Seurattu SDK 708/2020 saakka.

30.12.2013/1273

Valtioneuvoston asetus joukkoliikenteen valtionavustuksista (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumottu A:lla 27.6.2018/509, joka on voimassa 1.7.2018 alkaen.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtionavustuslain (688/2001) 8 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään valtion talousarvion mukaisen joukkoliikenteen valtionavustusmäärärahan myöntämisen perusteista.

Valtionavustuksesta säädetään lisäksi valtionavustuslaissa (688/2001).

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) suurella kaupunkiseudulla Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymää sekä Oulun, Tampereen ja Turun kaupunkiseutuja, siten kuin ne on määritelty joukkoliikennelain (869/2009) 12 §:n 3 momentissa;

2) keskisuurella kaupunkiseudulla Hämeenlinnan, Joensuun, Jyväskylään, Kuopion, Lahden ja Porin kaupunkiseutuja, siten kuin ne on määritelty joukkoliikennelain 12 §:n 3 momentissa sekä Kotkan, Kouvolan, Lappeenrannan ja Vaasan kaupunkeja;

3) palvelusopimusasetuksella rautateiden ja maanteiden julkisista henkilöliikennepalveluista sekä neuvoston asetusten (ETY) N:o 1191/69 ja (ETY) N:o 1107/70 kumoamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1370/2007;

4) matkapalvelukeskuksella kunnan tai kuntayhtymän itse tai ostopalveluna järjestämää palvelupistettä:

a) jossa otetaan vastaan asiakkailta tai julkisyhteisöiltä tulevia kuljetustilauksia;

b) jossa matkoja yhdistellään matkaketjuiksi tai suunnitellaan reittejä asiakkailta tai julkisyhteisöiltä tulevien tilausten perusteella;

c) josta yhdistämällä syntyvät liikennekokonaisuudet välitetään ajettaviksi; ja

d) jossa asiakas ohjataan ensisijaisesti käyttämään olemassa olevaa liikennettä, toissijaisesti yhdistettyä kuljetusta ja viime kädessä erilliskuljetusta;

5) matkakeskuksella henkilöliikenteen eri liikennemuotojen yhteistä asemaa, jolta on saatavilla ainakin rautatieliikenteen, linja-autojen paikallis- ja kaukoliikenteen ja taksien liikennepalveluja sekä matkalippuja ja reitti- ja aikatauluinformaatiota sekä mahdollisesti muita liikennepalvelujen käyttöön liittyviä palveluja;

6 kohta on kumottu A:lla 12.11.2015/1318.

7) informaatiojärjestelmällä järjestelmää, joka edistää valtakunnallista yhteiskäyttöistä joukkoliikenteen kaikille avointa informaatiota ja jossa käytetään valtakunnallisia pysäkkitunnisteita;

8) maksujärjestelmällä järjestelmää, joka edistää valtakunnallista yhteiskäyttöisen lippujärjestelmän toteuttamista.

3 §
Alueelliseen ja paikalliseen liikenteeseen myönnettävä valtionavustus

Toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi myöntää kunnalle ja kuntayhtymälle valtionavustusta palvelusopimusasetuksen mukaisen liikenteen ostoihin ja palvelusopimusasetuksen mukaisesta julkisen palvelun velvoitteesta maksettavaan korvaukseen enintään 50 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista. Hyväksyttävinä kustannuksia ei pidetä sellaisia kustannuksia, joihin kunta saa avustusta kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) tai opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) nojalla tai jotka korvataan lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain (48/1997) nojalla. Jos kyseessä on ilman tarjouskilpailua tehty hankinta, hyväksyttävinä kustannuksina pidetään korvauksia sellaisista nettokustannuksista, jotka ovat palvelusopimusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan ja palvelusopimusasetuksen liitteen mukaisia. (12.11.2015/1318)

Toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi myöntää kunnalle ja kuntayhtymälle valtionavustusta joukkoliikenteen matkapalvelukeskuksen ja matkakeskuksen suunnitteluun ja kehittämiseen enintään 50 prosenttia suunnittelusta, projektinhallinnasta sekä matkustajainformaatiota, liityntäpysäköintiä ja esteettömyyttä parantavien ratkaisujen toteuttamisesta aiheutuvista kustannuksista.

Toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi myöntää valtionavustusta yhdelle tai useammalle alueen kunnalle alueen liikkumistarpeita palvelevan joukkoliikenteen suunnitteluun tai kokeiluhankkeisiin enintään 50 prosenttia suunnittelu- ja kokeilukustannuksista.

4 §
Suurten kaupunkiseutujen joukkoliikenteen tukemiseen myönnettävä valtionavustus

Liikenneviraston suurten kaupunkiseutujen joukkoliikenteen tukemiseen myöntämän valtionavustuksen edellytyksenä on, että avustus kytketään maankäyttöä, asumista ja liikennettä koskevassa aiesopimuksessa sovittuihin joukkoliikenteen kehittämistoimiin. Valtionavustusta voidaan myöntää enintään 50 prosenttia palvelusopimusasetuksen mukaisen liikenteen ostoista, palvelusopimusasetuksen mukaisesta julkisen palvelun velvoitteesta maksettavasta korvauksesta ja joukkoliikenteen kehittämisestä aiheutuneista hyväksyttävistä kustannuksista. Hyväksyttävinä kustannuksia ei pidetä sellaisia kustannuksia, joihin kunta saa avustusta kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain tai opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain nojalla tai jotka korvataan lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain nojalla. Jos kyseessä on ilman tarjouskilpailua tehty hankinta, hyväksyttävinä kustannuksina pidetään korvauksia sellaisista nettokustannuksista, jotka ovat palvelusopimusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan ja palvelusopimusasetuksen liitteen mukaisia. (12.11.2015/1318)

Liikennevirasto voi myöntää suurelle kaupunkiseudulle valtionavustusta joukkoliikenteen informaatio- ja maksujärjestelmien kehittämiseen enintään 50 prosenttia kehittämiskustannuksista.

