Seurattu SDK 708/2020 saakka.

30.12.2015/1744

Oikeusministeriön asetus eräistä tuomioistuinten hakemusmaksuista (kumoutunut)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Oikeusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 3 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään eräiden käräjäoikeudessa, hovioikeudessa ja markkinaoikeudessa hakemuksesta vireille tulevien asioiden käsittelymaksuista.

Käräjäoikeudessa hakemusmaksu peritään avioeroa, tuomioistuinsovittelua, konkurssia ja saneerausmenettelyä koskevissa asioissa sekä muissa sellaisissa asioissa, jotka tulevat vireille hakemuksesta ja jotka käsitellään oikeudenkäymiskaaren 8 luvussa säädetyssä järjestyksessä.

Hovioikeudessa hakemusmaksu peritään hakemuksesta vireille tulevissa asioissa.

Markkinaoikeudessa hakemusmaksu peritään hakemuksesta vireille tulevissa asioissa, ei kuitenkaan oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain (100/2013) 6 §:ssä tarkoitetuissa markkinaoikeudellisissa asioissa.

2 §
Käräjäoikeuden hakemusmaksut

Hakemusasian käsittelystä käräjäoikeuden kansliassa tai istunnossa peritään hakemusmaksuja tämän pykälän mukaisesti.

Hakemuksesta vireille tulevan asian käsittelystä peritään 250 euroa, jollei jäljempänä toisin säädetä.

Jäljempänä mainittujen hakemusasioiden käsittelystä peritään seuraavat hakemusmaksut:

1) avioero:

a) 200 euroa;

b) jos asia siirretään istuntokäsittelyyn, maksu peritään kuten riita-asiassa;

c) asian jatkokäsittely harkinta-ajan jälkeen 100 euroa;

2) tuomioistuinsovittelu:

a) jos sovittelua ei aloiteta, 100 euroa;

b) jos sovittelu aloitetaan, 250 euroa;

3) konkurssi:

a) konkurssiin asettamista koskevassa asiassa hakijalta peritään 300 euroa, jollei velallista aseteta konkurssiin;

b) konkurssiin asettamisesta peritään konkurssipesältä 650 euroa;

c) jakoluettelon vahvistamiseen päättyvästä konkurssiasiasta 750 euroa;

d) muusta kuin jakoluettelon vahvistamiseen päättyvästä konkurssiasiasta peritään 300 euroa; maksua ei kuitenkaan peritä, jos konkurssi jatkuu julkisselvityksenä;

e) erikseen hakemuksesta käsiteltävästä muusta konkurssilakiin (120/2004) perustuvasta asiasta peritään hakijalta 300 euroa; maksua ei kuitenkaan peritä asiassa, joka koskee turvaamistoimen tai pakkokeinon määräämistä, pesäluettelon vahvistamista tai muuta velallisen velvollisuutta, jälkivalvontaa taikka vahvistetun jakoluettelon oikaisemista tai muuttamista;

f) riitautettua saatavaa koskevan asian käsittelystä, jos asia siirretään riitaisena istuntokäsittelyyn, peritään maksu riitauttajalta kuten riita-asiassa;

4) saneerausmenettely:

a) asia, jossa saneerausmenettelyä ei päätetä aloittaa, 300 euroa;

b) asia, jossa saneerausmenettely päätetään aloittaa, 1000 euroa;

c) erikseen hakemuksesta käsiteltävä saneerausmenettelyyn liittyvä muu asia 300 euroa;

5) yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain (57/1993) mukainen asia 250 euroa; velallisen ollessa hakijana asia on kuitenkin maksuton.

2 a § (11.11.2016/961)
Sakkoa tai rikesakkoa koskevan muutoksenhakuasian maksu

Sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain (754/2010) mukainen muutoksenhakuasia käsitellään käräjäoikeudessa maksutta. Maksua ei peritä, vaikka asia käsitellään istunnossa.

3 §
Hovioikeuden hakemusmaksu

Hakemusasian käsittelystä hovioikeudessa peritään hakemusmaksua 250 euroa.

4 §
Markkinaoikeuden hakemusmaksu

Hakemusasian käsittelystä markkinaoikeudessa peritään hakemusmaksua 250 euroa. Hakemuksesta vireille tulevan markkinaoikeudellisen asian käsittelystä peritään kuitenkin tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n mukainen maksu.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2018.

Suoritteesta, jonka maksuperuste on syntynyt ennen tämän asetuksen voimaantuloa, peritään tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa valtioneuvoston asetuksessa (1057/2013) säädetty maksu.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

11.11.2016/961:

Tämä asetus tulee voimaan samana päivänä kuin sakon ja rikesakon määräämisestä annettu laki (754/2010).

A 961/2016 tuli voimaan L:n 983/2016 mukaisesti 1.12.2016.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.