Seurattu SDK 829/2022 saakka.

18.9.2009/695

Laki taksinkuljettajien ammattipätevyydestä

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä laki on kumottu L:lla 24.5.2017/320, joka on voimassa 1.7.2018 alkaen.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Soveltamisala

Tässä laissa säädetään ammattipätevyydestä, joka kuljettajalta vaaditaan taksiliikennelain (217/2007) mukaisessa taksiliikenteessä.

2 §
Ammattipätevyys

Taksinkuljettajalla on oltava kuljetettavan ajoneuvon ajo-oikeus ja tehtävän edellyttämä ammattitaito. Hänen on oltava muutenkin tehtävään sopiva. (9.5.2014/369)

Ammattitaidon saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi kuljettajan on suoritettava taksinkuljettajan koulutus ja koe sekä tässä laissa tarkoitettu jatkokoulutus.

3 § (6.2.2015/72)
Taksinkuljettajan ajolupa

Osoitukseksi 2 §:ssä tarkoitetusta ammattipätevyydestä myönnetään hakemuksesta taksinkuljettajan ajolupa.

Oikeus taksinkuljettajana toimimiseen alkaa kun ajolupa luovutetaan hakijalle.

4 §
Ajoluvan myöntämisen edellytykset

Taksinkuljettajan ajoluvan myöntämisen edellytyksenä on, että hakijalla on Suomessa tai muussa Euroopan unionin jäsenvaltiossa (EU-valtio) tai Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa (ETA-valtio) saatu auton kuljettamiseen oikeuttava B-luokan ajo-oikeus, joka on ollut hakijalla vähintään yhden vuoden ajan ja, että: (6.2.2015/72)

1) hakija on saanut harjoitteluvaiheen ja syventävän vaiheen opetuksen mikäli näiden vaiheiden suorittaminen sisältyy pakollisena kuljettajaopetukseen; (6.2.2015/72)

2) hakija ei ole ajokiellossa tai väliaikaisessa ajokiellossa; (9.5.2014/369)

3) hakija täyttää säädetyt terveysvaatimukset;

4) hakija on suorittanut hyväksytysti taksinkuljettajan koulutuksen ja kokeen;

5) hakijalla on auton asemapaikkaa vastaava paikallistuntemus;

6) hakija on muutenkin henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan sopiva taksinkuljettajaksi.

Jos yhteiskunnan järjestämien opetus-, sosiaali- tai terveystoimen sopimuksenvaraisten kuljetusten tai muiden säännöllisten kuljetusten keskeytymättömyyden turvaamiseksi on tarpeen, ajolupa voidaan poikkeustapauksessa koulutuksen tai paikallistuntemuskokeen saatavuuteen liittyvien erityisten vaikeuksien vuoksi myöntää 1 momentin 4 ja 5 kohdassa säädetystä poiketen ehdolla, että hakija osoittaa lupaviranomaisen asettamassa enintään kuuden kuukauden määräajassa täyttävänsä säädetyt vaatimukset. Valtioneuvoston asetuksella voidaan tarvittaessa antaa tarkempia säännöksiä menettelystä, joka koskee ajoluvan myöntämistä poikkeustapauksessa. (9.5.2014/369)

Valtioneuvoston asetuksella annetaan säännökset 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetuista ajo-oikeutta tai ajokorttia koskevista vaatimuksista. (9.5.2014/369)

5 § (9.5.2014/369)
Terveys

Taksinkuljettajan on täytettävä ajokorttilain (386/2011) 18 §:ssä säädetyt ryhmän 2 ajokorttilupaa koskevat terveysvaatimukset ja hänellä on muutenkin oltava sellainen toimintakyky, joka on tarpeen matkustajien turvallisuuden ylläpitämiseksi ja heidän avustamisekseen.

