Seurattu SDK 926/2022 saakka.

13.12.2013/900

Laki Maanmittauslaitoksesta (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä laki päätös on kumottu L:lla 23.11.2018/1025, joka on voimassa 1.1.2019 alkaen.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Tehtävät ja organisaatio

1 §
Maanmittauslaitos

Maa- ja metsätalousministeriön alaisen Maanmittauslaitoksen toimialueena on koko maa.

2 § (27.6.2014/580)
Tehtävät

Maanmittauslaitoksen tehtävänä on:

1) huolehtia kiinteistönmuodostamis- ja tilusjärjestelytoiminnasta sekä kiinteistöjä koskevien rekisterien pitämisestä;

2) huolehtia kiinteistöjä koskevista kirjaamisasioista sekä lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin pitämisestä;

3) huolehtia yleisistä kartastotöistä ja maastotietoja ja ilmakuvia koskevan valtakunnallisen maastotietojärjestelmän pitämisestä, edistää tarkoituksenmukaista kartoitusta ja kartantuotantoa sekä luovuttaa, julkaista ja jakaa karttatietoja ja toimialansa muita tietoja;

4) tuottaa tietohallinnon palveluita maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan virastoille ja laitoksille sekä julkisia tehtäviä hoitaville tahoille;

5) seurata alansa kehitystä ja osallistua kansainväliseen yhteistyöhön;

6) huolehtia alansa kehittämisestä ja suorittaa ne muut tehtävät, jotka erikseen säädetään tai maa- ja metsätalousministeriö määrää sen suoritettaviksi.

Lisäksi Maanmittauslaitos:

1) harjoittaa tieteellistä tutkimusta geodesian, paikannuksen, navigoinnin, geoinformatiikan, kartografian, paikkatietotekniikan, fotogrammetrian, laserkeilauksen sekä kaukokartoituksen aloilla;

2) huolehtii geodeettisesta, fotogrammetrisesta, laserkeilaukseen liittyvästä ja muusta paikkatietojen metrologiasta;

3) suorittaa valtakunnalliset geodeettiset perusmittaukset, ylläpitää geodeettisten ja fotogrammetristen mittausten mittanormaaleja sekä toimii pituuden ja putoamiskiihtyvyyden kansallisena mittanormaalilaboratoriona;

4) kehittää ja kokeilee geodesian, paikkatietotekniikan, paikannuksen ja kaukokartoituksen menetelmiä ja laitteita sekä edistää näiden käyttöönottoa;

5) tukee paikkatietoinfrastruktuurin ylläpitämistä ja kehittämistä;

6) julkaisee tietoja tutkimustensa tuloksista ja edistää niiden hyväksikäyttöä.

Maanmittauslaitos voi tilauksesta suorittaa toimialaansa kuuluvia tehtäviä ja tuottaa toimialakohtaisia tietohallinnon palveluja myös muille kuin 2 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetuille tahoille. Lisäksi se voi huolehtia kunnan kanssa tehdyn sopimuksen perusteella kunnan kiinteistöinsinöörille säädetyistä tai määrätyistä tehtävistä.

Maanmittauslaitoksella on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia toimintaansa ja erityisiä tutkimuksia varten.

3 § (27.6.2014/580)
Organisaatio

Maanmittauslaitoksella on keskushallinto, jonka hallintopaikka on Helsinki.

Keskushallinnon alaisia yksiköitä ovat:

1) tuotantotoimintayksikkö;

2) yleishallintoyksikkö;

3) tietotekniikkapalvelukeskus;

4) paikkatietokeskus.

Yksiköiden toimialueena on koko maa.

Maanmittauslaitoksen palvelupisteistä säädetään maa- ja metsätalousministeriön asetuksella. Ahvenanmaalla on oma palvelupiste.

4 § (27.6.2014/580)
Yksiköiden tehtävät

Maanmittauslaitokselle säädetyt tehtävät hoidetaan seuraavasti:

1) 2 §:n 1 momentin 1–3 kohdassa tarkoitetut tehtävät hoitaa tuotantotoimintayksikkö;

2) 2 §:n 2 momentissa tarkoitetut tehtävät hoitaa paikkatietokeskus;

3) 2 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetut tehtävät hoitaa tietotekniikkapalvelukeskus.

Yleishallintoyksikkö huolehtii Maanmittauslaitoksen yleishallinnosta, taloushallinnosta ja henkilöstöhallinnosta.

Kukin yksikkö huolehtii 2 §:n 1 momentin 5 ja 6 kohdassa tarkoitetuista tehtävistä omalla tehtäväalallaan.

5 §
Työjärjestys

Maanmittauslaitoksen työjärjestyksessä annetaan tarkemmat määräykset Maanmittauslaitoksen organisaatiosta, tehtävistä ja niiden järjestämisestä. Maanmittauslaitoksen työjärjestys julkaistaan Suomen säädöskokoelmassa.

Maanmittauslaitoksen yksikön työjärjestyksessä annetaan tarkempia määräyksiä yksikön sisäisestä organisaatiosta, tehtävistä ja niiden järjestämisestä.

Pääjohtaja vahvistaa Maanmittauslaitoksen työjärjestyksen ja yksikön työjärjestyksen yksikön päällikön esittelystä.

