Seurattu SDK 827/2020 saakka.

12.12.2012/816

Valtiovarainministeriön asetus maistraattien suoritteiden maksuista vuosina 2013 ja 2014 (määräaikainen)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994, sekä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 495/2005:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään maistraattien suoritteiden maksullisuudesta, maksuperusteista sekä julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä maksuista lukuun ottamatta kaupparekisterin, yhdistysrekisterin, kiinteistötietojärjestelmän ja julkisen kaupanvahvistajan suoritteita sekä avioliiton esteiden tutkintaa, avioliittoon vihkimistä, parisuhteen rekisteröinnin esteiden tutkintaa ja parisuhteen rekisteröintiä koskevia suoritteita.

Mitä tässä asetuksessa säädetään maistraatin suoritteista, sovelletaan vastaavasti Ahvenanmaan valtionviraston tuottamiin maistraattien suoritteisiin.

2 §
Maistraattien maksuttomat julkisoikeudelliset suoritteet

Maistraattien maksuttomia julkisoikeudellisia suoritteita ovat:

1) väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain (661/2009) 72 §:n perusteella väestötietojärjestelmän tiedoista ja niiden ylläpidosta vastaaminen;

2) ote väestötietojärjestelmästä tai holhousasioiden rekisteristä tai muu niihin verrattava asiakirja, joka annetaan sosiaalisen tuen tai avustuksen hakemista varten;

3) edunvalvonnan alkaessa edunvalvojalle ensimmäisen kerran annettava ote holhousrekisteristä sekä muut kuin jäljempänä 3 ja 4 §:ssä mainitut holhoussuoritteet; sekä

4) isyyslaissa (700/1975) tarkoitetut isyyden tunnustamisen vahvistamista sekä kuulemisen toimittamista koskevat asiat.

3 §
Maistraattien maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Maistraattien omakustannusarvon mukaisia maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita ovat:

1) väestötietojärjestelmästä ja rekisteröityjen uskonnollisten yhdyskuntien jäsenarkistoista annettavat yksittäiset otteet, todistukset ja muut niihin verrattavat asiakirjat;

2) väestötietopalvelut valtion viranomaisille, kunnille ja kuntayhtymille sekä evankelis-luterilaiselle kirkolle ja ortodoksiselle kirkolle julkisoikeudellista tietotarvetta varten;

3) väestötietopalvelut yrityksille ja yhteisöille lakiin tai asetukseen perustuvaa julkisoikeudellista tietotarvetta varten;

4) väestötietopalvelut tieteellistä tutkimusta varten;

5) väestötietopalvelut asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöille tai vastaaville yrityksille ja yhteisöille omistamiensa, hallitsemiensa tai muuten edustamiensa rakennusten asukastietojen hallintaa, tarkastamista ja ylläpitoa varten;

6) vaalilaissa (714/1998) tarkoitetut vaalitietojärjestelmän äänioikeusrekisteristä annettavat otteet;

7) perintökaaressa (40/1965) tarkoitettu perukirjan osakastietojen vahvistaminen;

8) vesikulkuneuvorekisteristä annetun lain (976/2006) 9 §:ssä tarkoitetut rekisteritodistukset;

9) päätös nimilaissa (694/1985) tarkoitettuun sukunimen tai etunimen muuttamista koskevaan hakemukseen;

10) nimenmuutosilmoituksen rekisteröinti nimilain 32 c §:n perusteella;

11) päätös holhoustoimilain (442/1999) 34 §:n mukaisessa lupa-asiassa;

12) holhousviranomaisen lupa holhoustoimilain 53 §:n 2 momentin mukaisessa menettelyssä;

13) holhoustoimilain 40 §:n mukaisen omaisuudenhoitosuunnitelman vahvistaminen;

14) holhoustoimilain 56 §:ssä tarkoitetut tilintarkastukset muita kuin alaikäisiä päämiehiä koskien;

15) holhousasioiden rekisteristä annettava ote;

16) avioliittolain mukainen avio-oikeuden poistamista koskevan ilmoituksen, avioehtosopimuksen, lahjoitusta koskevan ilmoituksen, osituskirjan ja aviovarallisuussuhteeseen sovellettavaa lakia koskevan sopimuksen rekisteröinti;

17) avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta annetun lain (26/2011) mukaisen omaisuuden erottelukirja taikka hyvitystä koskevan sopimuksen tai muun asiakirjan rekisteröinti;

