Seurattu SDK 872/2021 saakka.

30.6.2011/778

Valtioneuvoston asetus taksiliikenteen kuluttajahinnoista (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumottu A:lla 14.6.2012/313, joka on voimassa 1.7.2012 alkaen.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä, säädetään taksiliikennelain (217/2007) 16 §:n nojalla seuraavaa:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään taksiliikenteessä kuluttajilta perittävistä enimmäishinnoista ja niiden lisäksi perittävistä lisämaksuista.

2 §
Taksarakenne

Kuluttajilta perittävä enimmäishinta koostuu perusmaksusta, ajomatkamaksusta ja odotusmaksusta. Lisäksi voidaan periä ennakkotilausmaksu sekä avustamis-, lentokenttä- ja tavarankuljetuslisä.

3 §
Perusmaksu

Perusmaksuna saadaan periä enintään 5,50 euroa, jos kuljetus alkaa arkipäivänä klo 6:n ja 20:n välisenä aikana. Enintään 5,50 euroa saadaan myös periä kuljetuksesta, joka alkaa klo 6:n ja 16:sta välisenä aikana lauantaina tai kirkkolain (1054/1993) 4 luvun 3 §:n mukaisten juhlapäivien, vapunpäivän ja itsenäisyyspäivän aattona. Muina aikoina ja sunnuntain ollessa aattopäivä perusmaksu on enintään 8,60 euroa.

4 §
Ajomatkamaksu

Ajomatkamaksu, joka määräytyy ajomatkan pituuden ja matkustajien henkilölukumäärän perusteella, jaetaan neljään taksaluokkaan seuraavasti:

Taksaluokka I:
(1–2 henkilöä) 1,43 €/km
Taksaluokka II:
(3–4 henkilöä) 1,72 €/km
Taksaluokka III:
(5–6 henkilöä) 1,86 €/km
Taksaluokka IV:
(yli 6 henkilöä) 2,01 €/km

Taksaluokkaa valitessa kaksi alle 12-vuotiasta lasta lasketaan yhdeksi henkilöksi.

Jos asiakkaan kuljettaminen edellyttää autoa, jossa on asianmukainen paarivarustus, ajomatkamaksu määräytyy taksaluokan III mukaisesti.

5 §
Odotusmaksu

Odotusajalta saadaan periä odotusmaksua enintään 40,80 euroa tunnilta.

Edellä 1 momentissa mainitun lisäksi odotusmaksua saadaan periä:

1) ajomatkamaksun sijasta, jos ajo liikenteen ruuhkautumisen tai muun vastaavan syyn takia on niin hidasta, että odotusmaksu tulee ajomatkamaksua korkeammaksi;

2) silloin, kun asiakasta odotetaan hänen poistuttuaan ajoneuvosta kuljetuksen aikana.

6 §
Lisämaksut

Kuljetuksesta saadaan periä seuraavat lisämaksut:

1) enintään 6,60 euron suuruinen ennakkotilausmaksu silloin, kun kuljetus on tilattu vähintään 30 minuuttia ennen asiakkaan ilmoittamaa lähtöaikaa;

2) lentokenttälisä, joka on enintään yhtä suuri kuin se maksu, jonka taksi joutuu maksamaan päästäkseen lentokentällä matkustajaterminaalin alueelle noutamaan asiakasta;

3) avustamislisä:

a) enintään 14,50 euron suuruisena, jos asiakas tarvitsee avustamista noutokohteesta autoon tai kuljetuksen päätepisteessä autosta sisätilaan ja kuljettaminen edellyttää autoa, joka täyttää kaluston esteettömyyttä koskevat, taksiliikennelain (217/2007) 2 §:n 6 kohdan mukaiset vaatimukset tai

b) enintään 29,00 euron suuruisena, jos asiakasta avustetaan siten kuin a-kohdassa on mainittu sekä kantamalla hänet käsivoimin tai erityisen CE-merkityn porraskiipijän avulla rakennuksen portaikossa;

4) tavarankuljetuslisä:

a) enintään 2,60 euron suuruisena isokokoisten esineiden ja kotieläimien kuljettamisesta;

b) enintään 26,90 euron suuruisena asiakkaan kuljettamisessa tarvittavien paarien noutamisesta ja asentamisesta autoon ennen varsinaisen kuljetuksen alkua.

Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettua ennakkotilausmaksua ei kuitenkaan saa periä:

1) sosiaalihuoltoasetuksen (607/1983) 9 §:ssä tarkoitetuista kuljetuksista;

2) vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun asetuksen (759/1987) 4, 5 ja 6 §:ssä tarkoitetuista kuljetuksista;

3) kehitysvammaisen erityishuollosta annetun lain (519/1977) 39 §:ssä tarkoitetuista kuljetuksista;

4) sairausvakuutuslain (1224/2004) 4 luvun 1–5 §:ssä tarkoitetuista kuljetuksista;

5) kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) 15 §:ssä tarkoitetuista kuljetuksista;

6) kansaneläkelain (568/2007) 61 §:ssä tarkoitetuista kuljetuksista.

Edellä 1 momentin 4 a kohdassa mainittua tavarankuljetusmaksua ei kuitenkaan saa periä matkustajan kooltaan tavanomaisista matkatavaroista eikä liikkumisesteisen henkilön välttämättömistä apuvälineistä kuten pyörätuolista, rollaattorista tai opas- tai avustajakoirasta;

Muiden kuin tässä asetuksessa säädettyjen lisämaksujen periminen ei ole sallittua.

7 §
Hinnoista ilmoittaminen

Taksiliikenteen maksuista ilmoitettaessa on noudatettava kulutushyödykkeen hinnan ilmoittamisesta markkinoinnissa annetun asetuksen (1359/1999) 11 §:n säännöksiä.

8 §
Taksamittari

Taksamittarin asentamisessa ja sinetöimisessä on noudatettava autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen (1248/2002) 17 §:n säännöksiä.

Taksimatkan hinta määräytyy taksamittaria käyttäen paitsi niissä tapauksissa, joissa asiakkaan kanssa on sovittu tässä asetuksessa säädettyjä enimmäishintoja alemmasta korvauksesta. Jos taksamittari on epäkunnossa tai sen sinetöinti on murrettu, on noudatettava perusmaksun ja ajomatkan pituuden mukaan laskettua enimmäishintaa.

9 §
Taksamittarin käyttö perusmaksun soveltamisalueella

Taksiliikenteen harjoittajan on ajettava asiakkaan luokse perusmaksulla alueella, joka katsotaan perusmaksun soveltamisalueeksi. Perusmaksun soveltamisalueena pidetään taksiaseman tai jollei sellaista ole, auton päivystyspaikan ympärille määriteltyä, 2,5 kilometrin säteistä ympyrää. Perusmaksun soveltamisalue voi olla myös laajempi.

Perusmaksun soveltamisalueella taksamittari käynnistetään matkustajien lukumäärän mukaista taksaluokkaa vastaavasti silloin, kun auto on matkustajan tai matkustajien käytettävissä. Jos kyseessä on ennakkotilaus, taksamittarin saa kuitenkin käynnistää vasta asiakkaan tilauksessa mainitsemana aikana.

10 §
Taksamittarin käyttö perusmaksun soveltamisalueen ulkopuolella

Jos asiakas tilaa auton perusmaksun soveltamisalueen ulkopuolelle, taksamittari käynnistetään taksaluokkaa I vastaavasti kun auto on perusmaksun soveltamisalueen rajalla. Jos näin noudetun asiakkaan kuljetus suuntautuu takaisin samaa reittiä noudattaen auton perusmaksun soveltamisalueelle tai sen kautta eteenpäin, mittarin tulee olla asennossa, jossa maksua ei kerry, aina perusmaksun soveltamisalueen rajalle saakka. Tämän jälkeen taksamittarin saa asettaa henkilömäärän mukaiselle taksalle kuljetuksen päätepisteeseen saakka. Jos matkustajia on enemmän kuin kaksi, saa auton taksamittarin nollata ja käyttää koko paluumatkalla matkustajamäärän mukaista taksaluokkaa.

Mikäli asiakas nousee autoon perusmaksun soveltamisalueella ja matka suuntautuu perusmaksun soveltamisalueen ulkopuolelle ja sieltä takaisin samaa reittiä noudattaen auton perusmaksun soveltamisalueelle, pidetään taksamittari ajomatkamaksulla perusmaksun soveltamisalueen ulkopuolella vain yhdensuuntaisella matkalla

11 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2011.

Tällä asetuksella kumotaan valtioneuvoston taksiliikenteen kuluttajahinnoista 23 päivänä kesäkuuta 2010 antama asetus (615/2010).

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.