Säädökset alkuperäisinä: 1917

130/1917
Suomen Senaatin päätös, joka koskee Ammattikasvatusneuvoston asettamista ja sen johtosäännön vahvistamista.
129/1917
Suomen Senaatin päätös, sisältävä «Nordiska Aktiebanken för handel och industri", («Pohjoismaiden Osakepankki kauppaa ja teollisuutta varten") nimisen yhtiön voimassa olevan yhtiöjärjestyksen 3 ja 5 §:n muutetun sanamuodon.
129/1917
Suomen Senaatin päätös, sisältävä Vaasan kauppakamariyhdistyksen sääntöjen vahvistamisen.
128/1917
Suomen Senaatin päätös, jolla Osakeyhtiö Suomen Yhdyspankki nimisen, osakeyhtiön voimassa olevain sääntöjen eräitä pykäliä muutetaan toisin kuuluviksi.
128/1917
Suomen Senaatin päätös koskeva lupaa muodostaa erinäisiä taajaväkisiä maalaisyhdyskuntia.
127/1917
Asetus osto- ja myyntimaan sekä arvon ilmoittamisesta tavaroita maahan tuotaessa tai maasta vietäessä.
126/1917
Suomen Senaatin päätös, joka koskee Suomen Valtionrautateitten tariffien korottamista.
126/1917
Suomen Senaatin päätös, vapaakirjeoikeudesta Elintarvehallitukselle.
126/1917
Asetus, Muinaistieteellisen Toimikunnan toiminnan väliaikaisesta järjestämisestä.
126/1917
Asetus, esittelijäsihteerin viran asettamisesta Kulkulaitosten ja yleisten töiden toimituskuntaan kulkulaitoksia koskevien kysymysten taloudellista tutkimista varten.
126/1917
Suomen Senaatin päätös pääoma- ja kuponkisuostunnan kantamisesta ja tilityksestä.
126/1917
Laki pääoma- ja kuponkisuostunnasta.
125/1917
Suomen Senaatin päätös, jolla kumotaan Senaatin päätös 16 päivältä maaliskuuta 1916, sisältävä erityiset ehdot tavarain kuljettamiselle suoraan Suomesta Englantiin.
125/1917
Suomen Senaatin päätös, joka koskee kapearaiteisen rautatien rakentamista Kuusankosken ja Voikan tehdasyhteiskuntien välille Iitin pitäjässä.
125/1917
Suomen Senaatin päätös, sisältävä Tampereen Osake-Pankin voimassa olevan yhtiöjärjestyksen 2, 4, 14, 17, 18, 21 ja 34 §:ien muutetun sanamuodon.
125/1917
Asetus Valtion Vointarkastuslaitoksen perustamisesta.
125/1917
Asetus Suomen Tiedeseuran valvonnan alaisten hydrografis-biologisten meritutkimusten johtajantoimen muodostamisesta vakinaiseksi hydrologin viraksi.
124/1917
Suomen Senaatin päätös niiden luettelojen maksusta, jotka henkikirjoittajain tulee kunnallisten vaaliluettelojen tekemistä varten toimittaa.
124/1917
Suomen Senaatin päätös niiden henkilöluettelojen kaavakkeista, jotka henkikirjoittajain tulee kunnallisten vaaliluettelojen tekemistä varten toimittaa.
123/1917
Asetus Sosialihallituksesta.
122/1917
Asetus, joka sisältää Suomen Matkustussäännön.
121/1917
Suomen Senaatin päätös Jalasjärven ja Peräseinäjoen nimismiespiirin jakamisesta kahdeksi eri nimismiespiiriksi.
121/1917
Suomen Senaatin päätös Ilmajoen ja Seinäjoen nimismiespiirin jakamisesta kahdeksi eri nimismiespiiriksi.
121/1917
Suomen Senaatin päätös, koskeva Sodankylän pohjoisen piirin kruununnimismiehelle myönnettyä oikeutta kaksinkertaisten virkavuosien laskemiseen.
121/1917
Suomen Senaatin päätös joka sisältää Suomen valtionrautateille 21 päivänä tammikuuta 1897 annetun liikenneohjesäännön 119 §:n muuttamista toisin kuuluvaksi.
121/1917
Asetus valtion oppikoulujen ja seminaarien opettajain oikeudesta lisäpalkkioon ja eläkkeeseen nähden lukea hyväksensä yksityisoppikoulussa palvelemansa aika.
121/1917
Asetus, joka koskee Suomen valtionrautateiden hallinnosta 7 päivänä toukokuuta 1903 annetun asetuksen 4 ja 6 momentin viimeisten kohtien muutettua sanamuotoa.
120/1917
Asetus 2 päivänä marraskuuta 1917 työttömyyskassoista, joilla on oikeus saada apurahaa yleisistä varoista, annetun asetuksen voimaanpanosta ja soveltamisesta.
120/1917
Suomen Senaatin päätös, jolla määrätään Sosialihallituksessa pidettäväksi julkista rekisteriä työntekijäin apukassoista ja työttömyyskassoista, joilla on oikeus saada apurahaa yleisistä varoista.
120/1917
Suomen Senaatin päätös, jolla työväen tapaturmavakuutuksesta 18 päivänä elokuuta 1917 annetun asetuksen 1 §:n 3 momentin nojalla erinäisille teollisuusammateille toistaiseksi myönnetään vapautus sanotun asetuksen noudattamisesta.
120/1917
Asetus niistä perusteista, joita on noudatettava määrättäessä työväen tapaturma- vakuutuksesta 18 päivänä elokuuta 1917 annetun asetuksen mukaan työkyvyttömyysastetta sekä elatusapua ja vuotuista vahingonkorvausta.
120/1917
Johtosääntö Vakuutusneuvostolle.