18) lahjanlupauslain (625/1947, muut. 60/2005) 6 §:n mukainen lahjoitusta koskevan ilmoituksen rekisteröinti;

19) avioehtoasioiden, avoliittoasioiden tai lahjoitusasioiden rekisteristä kopio tai tuloste tai jäljennös niihin liittyvästä asiakirjasta;

20) maistraattien eräistä henkilörekistereistä annetussa laissa (57/2005) sekä holhoustoimesta annetussa laissa (muut. 1405/2009) tarkoitetuista rekistereistä teknisen käyttöyhteyden välityksellä luovutetut tiedot valtion tai kunnan viranomaisille, yhteisöille tai elinkeinonharjoittajille;

21) edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain (648/2007) lain 24 §:n mukainen edunvalvontavaltuutuksen vahvistaminen ja lain 28 §:n mukainen edunvalvontavaltuutuksen peruuttamisen vahvistaminen;

22) ulosottokaaren (705/2007) mukainen perinnöstä luopumisilmoituksen tallennus;

23) päätös hakemukseen vihkimisoikeudesta annetun lain (571/2008) 2 §:n nojalla;

24) ote vihkimisoikeusrekisteristä;

25) julkisesta notaarista annetun lain (287/1960) 4 §:n perusteella annettavat julkisen notaarin suoritteet;

26) muut kuin edellä 2 §:ssä mainittuihin tehtäviin liittyvät koulutus- ja konsultointipalvelut edellä kohdassa 2 mainituille tahoille:

27) aikuisten kansainvälisestä suojelusta tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain (779/2010) mukainen todistus edunvalvojan asemasta; sekä

28) vesikulkuneuvorekisterilain 23 §:n mukainen tietopalvelu.

Julkisen notaarin suorittamasta tallelokeron avaamisesta ja sulkemisesta tai muusta toimenpiteestä aiheutuvat matkakustannukset korvataan julkiselle notaarille valtion varoista matkustussäännön mukaan, jos asiassa vastaavasti peritään matkakustannukset valtiolle.

Edellä 1 momentissa mainituista suoritteista peritään oheisen maksutaulukon mukaiset kiinteät maksut tai, jollei suoritetta ole maksutaulukossa mainittu, tapauskohtaisesti erikseen määrättävät maksut.

L vesikulkuneuvorekisteristä 976/2006 on kumottu L:lla 424/2014, ks. L vesikulkuneuvorekisteristä 424/2006 11 §.

4 §
Alennetun omakustannusarvon mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet

Maistraatti perii väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 72 §:n perusteella vain suoritteen luovuttamisesta aiheutuneet tietojenkäsittelykustannukset sekä tietopalvelua koskevien järjestelmien, ohjelmien ja sovellusten valmistamisesta ja ylläpidosta aiheutuneet pääoma- ja korkokustannukset seuraavissa tapauksissa:

1) kunnille muutoin kuin teknisen kysely-yhteyden avulla luovutettavat rakennusten ja huoneistojen tiedot sekä rakennushankkeita koskevat tiedot; sekä

2) evankelis-luterilaisen kirkon ja ortodoksisen kirkon seurakunnille jäsenrekisterin ylläpitoa ja erikseen säädettyjä viranomaistehtäviä varten luovutetut henkilötiedot.

Valtion maksuperustelain 6 §:n 3 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista maistraatti perii oheisen maksutaulukon mukaisen omakustannusarvoa alemman kiinteän maksun ovat:

1) holhoustoimilain 12, 15–17 §:ien mukaiset edunvalvontaa koskevat päätökset;

2) edunvalvontaan liittyvät käräjäoikeudelle tehtävät hakemukset; sekä

3) alaikäisiä päämiehiä koskevat holhoustoimilain 56 §:ssä tarkoitetut tilintarkastukset.

5 §
Liiketaloudellisin perustein hinnoitellut suoritteet

Maistraattien liiketaloudellisin perustein hinnoiteltuja suoritteita ovat:

1) muut kuin 2–4 §:ssä mainitut väestötietopalvelut

2) muut kuin 2 §:ssä mainittuihin tehtäviin liittyvät ja 3 §:n 1 momentin 26 kohdassa tarkoitetut koulutus- ja konsultointipalvelut;

3) muut kuin 2–4 §:ssä tarkoitetut asiakirjat tai niiden jäljennökset;

4) vesikulkuneuvorekisteristä annetun rekisteritodistuksen laminoiminen;

5) tietojen tai asiakirjojen lähettämisestä ja postittamisesta aiheutuvat lisäpalvelut, jollei oheisessa maksutaulukossa toisin määrätä; sekä

6) maistraattien hallinnassa olevien tilojen ja laitteiden käyttö.

