Seurattu SDK 1036/2023 saakka.

19.4.2012/179

Valtioneuvoston asetus jätteistä

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumottu A:lla 18.11.2021/978, joka on voimassa 1.12.2021 alkaen. Asetuksen 16 §:n 1 momentin kumoaminen tulee voimaan 1.7.2022, 20–23 §:n kumoaminen 1.1.2022 ja 24 §:n 1 ja 2 momentin kumoaminen 1.9.2022.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään jätelain (646/2011) nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1 kohta on kumottu A:lla 5.2.2015/86.

2) öljyjätteellä kokonaan tai osittain mineraaliöljystä tai synteettisestä öljystä koostuvaa, alkuperäiseen käyttötarkoitukseensa soveltumatonta voiteluainetta tai teollisuusöljyä taikka muuta öljyä sisältävää jätettä;

3) biojätteellä kotitalouksissa, ravintoloissa, ateriapalveluissa ja vähittäisliikkeissä syntyvää biologisesti hajoavaa elintarvike- ja keittiöjätettä, elintarviketuotannossa syntyvää vastaavaa jätettä sekä biologisesti hajoavaa puutarha- ja puistojätettä;

4) rakennus- ja purkujätteellä rakennuksen tai muun kiinteän rakennelman uudis- ja korjausrakentamisessa ja purkamisessa, maa- ja vesirakentamisessa tai muussa vastaavassa rakentamisessa syntyvää jätettä;

5) yhdyskuntajätevesilietteellä yhdyskuntien jäteveden tai muun laadultaan siihen rinnastettavan jäteveden puhdistamossa syntyvää lietettä, ei kuitenkaan sako- ja umpikaivolietettä eikä muuta kiinteistön omassa talousjätevesien käsittelyjärjestelmässä syntyvää lietettä.

2 §
Jätteen hyödyntämis- ja loppukäsittelytoimet

Tämän asetuksen liitteessä 1 on luettelo toimista, jotka ovat jätelain (646/2011) 6 §:n 1 momentin 15 kohdassa tarkoitettua hyödyntämistä. Myös muu kuin luettelossa mainittu toimi on jätteen hyödyntämistä, jos se täyttää mainitussa jätelain kohdassa säädetyt vaatimukset.

Liitteessä 2 on luettelo toimista, jotka ovat jätelain 6 §:n 1 momentin 16 kohdassa tarkoitettua loppukäsittelyä. Myös muu kuin luettelossa mainittu toimi on jätteen loppukäsittelyä, jos se täyttää mainitussa jätelain kohdassa säädetyt vaatimukset.

3 § (5.2.2015/86)
Jätteen vaaraominaisuudet

Ominaisuuksista, joiden perusteella jäte luokitellaan vaaralliseksi jätteeksi, säädetään jätteistä ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III korvaamisesta annetussa komission asetuksessa (EU) N:o 1357/2014, jäljempänä komission asetus N:o 1357/2014.

4 §
Jäteluettelo ja vaarallinen jäte

Liitteessä 4 säädetään luettelo yleisimmistä jätteistä sekä vaarallisista jätteistä (jäteluettelo).

5 §
Vapaa-ajan asunnossa syntyvä jäte

Jätelain 32 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettua vapaa-ajan asunnossa syntyvää jätettä on pääasiassa omaan käyttöön tarkoitetuissa kesämökeissä, vuokrattavissa lomamökeissä ja -osakkeissa ja muissa vastaavissa vapaa-ajan asuinrakennuksissa syntyvä jäte. Tällaisena jätteenä ei kuitenkaan pidetä hotellinomaisia palveluja tarjoavassa lomakylässä syntyvää jätettä.

6 §
Jätelain soveltaminen puolustusvoimien toimintaan

Jätelakia ei sen 4 §:n 1 momentissa säädetyin edellytyksin sovelleta seuraaviin puolustusvoimien toimintoihin:

1) alueellisen koskemattomuuden valvontaan ja turvaamiseen kuuluvien johtokeskusten sekä valvonta- ja viestiasemien toiminnot;

2) teollisuus-, tuotanto-, varikko- ja korjaamotoiminnot;

3) valmiusmateriaalivarastointiin liittyvät toiminnot;

4) sotilasilmailu ja siihen liittyvät toiminnot;

5) alus- ja linnaketoiminnot sekä sotasatamissa suoritettavat toiminnot;

6) koe- ja tutkimustoiminnot;

7) ampuma- ja räjäytystoiminnot;

8) sotilaalliset harjoitus- ja koulutustoiminnot;

9) normaaliolojen vakaviin häiriötilanteisiin liittyvät toiminnot.

2 luku

Jätehuollon järjestämistä koskevat yleiset vaatimukset

7 §
Jätteen pakkaaminen ja merkitseminen sekä jätteestä annettavat tiedot

Jäte on tarpeen mukaan pakattava ja merkittävä, ja siitä on annettava tiedot siten, että jätteen säilyttämisestä ja kuljettamisesta ei aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle ja että jätteelle voidaan järjestää sen laadun mukainen käsittely.

8 §
Vaarallisen jätteen pakkaus

Vaarallisen jätteen pakkauksen on oltava tiivis ja tiiviisti uudelleen suljettava ja sen on kestettävä tavanomaisesta käytöstä, siirtämisestä ja säilytysolosuhteista aiheutuva kuormitus ja rasitus. Pakkauksen ja sulkimen materiaalit eivät saa reagoida vaarallisen jätteen kanssa siten, että jätteestä aiheutuu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle.

Vaarallisen jätteen pakkaus on 1 momentissa säädettyjen vaatimusten mukainen, jos se täyttää aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008, jäljempänä CLP-asetus, 35 artiklan 1 kohdassa säädetyt vaarallisia aineita tai seoksia sisältäviä pakkauksia koskevat vaatimukset.

9 § (5.2.2015/86)
Vaarallisen jätteen merkitseminen

Vaarallisen jätteen pakkaukseen on merkittävä jätteen haltijan nimi, jätteen nimi sekä turvallisuuden ja jätehuollon järjestämisen kannalta tarpeelliset tiedot ja varoitukset.

Jos vaarallisella jätteellä on jokin komission asetuksen N:o 1357/2014 mukaisista vaaraominaisuuksista HP 1–8, 10, 11 tai 14, on pakkaukseen lisäksi merkittävä jätteen pääasiallisia vaaraominaisuuksia aiheuttavat aineet sekä tehtävä CLP-asetuksen mukaiset varoitusmerkinnät. Jos jäte ei koostumukseltaan ja ominaisuuksiltaan olennaisesti poikkea siitä aineesta, josta jäte on pääosin muodostunut, ja jäte säilytetään aineen alkuperäisessä pakkauksessa, voidaan myös käyttää pakkauksessa ennestään olevia vastaavia merkintöjä täydentämällä niitä 1 momentissa säädetyin tiedoin.

Jos vaarallisen jätteen koostumusta ei voida kohtuudella selvittää, on pakkauksessa oltava merkintä ”Vaarallista jätettä, koostumus tuntematon. Farligt avfall, sammansättningen obekant” sekä CLP-asetuksen mukaiset varoitusmerkit GHS02 ja GHS06, huomiosana ”Vaara”, vaaralausekkeet H225 tai H228 sekä H301, H311 ja H331 ja turvalausekkeet P233, P235, P280, P403 ja P405.

Edellä 2 ja 3 momentissa tarkoitettuja merkintöjä ei tarvitse tehdä vaarallisen jätteen pakkaukseen, jota käytetään yksinomaan jätteen kuljettamiseen ja joka on merkitty vaarallisten aineiden kuljettamisesta annettujen säännösten mukaisesti, eikä vaarallisen jätteen pakkaukseen, joka säilytetään turvallisuuden kannalta riittävän hyvin merkityssä vastaanottopaikassa.

10 §
Jätteen keräys

Kiinteistön haltijan, kunnan, jätteen haltijan, tuottajan, jakelijan ja muun toimijan on järjestäessään yhdyskuntajätteen ja siihen rinnastettavan jätteen keräyksen huolehdittava siitä, että:

1) jätteen vastaanottopaikkaan on esteetön pääsy ja jäte voidaan turvallisesti kuormata poiskuljetusta varten;

2) vastaanottopaikassa on riittävä määrä kannellisia säiliöitä, maahan upotettavia syväkeräyssäiliöitä, jätelavoja tai muita jäteastioita, jotka soveltuvat kerättäville jätelajeille;

3) jäteastioiden käytöstä ja tyhjennyksestä ei aiheudu loukkaantumisen vaaraa käyttäjälle tai tyhjentäjälle eikä muuta vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle;

4) jäteastian kanteen tai etuseinään kiinnitetään selvästi erottuva merkintä, jossa on tiedot astiaan kerättävästä jätelajista sekä keräyksestä vastaavan yrityksen tai yhteisön yhteystiedot;

5) jäteastia tyhjennetään riittävän usein siten, että kertyvä jäte mahtuu astiaan ja astia voidaan aina sulkea eikä jätteestä aiheudu ympäristön likaantumista tai roskaantumista taikka hajua tai muuta hygieenistä haittaa;

6) jäteastia pidetään kunnossa ja puhdistetaan riittävän usein siten, että keräyksestä ei aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle;

7) jätteen keräyksen johdosta roskaantunut vastaanottopaikka ja sen ympäristö siivotaan jätelain 8 luvun mukaisesti; (5.2.2015/86)

8) vastaanottopaikassa on kerättävän jätteen ominaisuudet huomioon ottaen riittävän tiivis pohja ja tarpeelliset säänkestävät katteet, vesien johtamis- ja käsittelyjärjestelyt ja muut rakenteet keräyksestä johtuvan terveydelle ja ympäristölle aiheutuvan vaaran tai haitan ehkäisemiseksi; (5.2.2015/86)

9) luvaton jätteen toimittaminen vastaanottopaikkaan estetään tarvittaessa rakenteellisin ja muin teknisin keinoin. (5.2.2015/86)

Sen, joka toimittaa jätettä vastaanottopaikkaan, on huolehdittava siitä, että jäte pannaan sille varattuun jäteastiaan ja ettei astia jätteen vuoksi rikkoonnu eikä tarpeettomasti likaannu.

Vastaanottopaikan järjestäjän ja jätteen kuljettajan on huolehdittava jätteen kuormaamisen ajoittamisesta ja muista kuljetusjärjestelyistä siten, että vastaanottopaikan läheisyydessä asuville ja oleskeleville ei aiheudu melu- tai muuta vastaavaa häiriötä.

Edellä 1–3 momentissa säädettyjä vaatimuksia on soveltuvin osin noudatettava myös muun kuin yhdyskuntajätteen ja siihen rinnastettavan jätteen keräyksessä.

11 §
Jätteen kuljetus

Jäte on kuljetettava tiiviissä pakkauksessa tai umpinaisessa kuljetusvälineessä. Jäte voidaan kuljettaa myös peitettynä tai muulla tavoin, jos voidaan varmistua siitä, ettei jätettä pääse ympäristöön kuormauksen tai kuljetuksen aikana eikä jätteestä aiheudu tapaturmavaaraa.

12 §
Jätteen lajittelua ja muuta käsittelyä koskevat velvollisuudet

Toiminnanharjoittajan, joka ammattimaisesti tai laitosmaisesti lajittelee tai muutoin käsittelee jätettä, on järjestettävä jätteen valmistelu uudelleenkäyttöön, kierrätys tai muu hyödyntäminen jätelain 8 §:n mukaisesti siten, että käsiteltävästä jätteestä mahdollisimman pieni osa päätyy loppukäsiteltäväksi.

Sen, joka hyödyntää jätettä sijoittamalla tai levittämällä sitä maahan, on käytettävä jätettä vain maarakenteen tasauksen, kantavuuden ja kestävyyden kannalta tarpeellinen määrä tai siten, että sen käyttö muutoin vastaa mahdollisimman tarkasti tarvetta.

13 §
Jätteen käsittelylaitoksen tai -paikan poistaminen käytöstä

Jätteen käsittelylaitos tai -paikka tai sen osa on jätteen vastaanoton lakattua viipymättä saatettava sellaiseen tilaan, ettei siitä käytöstä poistamisen jälkeen aiheudu jätelain 13 §:n 2 momentissa tarkoitettua vaaraa tai haittaa.

Ympäristöluvanvaraisen toiminnan lopettamisen jälkeisistä velvoitteista säädetään lisäksi ympäristönsuojelulain (527/2014) 94 §:ssä. Kaatopaikkojen käytöstä poistamisesta säädetään lisäksi kaatopaikoista annetussa valtioneuvoston asetuksessa (331/2013) ja kaivannaisjätteen jätealueen käytöstä poistamisesta kaivannaisjätteistä annetussa valtioneuvoston asetuksessa (190/2013). (5.2.2015/86)

3 luku

Eräitä jätteitä koskevat erityiset vaatimukset

14 §
Yhdyskuntajätteen erilliskeräys ja kierrätys

Teollisuus-, palvelu- ja muun elinkeinotoiminnan harjoittajan, muun jätteen haltijan sekä kunnan on jätelain 8, 13 ja 15 §:ssä säädetyin edellytyksin järjestettävä vastuulleen kuuluvan paperi-, kartonki-, lasi-, metalli-, muovi- ja biojätteen erilliskeräys ja kierrätys.

Tuottajan velvollisuudesta järjestää käytöstä poistettujen paperituotteiden ja paperi-, kartonki-, lasi-, metalli- ja muovipakkausten erilliskeräys ja kierrätys säädetään jätelain 6 luvussa ja jätelain nojalla annetuissa säännöksissä.

Tavoitteena on, että 1 ja 2 momentissa tarkoitetuin toimin vähintään 50 painoprosenttia yhdyskuntajätteestä kierrätetään viimeistään 1 päivästä tammikuuta 2016.

15 §
Rakennus- ja purkujätteen määrän ja haitallisuuden vähentäminen

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava hankkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta siten, että jätelain 8 §:n mukaisesti otetaan talteen ja käytetään uudelleen käyttökelpoiset esineet ja aineet ja että toiminnassa syntyy mahdollisimman vähän ja mahdollisimman haitatonta rakennus- ja purkujätettä.

16 §
Rakennus- ja purkujätteen erilliskeräys ja hyödyntäminen

Rakennus- ja purkujätteen haltijan on järjestettävä jätteen erilliskeräys siten, että mahdollisimman suuri osa jätteestä voidaan jätelain 8 §:n mukaisesti valmistella uudelleenkäyttöön taikka muutoin kierrättää tai hyödyntää. Jätelain 15 §:ssä säädetyin edellytyksin on tällöin järjestettävä erilliskeräys ainakin seuraaville jätelajeille:

1) betoni-, tiili-, kivennäislaatta- ja keramiikkajätteet;

2) kipsipohjaiset jätteet;

3) kyllästämättömät puujätteet;

4) metallijätteet;

5) lasijätteet;

6) muovijätteet;

7) paperi- ja kartonkijätteet;

8) maa- ja kiviainesjätteet.

Tuottajan velvollisuudesta järjestää käytöstä poistettujen pakkausten erilliskeräys ja kierrätys säädetään jätelain 6 luvussa ja jätelain nojalla annetuissa säännöksissä.

Tavoitteena on, että 1 ja 2 momentissa tarkoitetuin toimin vuonna 2020 hyödynnetään muutoin kuin energiana tai polttoaineeksi valmistamisessa vähintään 70 painoprosenttia rakennus- ja purkujätteestä, kallio- tai maaperästä irrotettuja maa- ja kiviaineksia sekä vaarallisia jätteitä lukuun ottamatta.

Vaarallisen jätteen erillään pitämisestä ja sekoittamiskiellosta säädetään jätelain 17 §:ssä.

16 a § (2.5.2013/332)
Biohajoavan ja muun orgaanisen jätteen hyödyntämistä maantäytössä koskevat erityiset rajoitukset

Yhdyskuntajätettä ja rakennus- ja purkujätettä sekä niiden käsittelyssä syntyvää jätettä saa hyödyntää penkereissä, kaivantojen täyttämisessä ja muussa vastaavassa maantäytössä vain, jos jätteessä olevan biohajoavan ja muun orgaanisen aineksen pitoisuus määritettynä orgaanisen hiilen kokonaismääränä tai hehkutushäviönä on enintään 10 prosenttia. Tämä ei koske jätteen polttamisessa syntyvää lento- tai pohjatuhkaa, jos sen liuenneen orgaanisen hiilen pitoisuus on alle 800 milligrammaa kilogrammassa määritettynä nesteen ja kiinteän aineen suhteessa 10 litraa kilogrammaa kuiva-ainetta kohden joko jätteen omassa pH:ssa tai pH:ssa 7,5–8, eikä maa- ja kiviainesjätettä.

Biohajoavan ja muun orgaanisen jätteen hyväksymisestä kaatopaikalle säädetään kaatopaikoista annetussa valtioneuvoston asetuksessa.

Orgaanisen hiilen kokonaismäärän, hehkutushäviön ja liuenneen orgaanisen hiilen määrittäminen sekä näytteenotto on tehtävä 2 momentissa mainitussa asetuksessa säädetyn mukaisesti.

17 §
Öljyjäte

Jätteen haltijan on jätelain 15 ja 17 §:ssä säädetyin edellytyksin järjestettävä erilaatuisten öljyjätteiden erilliskeräys.

Öljyjätteen käsittely on järjestettävä jätelain 8 ja 13 §:n mukaisesti. Öljyjätteen polttamisesta säädetään lisäksi jätteen polttamisesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (151/2013). (14.2.2013/153)

18 §
Yhdyskuntajätevesilietteen laadun seuranta

Yhdyskuntajätevesilietteen tuottajan on huolehdittava siitä, että lietteen laatu määritetään liitteen 5 kohdan 1 mukaisesti.