120/1917
Suomen Senaatin päätös, joka sisältää ohjeet työväen tapaturmavakuutuksesta 18 päivänä elokuuta 1917 annetun asetuksen mukaisen vahingonkorvauksen määräämistä ja suorittamista varten valtion töissä sattuneista tapaturmista.
120/1917
Asetus työväen tapaturmavakuutuksesta 18 päivänä elokuuta 1917 annetun asetuksen voimaanpanosta ja soveltamisesta.
119/1917
Laki 20 päivänä heinäkuuta 1906 annetun Valtiopäiväjärjestyksen 32, 46 ja 51 §:n muuttamisesta toisin kuuluviksi.
119/1917
Laki Oikeudenkäymiskaaren 15 luvun 2, 3 ja 9 §:n muuttamisesta.
119/1917
Laki marraskuun 9 päivänä 1868 annetun Konkurssisäännön 85 ja 90 §:n muuttamisesta.
119/1917
Laki uuden ulosottolain voimaanpanemisesta ja siitä mitä sen johdosta on vaarinotettava 3 päivänä joulukuuta 1895 annetun asetuksen 27 §:n muuttamisesta.
119/1917
Laki Ulosottolain 4 luvun 5. 6, 7 ja 8 §:n muuttamisesta.
119/1917
Laki rangaistusten täytäntöönpanosta 19 päivänä joulukuuta 1889 annetun asetuksen 4 luvun 2 §:n muuttamisesta.
119/1917
Laki, sisältävä selityksen asetukseen 12 päivältä maaliskuuta 1909 samana päivänä annetun, torpan, lampuotitilan ja mäkitupa-alueen vuokrausta koskevan asetuksen soveltamisesta aikaisemmin syntyneisiin vuokrasuhteisiin.
118/1917
Suomen Senaatin päätös elintarpeiden ja yleisten tarveaineiden varastojen ilmoittamisesta ja tarkastamisesta.
117/1917
Laki eräänlaisen omaisuuden käytöstä sodan aiheuttamissa poikkeuksellisissa oloissa 2 päivänä kesäkuuta 1917 annetun lain 14 §:n muuttamisesta toisin kuuluvaksi.
116/1917
Suomen Senaatin päätös sisältävä Turun kauppakamariyhdistyksen sääntöjen vahvistamisen.
116/1917
Asetus Koulutoimen Ylihallitukseen perustettujen venäjänkielen opetuksen nuoremman tarkastajan virkojen lakkauttamisesta.
116/1917
Asetus Aleksanterin-Yliopiston palvelusmiesten palkkaeduista.
116/1917
Asetus joka koskee kirjallisten kielikokeitten suorittamista ylioppilastutkintoa varten.
115/1917
Asetus sivilirekisterin pitämisestä niistä henkilöistä, jotka eivät kuulu mihinkään laillistettuun uskontokuntaan.
115/1917
Asetus siviliavioliittoasetuksen täytäntöön saattamisesta.
114/1917
Suomen Senaatin päätös juuston valmistuksen, kaupan ja kuljetuksen ehdoista.
113/1917
Suomen Senaatin päätös sokerin takavarikoimisesta.
112/1917
Asetus, joka koskee merenkulkulaitoksessa palvelevain virka- ja palvelusmiesten palkkausta, arvoluokkaa ja korvausta heidän virka-asioissa tekemistään matkoista.
112/1917
Asetus, joka koskee merenkulkulaitoksen hallintoa.
111/1917
Suomen Senaatin päätös sisältävä muutoksen Senaatin päätökseen siemenviljan kaupasta lokakuun 22 päivältä 1917.
111/1917
Suomen Senaatin päätös koskeva Rautatiehallitukselle huhtikuun 19 päivänä 1909 annetun Johtosäännön 59 §:ssä olevien määräysten saattamista jälleen voimaan.
111/1917
Asetus, joka koskee lisäystä tammikuun 21 päivänä 1897 vahvistetun Suomen valtionrautateiden Liikenneohjesäännön 96 §:ään sekä saman ohjesäännön 97 §:n muuttamista.
111/1917
Asetus Suomen Senaatin Talousosaston kanslian, Talousosaston toimituskuntien ja Prokuraattorintoimituskunnan ekspeditöörintointen muodostamisesta vakinaisiksi viroiksi.
110/1917
Suomen Senaatin päätös, sisältävä Helsingin kauppakamariyhdistyksen sääntöjen vahvistamisen.
110/1917
Asetus, joka koskee virka- ja palvelusmiehille tullitoimistoissa ja tullivartioissa 23 päivänä kesäkuuta 1885 annetun sivusaatavataksan erinäisten kohtien muuttamista toisin kuuluviksi ynnä lisäyksiä siihen.
110/1917
Asetus, sisältävä 30 päivänä joulukuuta 1887 annetun tullisäännön 33 §:n muutetun sanamuodon.
110/1917
Asetus suoranaista valtioapua nauttivien maatalousseurain ja -oppilaitosten virkailijain oikeudesta virkavuosien laskemiseen.
110/1917
Asetus, Maataloushallituksesta annetun asetuksen täytäntöönpanosta.
110/1917
Asetus Maataloushallituksesta.
109/1917
Suomen Senaatin päätös Elintarvehallituksesta.
109/1917
Asetus telefoniverosta 1 päivänä helmikuuta 1915 annetun asetuksen kumoamisesta.
109/1917
Asetus, joka koskee Suomen valtionrautateiden Eläkelaitoksen tammikuun 21 päivänä 1897 vahvistetun ohjesäännön 43 §:n muuttamista.
108/1917
Kunnallinen vaalilaki.
108/1917
Laki kansanäänestyksestä.
108/1917
Kaupunkien kunnallislaki.
108/1917
Maalaiskuntain kunnallislaki.