6 §
Holhoussuoritteita koskevista maksuista vapautuminen

Maksua tilintarkastuksesta, käräjäoikeudelle tehtävästä hakemuksesta tai edunvalvonnan määräämisestä holhoustoimilain 12 §:n mukaisesti ei peritä, jos päämiehien nettotulot rahana annetut sosiaaliset etuudet mukaan luettuina ovat vähemmän kuin 8 029 € vuodessa. Nettotuloilla tarkoitetaan tuloa, joka saadaan vähentämällä päämiehen tuloista ennakonpidätyksen tai ennakonkannon mukainen vero ja siihen mahdollisesti liittyvät työntekijän lakisääteiset maksut.

7 §
Julkisuuslain perusteella annettavat suoritteet

Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää aiheutuneita kustannuksia vastaavaksi tiedon hakenut ja kopiota ja tulosteita antanut viranomainen ottaen huomioon, mitä viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

8 §
Viranomaisen toimivalta

Maistraateilla on itsenäinen toimivalta edellä 5 §:ssä tarkoitettujen liiketaloudellisten suoritteiden maksuja ja hinnoittelua koskevissa asioissa.

9 §
Voimaantulo- ja siirtymäsäännös

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013 ja on voimassa vuoden 2014 loppuun.

Suoritteesta, jota koskeva asia on tullut vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, peritään maksu tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Liite

MAKSUTAULUKKO

Maistraattien julkisoikeudellisista suoritteista peritään seuraavat maksut:

I YHTEISKUNNAN TIETOHUOLTOPALVELUT
1. VTJ-OTANNAT JA POIMINNAT (VTJ-kyselyn POIMINTAKYSELYT)
Sopimuskohtainen toimitusmaksu:
- yksittäisessä poiminnassa 120 €/toimitus
- jatkuvassa sopimussuhteessa 180 €/vuosi
Otanta- tai poimintakohtaiset tietoyksikkömaksut
Väestötietojärjestelmän tiedot:
Tietoyksikköjä
1 – 1000 0,25 €/tietoyksikkö
1001 – 2000 0,16 €/tietoyksikkö
2001 – 3000 0,13 €/tietoyksikkö
3001 – 4000 0,11 €/tietoyksikkö
4001 > 0,09 €/tietoyksikkö

Maksut sisältävät tietojen toimituksen tiedostona tai yksinä tarroina taikka paperiluettelona.

Mahdolliset ulkopuolisen yhteistyökumppanin käytöstä aiheutuvat lisäkustannukset maistraatti veloittaa erikseen.