19 §
Asbestijäte

Jätteen haltijan on huolehdittava siitä, että toiminnassa syntyvä asbestijäte kerätään ja kuljetetaan viivytyksettä käsittelyyn erillään muusta jätteestä. Asbestijätteen säilyttämisessä ja kuljettamisessa on käytettävä tiiviisti suljettavia kestäviä pakkauksia, joiden merkinnöistä käy ilmi, että ne sisältävät asbestia. Niitä on rikkoontumisen ehkäisemiseksi käsiteltävä varovasti ja huolellisesti.

Asbestijätteen käsittelystä kaatopaikalla säädetään kaatopaikoista annetussa valtioneuvoston asetuksessa. (2.5.2013/332)

4 luku

Kirjanpito jätteistä, siirtoasiakirja ja viranomaiselle toimitettavat tiedot

20 §
Jätteen tuottajan kirjanpito

Jätelain 118 §:n 1 momentin 1 ja 4 kohdassa tarkoitetussa toiminnassa syntyvästä jätteestä ja 2 kohdassa tarkoitetussa toiminnassa syntyvästä vaarallisesta jätteestä on pidettävä aikajärjestyksen mukaista kirjaa. Kirjanpito on mahdollisuuksien mukaan laadittava toimipaikoittain.

Kirjanpidossa on oltava seuraavat tiedot:

1) jätteen määrä;

2) jäteluettelon mukainen jätteen nimike ja kuvaus jätelajista sekä olennaiset tiedot jätteen ominaisuuksista ja koostumuksesta;

3) vaarallisesta jätteestä liitteen 3 mukaiset pääasialliset vaaraominaisuudet;

4) toimitettaessa jäte muualle käsiteltäväksi jätteen vastaanottajan ja kuljettajan nimi ja yhteystiedot sekä jätteen käsittelytapa.

Jätelain 119 §:n 1 momentissa tarkoitettu ominaisjätemäärä on ilmoitettava jätteiden kokonaismääränä ja toiminnalle tyypillisten jätteiden määränä suhteessa muuttujaan, joka mahdollisimman hyvin kuvaa toiminnan laajuutta. Tällaisia muuttujia ovat toimialasta riippuen henkilötyövuosien määrä, liikevaihto, tuotannon määrä, hoitovuorokaudet, yöpymisten määrä ja liiketilan pinta-ala.

21 §
Kirjanpito yhdyskuntajätevesilietteestä ja valvontaviranomaiselle toimitettavat tiedot

Sen lisäksi, mitä 20 §:ssä säädetään jätteen tuottajan kirjanpidosta, yhdyskuntajätevesilietteen tuottajan on pidettävä kirjaa 18 §:n mukaisesti määritetyistä lietteen laatua koskevista tiedoista.

Yhdyskuntajätevesilietteen tuottajan on vuosittain helmikuun loppuun mennessä toimitettava valvontaviranomaiselle liitteen 5 kohdassa 2 tarkoitetut tiedot lietteestä ja sen käytöstä.

22 §
Jätteen käsittelijän kirjanpito

Jätelain 118 §:n 1 momentin 3 ja 4 kohdassa tarkoitetussa toiminnassa käsitellyistä jätteistä on pidettävä aikajärjestyksen mukaista kirjaa. Kirjanpito on mahdollisuuksien mukaan laadittava toimipaikoittain.

Kirjanpidossa on oltava seuraavat tiedot:

1) jätteen määrä;

2) jäteluettelon mukainen jätteen nimike ja kuvaus jätelajista sekä olennaiset tiedot jätteen ominaisuuksista ja koostumuksesta;

3) vaarallisesta jätteestä komission asetuksen N:o 1357/2014 mukaiset pääasialliset vaaraominaisuudet; (5.2.2015/86)

4) jos jäte tuodaan muualta, jätteen edellisen haltijan ja kuljettajan nimi ja yhteystiedot;

5) jätteen käsittelytapa ja käsittelytoimen luokitus liitteen 1 tai 2 mukaisesti;

6) jätteen käsittelyssä syntyvästä jätteestä soveltuvin osin 20 §:n 2 momentin mukaiset tiedot.

23 §
Jätteen kuljettajan, välittäjän ja keräystoiminnan harjoittajan kirjanpito

Jätelain 118 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitetussa toiminnassa kuljetettuja, välitettyjä tai kerättyjä jätteitä koskevassa kirjanpidossa on oltava seuraavat tiedot:

1) jätteen määrä;

2) jäteluettelon mukainen jätteen nimike ja kuvaus jätelajista sekä olennaiset tiedot jätteen ominaisuuksista ja koostumuksesta;

3) vaarallisesta jätteestä komission asetuksen N:o 1357/2014 mukaiset pääasialliset vaaraominaisuudet; (5.2.2015/86)

4) jätteen luovuttaneen kiinteistön haltijan tai muun jätteen haltijan nimi ja yhteystiedot;

5) jätteen kuljetuksen tai jätteen vastaanoton ja luovutuksen päivämäärät;

6) jätteen vastaanottajan nimi ja yhteystiedot.

24 § (5.2.2015/86)
Siirtoasiakirjaan merkittävät tiedot ja niiden vahvistaminen

Jätelain 121 §:ssä tarkoitetussa siirtoasiakirjassa on oltava seuraavat tiedot:

1) jätteen tuottajan tai muun jätteen haltijan, kuljettajan ja vastaanottajan nimi ja yhteystiedot;

2) jätteen siirron ajankohta sekä alkamis- ja päättymispaikka;

3) jäteluettelon mukainen jätteen nimike sekä kuvaus jätelajista;

4) jätteen määrä;

5) jätteen haltijan vahvistus annettujen tietojen oikeellisuudesta;

6) jätteen siirron päätyttyä jätteen vastaanottajan vahvistus jätteen vastaanotosta mukaan lukien tiedot vastaanotetun jätteen määrästä

Vaarallisen jätteen siirtoa koskevassa siirtoasiakirjassa on lisäksi oltava seuraavat tiedot:

1) jätteen koostumus, olomuoto ja komission asetuksen N:o 1357/2014 mukaiset pääasialliset vaaraominaisuudet;

2) jätteen pakkaus- ja kuljetustapa;

3) jätteen käsittelytapa.

Jätteen haltijan ja vastaanottajan 1 momentissa tarkoitettu vahvistus on annettava siirtoasiakirjaan tehdyllä nimikirjoituksella tai sähköisellä allekirjoituksella jätteen luovutuksen tai vastaanoton yhteydessä. Jos siirtoasiakirjan allekirjoittaminen tuolloin ei ole mahdollista, voidaan vahvistus tehdä myös muunlaisin järjestelyin, jos tämä ei heikennä vahvistuksen luotettavuutta.

25 §
Jätteen käsittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelma

Jätelain 120 §:n 2 momentissa tarkoitettuun jätteen käsittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelmaan on sisällytettävä seuraavat tiedot:

1) käsiteltäviksi hyväksyttävät jätteet;

2) toimet vastaanotettavien jätteiden laadun tarkastamiseksi;

3) käsittelyprosessin kuvaus mukaan lukien selvitys käsittelyyn liittyvistä mahdollisista häiriö-, vaara- ja poikkeuksellisista tilanteista sekä tarkkailun kannalta keskeisistä käsittelyvaiheista;

4) toimet päästöjen ja käsittelyssä syntyvien jätteiden tarkkailun järjestämiseksi;

5) toiminta häiriö-, vaara- ja poikkeuksellisissa tilanteissa mukaan lukien korjaavat toimet;

6) toimet käsittelyssä syntyvien jätteiden laadun selvittämiseksi;

7) käsittelyssä syntyvien jätteiden käsittelymenetelmät ja -paikat;

8) käsittelystä vastuussa olevat henkilöt ja toimet heidän perehdyttämisekseen;

9) muut vastaavat seurannan ja tarkkailun järjestämiseksi tarpeelliset seikat.

26 §
Kunnan jätehuoltoviranomaiselle ilmoitettavat tiedot kiinteistöittäisestä jätteenkuljetuksesta

Jätteen kuljettajan on jätelain 39 §:n 2 momentin mukaisesti ilmoitettava kunnan jätehuoltoviranomaiselle kustakin kiinteistöstä, jolta tämä on noutanut jätettä seurantajakson aikana, seuraavat tiedot:

1) kiinteistön haltijan nimi ja yhteystiedot sekä kiinteistön osoite;

2) järjestämäänsä kuljetukseen kuuluvien jäteastioiden koko ja määrä jätelajeittain;

3) jäteastioiden tyhjennyspäivämäärät taikka tyhjennyskertojen lukumäärä ja tyhjennysväli jätelajeittain.

Jätelain 39 §:n 2 momentissa tarkoitetussa tiivistelmässä on oltava vähintään seuraavat tiedot:

1) kunnan alueella sijaitsevilta kiinteistöiltä kerätyn jätteen määrä jätelajeittain;

2) jätteen vastaanottajien nimet ja yhteystiedot sekä niille toimitetun jätteen määrä jätelajeittain.

5 luku

Hyväksymis- ja ilmoitusmenettelyt

27 §
Hakemus toiminnan hyväksymiseksi jätehuoltorekisteriin

Jätelain 94 §:n 1 momentissa tarkoitetussa hakemuksessa toiminnan hyväksymiseksi jätehuoltorekisteriin on oltava:

1) toiminnanharjoittajan nimi, yhteystiedot, yritys- ja yhteisötunnus ja kotipaikka;

2) yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot;

3) jäljennös kaupparekisteriotteesta, jos toiminta edellyttää merkintää kaupparekisteriin;

4) tiedot liikenneluvasta, jos toiminta edellyttää liikennelupaa;

5) selvitys kuljetusvälineistöstä;

6) selvitys kuljetettavien tai käsiteltäväksi välitettävien jätteiden lajista ja laadusta sekä arvio vuosittain kuljetettavasta tai välitettävästä määrästä jätelajeittain;

7) selvitys pääasiallisesta toimialueesta ja muista toimialueista;

8) selvitys toiminnanharjoittajan ammattitaidosta;

9) selvitys jätelain 95 §:n mukaisesti asetettavasta vakuudesta.

28 §
Jätehuoltorekisteriin hyväksymistä koskevan päätöksen sisältö

Jätelain 96 §:ssä tarkoitetussa jätehuoltorekisteriin hyväksymistä koskevassa päätöksessä on oltava vähintään seuraavat tiedot:

1) toiminnanharjoittajan nimi, yhteystiedot, yritys- ja yhteisötunnus ja kotipaikka;

2) yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot;

3) hakemuksessa annetut olennaiset tiedot;

4) päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä tai siitä, ettei toimintaa hyväksytä jätehuoltorekisteriin;

5) annetut määräykset;

6) päätöksen perustelut ja sovelletut säännökset.

29 §
Jätehuoltorekisteriotteeseen sisällytettävät tiedot

Jätelain 98 §:ssä tarkoitetussa otteessa jätehuoltorekisteristä on oltava vähintään seuraavat tiedot:

1) toiminnanharjoittajan nimi, yhteystiedot, yritys- ja yhteisötunnus ja kotipaikka;

2) yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot;

3) hyväksymistä koskevan päätöksen päivämäärä ja tunnistetiedot;

4) päätöksen tehnyt viranomainen ja sen yhteystiedot;

5) toiminta-alue, kuljetusvälineet ja jätteet, joita hyväksyntä koskee;

6) päätökseen liitetyt määräykset;

7) päivämäärä, johon mennessä ote on tarkistettava.

30 §
Ilmoitus keräystoiminnasta jätehuoltorekisteriin

Jätelain 100 §:ssä tarkoitetussa ilmoituksessa jätteen ammattimaisen keräyksen merkitsemiseksi jätehuoltorekisteriin on oltava:

1) toiminnanharjoittajan nimi, yhteystiedot ja yritys- ja yhteisötunnus;

2) yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot;

3) selvitys kerättävien jätteiden lajista ja laadusta sekä arvio vuosittain kerättävästä määrästä jätelajeittain;

4) muusta kuin jatkuvaluonteisesta keräyksestä toiminnan arvioitu kestoaika;

5) jätteen vastaanottopaikan osoite tai muu vastaava tieto vastaanottopaikan sijainnista;

6) selvitys vastaanottopaikassa käytettävistä jäteastioista;

7) selvitys jätteen keräyksen järjestämisestä 10 §:n mukaisesti ja tiedot muista toimista keräyksestä ja vastaanottopaikasta terveydelle ja ympäristölle aiheutuvan vaaran tai haitan ehkäisemiseksi. (5.2.2015/86)

8) selvitys jätteen kuljettamisesta käsiteltäväksi sekä suunnitellusta jätteiden käsittelytavasta ja -paikasta.

Samaan ilmoitukseen voidaan sisällyttää tiedot kaikista toiminnanharjoittajan järjestämään keräykseen kuuluvista kunnassa sijaitsevista jätteen vastaanottopaikoista.

Toiminnanharjoittajan on ilmoitettava viipymättä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, jos 1 momentissa tarkoitetut tiedot muuttuvat olennaisesti tai jos toiminta lopetetaan.

31 §
Jätteen hyödyntämislaitoksen ennakkohyväksyntää koskevan hakemuksen sisältö

Jätelain 114 §:ssä tarkoitetussa jätteen hyödyntämislaitoksen ennakkohyväksyntää koskevassa hakemuksessa on oltava seuraavat tiedot:

1) toiminnanharjoittajan nimi, yritys- ja yhteisötunnus, yhteystiedot ja -henkilö sekä laitoksen nimi ja käyntiosoite;

2) jäljennös kaupparekisteriotteesta, jos toiminta edellyttää merkintää kaupparekisteriin;

3) tiedot voimassa olevasta ympäristöluvasta sekä jätelain 114 §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoitetusta ympäristöasioiden hallintajärjestelmästä;

4) kuvaus jätteistä, joille ennakkohyväksyntää haetaan mukaan lukien jätteen olomuoto, epäpuhtaudet ja ominaisuuksien vaihtelut;

5) jäteluettelon mukainen jätteen nimike ja jätteiden siirrosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1013/2006 liitteiden IV ja IVa mukainen jäteluokitus;

6) kuvaus käytettävästä hyödyntämismenetelmästä mukaan lukien hyödyntämistoimen luokitus liitteen 1 mukaisesti;

7) laitoksessa vuosittain hyödynnettävien jätteiden kokonaismäärä ja määrät jätelajeittain sekä arvio ennakkohyväksynnän perusteella maahan tuotavan jätteen osuudesta;

8) ajanjakso, jolle ennakkohyväksyntää haetaan;

9) jätteen laadunvarmistus, kirjanpito jätteestä ja toimet, jos jätettä ei oteta vastaan väärän koostumuksen tai muun syyn takia, sekä muut jätteen vastaanottojärjestelyt;

10) selvitys aiemmissa jätteen siirroissa, joissa toiminnanharjoittaja on ollut osallisena, esiintyneistä mahdollisista ongelmista ja siitä, kuinka ne on ratkaistu.

6 luku

Erinäiset säännökset

32 §
Suomen ympäristökeskuksen tehtävät

Suomen ympäristökeskuksen on sen lisäksi, mitä jätelaissa säädetään:

1) tehtävä jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämistä ja jätehuoltoa koskevaa tutkimusta ja seurantaa sekä järjestettävä näihin liittyvää koulutusta, neuvontaa ja tiedotusta;

2) osallistuttava valtakunnallisen jätesuunnitelman sekä jätelain nojalla annettavien säännösten ja jäteasioita koskevien ohjeiden valmisteluun;

3) osallistuttava ympäristönsuojelulain 222 §:ssä tarkoitettuun ympäristönsuojelun tietojärjestelmään talletettujen jätteitä koskevien tietojen laadunvarmistuksen kehittämiseen. (5.2.2015/86)

33 §
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tehtävät

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on sen lisäksi, mitä jätelaissa säädetään:

1) huolehdittava ympäristönsuojelun tietojärjestelmään tallentamiensa jätteitä koskevien tietojen laadunvarmistuksesta;

2) kerättävä ja hankittava jätteitä ja jätehuoltoa koskevaa keskuksen toimialuetta koskevaa tietoa;

3) huolehdittava jätteitä ja jätehuoltoa koskevan koulutuksen, neuvonnan, tiedotuksen ja seurannan järjestämisestä toimialueellaan.

33 a § (9.2.2017/99)
Jätteen kuljetusten ja muiden siirtojen tarkastukset

Toimivaltaisen valvontaviranomaisen on tarkastaessaan jätelain 124 §:n 1 momentin 3–5 kohdassa tarkoitettuja laitoksia ja yrityksiä, joiden toiminnassa harjoitetaan jätteen ammattimaista kuljettamista tai keräystä, toimitaan jätteen välittäjänä tai toteutetaan jätteen kansainvälisiä siirtoja, käsiteltävä ja tarkasteltava tietoja ja seikkoja, jotka koskevat siirrettävän jätteen alkuperää, laatua, määrää, toimituspaikkaa ja vastaanottajaa.

34 §
Asiantuntijaviranomaiset ja -laitokset

Jätelain 27 §:ssä tarkoitettuja asiantuntijaviranomaisia ja -laitoksia ovat toimialallaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Elintarviketurvallisuusvirasto, tullilaitos, Teknologian tutkimuskeskus VTT sekä Suomen ympäristökeskus.

