Seurattu SDK 708/2020 saakka.

29.12.2010/1376

Oikeusministeriön asetus oikeusministeriön ja eräiden hallinnonalalla toimivien viranomaisten maksullisista suoritteista (määräaikainen)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Oikeusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992)

8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään oikeusministeriön, Rikosseuraamuslaitoksen, Valtakunnansyyttäjänviraston, Valtakunnanvoudinviraston, Konkurssiasiamiehen toimiston, Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen, Oikeusrekisterikeskuksen, Onnettomuustutkintakeskuksen, Oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksen, Tietosuojavaltuutetun toimiston ja tietosuojalautakunnan, Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimivan Euroopan kriminaalipolitiikan instituutin, valtion vaaliviranomaisten sekä Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen maksullisista suoritteista.

Tämä asetus koskee myös muiden kuin 1 momentissa mainittujen oikeusministeriön hallinnonalan viranomaisten julkaisuja, asiantuntijapalveluita ja niiden perimiä tilavuokria.

2 §
Julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:ssä tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita, joista viranomaiset perivät tämän asetuksen liitteenä olevan maksutaulukon mukaisen kiinteän maksun, ovat:

1) pyynnöstä annettava todistus, ote tai oikeaksi todistettu jäljennös muissa kuin 4 §:ssä tarkoitetuissa tilanteissa;

2) pyynnöstä tai hakemuksesta annettava päätös tai lupa.

3 §
Muut maksulliset suoritteet

Suoritteita, jotka viranomaiset hinnoittelevat valtion maksuperustelain 7 §:n mukaisesti, ovat:

1) koulutus-, konsultointi- ja asiantuntijapalvelut, julkaisut, lomakkeet, tilaukseen tai pyyntöön perustuvat tutkimukset, ilmoitukset ja selvitykset sekä tuotettujen menetelmien, välineiden, tietojärjestelmien ja tietokantojen myynti tai käyttöoikeuden luovuttaminen;

2) valokopiot, tulosteet ja telekopiona toimitetut asiakirjajäljennökset muissa kuin 4 §:ssä tarkoitetuissa tilanteissa;

3) henkilötietolain (523/1999) 26 §:ssä ja rikosrekisterilain (770/1993) 6 §:n 4 momentissa tarkoitetut tiedot, jos tarkastusoikeuden käyttämisestä on kulunut vähemmän kuin vuosi;

4) vaalitietojärjestelmästä muuhun tarkoitukseen kuin vaalien toimeenpanoon annettavat tiedot;

5) palvelussuhteeseen liittyvät luettelot;

6) oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä teknisen käyttöyhteyden avulla tai muutoin sähköisesti luovutettavat tiedot;

7) Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen myymät majoituspalvelut;

8) Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen kirjaston kaukopalvelut;

9) tilojen vuokraaminen;

10) Rikosseuraamuslaitoksen henkilöstön ja vierailijoiden ateriat sekä vierailijoille tarjottavat majoituspalvelut.

Edellä 1 momentin 10 kohdassa tarkoitetuista suoritteista ei peritä maksua vangin omaiselta tai muulta läheiseltä, jos laitoksessa käynti liittyy vangille tehtävän rangaistusajan käyttöä koskevan yksilöllisen suunnitelman toteutukseen.

4 §
Julkisuuslain perusteella annettavat suoritteet

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä 3 momentissa tarkoitetusta tiedon antamisesta jäljennöksenä tai tulosteena perittävistä maksuista päättää viranomainen noudattaen, mitä mainitussa pykälässä säädetään.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2013.

Maksutaulukko

Suorite Maksu
1. Rikosrekisterilain 4 a ja 5 §:n nojallaluovutettavat tiedot 11,00 euroa/ote
- otteella 0,80 euroa/henkilö
- listamuodossa
2. Rikosrekisterilain 6 §:n 1 momentin nojalla luovutettavat tiedot 11,00 euroa/ote
3. Rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentin nojallaluovutettavat tiedot 13,40 euroa/ote
- otteella
4. Sakon täytäntöönpanosta annetun lain (672/2002) 50 ja 11,00 euroa/ote
51 §:n nojalla annettavat tiedo 0,80 euroa/henkilö
- otteella
- listamuodossa
5. Muu todistus tai ote 20,00 euroa
6. Oikeaksi todistettu jäljennös 2,00 euroa/sivu
7. Hakemuksesta annettu päätös avioliittoonmenemistä varten 53,00 euroa
7. Tietosuojalautakunnan päätös 153,00 euroa
8. Muu päätös 11,00 euroa

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

21.12.2011/1376:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.