107/1917
Suomen Senaatin päätös joka koskee eräiden Senaatin Talousosaston Kamaritoimituskunnan virkamiesten siirtämistä toisiin Talousosaston toimituskuntiin.
107/1917
Asetus uuden toisen apukamreerinviran perustamisesta Suomen Senaatin Valtio- varaintoimituskuntaan.
107/1917
Asetus esittelijäsihteerinviran, protokollasihteerinviran ja kanslistin viran perusta- misesta Suomen Senaatin Sosiaalitoimituskuntaan.
107/1917
Asetus Käännöstoimiston perustamisesta Suomen Senaattiin.
107/1917
Asetus muutoksesta Suomen Senaatin vuosirahasääntöön.
106/1917
Asetus yksityismetsien ylitarkastajanviran perustamisesta Metsähallitukseen.
106/1917
Suomen Senaatin päätös, joka sisältää määräyksiä toimenpiteistä metsän hävittämisen ehkäisemiseksi 2 päivänä marraskuuta 1917 annetun Asetuksen 14 §:ssä tarkoitettujen luetteloiden pitämisestä.
106/1917
Asetus, joka sisältää lääninmetsälautakuntien menosäännön.
106/1917
Suomen Senaatin päätös, joka sisältää lääninmetsälautakuntien johtosäännön.
106/1917
Suomen Senaatin päätös, joka sisältää tarkempia määräyksiä toimenpiteistä metsän hävittämisen ehkäisemiseksi 2 päivänä marraskuuta 1917 annetun Asetuksen voimaanpanemisesta.
106/1917
Asetus toimenpiteistä metsän hävittämisen ehkäisemiseksi.
105/1917
Suomen Senaatin päätös joka koskee eräitä toimenpiteitä viljan saamiseksi kulutuskeskuksiin ja viljan puutetta kärsiviin maalaiskuntiin.
104/1917
Suomen Senaatin päätös alkoholipitoisten aineiden takavarikoimisesta ja valmistamisesta sodan aiheuttamissa poikkeuksellisissa oloissa.
103/1917
Suomen Senaatin päätös, joka koskee eräiden tilojen siirtämistä Joroisten, Juvan ja Mikkelin pitäjistä Virtasalmen pitäjään.
103/1917
Laki kahdeksan tunnin työajasta.
102/1917
Suomen Eduskunnan kirjelmä koskeva maan hallituksen asettamista.
101/1917
Asetus avioliiton solmimisesta siviiliviranomaisen edessä.
100/1917
Suomen Senaatin päätös joka sisältää kiellon maasta viedä Suomen metallirahaa.
100/1917
Suomen Senaatin päätös sokerinjakelun järjestämisestä.
99/1917
Suomen Senaatin päätös, jonka mukaan Oulun kauppiaiden Eläke- ja Avustusyhdistyksen maksettavaa eläkettä ja avustusta ei saa velasta ulosmitata.
99/1917
Asetus, 10 päivänä kesäkuuta 1909 annetun, piirieläinlääkärien ohjesäännön sisältävän asetuksen 5 §:n muuttamisesta toisin kuuluvaksi.
99/1917
Asetus valtionoppikoulujen opettajien virantoimituspalkkioiden maksuperusteista.
98/1917
Suomen Senaatin päätös, sisältävä Etelä-Suomen Pankkiosakeyhtiö—Södra Finlands Bankaktiebolag nimisen pankkiyhtiön yhtiöjärjestyksen vahvistuksen.
97/1917
Suomen Senaatin päätös vapaakirjeoikeudesta erinäisille Suomessa oleville Venäjän vaalilaitoksille.
97/1917
Suomen Senaatin päätös voin kaupan ja kuljetuksen ehdoista.
97/1917
Suomen Senaatin päätös kuorimattoman ja kuoritun maidon, kerman ja piimän kaupan ja kuljetuksen ehdoista.
97/1917
Suomen Senaatin päätös steriloidun maidon valmistuksen ehdoista.
97/1917
Suomen Senaatin päätös, jolla vuolukerman (smetanan) kuljetus ja myynti kielletään.
97/1917
Suomen Senaatin päätös koskeva liha- ja karjakaupan harjoittamista maassa.
96/1917
Asetus joka sisältää muutoksia Suomen Senaatille 13 päivänä syyskuuta 1892 annettuun ohjesääntöön.
95/1917
Suomen Senaatin päätös lisäyksestä Suomen Valtionrautateille 21 päivänä tammikuuta 1897 annetun Liikenneohjesäännön 12 §:ään.
95/1917
Suomen Senaatin päätös Suomen Valtionrautateille 21 päivänä tammikuuta 1897 annetun Liikenneohjesäännön 96 §:n 3 ja 5 momentin muuttamisesta.
95/1917
Suomen Senaatin päätös, sisältävä Kansallis-Osake-Pankin yhtiöjärjestyksen 16 §:n muuttamisen.
95/1917
Asetus työttömyyskassoista, joilla on oikeus saada apurahaa yleisistä varoista.
95/1917
Asetus työnvälitystoimesta.
94/1917
Suomen Senaatin päätös avustuksen myöntämisestä valtion varoista kulutuskeskusten maidontuottajille.
93/1917
Asetus Metsätieteellisen koelaitoksen perustamisesta.
92/1917
Väliaikaisen Hallituksen AVOIN KIRJE, jolla Suomenmaan Kenraalikuvernööri määrätään avaamaan vuoden 1917 toiset varsinaiset Valtiopäivät.
91/1917
Suomen Senaatin päätös alkoholipitoisten aineiden takavarikoimisesta ja valmistamisesta sodan aiheuttamissa poikkeuksellisissa oloissa.
91/1917
Väliaikaisen Hallituksen Avoin Kirje, jonka mukaan Nikolainkaupungilla on tästä lähtien oleva alkuperäinen nimensä „Vaasa“.
