Seurattu SDK 708/2020 saakka.

17.12.2015/1490

Valtioneuvoston asetus rautatieliikenteen aikataulukaudesta ja ratakapasiteetin jakamisesta (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumottu A:lla 28.12.2018/1308, joka on voimassa 1.1.2019 alkaen.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään rautatielain (304/2011), sellaisena kuin se on laissa 1394/2015, 22 §:n 5 momentin ja 27 §:n 1 momentin nojalla:

1 §
Aikataulukausi

Rautatielain (304/2011) 22 §:n 5 momentissa tarkoitettu rautatieliikenteen aikataulukausi alkaa kunakin vuonna joulukuun toisena viikonvaihteena lauantain ja sunnuntain välisenä yönä kello 00.00 ja päättyy seuraavana vuonna vastaavana aikana.

2 §
Säännöllisen liikenteen ratakapasiteetin muutokset aikataulukauden aikana

Rataverkon haltija voi muuttaa säännöllisen liikenteen ratakapasiteetin jakamisesta antamiaan päätöksiä siten, että muutokset voivat tulla voimaan:

1) aikataulukauden alkaessa;

2) perusopetuslain (628/1998) 23 §:n 2 momentin nojalla säädettävän lukuvuoden koulutyön päättymistä seuraavan toisen viikonlopun jälkeisenä sunnuntain ja maanantain välisenä yönä; sekä

3) rataverkon haltijan erityisistä syistä päättäminä muina ajankohtina.

Rataverkon haltijan on tiedotettava asiakkaille ja muille asianosaisille 1 momentin 3 kohdan perusteella tekemistään päätöksistä. Päätöksistä on myös ilmoitettava liikenne- ja viestintäministeriölle ja sääntelyelimelle.

3 §
Ratakapasiteetin hakeminen ja aikatauluehdotus

Ratakapasiteetin hakijan on haettava ratakapasiteettia rataverkon haltijalta rautatielain 22 §:ssä säädetyllä tavalla. Rataverkon haltijan on laadittava aikatauluehdotus vähintään neljän kuukauden kuluttua siitä, kun määräaika hakijoiden tekemien tarjousten esittämiselle on päättynyt. Aikatauluehdotuksesta on kuultava ratakapasiteetin hakijoita, sääntelyelintä ja muita asianomaisia.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun aikatauluehdotuksen sijasta yksityisraiteen haltija voi tarvittaessa sopia myös muulla tavoin ratakapasiteetin hakijoiden kanssa ratakapasiteetin hakemiseen ja saamiseen liittyvistä menettelytavoista, silloin kun kyseessä on muu kuin aikataulusidonnainen liikenne ja ratakapasiteetin hakijoita kohdellaan tasapuolisesti ja syrjimättömästi. Yksityisraiteen haltijan on kuitenkin kuvattava menettely verkkoselostuksessaan.

4 §
Ratakapasiteetin hakeminen valtion rataverkolla harjoitettavaa säännöllistä liikennettä varten

Valtion rataverkolla harjoitettavaa säännöllistä liikennettä varten haetaan ratakapasiteettia Liikennevirastolta.

Ratakapasiteetin hakijan on haettava Liikennevirastolta 2 §:ssä tarkoitettua muutosta varten viimeistään neljä viikkoa ennen säännöllisen liikenteen ratakapasiteetin muutoksen voimaantuloa.

Liikenneviraston on annettava muutettua säännöllisen liikenteen ratakapasiteetin jakamista koskeva päätös ilman kohtuutonta viivytystä.

5 §
Kiireellisen ratakapasiteetin hakuajat

Ratakapasiteetin hakija voi hakea rautatielain 27 §:ssä säädettyä kiireellistä ratakapasiteettia 2 §:ssä tarkoitettujen muutosajankohtien väliselle ajalle 2 §:n 1 momentissa tarkoitetun muutosajankohdan ratakapasiteettipäätöksen jälkeen.

Sen estämättä, mitä 3 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään, museoliikenteen harjoittaja voi hakea museoliikennettä varten ratakapasiteettia säännöllisen liikenteen muutosajankohdista riippumatta, kuitenkin aikaisintaan neljä kuukautta ennen aiottua liikennettä.

Rataverkon haltijan on tarvittaessa arvioitava 3 §:ssä tarkoitetun aikatauluehdotuksen yhteydessä, onko lopullisessa aikataulussa tarvetta jättää tilaa varakapasiteetille, jota rataverkon haltija voi nopeasti vastata kiireellisen ratakapasiteetin hakemiseen tai rautatielain 24 §:n 3 momentissa tarkoitetun ylikuormitetun ratakapasiteetin purkamiseen.

6 §
Kansainväliset rautatiereitit

Liikennevirasto toimii Suomessa yhteyspisteenä, joka vastaa kansainvälisten rautatiereittien ratakapasiteetin saatavuudesta ja sen yhteen sovittamisesta reitin muiden rataverkon haltijoiden kanssa.

Liikenneviraston on varauduttava tarjoamaan rautatieyrityksille kansainvälisiä rautatiereittejä viimeistään 11 kuukautta ennen seuraavan liikenteen aikataulukauden alkua valmistelemalla niitä tarvittavilta osin yhteistyössä Euroopan talousalueeseen kuuluvien muiden rataverkon haltijoiden kanssa. Liikenneviraston on otettava ratakapasiteetin jakamisessa mahdollisuuksien mukaisesti huomioon tässä pykälässä tarkoitetut kansainväliset rautatiereitit.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä joulukuuta 2015.

Tällä asetuksella kumotaan valtioneuvoston asetus rautatieliikenteen aikataulukaudesta ja ratakapasiteetin jakamisesta (413/2011).

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.