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen terveysvaatimusten täyttyminen on osoitettava lääkärin antamalla lausunnolla ajolupaa haettaessa ja, jos hakija on täyttänyt 45 vuotta tai hän täyttää mainitun iän hänellä jo olevan ajoluvan voimassaoloaikana, ajoluvan voimassaolon jatkamista haettaessa. Ryhmän 2 terveysvaatimusten täyttymistä koskevasta lääkärinlausunnosta on voimassa, mitä ajokorttilain 100 §:ssä säädetään. Lääkärinlausunnossa on otettava huomioon ajokorttilain 27 §:n 2 momentissa tarkoitetut ikääntymisen vaikutukset, jos ajolupa myönnetään 68 vuotta täyttäneelle tai 68 vuotta täyttäneen hakijan ajoluvan voimassaoloa jatketaan. Lausunto taksinkuljettajan toimintakyvystä annetaan Liikenteen turvallisuusviraston lomakkeella. Liikenteen turvallisuusvirasto antaa määräykset toimintakyvyn tutkimisesta.

Poliisi voi muulloinkin vaatia kuljettajan määräajassa osoittamaan 2 momentin mukaisesti, että terveysvaatimukset täyttyvät, jos on syytä epäillä, ettei ajoluvan haltija enää täytä säädettyjä vaatimuksia. Terveydentilaa koskevasta lääkärin ilmoitusvelvollisuudesta säädetään ajokorttilaissa.

6 §
Koulutus

Koulutuksessa on annettava perustiedot ja käytännön valmiudet taksinkuljettajan ammatin harjoittamisen sekä matkustajien avustamisen ja heidän turvallisuudestaan huolehtimisen vaatimuksista huomioon ottaen eri matkustajaryhmien erityistarpeet ja taksiliikennelaissa säädetyt taksipalvelujen laatuvaatimukset sekä perustiedot muista kuljetusten ja liikenteen turvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä. Tarkemmat säännökset koulutuksen sisällöstä sekä säännökset koulutuksen vähimmäismäärästä ja toteutuksesta annetaan valtioneuvoston asetuksella. (9.5.2014/369)

Opetusta annettaessa on noudatettava Liikenteen turvallisuusviraston vahvistamaa koulutusohjelmaa. Koulutusohjelmasta säädetään valtioneuvoston asetuksella. (22.12.2009/1320)

Koulutuksen hyväksytysti suorittaneelle on annettava siitä todistus.

7 §
Koe

Kokeen hyväksytty suorittaminen osoittaa, että kokelaalla on taksinkuljettajan tehtävässä tarvittavat tiedot, taidot ja osaaminen. Paikallistuntemuksen osoittamisesta säädetään 8 §:ssä. Kokeeseen pääsyn edellytyksenä on, että kokelas on suorittanut taksinkuljettajan koulutuksen. Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä kokeen sisällöstä ja toteuttamisesta sekä muista kokeen vaatimuksista.

Kokeen hyväksytysti suorittaneelle on annettava siitä todistus.

Liikenteen turvallisuusvirasto vastaa kokeen järjestämisestä ja valvonnasta. Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää Liikenteen turvallisuusviraston toiminnasta tässä pykälässä tarkoitettujen palvelujen järjestäjänä. (6.2.2015/72)

8 §
Paikallistuntemus

Taksinkuljettajalla on oltava kokeella osoitettu taksilupaan asemapaikaksi merkityn kunnan tai kunnan, johon asemapaikka kuuluu, paikallistuntemus. Paikallistuntemukseen sisältyy asemapaikan ja sen lähiympäristön katu- ja tieverkoston, reittien ja erilaisten hallinto- ja palvelulaitosten ja muiden tunnetuimpien käyntikohteiden tuntemus sekä muun lähialueen yleispiirteinen tuntemus. (9.5.2014/369)

Paikallistuntemus on osoitettava 26 §:ssä tarkoitetun koulutusluvan haltijalle. Paikallistuntemuksen hyväksytysti suorittaneelle on annettava siitä todistus. Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä paikallistuntemuksen sisällöstä ja sen osoittamisen vaatimuksista.

9 §
Henkilökohtaiset ominaisuudet

Arvioitaessa, onko hakija henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan sopiva taksinkuljettajaksi, otetaan huomioon hänen edellytyksensä vuorovaikutukseen kuljetettavien kanssa ja vuorovaikutuksessa tarvittava suomen tai ruotsin kielen taito.