90/1917
Suomen Senaatin päätös, jolla kielletään viemästä Suomesta ulkomaille uusia ja käytettyjä postimerkkejä, savukkeita, kiillettä (katinkultaa) luuliimaa, gelatiiniä, linoleumia ja leviä.
90/1917
Suomen Senaatin päätös, sisältävä Länsi-Suomen Osake-Pankin voimassa olevan yhtiöjärjestyksen 3, 10 ja 32 §:ien muutetun sanamuodon.
90/1917
Asetus, joka koskee alaikäisiä lainrikkojia varten Suomessa perustettujen kasvatuslaitosten opettajistolle myönnettyä oikeutta palkkionkorotukseen ja eläkkeeseen nähden lukea hyväkseen aikaisemmin palvelemansa virka-ajan.
90/1917
Asetus Asutushallituksesta.
89/1917
Suomen Senaatin päätös, koskeva passiasetusten tarkempaa noudattamista.
88/1917
Asetus, joka koskee tiivistetyn happi- ja vetykaasun varastossa pitoa ja kuljetusta.
88/1917
Asetus Suomen Senaatin Lainvalmistelukunnasta.
87/1917
Suomen Senaatin päätös eräiden ulkomaille vietäväksi kiellettyjen tavarain kuljetuksesta Vaasan ja Oulun lääneihin ja mainittujen läänien sisällä.
87/1917
Suomen Senaatin päätös siemenviljan kaupasta.
86/1917
Suomen Senaatin päätös kaurojen takavarikoimisesta.
86/1917
Suomen Senaatin päätös kotieläinten lukumäärän ja rehuvarojen ilmoittamisesta.
85/1917
Suomen Senaatin päätös, Johanneksen pitäjän muodostamisesta eri nimismiehen piiriksi.
85/1917
Suomen Senaatin päätös 4 päivältä toukokuuta 1917, koskeva “Pohjoismaiden Maakiinteistöosakepankin“ osakkeiden hinnan suorittamisajan pitennystä.
84/1917
Suomen Senaatin päätös, jolla kielletään kuljettamasta kone- ja pellavaöljyä Vaasan ja Oulun läänien rantapitäjissä.
83/1917
Suomen Senaatin päätös sisältävä määräyksiä tavarain kuljetuksesta maassa erityisten Senaatin tai muiden viranomaisten antamien lupatodistusten nojalla.
83/1917
Suomen Senaatin päätös, vangittujen henkilöiden kyyti- ja ruokarahasta.
82/1917
Avoin Kirje ja Käsky Valtiopäiväin kokoonkutsumisesta Helsingin kaupunkiin 1 päiväksi marraskuuta/ 19 päiväksi lokakuuta 1917.
81/1917
Suomen Senaatin päätös viljakaupasta, viljan hinnoista ja viljan kuljetuksesta.
80/1917
Suomen Senaatin päätös johtosäännöstä vankilantarkastajalle.
79/1917
Suomen Senaatin päätös alkoholipitoisten aineiden takavarikoimisesta ja valmistamisesta sodan aiheuttamissa poikkeuksellisissa oloissa.
78/1917
Suomen Senaatin päätös Yksityiskoulujen Eläkerahaston ohjesääntöön tehtyjen muutosten vahvistamisesta.
78/1917
Asetus, sisältävä määräyksiä erinäisistä maaliskuun 13 päivänä 1916 voimassa olevista torppaa, lampuotitilaa ja mäkitupa-aluetta koskevista vuokrasopimuksista.
77/1917
Väliaikaisen Hallituksen Käskykirje, joka koskee eron myöntämistä Valtakunnanneuvoston Jäsenelle Michael Stahovitshille Suomenmaan Kenraalikuvernöörin virasta ja IV Valtakunnanduuman Jäsenen Nikolai Nekrasovin nimittämistä Suomenmaan Kenraalikuvernööriksi.
76/1917
Suomen Senaatin päätös, jolla kielletään kuljettamasta tinaa ja kumia Oulun lääniin ja Seinäjoen rautatieaseman pohjoispuolella oleviin osiin Vaasan lääniä.
76/1917
Suomen Senaatin päätös perunain kuljetuksen ehdoista.
76/1917
Suomen Senaatin päätös koskeva kieltoa käyttää perunoita eläinten ruuaksi.
74/1917
Asetus sen kurssin määräämisestä, jonka mukaan venäläisiä krediittiseteleitä ja muita venäläisiä paperisia rahamerkkejä vastaanotetaan erinäisissä suorituksissa Suomessa.
73/1917
Suomen Senaatin päätös, koskeva korotettuja postimaksuja postilähetyksistä Suomen sisäpuolella.
72/1917
Suomen Senaatin päätös vapaakirjeoikeudesta aistivialliskoulujen johtajille.
72/1917
Suomen Senaatin päätös koskeva tilastollisia tietoja maan köyhäinhoidosta.
71/1917
Suomen Senaatin päätös, jolla steriloidun maidon valmistus kielletään.
71/1917
Suomen Senaatin päätös, viljakaupan harjoittamisesta sodan aiheuttamissa poikkeuksellisissa oloissa.
71/1917
Suomen Senaatin päätös heinien kaupasta ja kuljetuksesta rautateitse ja vesitse.
70/1917
Suomen Senaatin päätös juuston valmistuksen ja kauppaan laskemisen ehdoista.
69/1917
Avoin Kirje eräiden asiain siirtämisestä Suomen Senaatin lopullisesti ratkaistaviksi.
68/1917
Suomen Senaatin päätös Suomesta ulkomaille menevistä postilähetyksistä suoritettavista postimaksuista.
68/1917
Suomen Senaatin päätös Suomesta Venäjälle menevistä postilähetyksistä suoritettavista postimaksuista.