2. ASUKASTIETOPALVELU
2.1. Asukasluettelo
Luettelo rakennuksen asukkaista.
Asukasluettelo 0,28 €/asukas
Vähimmäisveloitus 12 €/asiakas
Mahdolliset ulkopuolisen yhteistyökumppanin käytöstä aiheutuvat lisäkustannukset maistraatti veloittaa erikseen.
2.2. Jatkuva asukastietopalvelu
Asukasluettelon ja sen muutostietojen jatkuva toimitus väestötietojärjestelmän osoitetietojen ylläpitoon ja tarkistamiseen liittyvää yhteistyötä varten.
Huoneistojen lukumäärän mukaan:
Huoneistoja
1–25 7 €/toimitus
26–50 10 €/toimitus
51–100 18 €/toimitus
101–200 26 €/toimitus
201–400 36 €/toimitus
401–700 53 €/toimitus
701–1 000 70 €/toimitus
1 001–1 500 105 €/toimitus
1 501–2 000 142 €/toimitus
2 001–2 500 176 €/toimitus
2 501–3 000 265 €/toimitus
3 001– 353 €/toimitus
Toimitettaessa asukasluettelon muutostietoja linjasiirtona ylläpidettävään rekisteriin peritään rekisterin kokoon perustuva kiinteä vuosimaksu 0,20 €/asukas/vuosi ja rekisterin perustietojen toimituksesta 1760 €.
Mahdolliset ulkopuolisen yhteistyökumppanin käytöstä aiheutuvat lisäkustannukset maistraatti veloittaa erikseen.
2.3. Asukaskysely-palvelu
Yksittäisten väestötietojärjestelmän henkilö- ja rakennustietojen välittäminen kyselypalveluna asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöille tai vastaaville yrityksille ja yhteisöille tietopalvelutoimittajan kyselyjärjestelmän avulla.
Väestötietojärjestelmän tietojen haku huoneistotunnuksella 0,65 €/kysely
Väestötietojärjestelmän tietojen haku rakennustunnuksella 1,30 €/kysely
Tietopalvelutoimittaja veloittaa lisäksi omat maksunsa.
3. TIETOPALVELU TEKNISEN KÄYTTÖYHTEYDEN VÄLITYKSELLÄ MAISTRAATTIEN ERÄISTÄ HENKILÖREKISTEREISTÄ ANNETUSSA LAISSA SEKÄ HOLHOUSTOIMESTA ANNETUSSA LAISSA MAINITUSTA REKISTERISTÄ
3.1. Avioehtoasioiden rekisteri
Yhden asian tai yhden henkilön sisältävä tieto 2 €/yksikkö
3.2. Avoliittoasioiden rekisteri
Yhden asian tai yhden henkilön sisältävä tieto 2 €/yksikkö
3.3. Lahjoitusasioiden rekisteri
Yhden asian tai yhden henkilön sisältävä tieto 2 €/yksikkö
3.4. Holhousasioiden rekisteri
Yhden henkilön sisältävä tieto 1€/yksikkö
Vähimmäisveloitus kaikissa edellä mainituissa 10 €
4. VESIKULKUNEUVOREKISTERILAKIIN PERUSTUVA TIETOPALVELU
Nimi- ja osoitetiedot
1–1000 kpl 0,35 €/vesikulkuneuvo,
1001–10 000 kpl 0,25 €/vesikulkuneuvo,
yli 10 000 kpl 0,20 €/vesikulkuneuvo
sekä poiminnan perusmaksu 150 € tai 75 € alle 200 vesikulkuneuvon poiminnoissa
Lukumäärätiedot 0,12 € /rivi sekä poiminnan perusmaksu 150 €
5. VÄESTÖTIETOJÄRJESTELMÄN ASIAKIRJAPALVELU
5.1. Ote väestötietojärjestelmästä
Otteen tietosisältö määrittyy sen käyttötarkoituksen perusteella. Väestötietojärjestelmästä annettavia otteita ovat mm. virkatodistus ja kotipaikkatodistus. Manuaalisesti laadittu on ote aina, kun tietoa haetaan muusta rekisteristä.
Ote (suoraan rekisteristä otettu) 7 €/asiakirja
Manuaalisesti laadittu ote 30 €/asiakirja
5.2. Valmis tilasto tai lukumääräselvitys
Väestötietojärjestelmästä säännöllisesti tuotetut tilastot ja lukumääräselvitykset, kuten vuodenvaihteen väkilukutilastot sekä selvitykset rekisteritilanteessa tapahtuneista muutoksista.
Ensimmäinen sivu 3 €/sivu
Seuraavat sivut 1,50 €/sivu
Vähimmäisveloitus 12 €
5.3. Jäljennösten oikeaksi todistaminen
Väestötietojärjestelmään kuuluvasta asiakirjasta annettu oikeaksi todistettu jäljennös
Maksu 7 €/sivu
6. MUU ASIAKIRJAPALVELU
Ote uskonnollisten yhdyskuntien rekisteristä 25 €/asiakirja
Oikeaksi todistettu jäljennös uskonnollisen
yhdyskunnan yhdyskuntajärjestyksestä 13 €/asiakirja