Hakijaa ei pidetä sopivana taksinkuljettajaksi, jos:

1) hän on ajoluvan hakemista edeltäneen viiden vuoden aikana syyllistynyt rikoslain (39/1889) 23 luvun 2 §:ssä tarkoitettuun törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen, 3 §:ssä tarkoitettuun rattijuopumukseen, 4 §:ssä tarkoitettuun törkeään rattijuopumukseen, 10 §:ssä tarkoitettuun kulkuneuvon kuljettamiseen oikeudetta; (29.4.2011/390)

2) hän on luvan hakemista edeltäneen vuoden aikana syyllistynyt rikoslain 23 luvun 1 §:ssä tarkoitettuun liikenneturvallisuuden vaarantamiseen, joka osoittaa vakavaa piittaamattomuutta liikenneturvallisuutta kohtaan, tai muuhun liikennerikkomukseen siten, että edellytykset ajokieltoon määräämiselle ajokorttilain 65 §:n 1 tai 2 momentin perusteella täyttyvät, taikka hän on tuona aikana ollut ajokiellossa mainituissa lainkohdissa tarkoitettujen liikennerikosten vuoksi; (29.4.2011/390)

3) hän on luvan hakemista edeltäneen viiden vuoden aikana syyllistynyt henkeen tai terveyteen kohdistuvaan tai muuten väkivaltaista käyttäytymistä osoittavaan rikokseen, seksuaalirikokseen tai muuhun vastaavaan rikokseen ja teko osoittaa hänen olevan ilmeisen sopimaton toimimaan taksinkuljettajana;

4) hän on luvan hakemista edeltäneen viiden vuoden aikana syyllistynyt muuhun rikokseen, joka osoittaa hänen olevan ilmeisen sopimaton toimimaan taksinkuljettajana; tai

5) hän on poliisin pitämästä rekisteristä ilmenevien tietojen perusteella muutoin toiminnallaan osoittanut olevansa elämäntavaltaan tai henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan ilmeisen sopimaton toimimaan taksinkuljettajana.

9 a § (6.2.2015/72)
Ajolupatehtävien hoitaminen

Liikenteen turvallisuusvirasto myöntää taksinkuljettajan ajoluvan ja päättää ajoluvan voimassaolon jatkamisesta. Liikenteen turvallisuusvirasto antaa myös ajoluvan kaksoiskappaleen ja väliaikaisen ajoluvan sekä päättää ajoluvan peruuttamisesta kokonaan.

Liikenteen turvallisuusvirasto vastaa taksinkuljettajan ajoluvan valmistamisesta.

Poliisi päättää ajoluvan peruuttamisesta määräajaksi, väliaikaisesti tai toistaiseksi. Poliisi vastaa myös ajoluvan haltijan ajoterveydentilan ja ajokyvyn valvonnasta ja voi siihen liittyen päättää tästä valvonnasta aiheutuvista toimenpiteistä siten kuin tässä laissa säädetään.

9 b § (6.2.2015/72)
Ajolupatehtävien hoitaminen palvelutehtävänä

Liikenteen turvallisuusvirasto voi hankkia 9 a §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen tehtävien hoitamisessa tarvittavia palveluja Suomessa toimivilta yksityisiltä tai julkisilta palvelun tuottajilta. Edellä 9 a §:n 1 momentissa tarkoitettu palvelutehtävä voi sisältää hakemusasiakirjojen vastaanottamisen ja niiden tietojen kirjaamisen rekisteriin, joita hakemuksen käsittely edellyttää, lupamenettelyyn liittyvän neuvonnan ja tietojen välittämisen hakijalle, haetun ajoluvan luovuttamisen, jollei sitä postiteta hakijalle, viranomaiselle palautettavan ajoluvan vastaanottamisen sekä muut vastaavat hakemusmenettelyyn liittyvät tehtävät. Edellä 9 a §:n 1 momentissa tarkoitettuja tehtäviä hoidettaessa ei sovelleta alihankintaa koskevia säännöksiä ja tehtävät on hoidettava Suomessa.

Palvelujen hankintaan sovelletaan julkisista hankinnoista annettua lakia (348/2007) alihankintaa koskevia säännöksiä lukuun ottamatta. Edellä 1 momentissa säädetyt tehtävät voidaan yhdistää muuhun Liikenteen turvallisuusviraston hankkimaan palveluun.