67/1917
Suomen Senaatin päätös Suomen lääketaksan muuttamisesta.
66/1917
Suomen Senaatin päätös vapaakirjeoikeudesta Valtion Kotitaloustoimikunnalle.
66/1917
Asetus julkisten arpajaisten toimeenpanemisesta Suomessa.
66/1917
Asetus 13/26 päivänä maaliskuuta 1903 annetun, luvan myöntämistä julkisten näytäntöjen toimeenpanemiseen Suomessa koskevan asetuksen kumoamisesta.
65/1917
Suomen Senaatin päätös voin ja juuston kuljetuksen ehdoista.
65/1917
Suomen Senaatin päätös kaurojen kaupan ja kuljetuksen ehdoista.
64/1917
Asetus Suomen Teknillisen korkeakoulun sääntöjen muuttamisesta.
64/1917
Asetus merimiesten ja laivapalvelijain tapaturmavakuutuksesta.
64/1917
Asetus työväen tapaturmavakuutuksesta.
64/1917
Asetus ammattien tarkastuksesta.
64/1917
Asetus työstä teollisuus- ynnä eräissä muissa ammateissa.
63/1917
Suomen Senaatin päätös alkoholipitoisten aineiden takavarikoimisesta ja valmistamisesta sodan aiheuttamissa poikkeuksellisissa oloissa.
62/1917
Suomen Senaatin päätös jonka mukaan Suomen Maakauppiaiden Eläkelaitoksen maksettavaa elinkorkoa ei saa velasta ulosmitata.
62/1917
Suomen Senaatin päätös, jonka mukaan Suomen sanomalehtimiesten eläke- ja säästörahaston suoritettavaa eläkettä ei saa ulosmitata.
62/1917
Suomen Senaatin päätös, jonka mukaan Suomen Asianajajain Eläkerahaston maksettavaa eläkettä ei saa velasta ulosmitata.
62/1917
Suomen Senaatin päätös sisältävä Suomen Hypoteekkiyhdistyksen uuden ohjesäännön vahvistuksen.
61/1917
Asetus erinäisten rautatieliikenteestä kannettavia väliaikaisia veroja koskevien asetusten kumoamisesta.
61/1917
Suomen Senaatin päätös Suomen valtionrautateillä veroina kannettujen maksujen väliaikaisesta suorittamisesta tariffien korotuksina.
61/1917
Asetus Armollisen asetuksen marraskuun 1/14 päivältä 1916 Suomen rautateiden matkustajilta nykyisen sodan aikana Venäläisen Punaisen Ristin Yhdistykselle kannettavan erityisen veron säätämisestä, kumoamisesta.
61/1917
Asetus päätirehtöörinapulaisen viran asettamisesta Suomen Rautatiehallitukseen
60/1917
Asetus Suomen valtion oppikoulujen lukukausimaksun määrästä sekä vapautuksesta tämän maksun suorittamisesta.
60/1917
Asetus Suomen valtion oppikoulujen opetusohjelmia ja keskikoulu tutkintoa koskevien säännösten muuttamisesta.
60/1917
Asetus Suomen kansakoulunopettaja- ja opettajatarseminaarien uudestaan järjestämisestä 5/18 päivänä elokuuta 1916 annetun asetuksen kumoamisesta ja siitä johtuvista toimenpiteistä.
59/1917
Suomen Senaatin päätös sisältävä eräitä lisäyksiä 11 päivänä huhtikuuta 1917 annettuun Senaatin päätökseen maidon maasta viennin ja kuljetuksen ehdoista.
59/1917
Suomen Senaatin päätös juuston kuljetuksen ehdoista.
58/1917
Asetus, tarkastajanviran perustamisesta Suomen Vankeinhoitohallitukseen.
57/1917
Suomen Senaatin päätös sisältävä muutetut ehdot tavarain kuljettamiselle suoraan Suomesta Englantiin.
57/1917
Asetus vahtimestarintoimen perustamisesta Suomen Aleksanterin-Yliopiston eläintieteelliseen laboratooriin.
57/1917
Asetus Suomen Aleksanterin-Yliopistoon sisäänkirjoitettujen ylioppilaiden suoritettavan opintomaksun säätämisestä kesäkuun 22 päivänä 1916 annetun asetuksen kumoamisesta.
57/1917
Asetus odontologian tohtorinarvon perustamisesta Suomen Aleksanterin-Yliopiston Lääketieteelliseen tiedekuntaan.
57/1917
Asetus sisätautien hoidon ylimääräisen professorinviran perustamisesta Suomen Aleksanterin-Yliopistoon.
56/1917
Suomen Senaatin päätös vuoden 1917 viljasadon takavarikoimisen ja leipäviljan kulutuksen järjestämisestä.
55/1917
Asetus Kauppakamareista.
54/1917
Suomen Senaatin päätös, kalan sekä kalatuotteiden kaupasta ja kuljetuksesta Suomessa sekä niitten viennistä maan rajojen ulkopuolelle.
53/1917
Suomen Senaatin päätös, naudanvuotien kaupasta.
53/1917
Suomen Senaatin päätös Suomen Maanmittaushallituksen kolmannen vahtimestarin sekä lääninmaan- mittauskonttorien ja Vakauskomisionin vahtimestarien osallisuudesta Siviili- viraston leski- ja orpokassaan.
52/1917
Suomen Senaatin päätös, pohjanahan kaupasta.
52/1917
Suomen Senaatin päätös jolla kielletään viemästä hiivaa Venäjälle.
51/1917
Suomen Senaatin päätös, jolla karjanteurastus ilman elintarvelautakunnan lupaa kielletään.
49/1917
Suomen Senaatin päätös, sisältävä ohjesäännön tavaran kuljetuksesta maitse ja meritse käyvässä yhdysliikenteessä Venäjän ja Suomen välillä.