Ote vihkimisoikeusrekisteristä 13 €/asiakirja
Vaalilaissa tarkoitettu vaalitietojärjestelmän
äänioikeusrekisteristä annettava ote 7 €/asiakirja
Vesikulkuneuvorekisteristä annetussa laissa
tarkoitettu rekisteritodistus ja rekisteritodistuksen kaksoiskappale 30 €/asiakirja
Vesikulkuneuvorekisteristä annetussa laissa tarkoitettu
rekisteritodistus erityistunnuksella 150 €/asiakirja
Ote vesikulkuneuvorekisteristä 15 €/asiakirja
Ote holhousrekisteristä 15 €/asiakirja
Avioehtoasioiden, avoliittoasioiden tai lahjoitusasioiden rekisteristä
kopio tai tuloste tai jäljennös niihin liittyvästä asiakirjasta 15 €
Aikuisten kansainvälisestä suojelusta tehdyn sopimuksen mukainen todistus edunvalvojalle 25 €
II HOLHOUSTOIMEN EDUNVALVONTAPALVELUT
1. LUPA-ASIAT
Päätös holhoustoimilain 34 §:n 1 momentin 9 kohdan mukaisessa lupa-asiassa jaettavan nettovarallisuuden mukaan:
Jaettava varallisuus
0–85 000 € 170 €/päätös
85 001–170 000 € 300 €/päätös
170 001 €– 410 €/päätös
Päätös muussa holhoustoimilain 34 §:n mukaisessa lupa-asiassa 170 €/päätös
Omaisuudenhoitosuunnitelman vahvistaminen 170 €/päätös
Holhousviranomaisen suostumus eli lupa holhoustoimilain
53 §:n 2 momentin mukaisessa menettelyssä 170 €/lupa
2. TILINTARKASTUS
Holhoustoimilaissa ja edunvalvontavaltuutuksesta annetussa laissa tarkoitettu tilintarkastus päämiehellä tilikauden lopussa olevien bruttovarojen mukaan:
Bruttovarat
0–34 000 € 48 €/tilintarkastus
34 001–67 000 € 90 €/tilintarkastus
67 001–135 000 € 140 €/tilintarkastus
135 001–336 000 € 230 €/tilintarkastus
336 001–840 000 € 340 €/tilintarkastus
840 001 €– 430 €/tilintarkastus
Tilintarkastusmaksun määräytymisperusteena olevilla bruttovaroilla tarkoitetaan varoja tilikauden lopussa ennen velkojen vähennystä. Varat koostuvat käteisestä rahasta, talletuksista, arvopapereista, saatavista, kiinteistöistä, irtaimistosta, kuolinpesäosuuksista ja mahdollisista muista varoista.
Holhoustoimilain 55 § 3 mom. tarkoittamasta yleispiirteisestä tilistä peritään edellä olevan taulukon mukaisista tilintarkastusmaksuista puolet.
Alaikäiseltä päämieheltä peritään edellä säädetyn mukaisista tilintarkastusmaksuista puolet. Mikäli samassa taloudessa asuu kolme tai useampi alaikäinen päämies, joilla on yhteinen edunvalvoja, peritään edellä olevan taulukon mukaisista tilintarkastusmaksuista kultakin yksi kolmasosa.
Mikäli tilikausi on vähintään kaksi vuotta, peritään viimeiseltä täydeltä vuoden ajanjaksolta taulukon mukainen tilintarkastusmaksu ja muilta vuoden pituisilta jaksoilta yksi kolmasosa taulukon mukaisesta tilintarkastusmaksusta. Jos tilikausi kestää alle kaksi vuotta, peritään tilintarkastuksesta taulukon mukainen maksu, mutta kuitenkin niin, että mikäli tilikausi on puolta vuotta lyhyempi, peritään edellä säädetyn mukaisista tilintarkastusmaksuista ainoastaan puolet.
3. MAISTRAATIN PÄÄTÖKSET
3.1 Edunvalvojan tai sijaisen määrääminen holhoustoimilain
12 §:n mukaisesti 105 €/päätös
3.2. Edunvalvojan tehtävää koskeva päätös holhoustoimilain
15 §:n ja 17 §:n mukaisesti 105 €/päätös
4. KÄRÄJÄOIKEUDELLE TEHTÄVÄT HAKEMUKSET
Edunvalvontaan, edunvalvonnan muuttamiseen
tai edunvalvonnan päättymiseen johtava
käräjäoikeudelle tehtävä hakemus 140 €/hakemus
Edunvalvontaan, edunvalvonnan muuttamiseen
tai edunvalvonnan päättymiseen johtava
käräjäoikeudelle tehtävä hakemus, jonka
käsittely edellyttää holhousviranomaisen
läsnäoloa käräjäoikeuden istunnossa 300 €/hakemus
Maksua ei peritä holhoustoimilain 17 b § mukaisesta selvityksestä.
5. MUUT SUORITTEET