Liikennevirasto voi myöntää suurelle kaupunkiseudulle valtionavusta joukkoliikenteen matkapalvelukeskuksen ja matkakeskuksen suunnitteluun ja kehittämiseen enintään 50 prosenttia suunnittelusta, projektinhallinnasta sekä matkustajainformaatiota, liityntäpysäköintiä ja esteettömyyttä parantavien ratkaisujen toteuttamisesta aiheutuvista kustannuksista.

Liikennevirasto voi myöntää valtionavusta Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymälle sekä Tampereen ja Turun kaupungeille raitiotien suunnitteluun enintään 30 prosenttia suunnittelusta aiheutuvista kustannuksista.

5 §
Keskisuurten kaupunkiseutujen joukkoliikenteen tukemiseen myönnettävä valtionavustus

Liikennevirasto voi myöntää valtionavustusta keskisuurten kaupunkiseutujen joukkoliikenteen tukemiseen edellyttäen, että asianomainen kaupunki, Liikennevirasto ja toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ovat tehneet aiesopimuksen joukkoliikenteen kehittämisestä. Valtionavustusta voidaan myöntää enintään 50 prosenttia palvelusopimusasetuksen mukaisen liikenteen ostoista, palvelusopimusasetuksen mukaisesta julkisen palvelun velvoitteesta maksettavasta korvauksesta ja joukkoliikenteen kehittämisestä aiheutuneista hyväksyttävistä kustannuksista. Hyväksyttävinä kustannuksia ei pidetä sellaisia kustannuksia, joihin kunta saa avustusta kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain tai opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain nojalla tai jotka korvataan lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain nojalla. Jos kyseessä on ilman tarjouskilpailua tehty hankinta, hyväksyttävinä kustannuksina pidetään korvauksia sellaisista nettokustannuksista, jotka ovat palvelusopimusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan ja palvelusopimusasetuksen liitteen mukaisia. (12.11.2015/1318)

Liikennevirasto voi myöntää keskisuurelle kaupunkiseudulle valtionavustusta joukkoliikenteen informaatio- ja maksujärjestelmien kehittämiseen enintään 50 prosenttia kehittämiskustannuksista.

Liikennevirasto voi myöntää keskisuurelle kaupunkiseudulle valtionavusta joukkoliikenteen matkapalvelukeskuksen ja matkakeskuksen suunnitteluun ja kehittämiseen enintään 50 prosenttia suunnittelusta, projektinhallinnasta sekä matkustajainformaatiota, liityntäpysäköintiä ja esteettömyyttä parantavien ratkaisujen toteuttamisesta aiheutuvista kustannuksista.

6 §
Joukkoliikenteen kehittämiseen myönnettävä valtionavustus

Liikennevirasto voi myöntää kunnille, kuntayhtymille ja muille yleishyödyllisille yhteisöille valtionavustusta joukkoliikenteen kehittämiseen, suunnitteluun, kokeiluhankkeisiin ja tutkimukseen enintään 50 prosenttia kehittämis-, suunnittelu-, kokeilu- ja tutkimuskustannuksista.

Liikenne- ja viestintäministeriö voi myöntää joukkoliikenteen strategisesti merkittäviin kehittämishankkeisiin valtionavustusta enintään 50 prosenttia suunnittelusta ja projektinhallinnasta aiheutuviin kustannuksiin. Hankkeissa, joihin Euroopan unioni myöntää tukea, hyväksyttävinä kustannuksina pidetään hankkeesta aiheutuvia kansallisia kustannuksia.

7 § (12.11.2015/1318)
Liikkumisen ohjaukseen myönnettävä valtionavustus

Liikennevirasto voi myöntää valtionavustusta liikkumisen ohjaukseen kunnalle, kuntayhtymälle ja muulle yleishyödylliselle yhteisölle edellyttäen, että avustus käytetään tiedolliseen ohjaukseen, markkinointiin sekä palvelujen kokeiluun ja kehittämiseen siten, että toimenpiteet vaikuttavat ihmisten kulkutapavalintoihin. Valtionavustusta voidaan myöntää enintään 75 prosenttia liikkumisen ohjaamisen, suunnittelun, projektinhallinnan ja siihen liittyvän muun toiminnan kustannuksista.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

Tällä asetuksella kumotaan joukkoliikenteen valtionavustuksista annettu valtioneuvoston asetus (267/2013).

Liikenne- ja viestintäministeriö voi myöntää 4–6 §:ssä tarkoitettuja valtionavustuksia harkitsemassaan laajuudessa vuoden 2012 määrärahoista siltä osin kuin kyseisiä määrärahoja ei ole sidottu tai ministeriö ei siirrä niistä päättämistä Liikennevirastolle.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

12.11.2015/1318:

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä marraskuuta 2015.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.