49/1917
Suomen Senaatin päätös, koskeva tavarankuljetuksesta maitse käyvässä yhdysliikenteessä Suomen kanssa joulukuun 22 päivänä 1914 vahvistetun sopimuksen 10 §:n liitteeseen otettua, Venäjän rautateiden Yleisen Ohjesäännön 40 artiklaa.
49/1917
Suomen Senaatin päätös sisältävä lisäyksen Suomen valtionrautateille 21 päivänä tammikuuta 1897 vahvistetun Liikenneohjesäännön 8 lukuun.
49/1917
Suomen Senaatin päätös, koskeva vapaakirjeoikeuden myöntämistä Helsingin kaupungin Kasvatuslautakunnalle ja postirahan vapauden myöntämistä lautakunnan alaisille kasvatuslaitoksille.
49/1917
Suomen Senaatin päätös, joka koskee uuden palkkaussäännön vahvistamista Jyväskylän kaupungin virka- ja palvelusmiehille.
48/1917
Suomen Senaatin päätös vuoden 1917 vehnä-, ruis- ja ohrasadon takavarikoimisesta.
47/1917
Venäjän ja Ruotsin Hallitusten välinen Sopimus erinäisien tavarain vaihdosta mainittujen maiden kesken.
46/1917
Suomen Senaatin päätös sisältävä määräyksiä siitä, miten sellaisia tavaroita, joiden vienti Venäjälle on kielletty, saadaan kuljettaa Venäjään rajoittuvalla alueella.
46/1917
Suomen Senaatin päätös siitä millä ehdolla tavaraa saadaan vastaanottaa Suomesta Englantiin kuljetettavaksi.
46/1917
Suomen Senaatin päätös joka koskee suojakotelolla varustettujen ja sidottujen kirjojen maahantuontilupaa puolueettomista maista.
46/1917
Suomen Senaatin päätös, koskeva lupatodistuksia sellaisten tavarain viemiseen Venäjälle, joiden viennin Senaatti on toistaiseksi kieltänyt.
46/1917
Asetus suomen- ja ruotsinkielenkääntäjäin viroista Suomen Senaatissa.
45/1917
Suomen Senaatin päätös, sisältävä järjestysohjeet sikari-, paperossi- ja tupakkatehtaita varten Suomessa.
45/1917
Suomen Senaatin päätös, sisältävä järjestysohjeet kivenlouhintaa ja kivenhakkuuta varten Suomessa.
45/1917
Suomen Senaatin päätös, sisältävä järjestysohjeet kirjapainoja varten Suomessa.
44/1917
Asetus neljännen esittelijäsihteerinviran perustamisesta Suomen Senaatin Siviilitoimituskuntaan.
44/1917
Väliaikaisen Hallituksen Avoin Kirje Suomenmaan Kenraalikuvernöörille.
43/1917
Suomen Senaatin päätös, koskeva määräyksiä korvausvaatimusten tekemisestä sellaisen matka- ja muun tavaran vahingoittumisesta, hukkaantumisesta tai viivästyneestä kuljetuksesta, jota paikallisliikenteessä kuljetetaan velaksi sotilaslaitoksen laskuun.
43/1917
Suomen Senaatin päätös, sisältävä määräyksiä tavaran tilapäisestä säilyttämisestä Suomen rautatieasemilla.
43/1917
Suomen Senaatin päätös, koskeva lisäystä Suomen Valtionrautateille tammikuun 21 päivänä 1897 vahvistetun Liikenneohjesäännön 101 §:ään.
43/1917
Suomen Senaatin päätös Vilppulan—Mäntän rautatien liikenneohjesäännön ja liikennetaksan 12, 13 ja 31 §:n muuttamisesta.
42/1917
Suomen Senaatin päätös, kyytirahan suuruudesta.
42/1917
Suomen Senaatin päätös, vapaakirjeoikeudesta Elintarvekeskuskomitealle ja sen asian tuntijajaostoille.
42/1917
Asetus Suomen Suuriruhtinaanmaalle heinäkuun 23 päivänä 1902 annetun K. Kalastussäännön erinäisten säädösten väliaikaisesta muuttamisesta.
41/1917
Suomen Senaatin päätös rajahintain tiedoksisaattamisesta ja noudattamisesta.
40/1917
Suomen Senaatin päätös, jolla määrätään mihin asutuskeskuksiin, paitsi kaupunkeja, on asetettava sellaisia kunnallisia vuokralautakuntia, kuin Senaatin päätös kesäkuun 5 p:ltä 1917 Suomen kaupunkien ja muitten asutuskeskusten huoneenvuokrasuhteitten järjestelystä sodan aiheuttamissa poikkeuksellisissa oloissa, edellyttää.
40/1917
Suomen Senaatin päätös, joka koskee Käkisalmen kaupungin virka- ja toimimiesten uuden palkkaussäännön vahvistamista.
39/1917
Suomen Senaatin päätös, jolla „Privatbanken i Helsingfors, aktiebolag" nimisen osakeyhtiön sääntöjen 2 §, 4 §:n 1 momentti, 7 ja 13 §, 17 §:n 9 momentti ja 18 §:n 2 momentti vahvistetaan muutettuina toisin kuuluviksi.
39/1917
Suomen Senaatin päätös juuston valmistuksen, kauppaan laskemisen ja Venäjälle viemisen ehdoista.
38/1917
Suomen Senaatin päätös Suomen kaupunkien ja muitten asutuskeskusten huoneenvuokrasuhteitten järjestelystä sodan aiheuttamissa poikkeuksellisissa oloissa.
37/1917
Suomen Senaatin päätös koskeva liha- ja karjakaupan harjoittamista maassa.
37/1917
Suomen Senaatin päätös vapaakirjeoikeudesta erinäisille elintarvekomiteoille ja -lautakunnille.