5.1. Edunvalvontavaltuutuksen vahvistaminen
edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain 24 §:n mukaisesti 120 €/päätös
5.2. Edunvalvontavaltuutuksen peruuttamisen vahvistaminen
edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain 28 §:n mukaisesti 90 €/päätös
Edellä tarkoitettuihin holhoussuoritteisiin liittyvien rekisteriselvitysten hankkimisesta aiheutuvat lisäkustannukset maistraatti veloittaa täysimääräisesti erikseen.
III TODISTAJAPALVELUT, VIHKIMINEN JA PARISUHTEEN REKISTERÖINTI -PALVELUT
1. VIHKIMINEN JA PARISUHTEEN REKISTERÖINTI -PALVELUT
Päätös hakemukseen vihkimisoikeudesta annetun lain perusteella 60 €/päätös
2. TODISTAJAPALVELUT
Protesti 39 €
Tallelokeron avaaminen ja sulkeminen ensimmäiseltä lokerolta 78 €
ja jokaiselta seuraavalta lokerolta 10 €
Ansioluettelon todistaminen 65 €
Täysivaraisuustodistus 33 €
Allekirjoituksen oikeaksi todistaminen kultakin allekirjoitukselta 8 €
Asiakirjajäljennöksen oikeaksi todistaminen 4 €/sivu
Elossaolotodistus 15 €
Kompetenssitodistus sisältäen asemaa ja
allekirjoitusta koskevan todistuksen 11 €
Ulkomaisten asiakirjojen laillistamisvaatimusten
poistamisesta tehdyssä yleissopimuksessa (SopS 46/1985)
tarkoitettu todistus (apostille) 12 €
Kompetenssin todistamisen yhteydessä suoritettavasta tarkistuksesta peritään tarkistuksesta aiheutuneita rekisteriselvitys- ja työkustannuksia vastaava maksu. Työtunnin hinta on 60 €/h.
IV HENKILÖ- PERHE- JA PERINTÖOIKEUDELLISET PALVELUT
1. HENKILÖOIKEUDELLISET PALVELUT
Päätös etunimen muuttamista koskevaan hakemukseen 110 €/päätös
Päätös sukunimen muuttamista koskevaan hakemukseen 110 €/päätös
Päätös sukunimen muuttamista koskevaan
hakemukseen, kun hakemuksesta on nimilain 18 §:n
mukaan tiedotettava virallisessa lehdessä 185 €/päätös
Nimenmuutosilmoituksen rekisteröinti nimilain 32 c §:n perusteella 30 €
2. PERHE- JA PERINTÖOIKEUDELLISET PALVELUT
Perintökaaressa tarkoitettu perukirjan osakastietojen vahvistaminen seuraavasti:
Osakastietojen vahvistaminen, kun osakkaina
ovat vain rintaperilliset, vanhemmat ja leski 70 €/perukirja
Osakastietojen vahvistaminen muissa tapauksissa 140 €/perukirja tai,
mikäli osakastietojen vahvistamisesta aiheutuu työtä enemmän kuin
kolme tuntia, määräytyy maksu tuntiveloituksen mukaisesti 60 €/ tunti,
mutta kuitenkin niin, että maksu on korkeintaan 420 €/perukirja.
Avioehtosopimuksen rekisteröinti, aviopuolisoiden välisen
lahjoitusta koskevan ilmoituksen rekisteröinti, avio-oikeuden
poistamista koskevan ilmoituksen rekisteröinti, osituskirjan
rekisteröinti, aviovarallisuussuhteeseen sovellettavaa lakia
koskevan sopimuksen rekisteröinti sekä asiakirjan rekisteröinti
avoliittoasioiden rekisteriin 55 €
Läheisten välisen lahjailmoituksen rekisteröinti 55 €
Ulosottokaaren mukaisen perinnöstä luopumisilmoituksen tallentaminen 30 €/asiakirja
V MUUT PALVELUT
1. KOULUTUS- JA KONSULTOINTIPALVELUT
Koulutus 125 €/koulutuskerta
Konsultointi (ei koske virkatehtäviä eikä
hallintolain mukaista neuvontaa) 70 €/tunti
Matkakustannukset veloitetaan valtion matkustussäännön mukaisesti.
2. MUUT TUOTTEET JA PALVELUT
Muiden julkisoikeudellisten tuotteiden ja palveluiden kustannukset maistraatti veloittaa tapauskohtaisesti erikseen. Työtunnin hinta on 60 €/tunti.
Edellä mainittujen holhoustoimen (osa II) ja henkilö-, perhe- ja perintöoikeudellisten (osa IV) palvelujen maksujen lisäksi ei peritä muita postimaksuja kuin mahdollinen postiennakko.
Maksukehotuksesta veloitetaan 5 €

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.