2 luku

Johtaminen ja asioiden ratkaiseminen

6 §
Pääjohtajan tehtävät ja ratkaisuvalta

Maanmittauslaitosta johtaa pääjohtaja.

Pääjohtaja ratkaisee Maanmittauslaitokselle kuuluvat hallinnolliset asiat. Valtioneuvoston asetuksella voidaan siirtää ratkaisuvalta hallinnollisissa asioissa muullekin virkamiehelle.

Pääjohtaja voi ottaa ratkaistavakseen hallinnollisen asian, jonka ratkaisuvalta kuuluu yksikön päällikölle tai muulle virkamiehelle.

Pääjohtaja määrää itselleen sijaisen.

7 §
Määräysten antaminen

Pääjohtaja päättää Maanmittauslaitoksen toimivaltaan kuuluvien määräysten antamisesta.

Pääjohtaja päättää määräyksen antamisesta asianomaisen virkamiehen esittelystä. Esityksen valmistelun tulee tapahtua erillään määräyksen soveltamiseen liittyvien hallintopäätösten tekemisestä.

8 § (20.3.2015/291)

8 § on kumottu L:lla 20.3.2015/291.

9 §
Yksikön päällikön tehtävät ja ratkaisuvalta

Maanmittauslaitoksen yksikköä johtaa yksikön päällikkö.

Yksikölle kuuluvat asiat ratkaisee yksikön päällikkö tai muu virkamies sen mukaan kuin yksikön työjärjestyksessä määrätään.

10 §
Kirjaamisasioiden käsittely

Tuotantotoimintayksikön päällikön on määrättävä, ketkä kirjaamislakimiehet toimivat kirjaamisasioista vastaavina lakimiehinä. Kirjaamisasioista vastaavan lakimiehen tehtävistä määrätään yksikön työjärjestyksessä.

Tuotantotoimintayksikön päällikkö voi määrätä yksikön tuotantotoiminnan henkilökuntaan kuuluvan virkasuhteessa olevan ratkaisemaan kirjaamisasioita, jos tällä on tehtävän hoitamiseen riittävä taito.

11 § (27.6.2014/580)
Tarkemmat säännökset

Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä henkilöstöstä, henkilöstön tehtävistä, arvonimistä, virkojen kelpoisuusvaatimuksista ja virkojen täyttämisestä. Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää tarkemmin yksiköiden organisaatiosta ja tehtävistä.

3 luku

Erinäiset säännökset

12 §
Puhevallan käyttö

Maanmittauslaitoksen keskushallinto kantaa ja vastaa valtion puolesta sekä valvoo tuomioistuimissa ja viranomaisissa valtion etua ja oikeutta kaikissa Maanmittauslaitosta koskevissa asioissa.

Yksikön päällikkö on oikeutettu edustamaan valtiota niissä asianomaista yksikköä koskevissa asioissa, joissa keskushallinnon edustaja ei esiinny.

13 §
Hallintokantelun käsittely ja ratkaiseminen

Maanmittauslaitoksen tai sen virkamiehen tai toimihenkilön toiminnasta tehdyn hallintokantelun ratkaisee pääjohtaja. Maanmittauslaitoksen työjärjestyksessä voidaan kuitenkin määrätä, että Maanmittauslaitoksen virkamiehen tai toimihenkilön toiminnasta tehdyn kantelun ratkaisee muu virkamies.

Pääjohtajan tai hänen sijaisensa toiminnasta tehdyn hallintokantelun ratkaisee maa- ja metsätalousministeriö.

14 § (27.6.2014/580)
Suoritteiden maksullisuus

Maanmittauslaitoksen kartoista, ilmakuvista, julkaisuista, muista vastaavista suoritteista ja tilauksesta suoritettavista tehtävistä, joita koskevista maksuista ei ole erikseen säädetty, ja kirjaamisasioiden käsittelystä peritään maksu siten kuin valtion maksuperustelaissa (150/1992) säädetään.

Yleiseen käyttöön tarkoitetuista kartoista, maastotietoaineistosta, ilmakuvista, julkaisuista ja muista vastaavista suoritteista perittävän maksun suuruutta määrättäessä voidaan aineiston hankinnasta aiheutuvat kustannukset osaksi tai kokonaan jättää ottamatta huomioon taikka maksu jättää kokonaan perimättä.

Tietotekniikkapalvelukeskuksen suoritteet ovat asiakkaille maksullisia. Maksujen on katettava suoritteiden tuottamisesta keskukselle aiheutuvat kokonaiskustannukset. Keskus sopii tuottamistaan palveluista ja suoritteiden maksujen suuruudesta asiakkaiden kanssa tehtävissä palvelusopimuksissa.

15 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

Tällä lailla kumotaan maanmittauslaitoksesta annettu laki (505/1991).

Mitä muualla lainsäädännössä säädetään tai muutoin määrätään maanmittaustoimistosta, koskee tämän lain voimaan tultua Maanmittauslaitosta.

HE 68/2013, MmVM 7/2013, EV 102/2013

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

27.6.2014/580:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

HE 34/2014, MmVM 9/2014, EV 63/2014

20.3.2015/291:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2015.

HE 298/2014, HaVM 50/2014, EV 323/2014

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.