35 §
Valtakunnallisen jätesuunnitelman sisältö

Jätelain 87 §:ssä tarkoitetussa valtakunnallisessa jätesuunnitelmassa on oltava seuraavat jätehuoltoa koskevat tiedot:

1) maassa syntyneen, maahan tuodun ja maasta viedyn jätteen määrä, laji ja alkuperä sekä arvio niiden kehityksestä tulevaisuudessa;

2) yleispiirteinen kuvaus jätteen keräys- ja käsittelyjärjestelmästä sekä jätehuollon vastuunjaosta kunnan ja yksityisten toimijoiden välillä, mukaan lukien vaarallisia jätteitä ja muita jätteitä koskevat erityisjärjestelyt ja tärkeimmät jätteen hyödyntämis- ja loppukäsittelylaitokset;

3) johtopäätökset voimassa olevan valtakunnallisen jätesuunnitelman toteutumisen ja vaikuttavuuden arvioinnista;

4) jätehuollon kehittämistä koskevat tavoitteet, joihin on mahdollisuuksien mukaan sisällytettävä jätteen kierrätystä ja muuta hyödyntämistä koskevat määrälliset tavoitteet;

5) yleispiirteinen arvio 2 kohdassa tarkoitettujen järjestelmien ja laitosten uudistustarpeesta, uusien käsittelylaitosten tarpeesta, niissä käsiteltävien jätteiden määrästä sekä niihin liittyvistä investointi- ja muista kustannuksista ja kuvaus laitosten sijoittamisperiaatteista;

6) muut suunnitellut toimet tunnistettujen ongelmien ratkaisemiseksi, mukaan lukien toimet tarvittavan valistuksen ja tiedotuksen järjestämisestä;

7) arvio taloudellisten ja muiden ohjauskeinojen käytön hyödyllisyydestä ja soveltuvuudesta ottaen huomioon tarve huolehtia sisämarkkinoiden häiriöttömästä toiminnasta;

8) arvio suunnitelmassa esitettyjen toimien vaikuttavuudesta suunnitelmassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi sekä jätelain tarkoituksen toteuttamiseksi ja säännösten täytäntöönpanon edistämiseksi.

Jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämistä koskevassa valtakunnallisen jätesuunnitelman osassa on oltava seuraavat tiedot:

1) kuvaus syntyneen jätteen määrän ja haitallisuuden kehityksestä vähintään viimeisen kymmenen vuoden ajalta sekä arvio kehityksestä tulevaisuudessa;

2) kuvaus nykyisistä toimista jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämiseksi;

3) jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämistä koskevat tavoitteet;

4) suunnitellut toimet jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämisen edistämiseksi ottaen huomioon jätteistä ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY, jäljempänä jätedirektiivi, liitteessä IV esitetyt esimerkkitoimenpiteet sekä arvio toimien hyödyllisyydestä jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämistä koskevien tavoitteiden toteuttamiseksi;

5) laadulliset ja määrälliset vertailuperusteet jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämistä koskevien toimenpiteiden edistymisen seuraamiseksi.

Valtakunnalliseen jätesuunnitelmaan on sisällytettävä pakkauksia ja pakkausjätteitä koskeva osa, jossa selvitetään, miten jätelain nojalla säädettyihin pakkausten määrän vähentämistä, uudelleenkäyttöä ja pakkausjätteen kierrätystä ja muuta hyödyntämistä koskeviin tavoitteisiin päästään.

36 § (5.2.2015/86)
Alueellisen jätesuunnitelman sisältö

Jätelain 88 §:ssä tarkoitettuun alueelliseen jätesuunnitelmaan on sisällytettävä seuraavat suunnittelualuetta koskevat tiedot:

1) arvio alueella syntyneen ja käsitellyn yhdyskuntajätteen ja alueen jätehuollon kannalta keskeisten muiden jätteiden määristä ja niiden kehityksestä tulevaisuudessa;

2) kuvaus 1 kohdassa tarkoitettujen jätteiden keräys- ja käsittelyjärjestelyistä;

3) tärkeimmät alueella toiminnassa olevat jätteen hyödyntämis- ja loppukäsittelylaitokset ja tuotteiden uudelleenkäyttöä järjestävät laitokset ja yhteisöt;

4) alueella erityisiä jätehuolto-ongelmia aiheuttavat jätteet sekä sellaiset käytöstä poistetut kaatopaikat ja muut vastaavat käsittelypaikat, joista arvioidaan aiheutuvan merkittävää vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle;

5) johtopäätökset voimassa olevan alueellisen jätesuunnitelman toteutumisen ja vaikuttavuuden arvioinnista;

6) arvio 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen järjestelyjen ja laitosten uudistustarpeesta, uusien käsittelylaitosten tarpeesta ja niissä käsiteltävien jätteiden määrästä sekä laitosten sijoittamisperiaatteet;

7) alueella toteutettaviksi suunnitellut toimet jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämisen ja jätteiden kierrätyksen ja muun käsittelyn edistämiseksi ottaen huomioon valtakunnallisessa jätesuunnitelmassa asetetut tavoitteet ja esitetyt toimet;

8) muut toimet alueen jätehuollon kehittämiseksi, mukaan lukien toimet 4 kohdassa tarkoitettujen jätehuolto-ongelmien selvittämiseksi ja käsittelypaikkojen kunnostamiseksi.

36 a § (21.11.2019/1096)
Jätteiden ja sivuvirtojen tietoalustassa julkaistavaan tarjouspyyntöön ja kunnan toissijaista jätehuoltopalvelua koskevaan pyyntöön sisällytettävät tiedot

Jätelain 33 §:n 2 momentin mukaisesti jätteiden ja sivuvirtojen tietoalustassa julkaistavassa tarjouspyynnössä on oltava:

1) jätteen haltijan taikka jätelain 33 §:n 1 momentissa tarkoitetun jätteen kuljettajan tai muun toimijan nimi ja yhteystiedot;

2) jätteen laji, ominaisuudet ja määrä;

3) jätteen sijainti mahdollisuuksien mukaan kunnan tarkkuudella;

4) haettava jätehuoltopalvelu ja sen kesto;

5) määräaika tarjousten tekemiselle.

Jätelain 33 §:n 2 momentissa tarkoitettua kunnan toissijaista jätehuoltopalvelua koskevassa pyynnössä on 1 momentin 1–4 kohdassa tarkoitettujen tietojen lisäksi oltava tieto jätteiden ja sivuvirtojen tietoalustassa tapahtuneesta muun palveluntarjonnan puutteen todentamisesta.

36 b § (21.11.2019/1096)
Olennaiset tiedot kunnan toissijaisesta jätehuoltopalvelusta tehdystä sopimuksesta

Jätteiden ja sivuvirtojen tietoalustaan toimitettavia jätelain 33 §:n 3 momentissa tarkoitettuja olennaisia tietoja kunnan toissijaisesta jätehuoltopalvelusta tehdystä sopimuksesta ovat:

1) sopimuspuolten nimet ja yhteystiedot sekä yritys- ja yhteisötunnukset;

2) jätteen laji, ominaisuudet ja määrä;

3) jätteen sijainti mahdollisuuksien mukaan kunnan tarkkuudella;

4) jätehuoltopalvelun luonne ja kesto;

5) palvelun hinta.

37 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2012.

Tällä asetuksella kumotaan ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä ongelmajätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä annettu valtioneuvoston päätös (659/1996), öljyjätehuollosta annettu valtioneuvoston päätös lukuun ottamatta sen 6 §:ää, rakennusjätteistä annettu valtioneuvoston päätös (295/1997), puhdistamolietteen käytöstä maanviljelyksessä annettu valtioneuvoston päätös (282/1994) sekä yleisimpien jätteiden sekä ongelmajätteiden luettelosta annettu ympäristöministeriön asetus (1129/2001).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/98/EY (32008L0098); EUVL L 312, 22.11.2008, s. 3, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1013/2006 (32006R1013); EUVL L 190, 12.7.2006, s. 1, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/21/EY (32006L0021); EUVL L 102, 11.4.2006, s. 15, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/76/EY (32000L0076); EYVL L 332, 28.12.2000, s. 91, Komission päätös 2000/532/EY (32000D0532); EYVL L 226, 6.9.2000, s. 3, Komission päätös 2001/118/EY (32001D0118); EYVL L 47, 16.2.2001, s. 1, Neuvoston direktiivi 1999/31/EY (31999L0031); EYVL L 182, 16.7.1999, s. 1, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/62/EY (31994L0062); EYVL L 365, 31.12.1994, s. 10, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/12/EY (32004L0012); EUVL L 47, 18.2.2004, s. 26, Neuvoston direktiivi 86/278/ETY (31986L0278); EYVL L 181, 4.7.1986, s. 6, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/148/EY (32009L0148); EUVL L 330, 16.12.2009, s. 28

Liite 1

HYÖDYNTÄMISTOIMET
R 1Käyttö pääasiassa polttoaineena tai muutoin energian tuottamiseksi 1)
R 2Liuottimien talteenotto tai uudistaminen
R 3Sellaisten orgaanisten aineiden kierrätys tai talteenotto, joita ei käytetä liuottimina, mukaan lukien kompostointi ja muut biologiset muuntamismenetelmät 2)
R 4Metallien ja metalliyhdisteiden kierrätys tai talteenotto
R 5Muiden epäorgaanisten aineiden kierrätys tai talteenotto 3)
R 6Happojen tai emästen uudistaminen
R 7Päästöjen torjuntaan käytettyjen aineiden hyödyntäminen
R 8Katalyyttien ainesosien hyödyntäminen
R 9Öljyn uudelleenjalostaminen tai muu uudelleenkäyttö
R 10Maaperän käsitteleminen siten, että siitä on hyötyä maataloudelle tai että sillä on ekologisesti hyödyllinen vaikutus
R 11Toimissa R 1–R 10 syntyneiden jätteiden käyttö
R 12Jätteiden vaihtaminen jonkin toimista R 1–R 11 soveltamiseksi jätteeseen 4)
R 13Jätteen varastointi ennen sen toimittamista johonkin toimista R 1–R 12, lukuun ottamatta väliaikaista varastointia jätteen syntypaikalla ennen poiskuljetusta 5)

1) Tätä kohtaa sovelletaan kiinteiden yhdyskuntajätteiden prosessointiin tarkoitettuihin jätteenpolttolaitoksiin ainoastaan, jos niiden energiatehokkuus on yhtä suuri tai suurempi kuin 0,65. Energiatehokkuuden laskennassa käytetään seuraavaa kaavaa:

Energiatehokkuus = (Ep –(Ef + Ei)) / (0,97 × (Ew + Ef)) jossa:

− Ep on lämpönä tai sähkönä tuotetun energian määrä vuodessa. Ep lasketaan kertomalla sähkönä tuotettu energia 2,6:lla ja kaupalliseen käyttöön tuotettu lämpö 1,1:llä (GJ/vuosi).

− Ef on se energiamäärä vuodessa, joka on saatu höyryn tuotannossa käytettävistä polttoaineista (GJ/vuosi).

− Ew on käsiteltyyn jätteeseen sisältyvä energiamäärä vuodessa; se on laskettu käyttäen jätteen nettolämpöarvoa (GJ/vuosi).

− Ei on muualta toimitetun energian määrä, Ew:tä ja Ef:ää (GJ/vuosi) lukuun ottamatta.

− 0,97 on tekijä, joka vastaa pohjatuhkan ja säteilyn aiheuttamaa energiahävikkiä.

Kaavaa sovelletaan jätteenpolton parhaan käytettävissä olevan tekniikan viiteasiakirjan mukaisesti.

2) Tähän kuuluvat myös kaasutus ja pyrolyysi, joissa syntyviä ainesosia käytetään kemikaaleina.

3) Tähän kuuluvat myös epäorgaanisten rakennusmateriaalien kierrätys ja maa-aineksen puhdistus, joka johtaa maa-aineksen hyödyntämiseen.

4) Jollei muuta sopivaa R-koodia ole, tähän voi sisältyä alustavia toimia ennen jätteen hyödyntämistä, esikäsittely mukaan lukien, esimerkiksi purkaminen, lajittelu, murskaaminen, paalaus, pelletointi, kuivaus, paloittelu, kunnostus, uudelleenpakkaaminen, erottelu, yhdistäminen tai sekoittaminen ennen jonkin toimista R 1−R 11 soveltamista jätteeseen.

5) Väliaikaisella varastoinnilla tarkoitetaan jätelain 6 §:n 1 momentin 10 kohdassa tarkoitettua tilapäistä varastointia.

Liite 2

LOPPUKÄSITTELYTOIMET
D 1Sijoittaminen maahan tai maan päälle, kuten kaatopaikalle
D 2Maaperäkäsittely, kuten nestemäisen tai lietemäisen jätteen biologinen hajottaminen maaperässä
D 3Syväinjektointi, kuten pumpattavien jätteiden injektoiminen kaivoihin, suolakupuihin tai luontaisesti esiintyviin muodostumiin
D 4Allastaminen, kuten nestemäisen tai lietemäisen jätteen sijoittaminen kaivantoihin, lammikoihin tai patoaltaisiin
D 5Erityisesti suunniteltu kaatopaikka, kuten sijoittaminen vuorattuihin erillisiin osastoihin, jotka on katettu ja eristetty toisistaan ja ympäristöstä
D 6Päästäminen vesistöön, lukuun ottamatta meriä
D 7Päästäminen mereen, mukaan lukien sijoittaminen merenpohjaan
D 8Biologinen käsittely, jota ei mainita muualla tässä liitteessä ja jossa syntyy yhdisteitä tai seoksia, jotka loppukäsitellään jollakin toimista D 1–D 12
D 9Fysikaalis-kemiallinen käsittely, jota ei mainita muualla tässä liitteessä ja jossa syntyy yhdisteitä tai seoksia, jotka loppukäsitellään jollakin toimista D 1–D 12, kuten haihduttamalla, kuivaamalla tai pasuttamalla
D 10Polttaminen maalla
D 11Polttaminen merellä 1)
D 12Pysyvä varastointi, kuten säiliöiden sijoittaminen kaivokseen
D 13Yhdistäminen tai sekoittaminen ennen toimittamista johonkin toimista D 1–D 12 2)
D 14Uudelleen pakkaaminen ennen toimittamista johonkin toimista D 1–D 13
D 15Varastoiminen ennen toimittamista johonkin toimista D 1–D 14, lukuun ottamatta väliaikaista varastointia jätteen syntypaikalla ennen poiskuljetusta 3)

1) Tämä toimi on kielletty Suomen ja Euroopan unionin lainsäädännössä sekä kansainvälisissä yleissopimuksissa.

2) Jollei muuta sopivaa D-koodia ole, tähän voi sisältyä ennen loppukäsittelyä toteutettavia alustavia toimia, esikäsittely mukaan lukien, esimerkiksi lajittelu, murskaaminen, paalaus, pelletointi, kuivaus, paloittelu, kunnostus tai erottelu ennen jonkin toimista D 1–D 12 soveltamista jätteeseen.

3) Väliaikaisella varastoinnilla tarkoitetaan jätelain 6 §:n 1 momentin 10 kohdassa tarkoitettua tilapäistä varastointia.

Liite 3 on kumottu A:lla 5.2.2015/86. (5.2.2015/86)

JÄTELUETTELO: YLEISIMMÄT JÄTTEET SEKÄ VAARALLISET JÄTTEET

1. Määritelmät

Tässä liitteessä tarkoitetaan:

1) vaarallisella aineella ainetta, joka täyttää CLP-asetuksen liitteessä I olevassa 2–5 osassa vahvistetut kriteerit;

2) raskasmetalleilla kaikkia antimoni-, arseeni-, kadmium-, kromi(VI)-, kupari-, lyijy-, elohopea-, nikkeli-, seleeni-, telluuri-, tallium- ja tinayhdisteitä, mukaan luettuina nämä aineet metallisessa muodossa, jos ne luokitellaan vaarallisiksi aineiksi;

3) PCB:llä polykloorattuja bifenyylejä, polykloorattuja terfenyylejä, monometyylitetraklooridifenyylimetaania, monometyylidiklooridifenyylimetaania ja monometyylidibromidifenyylimetaania sekä seosta, jossa on mainittuja aineita yhteensä enemmän kuin 0,005 painoprosenttia;

4) siirtymämetalleilla skandium-, vanadiini-, mangaani-, koboltti-, kupari-, yttrium-, niobium-, hafnium-, volfram-, titaani-, kromi-, rauta-, nikkeli-, sinkki-, zirkonium-, molybdeeni- ja tantaaliyhdisteitä, mukaan luettuina nämä aineet metallisessa muodossa, jos ne luokitellaan vaarallisiksi aineiksi;

5) stabiloinnilla prosesseja, jotka muuttavat jätteen aineosien vaarallisuutta muuttaen siten vaarallisen jätteen vaarattomaksi jätteeksi;

6) kiinteytyksellä prosesseja, jotka muuttavat ainoastaan jätteen fysikaalista olomuotoa lisäaineiden avulla muuttamatta jätteen kemiallisia ominaisuuksia;

7) osittain stabiloituneilla jätteillä jätteitä, jotka sisältävät stabilointiprosessin jälkeen vaarallisia aineosia, jotka eivät ole täysin muuttuneet vaarattomiksi aineosiksi ja joita voi joutua ympäristöön lyhyen, keskipitkän tai pitkän ajan kuluessa.

2. Arviointi ja luokittelu

2.1. Jätteen vaaraominaisuuksien arviointi

Jätteiden vaaraominaisuuksia arvioitaessa on sovellettava komission asetuksessa N:o 1357/2014 vahvistettuja perusteita. Vaaraominaisuuksien HP 4, HP 6 ja HP 8 osalta arvioinnissa on sovellettava kyseisessä asetuksessa ilmoitettuja yksittäisten aineiden raja-arvoja. Jos aineen pitoisuus jätteessä on pienempi kuin sen raja-arvo, ainetta ei oteta huomioon kynnysarvoja koskevissa laskelmissa. Jos jätteen vaaraominaisuus on arvioitu testillä ja käyttämällä mainitussa asetuksessa ilmoitettuja vaarallisten aineiden pitoisuuksia, testin tulokset jäävät voimaan.