37/1917
Suomen Senaatin päätös erinäisten elintarvejärjestöjen perustamisesta ja niiden tehtävistä.
36/1917
Suomen Senaatin päätös Senaatin päätöksen 14 päivältä marraskuuta 1916 muuttamisesta, jolla päätöksellä kielletään ottamasta vastaan karjaa, lihaa, heiniä ja olkia rautateitse Kämärän—Ollilan asemille lähetettäväksi.
36/1917
Suomen Senaatin päätös jolla toistaiseksi kielletään viemästä Suomesta ulkomaille viimeistelemättömiä jalokiviä, hedelmäsokeria eri muodoissa sekä tavaran kääreenä käytettäviä säkkejä.
35/1917
Suomen Senaatin päätös leipäviljan kulutuksen järjestämisestä.
34/1917
Suomen Senaatin päätös koskeva kieltoa käyttää rukiita, ohraa, vehnää ja herneitä eläinten ruuaksi y.m.
33/1917
Asetus viidennen ja kuudennen jaoston asettamisesta Turun Hovioikeuteen.
33/1917
Asetus viidennen ja kuudennen jaoston asettamisesta Wiipurin Hovioikeuteen.
33/1917
Väliaikaisen Hallituksen Julistuskirja.
32/1917
Väliaikaisen Hallituksen Avoin Kirje. Annettu Pietarissa 20 päivänä toukokuuta /2 päivänä kesäkuuta 1917, klo 11 j. p. p. Suomenmaan Kenraalikuvernöörille.
31/1917
Laki eräänlaisen omaisuuden käytöstä sodan aiheuttamissa poikkeuksellisissa oloissa.
31/1917
Asetus Suomen Suuriruhtinaanmaalle 22 päivänä heinäkuuta 1902 annetun K. Kalastussäännön 10 §:n muuttamisesta toisin kuuluvaksi.
30/1917
Suomen Senaatin päätös erään maa-alueen siirtämisestä Porin maalaiskunnasta Porin kaupunkiin.
30/1917
Suomen Senaatin päätös, jolla Senaatin päätöksen 1 päivältä elokuuta 1916 valo- ja äänimerkinantolaitteiden laadusta noudattaminen lykätään toistaiseksi.
29/1917
Asetus denaturoitujen alkoholipitoisten aineiden valmistuksesta, maahantuonnista ja myynnistä.
29/1917
Asetus alkoholipitoisten aineiden valmistuksesta, maahantuonnista, myynnistä, kuljetuksesta ja varastossapidosta.
28/1917
Suomen Senaatin päätös jolla kielletään viemästä paloöljytynnyreitä Suomesta Venäjälle.
28/1917
Suomen Senaatin Päätös, joka koskee Suomen Teknillisen korkeakoulun 25 päivänä helmikuuta 1909 vahvistetun tutkintosäännön 30 §:n muuttamista.
28/1917
Suomen Senaatin päätös vapaakirjeoikeudesta valtion sahalaitosten johtajille.
27/1917
Juhlameno-ohjeet Suomen v 1917 kokoonkutsuttujen varsinaisten valtiopäivien avajaisissa.
27/1917
Väliaikaisen Hallituksen Avoin Kirje, jolla Suomenmaan Kenraalikuvernööri määrätään avaamaan huhtikuun 4 päiväksi 1917 kokoonkutsutut lakimääräiset Valtiopäivät.
26/1917
Suomen Senaatin päätös 5 päivältä huhtikuuta 1917, jolla kumotaan Senaatin päätös 14 päivältä maaliskuuta 1916 uusista kaavoista Suomessa rekisteröityjen alusten laivakirjoille.
26/1917
Suomen Senaatin päätös 24 päivältä maaliskuuta 1917 75,000,000 markan suuruisen lyhytaikaisen valtiolainan ottamisesta.
25/1917
Suomen Senaatin päätös 13 päivältä huhtikuuta 1917, sisältävä taksan Suomen kanavia varten.
25/1917
Suomen Senaatin päätös 13 päivältä huhtikuuta 1917, sisältävä säännön maksunkannosta Suomen kanavilla ja kääntösilloilla.
25/1917
Suomen Senaatin päätös 13 päivältä huhtikuuta 1917, sisältävä Suomen kanavien ja kääntösiltojen kautta käyvän liikenteen järjestyssäännön.
24/1917
Suomen Senaatin päätös 13 päivältä huhtikuuta 1917, koskeva „poste-restante" ja »edelleen toimitettavaksi" osoitettuja postilähetyksiä.
23/1917
Suomen Senaatin Päätös 11 p:ltä huhtikuuta 1917 maidon maasta viennin ja kuljetuksen ehdoista ja järjestyksestä.
22/1917
Suomen Senaatin Päätös 24 päivältä maaliskuuta 1917 koskeva Keisarillisen Suomen Senaatin päätöksellä 3 päivältä joulukuuta 1913 Finlandskaja Gasetalle myönnetyn oikeuden kumoamista painattaa yleisiä ilmoituksia.
21/1917
Suomen Senaatin päätös 21 päivältä maaliskuuta 1917 Keisarillisen Suomen Senaatin 6 päivänä huhtikuuta 1914 antaman päätöksen kumoamisesta, koskeva liputtamista ja ilotulituksen järjestämistä Keisarillisina juhlapäivinä sekä entisen Keisarin Nikolai II ja hänen perheensä jäsenten muotokuvien poistamisesta virkahuoneista.
21/1917
Armollinen määräys oikeuden myöntämisestä Evon entisessä Metsäopistossa valmistuksensa saaneille metsänhoitovirkamiehille lukea eläkkeensaantia varten hyväkseen virkavuosia samojen perusteiden mukaan kuin ne metsänhoitovirkamiehet, jotka ovat suorittaneet metsänhoidollisen oppimääränsä Keisarillisessa Aleksanterin-Yliopistossa.
