Seurattu SDK 834/2022 saakka.

13.11.2009/864

Valtioneuvoston asetus Liikennevirastosta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumottu A:lla 19.12.2018/1214, joka on voimassa 1.1.2019 alkaen.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä, säädetään Liikennevirastosta 13 päivänä marraskuuta 2009 annetun lain (862/2009) 4 §:n 1 momentin nojalla:

1 §
Organisaatio ja virkamiesjohto

Pääjohtaja johtaa Liikennevirastoa ja vastaa viraston toiminnan yleisestä kehittämisestä sekä valvoo, että virastolle kuuluvat tehtävät suoritetaan tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti.

Viraston johtotehtävissä olevat virkamiehet vastaavat heidän johdettavakseen kuuluvan toiminnan tuloksellisuudesta ja kehittämisestä.

3 momentti on kumottu A:lla 13.3.2014/213.

2 §
Asioiden ratkaiseminen

Pääjohtaja ratkaisee virastolle kuuluvat asiat, joita ei ole säädetty tai määrätty muun virkamiehen ratkaistavaksi. Pääjohtaja voi yksittäistapauksessa ottaa ratkaistavakseen asian, joka muutoin olisi hänen alaisensa ratkaistava, jollei muualla toisin säädetä.

3 § (11.6.2015/718)
Kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena välittömästi pääjohtajan alaisina toimivilla viraston johtoon kuuluvilla virkamiehillä on ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus. Välittömästi pääjohtajan alaisena toimivan merenkulkuasioista vastaavan johtoon kuuluvan virkamiehen kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto tai merikapteenin tutkinto sekä perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin, käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus.

4 §
Virat sekä henkilöstön nimittäminen ja ottaminen

Pääjohtaja päättää Liikenneviraston virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä virkanimikkeen muuttamisesta, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä.

Pääjohtaja nimittää tai ottaa viraston henkilöstön, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä.

5 §
Virkavapaus ja pääjohtajan sijaisuus

Liikenne- ja viestintäministeriö myöntää pääjohtajalle virkavapauden. Yli kaksi vuotta kestävän virkavapauden myöntää kuitenkin valtioneuvosto, jollei se perustu lakiin tai virkaehtosopimukseen. Pääjohtaja myöntää virkavapauden muulle henkilöstölle, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä.

Liikenne- ja viestintäministeriö määrää pääjohtajan sijaisen.

6 §
Valtion edustaminen

Liikennevirasto kantaa ja vastaa valtion puolesta sekä valvoo tuomioistuimessa, välimiesmenettelyssä, muissa viranomaisissa ja toimituksissa valtion etua ja oikeutta kaikissa virastolle kuuluvissa asioissa.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

13.3.2014/213:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2014.

11.6.2015/718:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2015.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.