2.2. Jätteen luokitteleminen vaaralliseksi jätteeksi

Jäteluettelossa tähdellä (*) merkittyihin nimikkeisiin kuuluvat jätteet ovat vaarallisia jätteitä, jollei jätelain 7 tai 112 §:n nojalla yksittäistapauksessa toisin päätetä.

Sellaisiin jätteisiin, jotka voivat kuulua sekä vaarallisen että muun jätteen nimikkeeseen, sovelletaan seuraavaa:

a) Jäteluettelossa vaaralliseksi jätteeksi merkitty nimike, jossa on erityinen tai yleinen viittaus vaarallisiin aineisiin, liitetään jätteeseen ainoastaan, jos siinä on näitä vaarallisia aineita sellaisina pitoisuuksina, että jätteellä on yksi tai useampi vaaraominaisuuksista HP 1–HP 8 tai HP 10–HP 15, sellaisina kuin ne on lueteltu komission asetuksessa N:o 1357/2014. Vaaraominaisuuden HP 9 arviointi on tehtävä asiaankuuluvan kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

b) Vaaraominaisuus voidaan arvioida selvittämällä aineen pitoisuus jätteessä komission asetuksen N:o 1357/2014 mukaisesti, tai jollei CLP-asetuksessa muuta yksilöidä, suorittamalla testi testimenetelmien vahvistamisesta kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) annetun asetuksen (EY) N:o 1907/2006 nojalla annetun komission asetuksen (EY) N:o 440/2008 tai muiden kansainvälisesti tunnustettujen testimenetelmien ja ohjeiden mukaisesti, ottaen huomioon CLP-asetuksen 7 artikla eläimillä ja ihmisillä tehtävästä testauksesta.

c) Jätteet, jotka sisältävät polykloorattuja dibentso-para-dioksiineja ja dibentsofuraaneja (PCDD/PCDF), DDT:tä (1,1,1-trikloori-2,2-bis(4-kloorifenyyli)etaani), klordaania, heksakloorisykloheksaaneja (myös lindaani), dieldriiniä, endriiniä, heptaklooria, heksaklorobentseeniä, klooridekonia, aldriinia, pentaklooribentseeniä, mireksiä, toksafeeni, heksabromibifenyyliä tai PCB:tä yli pysyvistä orgaanisista yhdisteistä ja direktiivin 79/117/ETY muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004 liitteessä IV säädettyjen pitoisuusrajojen, on luokiteltava vaarallisiksi jätteiksi.

d) Komission asetuksessa N:o 1357/2014 määriteltyjä vaaraominaisuuksien pitoisuusrajoja ei sovelleta massiivisessa muodossa oleviin puhtaisiin metalliseoksiin (lejeerinkeihin), jotka eivät ole vaarallisten aineiden saastuttamia. Metalliseokset, jotka mainitaan erityisesti jäteluettelossa ja on merkitty tähdellä (*), luokitellaan kuitenkin vaarallisiksi jätteiksi.

e) Seuraavat CLP-asetuksen liitteeseen VI sisällytetyt huomautukset voidaan tarvittaessa ottaa huomioon määriteltäessä jätteiden vaaraominaisuuksia:

• 1.1.3.1. Aineiden tunnistetietoja, luokitusta ja merkintöjä koskevat huomautukset: Huomautukset B, D, F, J, L, M, P, Q, R ja U.

• 1.1.3.2. Seosten luokitusta ja merkintöjä koskevat huomautukset: Huomautukset 1, 2, 3 ja 5.

f) Jätteen vaaraominaisuuksien edellä esitetyn arvioinnin perusteella jätteelle osoitetaan jäteluettelosta asianmukainen jätenimike.

3. Jäteluettelo

Luettelo koostuu kuusinumeroisilla tunnusnumeroilla varustetuista jätenimikkeistä sekä kaksi- ja nelinumeroisilla tunnusnumeroilla varustetuista nimikeryhmäotsikoista. Jäte luokitellaan luettelon mukaisiin jätenimikkeisiin seuraavasti:

a) Jätteen alkuperää vastaava kuusinumeroisella tunnusnumerolla varustettu jätenimike, lukuun ottamatta numeroihin 99 päättyviä nimikkeitä, etsitään nimikeryhmistä 01–12 tai 17–20. Tiettyjen tuotantoyksiköiden toiminta voidaan joutua luokittelemaan useisiin eri nimikeryhmiin. Esimerkiksi autojen valmistuksessa syntyvä jäte voi prosessin eri vaiheiden perusteella kuulua nimikeryhmiin 12, 11 ja 08.

b) Jos nimikeryhmistä 01–12 tai 17–20 ei löydy asianmukaista nimikettä jätteen luokittelemiseksi, tutkitaan nimikeryhmät 13, 14 ja 15.

c) Jos mikään edellä mainituista nimikeryhmien nimikkeistä ei sovellu kyseiselle jätteelle, jäte luokitellaan nimikeryhmän 16 mukaisesti.

d) Jos jäte ei kuulu myöskään nimikeryhmään 16, käytetään a alakohdassa tarkoitetussa luettelon osassa olevaa tunnusnumeroa 99 (jätteet, joita ei ole mainittu muualla).

