Seurattu SDK 708/2020 saakka.

19.12.2014/1212

Laki ajoneuvojen romutuspalkkiokokeilusta (määräaikainen)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Soveltamisala ja suhde valtionavustuslakiin

Valtion varoista myönnetään avustusta uuden henkilöauton hankintaa varten (romutuspalkkio) valtion vuoden 2015 talousarvioon varatun määrärahan puitteissa siten kuin tässä laissa säädetään. Tässä laissa tarkoitettuihin avustuksiin sovelletaan lisäksi, mitä valtionavustuslaissa (688/2001) säädetään, jollei jäljempänä toisin säädetä.

2 §
Avustuksen myöntämisen edellytykset

Avustus voidaan myöntää sellaiselle luonnolliselle henkilölle, joka hankkii uuden aiemmin ensirekisteröimättömän henkilöauton, jos hän on toimittanut omistamansa vähintään 10 vuotta liikennekäytössä olleen henkilöauton romutettavaksi jätelain (646/2011) 58 §:ssä edellytetyllä tavalla.

Avustus myönnetään, jos:

1) hankittavan auton käyttövoimana on joko kokonaan tai sen toisena käyttövoimana on korkeaseosetanoli, sähkö tai metaanista koostuva polttoaine tai sen CO2-päästöt ovat enintään 120 g/km määriteltyinä niiden tyyppihyväksyntävaatimusten mukaisesti, jotka on säädetty ensirekisteröinnin ajankohtana voimassa olevassa unionilainsäädännössä;

2) avustuksen kohteena olevan uuden auton myynyt jälleenmyyjä on saanut avustuksen saajan romutettavaksi toimittamasta autosta jätelain 59 §:ssä tarkoitetun romutustodistuksen, josta ilmenee romutustodistuksen antopäivämäärä, romutettavan auton rekisteritunnus ja sen ajoneuvoliikennerekisteriin merkitty omistaja sekä romutettavan auton ajoneuvoluokka;

3) romutustodistus ja uuden auton tilaussopimus on päivätty aikaisintaan 1 päivänä heinäkuuta 2015 ja viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2015;

4) valtion talousarviossa avustuksen maksamista varten varattua määrärahaa on käytettävissä.

Avustus voidaan maksaa samasta autosta ainoastaan kerran.

3 §
Avustuksen määrä

Avustusta myönnetään valtion varoista 1 000 euroa uuden 2 §:ssä säädetyt edellytykset täyttävän henkilöauton hankintaa varten.

4 §
Avustuksen saaja

Avustuksen saaja on 2 §:ssä säädetyt edellytykset täyttävän uuden henkilöauton omistajana tai haltijana oleva luonnollinen henkilö, joka on merkitty ajoneuvoliikennerekisteriin mainitussa pykälässä tarkoitetun romutettavan auton omistajaksi. Avustuksen saajan on tullut olla merkittynä romutettavan auton omistajaksi, ennen kuin auto poistetaan lopullisesti rekisteristä.

5 §
Avustuksen ja palkkion maksaminen

Autojen myyntiä harjoittava jälleenmyyjä, joka myy 2 §:ssä säädetyt edellytykset täyttävän uuden henkilöauton, maksaa myyntihinnan alennuksena auton ostavalle avustuksen saajalle valtionavustuksena 1 000 euroa, jos tässä laissa säädetyt avustuksen myöntämisen edellytykset täyttyvät.

Maahantuoja maksaa valtionavustuksen jälleenmyyjälle.

Liikenteen turvallisuusvirasto maksaa maahantuojalle valtionavustuksen suuruisen hyvityksen maahantuojan hakemuksesta. Hakemukseen on liitettävä yksilöity selvitys siitä myydystä autosta, jonka hankintaa varten valtionavustus on maksettu, sekä kopio 2 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitetusta romutustodistuksesta.

6 §
Valvonta ja takaisinperintä

Liikenteen turvallisuusvirasto vastaa tässä laissa tarkoitetun valtionavustuksen myöntämisestä ja valvonnasta. Valvontatehtävästä, siihen liittyvästä tarkastusoikeudesta ja tarkastuksen suorittamisesta sekä virka-avusta säädetään valtionavustuslaissa.

Jos tässä laissa säädetyt valtionavustuksen myöntämisen edellytykset eivät ole täyttyneet, Liikenteen turvallisuusvirasto voi periä maahantuojalta maksamansa valtionavustuksen suuruisen hyvityksen takaisin kokonaan tai osittain. Ennen kuin virasto tekee päätöksen takaisinperinnästä, sen on varattava maahantuojalle tilaisuus selvityksen antamiseen kohtuullisessa ajassa, joka ei saa olla 14 päivää lyhyempi.

7 §
Muutoksenhaku

Asianosainen, jolla on tämän lain nojalla oikeus saada valtionavustusta, saa hakea oikaisua Liikenteen turvallisuusvirastolta siten kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään, jos hänelle ei ole maksettu uuden henkilöauton hankinnan yhteydessä valtionavustusta. Viraston oikaisuvaatimukseen antamaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Oikaisuvaatimusta tai valitusta ei saa kuitenkaan tehdä, jos valtion talousarvioon palkkion maksamista varten varattua määrärahaa ei ole enää käytettävissä.

8 §
Tarkemmat säännökset

Tarkemmat säännökset avustusten hakemisesta ja maksamisesta voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.

9 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2015 ja on voimassa 12 kuukautta lain voimaantulopäivästä lukien.

Maahantuojan on haettava valtionavustusta Liikenteen turvallisuusvirastolta viimeistään 31 päivänä tammikuuta 2016.

HE 251/2014, LiVM 26/2014, EV 205/2014

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.