17/1917
JULISTUSKIRJA.
17/1917
JULISTUSKIRJA.
14/1917
Keisarillisen Suomen Senaatin päätös 8 päivältä maaliskuuta 1917 kaurain ja heinäin läänin rajojen ulkopuolelle viennin ehdoista.
13/1917
Keisarillisen Suomen Senaatin päätös 27 päivänä helmikuuta 1917, Vilppulan kruununnimismiespiirin muodostamisesta.
13/1917
Keisarillisen Suomen Senaatin päätös helmikuun 27 päivältä 1917 lisäyksistä Lahden kaupungin raastuvanoikeuden ja maistraatin palkkaussääntöön.
13/1917
Keisarillisen Suomen Senaatin päätös helmikuun 13 päivältä 1917 kanslistinviran perustamisesta Lahden kaupungin maistraattiin.
12/1917
Keisarillisen Suomen Senaatin päätös helmikuun 27 päivältä 1917, koskeva Muinaistieteellisen Toimikunnan intendenttitointen lukemista neljänteen eläkeluokkaan.
12/1917
Armollinen asetus 20 päivänä joulukuuta 1888 annetun, erinäisiä määräyksiä kyytitoimesta sisältävän Armollisen julistuksen 1 §:n muuttamisesta.
11/1917
Keisarillisen Suomen Senaatin päätös maaliskuun 1 p:ltä 1917 tulitikkukaupan järjestämisestä Suomessa.
10/1917
Keisarillisen Suomen Senaatin päätös helmikuun 22 p:ltä 1917 karjanomistajain osuuskunnille annetusta tehtävästä ostaa raakoja vuotia.
9/1917
Keisarillisen Suomen Senaatin päätös 20 päivänä helmikuuta 1917, sisältävä Suomen Käsityöläis Osakepankin — Handtverkare Aktiebanken i Finland yhtiöjärjestyksen vahvistuksen.
9/1917
Keisarillisen Suomen Senaatin päätös helmikuun 20 päivältä 1917, sisältävä ”Liikepankki O.Y., Kommersbanken A. B.” nimisen osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen vahvistuksen.
8/1917
Keisarillisen Suomen Senaatin päätös helmikuun 22 päivältä 1917 sokerileipomovalmisteiden tuotannon rajoittamisesta.
7/1917
Keisarillisen Suomen Senaatin päätös helmikuun 13 päivältä 1917, Suomen valtionrautateillä voimassa olevain tariffien väliaikaisesta korottamisesta.
6/1917
Keisarillisen Suomen Senaatin päätös 15 p:ltä helmikuuta 1917 koskeva kieltoa viedä Suomesta tai kuljettaa rautatieasemille Kämärä—Ollila karamellejä, konvehtia tai muita sokeriteollisuuden tuotteita.
6/1917
Keisarillisen Suomen Senaatin päätös 6 päivänä helmikuuta 1917, joka koskee Hongistonböle-nimisen tilan siirtämistä Paimion pitäjästä Marttilan pitäjään.
6/1917
Keisarillisen Suomen Senaatin päätös 6 päivältä helmikuuta 1917 Mikkelin kaupungin kaupunginlääkärille myönnetystä osallisuudesta Siviili- virkakunnan leskien- ja orpoinkassaan.
5/1917
Keisarillisen Suomen Senaatin päätös helmikuun 8 päivältä 1917 savustetun kalan ja kalasäilykkeiden Suomesta viennin rajoittamisesta.
5/1917
Keisarillisen Suomen Senaatin päätös helmikuun 1 p:ltä 1917 Suomen Tulitikkuteollisuuden-Keskuskomiteasta.
5/1917
Keisarillisen Suomen Senaatin päätös helmikuun 1 p:ltä 1917 villakankaiden kaupasta.
5/1917
Keisarillisen Suomen Senaatin päätös helmikuun 1 p:ltä 1917 Suomen Villateollisuuden-Keskuskomiteasta.
4/1917
Keisarillisen Suomen Senaatin päätös 30 päivältä tammikuuta 1917 postirahanvapaudesta postilähetyksiä varten, jotka sisältävät tiedonantoja maatalouden kannattavaisuudesta.
4/1917
Keisarillisen Suomen Senaatin päätös 30 päivältä tammikuuta 1917 vapaakirjeoikeudesta henkikirjoittajille.
4/1917
Keisarillisen Suomen Senaatin päätös 30 p:ltä tammikuuta 1917, laihan juuston valmistuksen ja myymisen ehdoista.
4/1917
Armollinen asetus tuulaakimaksun suorittamisesta vuonna 1917.
3/1917
Keisarillisen Suomen Senaatin päätös tammikuun 23 päivältä 1917 koskeva täydennyksiä marraskuun 9 päivänä 1915 julkaistuun luetteloon tavaroista, joiden vienti Suomesta ulkomaille on väliaikaisesti kielletty.
3/1917
Keisarillisen Suomen Senaatin päätös tammikuun 20 päivältä 1917, voin kuljetuksen ehdoista rautateillä.
2/1917
Keisarillisen Suomen Senaatin päätös tammikuun 20 päivältä 1917, koskeva sellaisten tavarain, joiden vienti Suomesta on kielletty, kuljetusta Keisarikuntaan rajoittuvalla alueella.
1/1917
Keisarillisen Suomen Senaatin päätös 16 päivältä tammikuuta 1917 vapaakirjeoikeudesta Maanmittaushallitukselle, maanjako-oikeuksien puheenjohtajille ja maanmittauskuntaan kuuluville paikallisille virkailijoille.
1/1917
Keisarillisen Suomen Senaatin päätös tammikuuta 16 päivästä 1917 koskeva suksien vientirajoitusten kumoamista.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.