SISÄLLYS
01Mineraalien tutkimisessa, hyödyntämisessä, louhinnassa sekä fysikaalisessa ja kemiallisessa käsittelyssä syntyvät jätteet
02Maataloudessa, puutarhataloudessa, vesiviljelyssä, metsätaloudessa, metsästyksessä, kalastuksessa sekä elintarvikkeiden valmistuksessa ja jalostuksessa syntyvät jätteet
03Puun käsittelyssä sekä levyjen ja huonekalujen, massan, paperin ja kartongin valmistuksessa syntyvät jätteet
04Nahka-, turkis- ja tekstiiliteollisuuden jätteet
05Öljynjalostuksessa, maakaasun puhdistuksessa ja hiilen pyrolyyttisessä käsittelyssä syntyvät jätteet
06Epäorgaanisissa kemian prosesseissa syntyvät jätteet
07Orgaanisissa kemian prosesseissa syntyvät jätteet
08Pinnoitteiden (maalien, lakkojen ja lasimaisten emalien), liimojen, tiivistysmassojen sekä painovärien valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet
09Valokuvateollisuuden jätteet
10Termisissä prosesseissa syntyvät jätteet
11Metallien ja muiden materiaalien kemiallisessa pintakäsittelyssä ja pinnoittamisessa sekä ei-rautametallien hydrometallurgiassa syntyvät jätteet.
12Metallien ja muovien muovauksessa sekä fysikaalisessa ja mekaanisessa pintakäsittelyssä syntyvät jätteet
13Öljyjätteet ja polttonestejätteet (lukuun ottamatta ruokaöljyjä ja nimikeryhmiin 05, 12 ja 19 kuuluvia öljyjätteitä ja polttonestejätteitä)
14Orgaanisten liuottimien, jäähdytysaineiden ja ponnekaasujen jätteet (lukuun ottamatta nimikeryhmiä 07 ja 08)
15Pakkausjätteet, absorboimisaineet, puhdistusliinat, suodatinmateriaalit ja suojavaatteet, joita ei ole mainittu muualla
16Jätteet, joita ei ole mainittu muualla luettelossa
17Rakentamisessa ja purkamisessa syntyvät jätteet (pilaantuneilta alueilta kaivetut maa-ainekset mukaan luettuina)
18Ihmisten ja eläinten terveyden hoidossa tai siihen liittyvässä tutkimustoiminnassa syntyvät jätteet (lukuun ottamatta keittiö- ja ravintolajätteitä, jotka eivät ole syntyneet välittömässä hoitotoiminnassa)
19Jätehuoltolaitoksissa, erillisissä jätevedenpuhdistamoissa sekä ihmisten käyttöön tai teollisuuskäyttöön tarkoitetun veden valmistuksessa syntyvät jätteet
20Yhdyskuntajätteet (asumisessa syntyvät jätteet ja niihin rinnastettavat kaupan, teollisuuden ja muiden laitosten jätteet), erilliskerätyt jakeet mukaan luettuina
01MINERAALIEN TUTKIMISESSA, HYÖDYNTÄMISESSÄ, LOUHINNASSA SEKÄ FYSIKAALISESSA JA KEMIALLISESSA KÄSITTELYSSÄ SYNTYVÄT JÄTTEET
01 01mineraalien louhinnassa syntyvät jätteet
01 01 01metallimineraalien louhinnassa syntyvät jätteet
01 01 02muiden mineraalien louhinnassa syntyvät jätteet
01 03metallimineraalien fysikaalisessa ja kemiallisessa käsittelyssä syntyvät jätteet
01 03 04*sulfidimalmin käsittelyssä syntyvät happoa muodostavat rikastushiekat
01 03 05*muut rikastushiekat, jotka sisältävät vaarallisia aineita
01 03 06muut kuin nimikkeissä 01 03 04 ja 01 03 05 mainitut rikastushiekat
01 03 07*muut metallimineraalien fysikaalisessa ja kemiallisessa käsittelyssä syntyvät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
01 03 08muut kuin nimikkeessä 01 03 07 mainitut pölymäiset ja jauhemaiset jätteet
01 03 09muu kuin nimikkeessä 01 03 10 mainittu alumiinioksidin valmistuksessa syntyvä punalieju
01 03 10*muu kuin nimikkeessä 01 03 07 mainittu alumiinioksidin valmistuksessa syntyvä punalieju, joka sisältää vaarallisia aineita
01 03 99jätteet, joita ei ole mainittu muualla
01 04muiden kuin metallimineraalien fysikaalisessa ja kemiallisessa käsittelyssä syntyvät jätteet
01 04 07*muiden kuin metallimineraalien fysikaalisessa ja kemiallisessa käsittelyssä syntyvät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
01 04 08muut kuin nimikkeessä 01 04 07 mainitut sorajätteet ja kivimurske
01 04 09hiekka- ja savijätteet
01 04 10muut kuin nimikkeessä 01 04 07 mainitut pölymäiset ja jauhemaiset jätteet
01 04 11muut kuin nimikkeessä 01 04 07 mainitut potaskan ja vuorisuolan jalostusjätteet
01 04 12muut kuin nimikkeissä 01 04 07 ja 01 04 11 mainitut mineraalien pesussa ja puhdistuksessa syntyvät rikastushiekat ja jätteet
01 04 13muut kuin nimikkeessä 01 04 07 mainitut kivien veistämisessä ja sahauksessa syntyvät jätteet
01 04 99jätteet, joita ei ole mainittu muualla
01 05porauslietteet ja muut porausjätteet
01 05 04makean veden porauksessa syntyvät lietteet ja jätteet
01 05 05*öljyä sisältävät porauslietteet ja -jätteet
01 05 06*porauslietteet ja muut porausjätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
01 05 07muut kuin nimikkeissä 01 05 05 ja 01 05 06 mainitut baryyttia sisältävät porauslietteet ja -jätteet
01 05 08muut kuin nimikkeissä 01 05 05 ja 01 05 06 mainitut klorideja sisältävät porauslietteet ja -jätteet
01 05 99jätteet, joita ei ole mainittu muualla
02MAATALOUDESSA, PUUTARHATALOUDESSA, VESIVILJELYSSÄ, METSÄTALOUDESSA, METSÄSTYKSESSÄ, KALASTUKSESSA SEKÄ ELINTARVIKKEIDEN VALMISTUKSESSA JA JALOSTUKSESSA SYNTYVÄT JÄTTEET
02 01maataloudessa, puutarhataloudessa, vesiviljelyssä, metsätaloudessa, metsästyksessä ja kalastuksessa syntyvät jätteet
02 01 01pesu- ja puhdistuslietteet
02 01 02eläinkudosjätteet
02 01 03kasvijätteet
02 01 04muovijätteet (lukuun ottamatta nimikeryhmää 15 01)
02 01 06eläinten ulosteet, virtsa ja lanta (likaantunut olki mukaan luettuna) sekä erikseen kootut ja muualla käsiteltävät nestemäiset jätteet
02 01 07metsätalouden jätteet
02 01 08*maatalouskemikaalien jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
02 01 09muut kuin nimikkeessä 02 01 08 mainitut maatalouskemikaalien jätteet
02 01 10metallijätteet
02 01 99jätteet, joita ei ole mainittu muualla
02 02lihan, kalan ja muiden eläinperäisten elintarvikkeiden valmistuksessa ja jalostuksessa syntyvät jätteet
02 02 01pesu- ja puhdistuslietteet
02 02 02eläinkudosjätteet
02 02 03kulutukseen tai jalostukseen soveltumattomat aineet
02 02 04jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet
02 02 99jätteet, joita ei ole mainittu muualla
02 03hedelmien, vihannesten, viljojen, ruokaöljyjen, kaakaon, kahvin, teen ja tupakan valmistuksessa ja jalostuksessa, säilykkeiden valmistuksessa, hiivan ja hiivauutteen valmistuksessa sekä melassin valmistuksessa ja käymisessä syntyvät jätteet;
02 03 01pesu-, puhdistus-, kuorinta-, sentrifugointi- ja erotuslietteet
02 03 02säilöntäainejätteet
02 03 03liuotinuuton jätteet
02 03 04kulutukseen tai jalostukseen soveltumattomat aineet
02 03 05jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet
02 03 99jätteet, joita ei ole mainittu muualla
02 04sokerin jalostuksessa syntyvät jätteet
02 04 01sokerijuurikkaiden pesussa ja puhdistuksessa syntyvä maa-aines
02 04 02kalsiumkarbonaatti, joka ei täytä sille asetettuja laatuvaatimuksia
02 04 03jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet
02 04 99jätteet, joita ei ole mainittu muualla
02 05maidonjalostusteollisuudessa syntyvät jätteet
02 05 01kulutukseen tai jalostukseen soveltumattomat aineet
02 05 02jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet
02 05 99jätteet, joita ei ole mainittu muualla
02 06leipomo-, konditoria- ja makeisteollisuudessa syntyvät jätteet
02 06 01kulutukseen tai jalostukseen soveltumattomat aineet
02 06 02säilöntäainejätteet
02 06 03jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet
02 06 99jätteet, joita ei ole mainittu muualla
02 07jätteet, jotka syntyvät alkoholijuomien ja alkoholittomien juomien valmistuksessa (lukuun ottamatta kahvin, teen ja kaakaon valmistusta)
02 07 01raaka-aineiden pesussa ja puhdistuksessa sekä mekaanisessa käsittelyssä syntyvät jätteet
02 07 02alkoholin tislausjätteet
02 07 03kemiallisessa käsittelyssä syntyvät jätteet
02 07 04kulutukseen tai jalostukseen soveltumattomat aineet
02 07 05jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet
02 07 99jätteet, joita ei ole mainittu muualla
03PUUN KÄSITTELYSSÄ SEKÄ LEVYJEN JA HUONEKALUJEN, MASSAN, PAPERIN JA KARTONGIN VALMISTUKSESSA SYNTYVÄT JÄTTEET
03 01puun käsittelyssä sekä levyjen ja huonekalujen valmistuksessa syntyvät jätteet
03 01 01kuori- ja korkkijätteet
03 01 04*sahajauho, lastut, palaset, puu ja puupohjaiset levyt (kuten lastulevy ja vaneri), jotka sisältävät vaarallisia aineita
03 01 05muut kuin nimikkeessä 03 01 04 mainitut sahajauho, lastut, palaset, puu ja puupohjaiset levyt (kuten lastulevy ja vaneri)
03 01 99jätteet, joita ei ole mainittu muualla
03 02puunsuojauksessa syntyvät jätteet
03 02 01*halogenoimattomat orgaaniset puunsuojakemikaalit
03 02 02*klooratut orgaaniset puunsuojakemikaalit
03 02 03*organometalliset puunsuojakemikaalit
03 02 04*epäorgaaniset puunsuojakemikaalit
03 02 05*muut puunsuojakemikaalit, jotka sisältävät vaarallisia aineita
03 02 99puunsuojakemikaalit, joita ei ole mainittu muualla
03 03massojen, paperin ja kartongin valmistuksessa ja jalostuksessa syntyvät jätteet
03 03 01kuori- ja puujätteet
03 03 02soodasakka (joka syntyy keittolipeän hyödyntämisessä)
03 03 05keräyspaperin siistauslietteet
03 03 07keräyspaperin ja -kartongin pulpperoinnissa syntyvät mekaanisesti erotetut jätteet
03 03 08kierrätykseen tarkoitetun paperin ja kartongin lajittelussa syntyvät jätteet
03 03 09meesajäte
03 03 10mekaanisessa erotuksessa syntyvät kuitujätteet sekä kuitu-, täyteaine- ja päällystysainelietteet
03 03 11muut kuin nimikkeessä 03 03 10 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet
03 03 99jätteet, joita ei ole mainittu muualla
04NAHKA-, TURKIS- JA TEKSTIILITEOLLISUUDEN JÄTTEET
04 01nahka- ja turkisteollisuuden jätteet
04 01 01lihaus-, halkaisu- ja trimmausjätteet
04 01 02kalkitusjätteet
04 01 03*rasvanpoistojätteet, jotka sisältävät liuottimia ilman nestefaasia
04 01 04kromia sisältävät parkitsemisliuokset
04 01 05parkitsemisliuokset, jotka eivät sisällä kromia
04 01 06erityisesti jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät kromia
04 01 07erityisesti jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka eivät sisällä kromia
04 01 08kromia sisältävät parkitun nahan jätteet (ohennuskalvot, -lastut, palat, hiontapöly)
04 01 09muokkaus- ja viimeistelyjätteet
04 01 99jätteet, joita ei ole mainittu muualla
04 02tekstiiliteollisuuden jätteet
04 02 09komposiittimateriaalien jätteet (kyllästetyt tekstiilit, elastomeerit, plastomeerit)
04 02 10luonnonmateriaaleista syntyvä orgaaninen aines (kuten rasva ja vaha)
04 02 14*orgaanisia liuottimia sisältävät viimeistelyjätteet
04 02 15muut kuin nimikkeessä 04 02 14 mainitut viimeistelyjätteet
04 02 16*vaarallisia aineita sisältävät väriaineet ja pigmentit
04 02 17muut kuin nimikkeessä 04 02 16 mainitut väriaineet ja pigmentit
04 02 19*jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
04 02 20muut kuin nimikkeessä 04 02 19 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet
04 02 21käsittelemättömien tekstiilikuitujen jätteet
04 02 22käsiteltyjen tekstiilikuitujen jätteet
04 02 99jätteet, joita ei ole mainittu muualla
05ÖLJYNJALOSTUKSESSA, MAAKAASUN PUHDISTUKSESSA JA HIILEN PYROLYYTTISESSÄ KÄSITTELYSSÄ SYNTYVÄT JÄTTEET
05 01öljynjalostuksen jätteet
05 01 02*suolanpoistolietteet
05 01 03*säiliöiden pohjalietteet
05 01 04*happamat alkyylilietteet
05 01 05*vuotanut öljy
05 01 06*jalostamon ja laitteistojen kunnossapitotoiminnassa syntyvät öljyiset lietteet
05 01 07*happotervat
05 01 08*muut tervat
05 01 09*jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
05 01 10muut kuin nimikkeessä 05 01 09 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet
05 01 11*emästen avulla tapahtuvassa polttonesteiden puhdistuksessa syntyvät jätteet
05 01 12*happoja sisältävä öljy
05 01 13kattiloiden syöttöveden käsittelyssä syntyvät lietteet
05 01 14jäähdytyskolonneissa syntyvät jätteet
05 01 15*käytetyt suodatussavet
05 01 16öljyn rikinpoistossa syntyvä, rikkiä sisältävä jäte
05 01 17bitumi
05 01 99jätteet, joita ei ole mainittu muualla
05 06hiilen pyrolyyttisessä käsittelyssä syntyvät jätteet
05 06 01*happotervat
05 06 03*muut tervat
05 06 04jäähdytyskolonneissa syntyvät jätteet
05 06 99jätteet, joita ei ole mainittu muualla
05 07maakaasun puhdistuksessa ja kuljetuksessa syntyvät jätteet
05 07 01*elohopeaa sisältävät jätteet
05 07 02rikkiä sisältävät jätteet
05 07 99jätteet, joita ei ole mainittu muualla
06EPÄORGAANISISSA KEMIAN PROSESSEISSA SYNTYVÄT JÄTTEET
06 01happojen valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet
06 01 01*rikkihappo ja rikkihapoke
06 01 02*suolahappo
06 01 03*fluorivetyhappo
06 01 04*fosforihappo ja fosforihapoke
06 01 05*typpihappo ja typpihapoke
06 01 06*muut hapot
06 01 99jätteet, joita ei ole mainittu muualla
06 02emästen valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet
06 02 01*kalsiumhydroksidi
06 02 03*ammoniumhydroksidi
06 02 04*natriumhydroksidi ja kaliumhydroksidi
06 02 05*muut emäkset
06 02 99jätteet, joita ei ole mainittu muualla
06 03suolojen ja suolaliuosten sekä metallioksidien valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet
06 03 11*kiinteät suolat ja liuokset, jotka sisältävät syanideja
06 03 13*kiinteät suolat ja liuokset, jotka sisältävät raskasmetalleja
06 03 14muut kuin nimikkeissä 06 03 11 ja 06 03 13 mainitut kiinteät suolat ja liuokset
06 03 15*metallioksidit, jotka sisältävät raskasmetalleja
06 03 16muut kuin nimikkeessä 06 03 15 mainitut metallioksidit
06 03 99jätteet, joita ei ole mainittu muualla
06 04muut kuin nimikeryhmässä 06 03 mainitut metalleja sisältävät jätteet
06 04 03*arseenia sisältävät jätteet
06 04 04*elohopeaa sisältävät jätteet
06 04 05*muita raskasmetalleja sisältävät jätteet
06 04 99jätteet, joita ei ole mainittu muualla
06 05jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet
06 05 02*jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
06 05 03muut kuin nimikkeessä 06 05 02 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet
06 06rikkikemikaalien valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä sekä rikin kemiallisissa prosesseissa ja rikinpoistoprosesseissa syntyvät jätteet
06 06 02*vaarallisia sulfideja sisältävät jätteet
06 06 03muita kuin nimikkeessä 06 06 02 mainittuja sulfideja sisältävät jätteet
06 06 99jätteet, joita ei ole mainittu muualla
06 07halogeenien valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä sekä halogeenien kemiallisissa prosesseissa syntyvät jätteet
06 07 01*jätteet, jotka sisältävät elektrolyysissä käytettyä asbestia
06 07 02*kloorin valmistuksessa käytetty aktiivihiili
06 07 03*elohopeaa sisältävät bariumsulfaattilietteet
06 07 04*liuokset ja hapot, kuten kontaktihappo
06 07 99jätteet, joita ei ole mainittu muualla
06 08piin ja piijohdannaisten valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet
06 08 02*vaarallisia kloorisilaaneja sisältävät jätteet
06 08 99jätteet, joita ei ole mainittu muualla
06 09fosforikemikaalien valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä sekä fosforin kemiallisissa prosesseissa syntyvät jätteet
06 09 02fosforia sisältävä kuona
06 09 03*kalsiumpohjaiset reaktiojätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita tai ovat niiden saastuttamia
06 09 04muut kuin nimikkeessä 06 09 03 mainitut kalsiumpohjaiset reaktiojätteet
06 09 99jätteet, joita ei ole mainittu muualla
06 10typpikemikaalien valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä sekä typen kemiallisissa prosesseissa ja lannoitteiden valmistuksessa syntyvät jätteet
06 10 02*vaarallisia aineita sisältävät jätteet
06 10 99jätteet, joita ei ole mainittu muualla
06 11epäorgaanisten pigmenttien ja opasiteettia lisäävien aineiden valmistuksessa syntyvät jätteet
06 11 01titaanidioksidin valmistuksessa syntyvät kalsiumpohjaiset reaktiojätteet
06 11 99jätteet, joita ei ole mainittu muualla
06 13sellaisissa epäorgaanisissa kemian prosesseissa syntyvät jätteet, joita ei ole mainittu muualla
06 13 01*epäorgaaniset kasvinsuojeluaineet, puunsuojakemikaalit ja muut biosidit
06 13 02*käytetty aktiivihiili (lukuun ottamatta nimikettä 06 07 02)
06 13 03nokimusta
06 13 04*asbestin käsittelyssä syntyvät jätteet
06 13 05*noki
06 13 99jätteet, joita ei ole mainittu muualla
07ORGAANISISSA KEMIAN PROSESSEISSA SYNTYVÄT JÄTTEET
07 01orgaanisten peruskemikaalien valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet
07 01 01*vesipitoiset pesunesteet ja kantaliuokset
07 01 03*orgaaniset halogenoidut liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset
07 01 04*muut orgaaniset liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset
07 01 07*halogenoidut tislaus- ja reaktiojäännökset
07 01 08*muut tislaus- ja reaktiojäännökset
07 01 09*halogenoidut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet
07 01 10*muut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet
07 01 11*jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
07 01 12muut kuin nimikkeessä 07 01 11 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet
07 01 99jätteet, joita ei ole mainittu muualla
07 02muovien, kumin ja synteettisten kuitujen valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet
07 02 01*vesipitoiset pesunesteet ja kantaliuokset
07 02 03*orgaaniset halogenoidut liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset
07 02 04*muut orgaaniset liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset
07 02 07*halogenoidut tislaus- ja reaktiojäännökset
07 02 08*muut tislaus- ja reaktiojäännökset
07 02 09*halogenoidut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet
07 02 10*muut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet
07 02 11*jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
07 02 12muut kuin nimikkeessä 07 02 11 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet
07 02 13muovijätteet
07 02 14*lisäainejätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
07 02 15muut kuin nimikkeessä 07 02 14 mainitut lisäainejätteet
07 02 16*vaarallisia silikoneja sisältävät jätteet
07 02 17muita kuin nimikkeessä 07 02 16 mainittuja silikoneja sisältävät jätteet
07 02 99jätteet, joita ei ole mainittu muualla
07 03orgaanisten väriaineiden ja pigmenttien valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet (lukuun ottamatta nimikeryhmää 06 11)
07 03 01*vesipitoiset pesunesteet ja kantaliuokset
07 03 03*orgaaniset halogenoidut liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset
07 03 04*muut orgaaniset liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset
07 03 07*halogenoidut tislaus- ja reaktiojäännökset
07 03 08*muut tislaus- ja reaktiojäännökset
07 03 09*halogenoidut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet
07 03 10*muut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet
07 03 11*jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
07 03 12muut kuin nimikkeessä 07 03 11 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet
07 03 99jätteet, joita ei ole mainittu muualla
07 04orgaanisten kasvinsuojeluaineiden (lukuun ottamatta nimikkeitä 02 01 08 ja 02 01 09), puunsuojakemikaalien (lukuun ottamatta nimikeryhmää 03 02) ja muiden biosidien valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet
07 04 01*vesipitoiset pesunesteet ja kantaliuokset
07 04 03*orgaaniset halogenoidut liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset
07 04 04*muut orgaaniset liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset
07 04 07*halogenoidut tislaus- ja reaktiojäännökset
07 04 08*muut tislaus- ja reaktiojäännökset
07 04 09*halogenoidut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet
07 04 10*muut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet
07 04 11*jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
07 04 12muut kuin nimikkeessä 07 04 11 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet
07 04 13*kiinteät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
07 04 99jätteet, joita ei ole mainittu muualla
07 05lääkkeiden valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet
07 05 01*vesipitoiset pesunesteet ja kantaliuokset
07 05 03*orgaaniset halogenoidut liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset
07 05 04*muut orgaaniset liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset
07 05 07*halogenoidut tislaus- ja reaktiojäännökset
07 05 08*muut tislaus- ja reaktiojäännökset
07 05 09*halogenoidut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet
07 05 10*muut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet
07 05 11*jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
07 05 12muut kuin nimikkeessä 07 05 11 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet
07 05 13*kiinteät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
07 05 14muut kuin nimikkeessä 07 05 13 mainitut kiinteät jätteet
07 05 99jätteet, joita ei ole mainittu muualla
07 06rasvojen, voiteiden, saippuoiden, pesu- ja puhdistusaineiden, desinfiointiaineiden ja kosmeettisten aineiden valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet
07 06 01*vesipitoiset pesunesteet ja kantaliuokset
07 06 03*orgaaniset halogenoidut liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset
07 06 04*muut orgaaniset liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset
07 06 07*halogenoidut tislaus- ja reaktiojäännökset
07 06 08*muut tislaus- ja reaktiojäännökset
07 06 09*halogenoidut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet
07 06 10*muut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet
07 06 11*jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
07 06 12muut kuin nimikkeessä 07 06 11 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet
07 06 99jätteet, joita ei ole mainittu muualla
07 07hienokemikaalien ja kemikaalien, joita ei ole mainittu muualla, valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet
07 07 01*vesipitoiset pesunesteet ja kantaliuokset
07 07 03*orgaaniset halogenoidut liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset
07 07 04*muut orgaaniset liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset
07 07 07*halogenoidut tislaus- ja reaktiojäännökset
07 07 08*muut tislaus- ja reaktiojäännökset
07 07 09*halogenoidut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet
07 07 10*muut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet
07 07 11*jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
07 07 12muut kuin nimikkeessä 07 07 11 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet
07 07 99jätteet, joita ei ole mainittu muualla
08PINNOITTEIDEN (MAALIEN, LAKKOJEN JA LASIMAISTEN EMALIEN), LIIMOJEN, TIIVISTYSMASSOJEN SEKÄ PAINOVÄRIEN VALMISTUKSESSA, SEKOITUKSESSA, JAKELUSSA JA KÄYTÖSSÄ SYNTYVÄT JÄTTEET
08 01maalien ja lakkojen valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa, käytössä ja poistossa syntyvät jätteet
08 01 11*maali- ja lakkajätteet, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita
08 01 12muut kuin nimikkeessä 08 01 11 mainitut maali- ja lakkajätteet
08 01 13*maali- tai lakkalietteet, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita
08 01 14muut kuin nimikkeessä 08 01 13 mainitut maali- tai lakkalietteet
08 01 15*maalia tai lakkaa sisältävät vesipitoiset lietteet, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita
08 01 16muut kuin nimikkeessä 08 01 15 mainitut maalia tai lakkaa sisältävät vesipitoiset lietteet
08 01 17*maalin- tai lakanpoistossa syntyvät jätteet, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita
08 01 18muut kuin nimikkeessä 08 01 17 mainitut maalin- tai lakanpoistossa syntyvät jätteet
