Seurattu SDK 708/2020 saakka.

18.12.2015/1745

Oikeusministeriön asetus oikeusministeriön ja eräiden hallinnonalalla toimivien viranomaisten maksullisista suoritteista vuosina 2016-2017 (määräaikainen)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Oikeusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään oikeusministeriön, Rikosseuraamuslaitoksen, Valtakunnan-voudinviraston, Konkurssiasiamiehen toimiston, Oikeusrekisterikeskuksen, Onnettomuustutkintakeskuksen, Tietosuojavaltuutetun toimiston ja tietosuojalautakunnan, Lapsiasiavaltuutetun toimiston, Tasa-arvovaltuutetun toimiston, Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston, Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimivan Euroopan kriminaalipolitiikan instituutin, valtion vaaliviranomaisten sekä Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen maksullisista suoritteista.

Tämä asetus koskee myös muiden kuin

1 momentissa mainittujen oikeusministeriön hallinnonalan viranomaisten julkaisuja, asiantuntijapalveluita ja niiden perimiä tilavuokria. Tuomioistuinten, syyttäjälaitoksen ja oikeusaputoimistojen suoritteista perittävistä maksuista säädetään kuitenkin erikseen.

2 §
Julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:ssä tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita, joista viranomaiset perivät tämän asetuksen liitteenä olevan maksutaulukon mukaisen kiinteän maksun, ovat:

1) pyynnöstä annettava todistus, ote tai oikeaksi todistettu jäljennös muissa kuin 4 §:ssä tarkoitetuissa tilanteissa;

2) pyynnöstä tai hakemuksesta annettava

päätös tai lupa.

3 §
Muut maksulliset suoritteet

Suoritteita, jotka viranomaiset hinnoittelevat valtion maksuperustelain 7 §:n mukaisesti, ovat:

1) koulutus-, konsultointi- ja asiantuntijapalvelut, julkaisut, lomakkeet, tilaukseen tai pyyntöön perustuvat tutkimukset, ilmoitukset ja selvitykset sekä tuotettujen menetelmien, välineiden, tietojärjestelmien ja tietokantojen myynti tai käyttöoikeuden luovuttaminen;

2) valokopiot, tulosteet ja telekopiona toimitetut asiakirjajäljennökset muissa kuin 4 §:ssä tarkoitetuissa tilanteissa;

3) henkilötietolain (523/1999) 26 §:ssä ja rikosrekisterilain (770/1993) 6 §:n 8 momentissa sekä rikosrekisteritietojen säilyttämisestä ja luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain (214/2012) 13 §:ssä tarkoitetut tiedot, jos tarkastusoikeuden käyttämisestä on kulunut vähemmän kuin vuosi;

4) vaalitietojärjestelmästä muuhun tarkoitukseen kuin vaalien toimeenpanoon annettavat tiedot;

5) palvelussuhteeseen liittyvät luettelot;

6) oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä teknisen käyttöyhteyden avulla tai muutoin sähköisesti luovutettavat tiedot;

7) Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen

myymät majoituspalvelut;

8) Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen

kirjaston kaukopalvelut;

9) tilojen vuokraaminen;

10) Rikosseuraamuslaitoksen henkilöstön ja vierailijoiden ateriat sekä vierailijoille tarjottavat majoituspalvelut.

Edellä 1 momentin 10 kohdassa tarkoite-tuista suoritteista ei peritä maksua vangin omaiselta tai muulta läheiseltä, jos laitoksessa käynti liittyy vangille tehtävän rangaistusajan käyttöä koskevan yksilöllisen suunnitelman toteutukseen.

4 §
Julkisuuslain perusteella annettavat suoritteet

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä 3 momentissa tarkoitetusta tiedon antamisesta jäljennöksenä tai tulosteena perittävistä maksuista päättää viranomainen noudattaen, mitä mainitussa pykälässä säädetään.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2017.

Maksutaulukko

Suorite Maksu
1. Rikosrekisterilain 4 a ja 5 §:n nojalla luovutettavat tiedot
- otteella 12,00 euroa/ote
- listamuodossa 0,90 euroa/henkilö
2. Rikosrekisterilain 6 §:n 1 momentin nojalla luovutettavat tiedot 12,00 euroa/ote
3. Rikosrekisterilain 6 §:n 2 ja 4 momentin sekä 6 a §:n nojalla luovutettavat tiedot
- otteella 12,00 euroa/ote
4. Rikosrekisterilain 6 b §:n nojalla luovutettavat tiedot
- otteella 12,00 euroa/ote
5. Sakon täytäntöönpanosta annetun lain (672/2002) 50 ja 51 §:n nojalla annettavat tiedot
- otteella 12,00 euroa/ote
- listamuodossa 0,90 euroa/henkilö
6. Muu todistus tai ote 22,00 euroa
7. Oikeaksi todistettu jäljennös 2,40 euroa/sivu
8. Hakemuksesta annettu päätös avioliittoonmenemistä varten 250,00 euroa
9. Tietosuojalautakunnan päätös 250,00 euroa
10. Muu päätös 12,00 euroa

Viivästysmaksu peritään valtion maksuperusteasetuksen (211/1992) 3 § 3 momentin mukaisesti.

Otteesta, jäljennöksestä tai listamuodossa luovutetusta suoritteesta peritään maksua aina vähintään 8 euroa.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

6.2.2017/87:

Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä helmikuuta 2017.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.