä pois shekkikirjasta, vaan ne ovat mitättömiksi merkittyinä siihen jätettävät.

Shekkikirja säilytetään maksunkantokonttorissa kuukauden loppuun, jonka jälkeen se, huolimatta siitä, ovatko kaikki lomakkeet täytetyt vai eivät, lähetetään ilmoitussetelien ja muiden kassaraporttiin kuuluvien todisteiden ohessa asianomaiselle kanavanpäällystölle.

5 §.

Jos ennen maksunkantokonttorille saapumista kuljetaan sulusta, jonka ääressä ei ole sellaista konttoria, antaa kanavanvartija väliaikaisen kulkulipun, joka oikeuttaa kulkemaan kanavassa tahi kanavareitillä lähimpään maksunkantokonttoriin asti. Siihen tarkoitukseen käytetään shekkikirjoja, vahvistetun kaavan mukaan laadittuine lomakkeineen, joissa on jokaisessa: A. väliaikaisen kulkulipun kanta, ja B. väliaikainen kulkulippu, joihin on pantava sama juokseva järjestysnumero.

Kanavanvartijan tulee päällikön tahi esimiehen ilmoituksen mukaan täyttää sekä kanta että väliaikainen kulkulippu ja allekirjoittaa ne.

Väliaikainen kulkulippu jätetään maksunkantokonttoriin, josta sen sijaan annetaan maksukuitti.

Väliaikaisen kulkulipun kanta lähetetään joka kuukauden loputtua asianomaiseen maksunkantokonttoriin.

6 §.

Jos matka on ulotettu pitemmälle kuin maksukuittiin ja kulkulippuun on merkitty taikka, jos lastia on matkalla lisätty, on asia lähimmällä sululla ilmoitettava kanavanvartijalle, joka antaa väliaikaisen kulkulipun matkaa varten lähimpään maksunkantokonttoriin.

Jos vilpillisessä tarkoituksessa ilmoitetaan väärä menopaikka, suoritetaan kymmenkertainen kanavamaksu siltä osalta kanavareittiä, joka on vilpillisesti kuljettu.

7 §.

Alukselle, joka Pielisjoen, Heinäveden tahi Kuopion—Iisalmen kanavareiteillä kulkee sulusta jatkamatta matkaa maksunkantokonttorille asti, ei anneta väliaikaista kulkulippua.

8 §.

Jos epäillään että lastin paino, mitta tahi lukumäärä on väärin merkitty ilmoitusseteliin eikä oikaisua viipymättä tehdä, tulee maksunkantomiehen heti toimittaa tutkimus ja, ellei asiaa muuten voida saada selville, kahden esteettömän todistajan läsnäollessa aluksen tahi kanavalaitoksen miehistön avulla purkaa niin suuri osa lastia, että virhe voidaan korjata alusta sen tautta viivyttämättä pitempää aikaa kuin on välttämätöntä.

Jos silloin huomataan lasti siten ilmoitetuksi, että kanavamaksut ovat enintään 5 % suuremmat sitä määrää, johon ne olisivat ilmoitussetelin mukaan laskettuina nousseet, suoritetaan yksinkertainen kanavamaksu. Jos ero on suurempi kuin 5 % tahi jos tavataan salattua tavaraa, suoritetaan siten ilmoittamattomasta tavarasta kymmenkertainen kanavamaksu. Purkauksen ja lastauksen kustantaa edellisessä tapauksessa kanavalaitos, jälkimäisessä tapauksessa aluksen päällikkö; älköönkä aluksen sallittako lähteä kanavasta, ennenkuin maksu on suoritettu.

Jollei lastin tarkastusta sopivasti voida heti toimittaa, tehköön sen lastin määräpaikassa kanavanpäällystön siihen määräämä virka- tahi Palvelusmies.

9 §.

Maksu tavaran lastaamisesta ja purkamisesta, alueenvuokra, satamamaksu, talvehtimismaksu, maksu kuiva telakkaan ja yhteenraken- nettuun sulkuun otosta ynnä muut maksut, jotka eivät ole suoranaisia kanavamaksuja, kannetaan lähimmässä maksunkantokonttorissa, ja menetellään tällöin soveltuvissa kohdissa sillä tapaa kuin yllä on kanavamaksujen kannosta säädetty.

10 §.

Lupa kanavamaksujen kuukausittain suorittamiseen voidaan Tie- ja vesirakennusten Ylihallituksen harkinnan mukaan myöntää liikennöitsijälle, jos hän asettaa kanavamaksujen asianmukaisesta suorittamisesta Ylihallituksen hyväksymän takauksen tahi muun vakuuden. Hakemus sellaisen edun myöntämisestä on joka vuodelta erikseen annettava asianomaiselle kanavanpäällystölle.

11 §.

Kaipuu virheellisestä kanavamaksujen veloituksesta tehdään kirjallisesti, viimeistään kuudentenakymmenentenä päivänä ennen kello kahtatoista päivällä siitä kun maksunkanto on toimitettu, asianomaiselle kanavanpäällystölle, jonka heti tulee tutkia asia ja, jos silloin huomataan että kanavamaksua on vastoin kanavataksan selvää määräystä liiaksi velottu, kirjallisesti määrätä oikaistavaksi ja takaisinmaksettavaksi mitä on liikoja kannettu, mutta, jos sitävastoin asia on epävarma tahi siitä ei ole kanavataksassa selvää määräystä, oman lausuntonsa ohessa alistaa asia Tie- ja vesirakennusten Ylihallituksen tutkittavaksi.

12 §.

Saimaan, Taipaleen, Konnuksen, Hilpan, Karvion ja Vesijärven kanavain maksunkantokonttorit pidetään kaiken purjehduskautta yöt päivät auki.

Muilla kanavilla pidetään maksunkantokonttorit auki joka päivä purjehduskauden alusta lokakuun 1 päivään asti kello kuudesta aamusta kello yhdeksään iltaan sekä lokakuun 1 päivästä lähtien purjehduskauden loppuun kello kuudesta aamusta kello kuuteen iltaan. Jos päällikkö tahi esimies haluaa, tulee maksunkantomiehen muinakin aikoina vuorokaudesta kanavataksassa vahvistetusta palkkiosta suoria alus ja lautta.

13 §.

Kirjanpidosta maksunkantokonttoreissa antaa Tie- ja vesirakennusten Ylihallitus tarkempia määräyksiä.

14 §.

llmoitussetelien lomakkeita pidetään kaikissa maksunkantokonttoreissa yleisön saatavana Tie- ja vesirakennuksen Ylihallituksen vahvistamasta myyntihinnasta. Eri maksua ei suoriteta maksukuitista eikä kulkulipusta.

15 §.

Tämä maksunkantosääntö tulee noudatettavaksi toukokuun 1 päivästä 1917 alkaen, jolloin asiasta aikaisemmin annetut säädännöt lakkaavat olemasta voimassa.

Helsingissä, 13 p:nä huhtikuuta 1917.

Kulkulaitostoimituskunnan Päällikkö, Senaattori Väinö Voionmaa. Georg Jansson.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.