08 01 19*maalia tai lakkaa sisältävät vesisuspensiot, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita
08 01 20muut kuin nimikkeessä 08 01 19 mainitut maalia tai lakkaa sisältävät vesisuspensiot
08 01 21*maalin- tai lakanpoistoaineiden jätteet
08 01 99jätteet, joita ei ole mainittu muualla
08 02muiden pinnoitteiden (keraamiset materiaalit mukaan luettuina) valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet
08 02 01jauhemaisten pinnoitteiden jätteet
08 02 02keraamisia materiaaleja sisältävät vesipitoiset lietteet
08 02 03keraamisia materiaaleja sisältävät vesisuspensiot
08 02 99jätteet, joita ei ole mainittu muualla
08 03painovärien valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet
08 03 07painoväriä sisältävät vesipitoiset lietteet
08 03 08painoväriä sisältävät vesipitoiset nestemäiset jätteet
08 03 12*painovärijätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
08 03 13muut kuin nimikkeessä 08 03 12 mainitut painovärijätteet
08 03 14*painovärilietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
08 03 15muut kuin nimikkeessä 08 03 14 mainitut painovärilietteet
08 03 16*etsausliuosten jätteet
08 03 17*värijauhejätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
08 03 18muut kuin nimikkeessä 08 03 17 mainitut värijauhejätteet
08 03 19*dispersioöljy
08 03 99jätteet, joita ei ole mainittu muualla
08 04liimojen ja tiivistysmassojen (vedenpitävät aineet mukaan luettuina) valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet
08 04 09*liima- ja tiivistysmassajätteet, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita
08 04 10muut kuin nimikkeessä 08 04 09 mainitut liima- ja tiivistysmassajätteet
08 04 11*liima- ja tiivistysmassalietteet, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita
08 04 12muut kuin nimikkeessä 08 04 11 mainitut liima- ja tiivistysmassalietteet
08 04 13*liimoja tai tiivistysmassoja sisältävät vesipitoiset lietteet, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita
08 04 14muut kuin nimikkeessä 08 04 13 mainitut, liimoja tai tiivistysmassoja sisältävät vesipitoiset lietteet
08 04 15*liimoja tai tiivistysmassoja sisältävät vesipitoiset nestemäiset jätteet, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita
08 04 16muut kuin nimikkeessä 08 04 15 mainitut, liimoja tai tiivistysmassoja sisältävät vesipitoiset nestemäiset jätteet
08 04 17*hartsiöljy
08 04 99jätteet, joita ei ole mainittu muualla
08 05jätteet, joita ei ole mainittu muualla nimikeryhmässä 08
08 05 01*isosyanaattijätteet
09VALOKUVATEOLLISUUDEN JÄTTEET
09 01valokuvateollisuuden jätteet
09 01 01*vesipohjaiset kehite- ja aktivointiliuokset
09 01 02*vesipohjaiset kehiteliuokset offsetlevylle
09 01 03*liuotinpohjaiset kehiteliuokset
09 01 04*kiinniteliuokset
09 01 05*valkaisuliuokset ja valkaisu/kiinniteliuokset
09 01 06*valokuvausjätteiden käsittelyssä toimipaikalla syntyvät jätteet, jotka sisältävät hopeaa
09 01 07valokuvausfilmit ja -paperit, jotka sisältävät hopeaa tai hopeayhdisteitä
09 01 08valokuvausfilmit ja -paperit, jotka eivät sisällä hopeaa eivätkä hopeayhdisteitä
09 01 10kertakäyttökamerat, joissa ei ole paristoa
09 01 11*kertakäyttökamerat, joissa on nimikkeessä 16 06 01, 16 06 02 tai 16 06 03 tarkoitettu paristo
09 01 12muut kuin nimikkeessä 09 01 11 mainitut kertakäyttökamerat, joissa on paristo
09 01 13*muut kuin nimikkeessä 09 01 06 mainitut, hopean talteenotossa toimipaikalla syntyvät vesipitoiset nestemäiset jätteet
09 01 99jätteet, joita ei ole mainittu muualla
10TERMISISSÄ PROSESSEISSA SYNTYVÄT JÄTTEET
10 01voimalaitoksissa ja muissa polttolaitoksissa syntyvät jätteet (lukuun ottamatta nimikeryhmää 19)
10 01 01pohjatuhka, kuona ja kattilatuhka (lukuun ottamatta nimikkeessä 10 01 04 mainittua kattilatuhkaa)
10 01 02hiilen poltossa syntyvä lentotuhka
10 01 03turpeen ja käsittelemättömän puun poltossa syntyvä lentotuhka
10 01 04*öljyn poltossa syntyvä lentotuhka ja kattilatuhka
10 01 05savukaasujen rikinpoistossa syntyvät kiinteät kalsiumpohjaiset reaktiojätteet
10 01 07savukaasujen rikinpoistossa syntyvät lietemäiset kalsiumpohjaiset reaktiojätteet
10 01 09*rikkihappo
10 01 13*polttoaineena käytetyistä emulsifioiduista hiilivedyistä syntyvä lentotuhka
10 01 14*rinnakkaispoltossa syntyvä pohjatuhka, kuona ja kattilatuhka, jotka sisältävät vaarallisia aineita
10 01 15muu kuin nimikkeessä 10 01 14 mainittu rinnakkaispoltossa syntyvä pohjatuhka, kuona ja kattilatuhka
10 01 16*rinnakkaispoltossa syntyvä lentotuhka, joka sisältää vaarallisia aineita
10 01 17muu kuin nimikkeessä 10 01 16 mainittu rinnakkaispoltossa syntyvä lentotuhka
10 01 18*kaasujen puhdistuksessa syntyvät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
10 01 19muut kuin nimikkeissä 10 01 05, 10 01 07 ja 10 01 18 mainitut, kaasujen puhdistuksessa syntyvät jätteet
10 01 20*jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
10 01 21muut kuin nimikkeessä 10 01 20 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet
10 01 22*kattiloiden puhdistuksessa syntyvät vesipitoiset lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
10 01 23muut kuin nimikkeessä 10 01 22 mainitut, kattiloiden puhdistuksessa syntyvät vesipitoiset lietteet
10 01 24leijupetihiekka
10 01 25hiilivoimalaitosten polttoaineen varastoinnissa ja valmistuksessa syntyvät jätteet
10 01 26jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät jätteet
10 01 99jätteet, joita ei ole mainittu muualla
10 02rauta- ja terästeollisuudessa syntyvät jätteet
10 02 01kuonan käsittelyssä syntyvät jätteet
10 02 02käsittelemättömät kuonat
10 02 07*kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
10 02 08muut kuin nimikkeessä 10 02 07 mainitut kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet
10 02 10hehkuhilse
10 02 11*jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät öljyä sisältävät jätteet
10 02 12muut kuin nimikkeessä 10 02 11 mainitut jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät jätteet
10 02 13*kaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja suodatuskakut, jotka sisältävät vaarallisia aineita
10 02 14muut kuin nimikkeessä 10 02 13 mainitut kaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja suodatuskakut
10 02 15muut lietteet ja suodatuskakut
10 02 99jätteet, joita ei ole mainittu muualla
10 03alumiinin pyrometallurgiajätteet
10 03 02anodijätteet
10 03 04*primäärituotannossa syntyvät kuonat
10 03 05alumiinioksidijätteet
10 03 08*sekundäärituotannon suolakuonat
10 03 09*sekundäärituotannon mustakuonat
10 03 15*skimmausjätteet, jotka ovat syttyviä tai jotka veden kanssa kosketukseen joutuessaan kehittävät vaarallisia määriä syttyviä kaasuja
10 03 16muut kuin nimikkeessä 10 03 15 mainitut skimmausjätteet
10 03 17*anodien valmistuksessa syntyvät tervapitoiset jätteet
10 03 18muut kuin nimikkeessä 10 03 17 mainitut, anodien valmistuksessa syntyvät hiilipitoiset jätteet
10 03 19*savukaasujen suodatuspölyt, jotka sisältävät vaarallisia aineita
10 03 20muut kuin nimikkeessä 10 03 19 mainitut savukaasujen suodatuspölyt
10 03 21*muut hienojakeet ja pölyt (kuulamyllypöly mukaan luettuna), jotka sisältävät vaarallisia aineita
10 03 22muut kuin nimikkeessä 10 03 21 mainitut hienojakeet ja pölyt (kuulamyllypöly mukaan luettuna)
10 03 23*kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
10 03 24muut kuin nimikkeessä 10 03 23 mainitut kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet
10 03 25*kaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja suodatuskakut, jotka sisältävät vaarallisia aineita
10 03 26muut kuin nimikkeessä 10 03 25 mainitut kaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja suodatuskakut
10 03 27*jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät öljyä sisältävät jätteet
10 03 28muut kuin nimikkeessä 10 03 27 mainitut jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät jätteet
10 03 29*suolakuonien ja mustakuonien käsittelyssä syntyvät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
10 03 30muut kuin nimikkeessä 10 03 29 mainitut suolakuonien ja mustakuonien käsittelyssä syntyvät jätteet
10 03 99jätteet, joita ei ole mainittu muualla
10 04lyijyn pyrometallurgiajätteet
10 04 01*primääri- ja sekundäärituotannossa syntyvät kuonat
10 04 02*primääri- ja sekundäärituotannossa syntyvät kuonat ja skimmausjätteet
10 04 03*kalsiumarsenaatti
10 04 04*savukaasujen suodatuspölyt
10 04 05*muut hienojakeet ja pölyt
10 04 06*kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet
10 04 07*kaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja suodatuskakut
10 04 09*jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät öljyä sisältävät jätteet
10 04 10muut kuin nimikkeessä 10 04 09 mainitut jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät jätteet
10 04 99jätteet, joita ei ole mainittu muualla
10 05sinkin pyrometallurgiajätteet
10 05 01primääri- ja sekundäärituotannossa syntyvät kuonat
10 05 03*savukaasujen suodatuspölyt
10 05 04muut hienojakeet ja pölyt
10 05 05*kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet
10 05 06*kaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja suodatuskakut
10 05 08*jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät öljyä sisältävät jätteet
10 05 09muut kuin nimikkeessä 10 05 08 mainitut jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät jätteet
10 05 10*kuonat ja skimmausjätteet, jotka ovat syttyviä tai jotka veden kanssa kosketukseen joutuessaan kehittävät vaarallisia määriä syttyviä kaasuja
10 05 11muut kuin nimikkeessä 10 05 10 mainitut kuonat ja skimmausjätteet
10 05 99jätteet, joita ei ole mainittu muualla
10 06kuparin pyrometallurgiajätteet
10 06 01primääri- ja sekundäärituotannossa syntyvät kuonat
10 06 02primääri- ja sekundäärituotannossa syntyvät kuonat ja skimmausjätteet
10 06 03*savukaasujen suodatuspölyt
10 06 04muut hienojakeet ja pölyt
10 06 06*kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet
10 06 07*kaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja suodatuskakut
10 06 09*jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät öljyä sisältävät jätteet
10 06 10muut kuin nimikkeessä 10 06 09 mainitut jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät jätteet
10 06 99jätteet, joita ei ole mainittu muualla
10 07hopean, kullan ja platinan pyrometallurgiajätteet
10 07 01primääri- ja sekundäärituotannossa syntyvät kuonat
10 07 02primääri- ja sekundäärituotannossa syntyvät kuonat ja skimmausjätteet
10 07 03kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet
10 07 04muut hienojakeet ja pölyt
10 07 05kaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja suodatuskakut
10 07 07*jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät öljyä sisältävät jätteet
10 07 08muut kuin nimikkeessä 10 07 07 mainitut jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät jätteet
10 07 99jätteet, joita ei ole mainittu muualla
10 08muiden ei-rautametallien pyrometallurgiajätteet
10 08 04hienojakeet ja pölyt
10 08 08*primääri- ja sekundäärituotannossa syntyvä suolakuona
10 08 09muut kuonat
10 08 10*kuonat ja skimmausjätteet, jotka ovat syttyviä tai jotka veden kanssa kosketukseen joutuessaan kehittävät vaarallisia määriä syttyviä kaasuja
10 08 11muut kuin nimikkeessä 10 08 10 mainitut kuonat ja skimmausjätteet
10 08 12*anodien valmistuksessa syntyvät tervapitoiset jätteet
10 08 13muut kuin nimikkeessä 10 08 12 mainitut, anodien valmistuksessa syntyvät hiilipitoiset jätteet
10 08 14anodijätteet
10 08 15*savukaasujen suodatuspölyt, jotka sisältävät vaarallisia aineita
10 08 16muut kuin nimikkeessä 10 08 15 mainitut savukaasujen suodatuspölyt
10 08 17*savukaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja suodatuskakut, jotka sisältävät vaarallisia aineita
10 08 18muut kuin nimikkeessä 10 08 17 mainitut savukaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja suodatuskakut
10 08 19*jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät öljyä sisältävät jätteet
10 08 20muut kuin nimikkeessä 10 08 19 mainitut jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät jätteet
10 08 99jätteet, joita ei ole mainittu muualla
10 09rautametallien valimojätteet
10 09 03valimouunien kuona
10 09 05*käyttämättömät valukeernat ja valumuotit, jotka sisältävät vaarallisia aineita
10 09 06muut kuin nimikkeessä 10 09 05 mainitut käyttämättömät valukeernat ja valumuotit
10 09 07*käytetyt valukeernat ja valumuotit, jotka sisältävät vaarallisia aineita
10 09 08muut kuin nimikkeessä 10 09 07 mainitut käytetyt valukeernat ja valumuotit
10 09 09*savukaasujen suodatuspölyt, jotka sisältävät vaarallisia aineita
10 09 10muut kuin nimikkeessä 10 09 09 mainitut savukaasujen suodatuspölyt
10 09 11*muut hienojakeet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
10 09 12muut kuin nimikkeessä 10 09 11 mainitut hienojakeet
10 09 13*sideainejätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
10 09 14muut kuin nimikkeessä 10 09 13 mainitut sideainejätteet
10 09 15*halkeamien tunnistamiseen käytetty neste, joka sisältää vaarallisia aineita
10 09 16muu kuin nimikkeessä 10 09 15 mainittu halkeamien tunnistamiseen käytetty neste
10 09 99jätteet, joita ei ole mainittu muualla
10 10ei-rautametallien valimojätteet
10 10 03valimouunien kuonat
10 10 05*käyttämättömät valukeernat ja valumuotit, jotka sisältävät vaarallisia aineita
10 10 06muut kuin nimikkeessä 10 10 05 mainitut käyttämättömät valukeernat ja valumuotit
10 10 07*käytetyt valukeernat ja valumuotit, jotka sisältävät vaarallisia aineita
10 10 08muut kuin nimikkeessä 10 10 07 mainitut käytetyt valukeernat ja valumuotit
10 10 09*savukaasujen suodatuspölyt, jotka sisältävät vaarallisia aineita
10 10 10muut kuin nimikkeessä 10 10 09 mainitut savukaasujen suodatuspölyt
10 10 11*muut hienojakeet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
10 10 12muut kuin nimikkeessä 10 10 11 mainitut hienojakeet
10 10 13*sideainejätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
10 10 14muut kuin nimikkeessä 10 10 13 mainitut sideainejätteet
10 10 15*halkeamien tunnistamiseen käytetty neste, joka sisältää vaarallisia aineita
10 10 16muu kuin nimikkeessä 10 10 15 mainittu halkeamien tunnistamiseen käytetty neste
10 10 99jätteet, joita ei ole mainittu muualla
10 11lasin ja lasituotteiden valmistuksessa syntyvät jätteet
10 11 03lasipohjaisten kuitumateriaalien jätteet
10 11 05hienojakeet ja pölyt
10 11 09*polttamattomat raaka-aineseosjätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
10 11 10muut kuin nimikkeessä 10 11 09 mainitut polttamattomat raaka-aineseosjätteet
10 11 11*lasijätteet pieninä kappaleina ja lasijauho (joka on peräisin esim. katodisädeputkista), jotka sisältävät raskasmetalleja
10 11 12muut kuin nimikkeessä 10 11 11 mainitut lasijätteet
10 11 13*lasinkiillotuksessa ja -hionnassa syntyvä liete, joka sisältää vaarallisia aineita
10 11 14muu kuin nimikkeessä 10 11 13 mainittu lasinkiillotuksessa ja -hionnassa syntyvä liete
10 11 15*savukaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
10 11 16muut kuin nimikkeessä 10 11 15 mainitut savukaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet
10 11 17*savukaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja suodatuskakut, jotka sisältävät vaarallisia aineita
10 11 18muut kuin nimikkeessä 10 11 17 mainitut savukaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja suodatuskakut
10 11 19*jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät kiinteät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
10 11 20muut kuin nimikkeessä 10 11 19 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät kiinteät jätteet
10 11 99jätteet, joita ei ole mainittu muualla
10 12keraamisten tuotteiden, tiilien, laattojen ja rakennusaineiden valmistuksessa syntyvät jätteet
10 12 01polttamattomat raaka-aineseosjätteet
10 12 03hienojakeet ja pölyt
10 12 05kaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja suodatuskakut
10 12 06käytöstä poistetut muotit
10 12 08keramiikka-, tiili-, laatta- ja rakennustuotejäte (poltettu)
10 12 09*kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
10 12 10muut kuin nimikkeessä 10 12 09 mainitut kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet
10 12 11*lasituksessa syntyvät jätteet, jotka sisältävät raskasmetalleja
10 12 12muut kuin nimikkeessä 10 12 11 mainitut lasituksessa syntyvät jätteet
10 12 13jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvä liete
10 12 99jätteet, joita ei ole mainittu muualla
10 13sementin, kalkin ja laastin sekä näistä valmistettujen tuotteiden valmistuksessa syntyvät jätteet
10 13 01polttamattomat raaka-aineseosjätteet
10 13 04kalkin kalsinointi- ja hydratointijätteet
10 13 06hienojakeet ja pölyt (lukuun ottamatta nimikkeitä 10 13 12 ja 10 13 13)
10 13 07kaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja suodatuskakut
10 13 09*asbestisementin valmistuksessa syntyvät jätteet, jotka sisältävät asbestia
10 13 10muut kuin nimikkeessä 10 13 09 mainitut asbestisementin valmistuksessa syntyvät jätteet
10 13 11muut kuin nimikkeissä 10 13 09 ja 10 13 10 mainitut sementtipohjaisten komposiittimateriaalien valmistuksessa syntyvät jätteet
10 13 12*kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
10 13 13muut kuin nimikkeessä 10 13 12 mainitut kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet
10 13 14betonijäte ja betoniliete
10 13 99jätteet, joita ei ole mainittu muualla
10 14krematorioissa syntyvät jätteet
10 14 01*kaasujen puhdistuksessa syntyvät jätteet, jotka sisältävät elohopeaa
11METALLIEN JA MUIDEN MATERIAALIEN KEMIALLISESSA PINTAKÄSITTELYSSÄ JA PINNOITTAMISESSA SEKÄ EI-RAUTAMETALLIEN HYDROMETALLURGIASSA SYNTYVÄT JÄTTEET
11 01metallien ja muiden materiaalien kemiallisessa pintakäsittelyssä ja pinnoittamisessa (esimerkiksi galvanointi, sinkitys, peittaus, etsaus, fosfatointi, emäksinen rasvanpoisto ja anodisointi) syntyvät jätteet
11 01 05*peittaushapot
11 01 06*hapot, joita ei ole mainittu muualla
11 01 07*peittausemäkset
11 01 08*fosfatointilietteet
11 01 09*lietteet ja suodatuskakut, jotka sisältävät vaarallisia aineita
11 01 10muut kuin nimikkeessä 11 01 09 mainitut lietteet ja suodatuskakut
11 01 11*vesipitoiset huuhtelunesteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
11 01 12muut kuin nimikkeessä 11 01 11 mainitut vesipitoiset huuhtelunesteet
11 01 13*rasvanpoistojätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
11 01 14muut kuin nimikkeessä 11 01 13 mainitut rasvanpoistojätteet
11 01 15*membraanijärjestelmissä tai ioninvaihtojärjestelmissä syntyvät eluaatit ja lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
11 01 16*kyllästyneet tai käytetyt ioninvaihtohartsit
11 01 98*muut jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
11 01 99jätteet, joita ei ole mainittu muualla
11 02ei-rautametallien hydrometallurgisissa prosesseissa syntyvät jätteet
11 02 02*sinkin hydrometallurgiassa syntyvät lietteet (jarosiitti ja götiitti mukaan luettuina)
11 02 03elektrolyysiprosessien anodien valmistuksessa syntyvät jätteet
11 02 05*kuparin hydrometallurgiassa syntyvät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
11 02 06muut kuin nimikkeessä 11 02 05 mainitut kuparin hydrometallurgiassa syntyvät jätteet
11 02 07*muut jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
11 02 99jätteet, joita ei ole mainittu muualla
11 03karkaisussa syntyvät lietteet ja kiinteät jätteet
11 03 01*syanidia sisältävät jätteet
11 03 02*muut jätteet
11 05kuumaupotuksessa syntyvät jätteet
11 05 01kovasinkki
11 05 02sinkkituhka
11 05 03*kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet
11 05 04*käytetyt sulatteet
11 05 99jätteet, joita ei ole mainittu muualla
12METALLIEN JA MUOVIEN MUOVAUKSESSA SEKÄ FYSIKAALISESSA JA MEKAANISESSA PINTAKÄSITTELYSSÄ SYNTYVÄT JÄTTEET
12 01metallien ja muovien muovauksessa sekä fysikaalisessa ja mekaanisessa pintakäsittelyssä syntyvät jätteet
12 01 01rautametallien viilaus- ja sorvausjätteet
12 01 02rautametallien pölyt ja hienojakeet
12 01 03ei-rautametallien viilaus- ja sorvausjätteet
12 01 04ei-rautametallien pölyt ja hienojakeet
12 01 05muovilastut ja muovien muovausjätteet
12 01 06*mineraalipohjaiset työstö-öljyt, jotka sisältävät halogeeneja (ei emulsiot eikä liuokset)
12 01 07*mineraalipohjaiset työstö-öljyt, jotka eivät sisällä halogeeneja (ei emulsiot eikä liuokset)
12 01 08*työstöemulsiot ja -liuokset, jotka sisältävät halogeeneja
12 01 09*työstöemulsiot ja -liuokset, jotka eivät sisällä halogeeneja
12 01 10*synteettiset työstö-öljyt
12 01 12*käytetyt vahat ja rasvat
12 01 13hitsausjätteet
12 01 14*työstölietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
12 01 15muut kuin nimikkeessä 12 01 14 mainitut työstölietteet
12 01 16*suihkupuhdistusjätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
12 01 17muut kuin nimikkeessä 12 01 16 mainitut suihkupuhdistusjätteet
12 01 18*metalliliete (hionnassa ja hierrossa syntyvät lietteet), joka sisältää öljyä
12 01 19*helposti biohajoava työstö-öljy
12 01 20*käytetyt hiomakappaleet ja -aineet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
12 01 21muut kuin nimikkeessä 12 01 20 mainitut käytetyt hiomakappaleet ja -aineet
12 01 99jätteet, joita ei ole mainittu muualla
12 03jätteet, jotka syntyvät vedellä ja höyryllä tapahtuvassa rasvanpoistossa (lukuun ottamatta nimikeryhmää 11)
12 03 01*vesipitoiset pesunesteet
12 03 02*höyryllä tapahtuvassa rasvanpoistossa syntyvät jätteet
13ÖLJYJÄTTEET JA POLTTONESTEJÄTTEET (LUKUUN OTTAMATTA RUOKAÖLJYJÄ JA NIMIKERYHMIIN 05, 12 JA 19 KUULUVIA ÖLJYJÄTTEITÄ JA POLTTONESTEJÄTTEITÄ)
13 01hydrauliöljyjätteet
13 01 01*PCB:tä sisältävät hydrauliöljyt
13 01 04*klooratut emulsiot
13 01 05*klooraamattomat emulsiot
13 01 09*mineraalipohjaiset klooratut hydrauliöljyt
13 01 10*mineraalipohjaiset klooraamattomat hydrauliöljyt
13 01 11*synteettiset hydrauliöljyt
13 01 12*helposti biohajoavat hydrauliöljyt
13 01 13*muut hydrauliöljyt
13 02moottori-, vaihteisto- ja voiteluöljyjätteet
13 02 04*mineraalipohjaiset klooratut moottori-, vaihteisto- ja voiteluöljyt
13 02 05*mineraalipohjaiset klooraamattomat moottori-, vaihteisto- ja voiteluöljyt
13 02 06*synteettiset moottori-, vaihteisto- ja voiteluöljyt
13 02 07*helposti biohajoavat moottori-, vaihteisto- ja voiteluöljyt
13 02 08*muut moottori-, vaihteisto- ja voiteluöljyt
13 03eristys- ja lämmönsiirtoöljyjätteet
13 03 01*PCB:tä sisältävät eristys- ja lämmönsiirtoöljyt
13 03 06*muut kuin nimikkeessä 13 03 01 mainitut mineraalipohjaiset klooratut eristys- ja lämmönsiirtoöljyt
13 03 07*mineraalipohjaiset klooraamattomat eristys- ja lämmönsiirtoöljyt
13 03 08*synteettiset eristys- ja lämmönsiirtoöljyt
13 03 09*helposti biohajoavat eristys- ja lämmönsiirtoöljyt
13 03 10*muut eristys- ja lämmönsiirtoöljyt
13 04pilssivedet
13 04 01*sisävesiliikenteessä syntyvät pilssivedet
13 04 02*satamien vastaanottolaitteistoihin kerätyt pilssivedet
13 04 03*muut vesiliikenteessä syntyvät pilssivedet
13 05öljynerottimien jätteet
13 05 01*hiekanerottimien ja öljynerottimien kiinteät jätteet
13 05 02*öljynerottimien lietteet
13 05 03*keräilyaltaan lietteet
13 05 06*öljynerottimien öljy
13 05 07*öljynerottimien öljyinen vesi
13 05 08*hiekanerottimien ja öljynerottimien jäteseokset
13 07polttonestejätteet
13 07 01*polttoöljy ja dieselöljy
13 07 02*bensiini
13 07 03*muut polttoaineet (seokset mukaan luettuina)
