23/1917

Suomen Senaatin Päätös 11 p:ltä huhtikuuta 1917 maidon maasta viennin ja kuljetuksen ehdoista ja järjestyksestä.

Suomen Senaatille kuuluvan vallan nojalla on Senaatti, kumoten mitä päätöksissä 30 p:ltä joulukuuta 1916 ja 20 p:ltä helmikuuta 1917 on maidon viemisen ehdoista ja järjestyksestä määrätty, nähnyt hyväksi vahvistaa seuraavat määräykset maidon maasta viennin ja kuljetuksen ehdoista ja järjestyksestä.

1 §.

Maidon vienti maasta on sallittu ainoastaan Uudenmaan, Hämeen, Viipurin ja Mikkelin läänistä erityisen luvan nojalla.

Muistakin lääneistä voidaan eri luvalla sallia steriloidun maidon vientiä.

2 §.

Maasta vietäväksi sallitun maidon määrän vahvistaa kuukausittain Senaatin elintarvevaliokunta, ei kuitenkaan suuremmaksi kuin 120,000 litraksi päivässä.

3 §.

Lupa maidon viemiseen maasta annetaan karjanomistajille, maitotalous- osuuskunnille ja maitokauppaa harjoittaville liikkeille seuraa villa ehdoilla:

1) Viipurin läänin asemilta lähettäville sillä ehdolla, että ne kutakin vietäväksi sallittua sataa maitolitraa kohti toimittavat Senaatin elintar- vevaliokunnan vahvistamaan hintaan sata litraa kuorimatonta maitoa Valtion vointarkastuslaitoksen määräämille elintarvelautakunnille Uudenmaan, Hämeen, Viipurin ja Mikkelin lääneissä;

2) Uudenmaan, Hämeen ja Mikkelin läänin asemilta lähettäville sillä ehdolla, että ne kutakin vietäväksi sallittua sataa maitolitraa kohti toimittavat Senaatin elintarvevaliokunnan vahvistamaan hintaan sataviisikymmentä litraa kuorimatonta maitoa Vointarkastuslaitoksen määräämille elintarvelautakunnille näissä ja Viipurin läänissä;

3) muista lääneistä steriloitua maitoa lähettäville sillä ehdolla, että ne kutakin vietäväksi sallittua sataa maitolitraa kohti toimittavat Senaatin elintarvevaliokunnan vahvistamaan hintaan kaksisataa litraa kuorimatonta maitoa Vointarkastuslaitoksen määräämille elintarvelautakunnille samassa läänissä, josta, ne maitoa vievät.

Jos ne maitomäärät, joille vientilupaa haetaan, yhteensä nousevat yli vahvistetun vientimäärän, vähennetään anottuja vientimääriä suhteellisesti.

4§.

Maidon kuljetus valtionrautateillä Uudenmaan, Hämeen ja Mikkelin läänistä Viipurin lääniin olkoon sallittu ainoastaan ehdolla, että lähetys osotetaan jonkun kaupungin tai suuremman asutuskeskuksen elintarvelautakunnalle.

Kuljetus valtionrautateillä maan muista lääneistä yllämainittuihin neljään lääniin on kielletty.

Kuitenkin voi Senaatin Maanviljelystoimituskunta eri anomuksesta myöntää luvan lähettää maitoa Turun ja Porin läänistä Helsingin, Tammisaaren, Hangon ja Tampereen sekä Vaasan läänistä Tampereen kaupun-, keihin.

Toiselta asemalta saapuneen maidon kuormaus vaunuihin ja edelleen kuljetus valtionrautateillä on kielletty, paitsi Valtion vointarkastuslaitoksen erityisellä luvalla.

5 §.

Viimeistään kunkin kuukauden 15 päivänä tulee karjanomistajan, osuuskunnan tai liikkeen, joka seuraa vana kuukautena haluaa viedä maasta maitoa, hakea siihen lupaa Senaatin Maanviljelystoimituskunnalta ilmoittaen, minkä maitomäärän se aikoo kultakin rautatieasemalta maasta lähettää ja minkä maitomäärän se kultakin rautatieasemalta voi toimittaa elintarvelautakunnille.

Jos maitoliike aikoo useammalta asemalta koota jollekin asemalle maitoa lähettääksensä sen sieltä edelleen, on liikkeen hakemuksessaan ilmoitettava sekä viimeksi mainittu asema että nekin asemat, mistä maitoa on aikomus koota.

6 §.

Vientilupahakemukset ratkaisee viimeistään kunkin kuukauden 20 päivänä Maanviljelystoimituskunta kuultuaan kunnallisten elintarvelautakuntain, maidontuottajien ja maidon vie jäin edustajia.

Maanviljelystoimituskunnan myöntämistä vientiluvista antaa vointar- kastuslaitos ennen kuukauden 25 päivää tiedon asianomaisille hakijoille ja niille rautatieasemille, joilta on aikomus viedä maitoa.

7 §.

Elintarvelautakunnat niissä lääneissä, joista viedään maitoa maasta pois, anokoot, jos haluavat seuraavaksi kuukaudeksi saada 3 §:ssä mainittua vastikemaitoa, sitä Vointarkastuslaitokselta viimeistään kunkin kuukauden 15 päivänä ilmoittaen paikkakuntansa maitoa tarvitsevani asukasten luvun, päivittäin saapuvan maitomäärän sekä maidon jakelussa noudattamansa menettelytavan.

Vointarkastuslaitos ratkaisee nämä anomukset, kuultuaan 6 §:ssä mainittuja edustajia, ja antaa päätöksestään viimeistään kuukauden 25 päivänä tiedon asianomaisille elintarvelautakunnille ja vientiluvan saaneille.

8 §.

Paitsi 5 §:n 2 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa on kaikki maito ja kerma, mikä valtionrautateillä tuodaan kaupunkeihin ja asutuskeskuksiin, missä elintarvelautakunta toimii, vaadittaessa luovutettava elintarvelautakunnan käytettäväksi, ja saatakoon sitä siinä tapauksessa tuloasemalta antaa pois ainoastaan lautakunnan luvalla.

9 §.

Tämä päätös astuu voimaan 20 päivänä huhtikuuta 1917.

Toukokuun ajaksi tarkoitetut vientiluvat ovat haettavat ja anomukset vastikemaidon saamisesta tehtävät ennen sanottua päivää.

Aikaisemmin myönnetyt väliaikaiset vientiluvat jatkuvat entisillä ehdoilla kuluvan huhtikuun ajan.

Helsingissä, 11 päivänä huhtikuuta 1917.

Maanviljelystoimituskunnan Päällikkö, Senaattori Kyösti Kallio. Väinö Ahla.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.