13 08öljyjätteet, joita ei ole mainittu muualla
13 08 01*suolanpoiston lietteet tai emulsiot
13 08 02*muut emulsiot
13 08 99*jätteet, joita ei ole mainittu muualla
14ORGAANISTEN LIUOTTIMIEN, JÄÄHDYTYSAINEIDEN JA PONNEKAASUJEN JÄTTEET (LUKUUN OTTAMATTA NIMIKERYHMIÄ 07 JA 08)
14 06orgaanisten liuottimien, jäähdytysaineiden sekä aerosolien ja vaahtomuovien ponnekaasujen jätteet
14 06 01*kloorifluorihiilivedyt, HCFC-yhdisteet, HFC-yhdisteet
14 06 02*muut halogenoidut liuottimet ja liuotinseokset
14 06 03*muut liuottimet ja liuotinseokset
14 06 04*lietteet tai kiinteät jätteet, jotka sisältävät halogenoituja liuottimia
14 06 05*lietteet tai kiinteät jätteet, jotka sisältävät muita liuottimia
15PAKKAUSJÄTTEET, ABSORBOIMISAINEET, PUHDISTUSLIINAT, SUODATINMATERIAALIT JA SUOJAVAATTEET, JOITA EI OLE MAINITTU MUUALLA
15 01pakkaukset (mukaan luettuna yhdyskuntien erilliskerätty pakkausjäte)
15 01 01paperi- ja kartonkipakkaukset
15 01 02muovipakkaukset
15 01 03puupakkaukset
15 01 04metallipakkaukset
15 01 05komposiittipakkaukset
15 01 06sekalaiset pakkaukset
15 01 07lasipakkaukset
15 01 09tekstiilipakkaukset
15 01 10*pakkaukset, jotka sisältävät vaarallisten aineiden jäämiä tai ovat niiden saastuttamia
15 01 11*metallipakkaukset, joiden rakenneaine sisältää vaarallista kiinteää huokoista ainetta (esim. asbestia), tyhjät painepakkaukset ja -säiliöt mukaan luettuina
15 02absorboimisaineet, suodatinmateriaalit, puhdistusliinat ja suojavaatteet
15 02 02*absorboimisaineet, suodatinmateriaalit (mukaan luettuina öljysuodattimet, joita ei ole mainittu muualla), puhdistusliinat ja suojavaatteet, jotka ovat vaarallisten aineiden saastuttamia
15 02 03muut kuin nimikkeessä 15 02 02 mainitut absorboimisaineet, suodatinmateriaalit, puhdistusliinat ja suojavaatteet
16JÄTTEET, JOITA EI OLE MAINITTU MUUALLA LUETTELOSSA
16 01romuajoneuvot eri liikennemuodoista (liikkuvat työkoneet mukaan luettuina) ja romuajoneuvojen purkamisessa ja ajoneuvojen huollossa syntyvät jätteet (lukuun ottamatta nimikeryhmiä 13, 14, 16 06 ja 16 08)
16 01 03loppuun käytetyt renkaat
16 01 04*romuajoneuvot
16 01 06romuajoneuvot, jotka eivät sisällä nesteitä eivätkä muita vaarallisia osia
16 01 07*öljysuodattimet
16 01 08*elohopeaa sisältävät osat
16 01 09*PCB:tä sisältävät osat
16 01 10*räjähdysvaaralliset osat (kuten turvatyynyt)
16 01 11*asbestia sisältävät jarrupalat
16 01 12muut kuin nimikkeessä 16 01 11 mainitut jarrupalat
16 01 13*jarrunesteet
16 01 14*jäätymisenestoaineet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
16 01 15muut kuin nimikkeessä 16 01 14 mainitut jäätymisenestoaineet
16 01 16nesteytetyn kaasun säiliöt
16 01 17rautametalli
16 01 18ei-rautametalli
16 01 19muovi
16 01 20lasi
16 01 21*muut kuin nimikkeissä 16 01 07–16 01 11, 16 01 13 ja 16 01 14 mainitut vaaralliset osat
16 01 22osat, joita ei ole mainittu muualla
16 01 99jätteet, joita ei ole mainittu muualla
16 02sähkö- ja elektroniikkalaitteiden ja muiden laitteiden jätteet
16 02 09*PCB:tä sisältävät muuntajat ja kondensaattorit
16 02 10*muut kuin nimikkeessä 16 02 09 mainitut, PCB:tä sisältävät tai niiden saastuttamat käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet
16 02 11*kloorifluorihiilivetyjä, HCFC-yhdisteitä ja HFC-yhdisteitä sisältävät käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet
16 02 12*asbestia vapaana sisältävät käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet
16 02 13*muut kuin nimikkeissä 16 02 09–16 02 12 mainitut, vaarallisia osia1 sisältävät käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet
16 02 14muut kuin nimikkeissä 16 02 09–16 02 13 mainitut käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet
16 02 15*sähkö- ja elektroniikkalaitteista ja muista laitteista poistetut vaaralliset osat
16 02 16muut kuin nimikkeessä 16 02 15 mainitut, sähkö- ja elektroniikkalaitteista ja muista laitteista poistetut osat
16 02 97*muut laitteet, jotka sisältävät vaarallisia osia
16 02 98muut kuin nimikkeessä 16 02 97 tarkoitetut muut laitteet
16 03epäkurantit tuotteiden valmistuserät ja käyttämättömät tuotteet
16 03 03*epäorgaaniset jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
16 03 04muut kuin nimikkeessä 16 03 03 mainitut epäorgaaniset jätteet
16 03 05*orgaaniset jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
16 03 06muut kuin nimikkeessä 16 03 05 mainitut orgaaniset jätteet
16 03 07*metallinen elohopea
16 04räjähdysainejätteet
16 04 01*ammusjätteet
16 04 02*ilotulitusjätteet
16 04 03*muut räjähdysainejätteet
16 05painepakkauksissa ja -säiliöissä olevat kaasut ja käytöstä poistetut kemikaalit
16 05 04*painepakkauksissa ja -säiliöissä olevat kaasut (halonit mukaan luettuina), jotka sisältävät vaarallisia aineita
16 05 05muut kuin nimikkeessä 16 05 04 mainitut painepakkauksissa ja -säiliöissä olevat kaasut
16 05 06*laboratoriokemikaalit, jotka koostuvat vaarallisista aineista tai sisältävät niitä, laboratoriokemikaalien seokset mukaan luettuina
16 05 07*käytöstä poistetut epäorgaaniset kemikaalit, jotka koostuvat vaarallisista aineista tai sisältävät niitä
16 05 08*käytöstä poistetut orgaaniset kemikaalit, jotka koostuvat vaarallisista aineista tai sisältävät niitä
16 05 09muut kuin nimikkeissä 16 05 06, 16 05 07 ja 16 05 08 mainitut käytöstä poistetut kemikaalit
16 06paristot ja akut
16 06 01*lyijyakut
16 06 02*nikkelikadmiumakut
16 06 03*elohopeaa sisältävät paristot
16 06 04alkaliparistot (lukuun ottamatta nimikettä 16 06 03)
16 06 05muut paristot ja akut
16 06 06*erikseen kerätyt paristojen ja akkujen elektrolyytit
16 07kuljetussäiliöiden, varastosäiliöiden ja tynnyrien puhdistuksessa syntyvät jätteet (lukuun ottamatta nimikeryhmiä 05 ja 13)
16 07 08*öljyä sisältävät jätteet
16 07 09*jätteet, jotka sisältävät muita vaarallisia aineita
16 07 99jätteet, joita ei ole mainittu muualla
16 08käytetyt katalyytit (katalysaattorit mukaan luettuina)
16 08 01käytetyt katalyytit, jotka sisältävät kultaa, hopeaa, reniumia, rodiumia, palladiumia, iridiumia tai platinaa (lukuun ottamatta nimikettä 16 08 07)
16 08 02*käytetyt katalyytit, jotka sisältävät vaarallisia siirtymämetalleja tai vaarallisia siirtymämetalliyhdisteitä
16 08 03käytetyt katalyytit, jotka sisältävät sellaisia siirtymämetalleja tai siirtymämetalliyhdisteitä, joita ei ole mainittu muualla
16 08 04nesteiden katalyyttiseen krakkaukseen käytetyt katalyytit (lukuun ottamatta nimikettä 16 08 07)
16 08 05*käytetyt katalyytit, jotka sisältävät fosforihappoa
16 08 06*katalyytteinä käytetyt nesteet
16 08 07*käytetyt katalyytit, jotka ovat vaarallisten aineiden saastuttamia
16 09hapettavat aineet
16 09 01*permanganaatit, kuten kaliumpermanganaatti
16 09 02*kromaatit, kuten kaliumkromaatti, kaliumdikromaatti ja natriumdikromaatti
16 09 03*peroksidit, kuten vetyperoksidi
16 09 04*hapettavat aineet, joita ei ole mainittu muualla
16 10vesipitoiset nestemäiset jätteet, jotka on tarkoitus käsitellä muualla kuin toimipaikassa
16 10 01*vesipitoiset nestemäiset jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
16 10 02muut kuin nimikkeessä 16 10 01 mainitut vesipitoiset nestemäiset jätteet
16 10 03*vesipitoiset konsentraatit, jotka sisältävät vaarallisia aineita
16 10 04muut kuin nimikkeessä 16 10 03 mainitut vesipitoiset konsentraatit
16 11vuorausten ja tulenkestävien aineiden jätteet
16 11 01*metallurgisissa prosesseissa syntyvät hiilipohjaiset vuoraukset ja tulenkestävät aineet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
16 11 02muut kuin nimikkeessä 16 11 01 mainitut, metallurgisissa prosesseissa syntyvät hiilipohjaiset vuoraukset ja tulenkestävät aineet
16 11 03*muut metallurgisissa prosesseissa syntyvät vuoraukset ja tulenkestävät aineet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
16 11 04muut kuin nimikkeessä 16 11 03 mainitut, metallurgisissa prosesseissa syntyvät muut vuoraukset ja tulenkestävät aineet
16 11 05*muissa kuin metallurgisissa prosesseissa syntyvät vuoraukset ja tulenkestävät aineet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
16 11 06muut kuin nimikkeessä 16 11 05 mainitut, muissa kuin metallurgisissa prosesseissa syntyvät vuoraukset ja tulenkestävät aineet
17RAKENTAMISESSA JA PURKAMISESSA SYNTYVÄT JÄTTEET (PILAANTUNEILTA ALUEILTA KAIVETUT MAA-AINEKSET MUKAAN LUETTUINA)
17 01betoni, tiilet, laatat ja keramiikka
17 01 01betoni
17 01 02tiilet
17 01 03laatat ja keramiikka
17 01 06*betonin, tiilten, laattojen ja keramiikan seokset tai lajitellut jakeet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
17 01 07muut kuin nimikkeessä 17 01 06 mainitut betonin, tiilten, laattojen ja keramiikan seokset
17 02puu, lasi ja muovit
17 02 01puu
17 02 02lasi
17 02 03muovi
17 02 04*lasi, muovi ja puu, jotka sisältävät vaarallisia aineita tai ovat niiden saastuttamia
17 03bitumiseokset, kivihiiliterva ja -tervatuotteet
17 03 01*kivihiilitervaa sisältävät bitumiseokset
17 03 02muut kuin nimikkeessä 17 03 01 mainitut bitumiseokset
17 03 03*kivihiiliterva ja -tervatuotteet
17 04metallit, niiden seokset (lejeeringit) mukaan luettuina
17 04 01kupari, pronssi, messinki
17 04 02alumiini
17 04 03lyijy
17 04 04sinkki
17 04 05rauta ja teräs
17 04 06tina
17 04 07sekalaiset metallit
17 04 09*metallijätteet, jotka ovat vaarallisten aineiden saastuttamia
17 04 10*öljyä, kivihiilitervaa tai muita vaarallisia aineita sisältävät kaapelit
17 04 11muut kuin nimikkeessä 17 04 10 mainitut kaapelit
17 05maa-ainekset (pilaantuneilta alueilta kaivetut maa-ainekset mukaan luettuina), kiviainekset ja ruoppausmassat
17 05 03*maa- ja kiviainekset, jotka sisältävät vaarallisia aineita
17 05 04muut kuin nimikkeessä 17 05 03 mainitut maa- ja kiviainekset
17 05 05*ruoppausmassat, jotka sisältävät vaarallisia aineita
17 05 06muut kuin nimikkeessä 17 05 05 mainitut ruoppausmassat
17 05 07*ratapenkereiden sorapäällysteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
17 05 08muut kuin nimikkeessä 17 05 07 mainitut ratapenkereiden sorapäällysteet
17 06eristysaineet ja asbestia sisältävät rakennusaineet
17 06 01*asbestia sisältävät eristysaineet
17 06 03*muut eristysaineet, jotka koostuvat vaarallisista aineista tai sisältävät niitä
17 06 04muut kuin nimikkeissä 17 06 01 ja 17 06 03 mainitut eristysaineet
17 06 05*asbestia sisältävät rakennusaineet
17 08kipsipohjaiset rakennusaineet
17 08 01*kipsipohjaiset rakennusaineet, jotka ovat vaarallisten aineiden saastuttamia
17 08 02muut kuin nimikkeessä 17 08 01 mainitut kipsipohjaiset rakennusaineet
17 09muut rakentamisessa ja purkamisessa syntyvät jätteet
17 09 01*rakentamisessa ja purkamisessa syntyvät jätteet, jotka sisältävät elohopeaa
17 09 02*rakentamisessa ja purkamisessa syntyvät jätteet, jotka sisältävät PCB:tä (kuten PCB:tä sisältävät tiivistysmassat, PCB:tä sisältävät hartsipohjaiset lattiapäällysteet, PCB:tä sisältävät umpiolasit ja PCB:tä sisältävät muuntajat)
17 09 03*muut rakentamisessa ja purkamisessa syntyvät jätteet (sekalaiset jätteet mukaan luettuna), jotka sisältävät vaarallisia aineita
17 09 04muut kuin nimikkeissä 17 09 01, 17 09 02 ja 17 09 03 mainitut rakentamisessa ja purkamisessa syntyvät sekalaiset jätteet
18IHMISTEN JA ELÄINTEN TERVEYDEN HOIDOSSA TAI SIIHEN LIITTYVÄSSÄ TUTKIMUSTOIMINNASSA SYNTYVÄT JÄTTEET (LUKUUN OTTAMATTA KEITTIÖ- JA RAVINTOLAJÄTTEITÄ, JOTKA EIVÄT OLE SYNTYNEET VÄLITTÖMÄSSÄ HOITOTOIMINNASSA)
18 01synnytyslaitoksissa, taudinmäärityksessä, sairaanhoidossa tai sairauksien ennaltaehkäisyssä syntyvät jätteet
18 01 01viiltävät ja pistävät jätteet (lukuun ottamatta nimikettä 18 01 03)
18 01 02ruumiinosat ja elimet, verivalmisteet mukaan luettuina (lukuun ottamatta nimikettä 18 01 03)
18 01 03*jätteet, joiden keräykselle ja käsittelylle asetetaan erityisiä vaatimuksia tartuntavaaran vuoksi
18 01 04jätteet, joiden keräykselle ja käsittelylle ei aseteta erityisiä vaatimuksia tartuntavaaran vuoksi (esimerkiksi sidetarpeet, kipsisiteet, liinavaatteet, kertakäyttövaatteet, vaipat)
18 01 06*kemikaalit, jotka koostuvat vaarallisista aineista tai sisältävät niitä
18 01 07muut kuin nimikkeessä 18 01 06 mainitut kemikaalit
18 01 08*sytotoksiset lääkkeet ja sytostaatit
18 01 09*muut kuin nimikkeessä 18 01 08 mainitut lääkkeet
18 01 10*hammashoidon amalgaamijätteet
18 02eläinten tautien tutkimuksessa, taudinmäärityksessä sekä tautien hoidossa ja ennaltaehkäisyssä syntyvät jätteet
18 02 01viiltävät ja pistävät jätteet (lukuun ottamatta nimikettä 18 02 02)
18 02 02*jätteet, joiden keräykselle ja käsittelylle asetetaan erityisiä vaatimuksia tartuntavaaran vuoksi
18 02 03jätteet, joiden keräykselle ja käsittelylle ei aseteta erityisiä vaatimuksia tartuntavaaran vuoksi
18 02 05*kemikaalit, jotka koostuvat vaarallisista aineista tai sisältävät niitä
18 02 06muut kuin nimikkeessä 18 02 05 mainitut kemikaalit
18 02 07*sytotoksiset lääkkeet ja sytostaatit
18 02 08*muut kuin nimikkeessä 18 02 07 mainitut lääkkeet
19JÄTEHUOLTOLAITOKSISSA, ERILLISISSÄ JÄTEVEDENPUHDISTAMOISSA SEKÄ IHMISTEN KÄYTTÖÖN TAI TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN TARKOITETUN VEDEN VALMISTUKSESSA SYNTYVÄT JÄTTEET
19 01jätteiden poltossa tai pyrolyysissä syntyvät jätteet
19 01 02pohjatuhkasta erotellut rautapitoiset jätteet
19 01 05*kaasujen käsittelyssä syntyvät suodatuskakut
19 01 06*kaasujen käsittelyssä syntyvät vesipitoiset nestemäiset jätteet ja muut vesipitoiset nestemäiset jätteet
19 01 07*kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet
19 01 10*savukaasujen käsittelyssä käytetty aktiivihiili
19 01 11*pohjatuhka ja kuona, jotka sisältävät vaarallisia aineita
19 01 12muut kuin nimikkeessä 19 01 11 mainitut pohjatuhka ja kuona
19 01 13*lentotuhka, joka sisältää vaarallisia aineita
19 01 14muu kuin nimikkeessä 19 01 13 mainittu lentotuhka
19 01 15*kattilatuhka, joka sisältää vaarallisia aineita
19 01 16muu kuin nimikkeessä 19 01 15 mainittu kattilatuhka
19 01 17*pyrolyysijätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
19 01 18muut kuin nimikkeessä 19 01 17 mainitut pyrolyysijätteet
19 01 19leijupetihiekka
19 01 99jätteet, joita ei ole mainittu muualla
19 02jätteiden fysikaalis-kemiallisessa käsittelyssä (mukaan luettuina krominpoisto, syanidinpoisto ja neutralointi) syntyvät jätteet
19 02 03sekoitetut jätteet, jotka koostuvat ainoastaan vaarattomista jätteistä
19 02 04*sekoitetut jätteet, jotka koostuvat jätteistä, joista vähintään yksi on vaarallista
19 02 05*fysikaalis-kemiallisessa käsittelyssä syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
19 02 06muut kuin nimikkeessä 19 02 05 mainitut fysikaalis-kemiallisessa käsittelyssä syntyvät lietteet
19 02 07*öljynerotuksessa syntyvät öljyt ja konsentraatit
19 02 08*palavat nestemäiset jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
19 02 09*palavat kiinteät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
19 02 10muut kuin nimikkeissä 19 02 08 ja 19 02 09 mainitut palavat jätteet
19 02 11*muut jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
19 02 99jätteet, joita ei ole mainittu muualla
19 03stabiloidut ja kiinteytetyt jätteet
19 03 04*vaarallisiksi määritellyt jätteet, jotka on osittain stabiloitu, lukuun ottamatta nimikettä 19 03 08
19 03 05muut kuin nimikkeessä 19 03 04 mainitut stabiloidut jätteet
19 03 06*vaarallisiksi määritellyt jätteet, jotka on kiinteytetty
19 03 07muut kuin nimikkeessä 19 03 06 mainitut kiinteytetyt jätteet
19 03 08*osittain stabiloitu elohopea
19 04lasitetut jätteet ja lasituksessa syntyvät jätteet
19 04 01lasitetut jätteet
19 04 02*lentotuhka ja muut savukaasujen käsittelyssä syntyvät jätteet
19 04 03*lasittumaton kiinteä faasi
19 04 04lasitettujen jätteiden karkaisussa syntyvät vesipitoiset nestemäiset jätteet
19 05kiinteiden jätteiden aerobisessa käsittelyssä syntyvät jätteet
19 05 01yhdyskuntajätteiden ja niihin rinnastettavien jätteiden kompostoimaton osa
19 05 02eläin- ja kasvijätteiden kompostoimaton osa
19 05 03komposti, joka ei täytä sille asetettuja laatuvaatimuksia
19 05 99jätteet, joita ei ole mainittu muualla
19 06jätteiden anaerobisessa käsittelyssä syntyvät jätteet
19 06 03yhdyskuntajätteiden anaerobisessa käsittelyssä syntyvä neste
19 06 04yhdyskuntajätteiden anaerobisessa käsittelyssä syntyvä liete
19 06 05eläin- ja kasvijätteiden anaerobisessa käsittelyssä syntyvä neste
19 06 06eläin- ja kasvijätteiden anaerobisessa käsittelyssä syntyvä liete
19 06 99jätteet, joita ei ole mainittu muualla
19 07kaatopaikan suotovedet
19 07 02*kaatopaikan suotovedet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
19 07 03muut kuin nimikkeessä 19 07 02 mainitut kaatopaikan suotovedet
19 08jätevedenpuhdistamoissa syntyvät jätteet, joita ei ole mainittu muualla
19 08 01välppäyksessä ja siivilöinnissä syntyvät jätteet
19 08 02hiekanerotuksessa syntyvät jätteet
19 08 05asumisjätevesien käsittelyssä syntyvät lietteet
19 08 06*kyllästyneet tai käytetyt ioninvaihtohartsit
19 08 07*ioninvaihtimien regeneroinnissa syntyvät liuokset ja lietteet
19 08 08*membraanijärjestelmissä syntyvät jätteet, jotka sisältävät raskasmetalleja
19 08 09öljynerotuksessa syntyvät rasvan ja öljyn seokset, jotka sisältävät ainoastaan ruokaöljyjä ja ravintorasvoja
19 08 10*muut kuin nimikkeessä 19 08 09 mainitut, öljyn erotuksessa syntyvät rasvan ja öljyn seokset
19 08 11*teollisuuden jätevesien biologisessa käsittelyssä syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
19 08 12muut kuin nimikkeessä 19 08 11 mainitut teollisuuden jätevesien biologisessa käsittelyssä syntyvät lietteet
19 08 13*teollisuuden jätevesien muussa käsittelyssä syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
19 08 14muut kuin nimikkeessä 19 08 13 mainitut teollisuuden jätevesien muussa käsittelyssä syntyvät lietteet
19 08 99jätteet, joita ei ole mainittu muualla
19 09ihmisten käyttöön tai teollisuuskäyttöön tarkoitetun veden valmistuksessa syntyvät jätteet
19 09 01esisuodatuksessa, siivilöinnissä ja välppäyksessä syntyvät kiinteät jätteet
19 09 02selkeytyksessä syntyvät lietteet
19 09 03veden pehmennyksessä syntyvät lietteet
19 09 04käytetty aktiivihiili
19 09 05kyllästyneet tai käytetyt ioninvaihtohartsit
19 09 06ioninvaihtimien regeneroinnissa syntyvät liuokset ja lietteet
19 09 99jätteet, joita ei ole mainittu muualla
19 10metallia sisältävien jätteiden paloituksessa syntyvät jätteet
19 10 01rauta- ja teräsjätteet
19 10 02ei-rautametallijätteet
19 10 03*metallinöyhtä (fluff) -kevytjae ja pöly, jotka sisältävät vaarallisia aineita
19 10 04muu kuin nimikkeessä 19 10 03 mainittu metallinöyhtä (fluff) -kevytjae ja pöly
19 10 05*muut jakeet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
19 10 06muut kuin nimikkeessä 19 10 05 mainitut muut jakeet
19 11öljyn regeneroinnissa syntyvät jätteet
19 11 01*käytetyt suodatussavet
19 11 02*happotervat
19 11 03*vesipitoiset nestemäiset jätteet
19 11 04*emästen avulla tapahtuvassa polttonesteiden puhdistuksessa syntyvät jätteet
19 11 05*jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
19 11 06muut kuin nimikkeessä 19 11 05 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet
19 11 07*savukaasujen puhdistuksessa syntyvät jätteet
19 11 99jätteet, joita ei ole mainittu muualla
19 12jätteiden mekaanisessa käsittelyssä (kuten lajittelussa, murskaamisessa, paalauksessa ja pelletoinnissa) syntyvät jätteet, joita ei ole mainittu muualla
19 12 01paperi ja kartonki
19 12 02rautametalli
19 12 03ei-rautametalli
19 12 04muovi ja kumi
19 12 05lasi
19 12 06*puu, joka sisältää vaarallisia aineita
19 12 07muu kuin nimikkeessä 19 12 06 mainittu puu
19 12 08tekstiilit
19 12 09mineraalit (kuten hiekka ja kiviainekset)
19 12 10palava jäte (jäteperäiset polttoaineet)
19 12 11*muut jätteiden mekaanisessa käsittelyssä syntyvät jätteet (eri materiaalien seokset mukaan luettuina), jotka sisältävät vaarallisia aineita
19 12 12muut kuin nimikkeessä 19 12 11 mainitut, jätteiden mekaanisessa käsittelyssä syntyvät jätteet (eri materiaalien seokset mukaan luettuina)
19 13maaperän ja pohjaveden kunnostamisessa syntyvät jätteet
19 13 01*maaperän kunnostamisessa syntyvät kiinteät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
19 13 02muut kuin nimikkeessä 19 13 01 mainitut, maaperän kunnostamisessa syntyvät kiinteät jätteet
19 13 03*maaperän kunnostamisessa syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
19 13 04muut kuin nimikkeessä 19 13 03 mainitut, maaperän kunnostamisessa syntyvät lietteet
19 13 05*pohjaveden kunnostamisessa syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
19 13 06muut kuin nimikkeessä 19 13 05 mainitut, pohjaveden kunnostamisessa syntyvät lietteet
19 13 07*pohjaveden kunnostamisessa syntyvät vesipitoiset nestemäiset jätteet ja vesipitoiset konsentraatit, jotka sisältävät vaarallisia aineita
19 13 08muut kuin nimikkeessä 19 13 07 mainitut, pohjaveden kunnostamisessa syntyvät vesipitoiset nestemäiset jätteet ja vesipitoiset konsentraatit
20YHDYSKUNTAJÄTTEET (ASUMISESSA SYNTYVÄT JÄTTEET JA NIIHIN RINNASTETTAVAT KAUPAN, TEOLLISUUDEN JA MUIDEN LAITOSTEN JÄTTEET), ERILLISKERÄTYT JAKEET MUKAAN LUETTUINA
20 01yksilöidyt jätelajit (lukuun ottamatta nimikeryhmää 15 01)
20 01 01paperi ja kartonki
20 01 02lasi
20 01 08biohajoavat keittiö- ja ruokalajätteet
20 01 10vaatteet
20 01 11tekstiilit
20 01 13*liuottimet
20 01 14*hapot
20 01 15*emäkset
20 01 17*valokuvauskemikaalit
20 01 19*torjunta-aineet
20 01 21*loisteputket ja muut elohopeaa sisältävät jätteet
20 01 23*kloorifluorihiilivetyjä, HCFC-yhdisteitä ja HFC-yhdisteitä sisältävät käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet
20 01 25ruokaöljyt ja ravintorasvat
20 01 26*muut kuin nimikkeessä 20 01 25 mainitut öljyt ja rasvat
20 01 27*maalit, painovärit, liimat ja hartsit, jotka sisältävät vaarallisia aineita
20 01 28muut kuin nimikkeessä 20 01 27 mainitut maalit, painovärit, liimat ja hartsit
20 01 29*pesu- ja puhdistusaineet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
20 01 30muut kuin nimikkeessä 20 01 29 mainitut pesu- ja puhdistusaineet
20 01 31*sytotoksiset lääkkeet ja sytostaatit
20 01 32*muut kuin nimikkeessä 20 01 31 mainitut lääkkeet
20 01 33*nimikkeissä 16 06 01, 16 06 02 tai 16 06 03 tarkoitetut paristot ja akut sekä lajittelemattomat paristot ja akut, jotka sisältävät tällaisia paristoja
20 01 34muut kuin nimikkeessä 20 01 33 mainitut paristot ja akut
20 01 35*muut kuin nimikkeissä 20 01 21 ja 20 01 23 mainitut, käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet, jotka sisältävät vaarallisia osia2
20 01 36muut kuin nimikkeissä 20 01 21, 20 01 23 ja 20 01 35 mainitut, käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet
20 01 37*puu, joka sisältää vaarallisia aineita
20 01 38muu kuin nimikkeessä 20 01 37 mainittu puu
20 01 39muovit
20 01 40metallit
20 01 41nuohouksessa syntyvät jätteet
20 01 99jätelajit, joita ei ole mainittu muualla
20 02puutarha- ja puistojätteet, hautausmaiden hoidossa syntyvät jätteet mukaan luettuina
20 02 01biohajoavat jätteet
20 02 02maa- ja kiviainekset
20 02 03muut biohajoamattomat jätteet
20 03muut yhdyskuntajätteet
20 03 01sekalaiset yhdyskuntajätteet
20 03 02torikaupassa syntyvät jätteet
20 03 03katujen puhdistuksessa syntyvät jätteet
20 03 04sakokaivolietteet
20 03 06viemäreiden puhdistuksessa syntyvät jätteet
20 03 07suurikokoiset esineet
20 03 99yhdyskuntajätteet, joita ei ole mainittu muualla

1 Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden vaarallisiin osiin voi kuulua esimerkiksi paristoja ja akkuja, jotka on mainittu nimikeryhmässä 16 06 ja määritelty vaarallisiksi, elohopeakytkimiä, katodisädeputkien lasia tai muuta aktivoitunutta lasia.

2 Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden vaarallisiin osiin voi kuulua esimerkiksi paristoja ja akkuja, jotka on mainittu nimikeryhmässä 16 06 ja määritelty vaarallisiksi, elohopeakytkimiä, katodisädeputkien lasia tai muuta aktivoitunutta lasia.

A:lla 86/2015 muutettu liite 4 tuli voimaan 1.6.2015. Aiempi sanamuoto kuuluu:

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

14.2.2013/153:

Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä helmikuuta 2013.

2.5.2013/332:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2013.

Tämän asetuksen 16 a §:ää sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2016, rakennus- ja purkujätteen lajittelussa ja muussa mekaanisessa käsittelyssä syntyvän jätteen osalta kuitenkin vasta 1 päivästä tammikuuta 2020. Viimeksi mainitun jätteen biohajoavan ja muun orgaanisen aineksen pitoisuus määritettynä orgaanisen hiilen kokonaismääränä tai hehkutushäviönä ei kuitenkaan saa olla 1 päivästä tammikuuta 2016 suurempi kuin 15 prosenttia.

5.2.2015/86:

Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä helmikuuta 2015. Sen 3 ja 9 §, 22 §:n 2 momentin 3 kohta, 23 §:n 3 kohta, 24 §:n 2 momentin 1 kohta ja liite 4 sekä liitteen 3 kumoaminen tulevat kuitenkin voimaan vasta 1 päivänä kesäkuuta 2015.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/98/EY (32008L0098); EUVL L 312, 22.11.2008, s. 3, Komission päätös 2014/955/EU (32014D0955); EUVL L 370, 30.12.2014, s. 44

9.2.2017/99:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2017.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/98/EY (32008L0098); EUVL L 312, 22.11.2008, s. 3

21.11.2019/1096:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.