Palvelun tuottajan on oltava luotettava ja tällä on oltava tehtävän hoitamisen edellyttämä henkilöstö sekä muut tekniset, taloudelliset ja toiminnalliset valmiudet ja valmiudet huolehtia tehtävän edellyttämästä tietoturvallisuudesta ja tietosuojasta.

Liikenteen turvallisuusviraston on sovittava palvelun tuottajan kanssa palvelutehtävän laajuudesta ja sen hoitamiseen liittyvistä vaatimuksista niin, että rekisterinpitäjän vastuut henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuudesta toteutuvat myös palvelun tuottajan toiminnassa ja että hyvän hallinnon vaatimukset muutenkin toteutuvat. Palvelun tuottajan kanssa tehtävästä sopimuksesta 9 a §:n 1 momentissa tarkoitettuja tehtäviä hoidettaessa on voimassa, mitä ajokorttilaissa säädetään sopimuksesta, joka koskee eräiden lupatehtävien hoitamista palvelutehtävänä. Liikenteen turvallisuusviraston on valvottava palvelun tuottajien toimintaa ja sillä on oikeus tehdä tarkastuksia paikoissa, joissa harjoitetaan tässä pykälässä tarkoitettua palvelutoimintaa. Tarkastusta ei kuitenkaan saa suorittaa pysyväisluonteiseen asumiseen käytettävässä tilassa. Palvelun tuottajan on annettava valvonnassa tarvittavat tiedot ja järjestettävä olosuhteet sellaisiksi, että valvonta ja tarkastukset voidaan suorittaa asianmukaisesti.

Tässä pykälässä tarkoitettuja julkisia hallintotehtäviä hoidettaessa noudatettavista hyvän hallinnon periaatteista säädetään viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999), henkilötietolaissa (523/1999), sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003), hallintolaissa (434/2003), kielilaissa (423/2003) ja saamen kielilaissa (1086/2003). Palvelun tuottajaan ja tämän palveluksessa olevaan sovelletaan näitä tehtäviä hoidettaessa rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä. Vahingonkorvausvastuusta säädetään vahingonkorvauslaissa (412/1974).

9 c § (6.2.2015/72)
Ajolupaa koskevan hakemusasian vireille saattaminen

Taksinkuljettajan ajolupaa koskeva hakemus voidaan toimittaa sähköisesti tai Liikenteen turvallisuusviraston osoittamalle palveluntuottajalle.

Jos ajolupahakemukseen liitettävässä lääkärinlausunnossa on terveys- ja toimintakykyvaatimusten täyttymistä koskevan merkinnän lisäksi muu hakijan terveydentilaa kuvaava tieto, liite voidaan palvelun tuottajalle luovuttamisen sijaan toimittaa Liikenteen turvallisuusvirastoon sen jälkeen kun hakemus on laitettu vireille.

9 d § (6.2.2015/72)
Palvelun tuottajan luotettavuuden arviointi

Palvelun tuottajaa ei voida pitää 9 b §:n 3 momentissa tarkoitetulla tavalla luotettavana, jos palvelun tuottaja, tai yhtiömuodossa toimivan palvelun tuottajan hallituksen tai hallintoneuvoston jäsen tai varajäsen, toimitusjohtaja, vastuunalainen yhtiömies tai avoimessa yhtiössä yhtiömies, taikka muussa määräävässä asemassa oleva henkilö on toiminnallaan osoittanut olevansa ilmeisen sopimaton hoitamaan 9 a §:n 1 momentissa tarkoitettua tehtävää. Palvelun tuottajaa ei ainakaan voida pitää luotettavana, jos edellä mainittu henkilö on lainvoiman saaneella tuomiolla tuomittu viiden viimeisen vuoden aikana vankeusrangaistukseen tai kolmen viimeisen vuoden aikana sakkorangaistukseen vakavasta, työsuhdetta, elinkeinon harjoittamista, kirjanpitoa, velkasuhdetta, liikenteen harjoittamista, kuljettajantutkintotoimintaa, ajoneuvojen rekisteröintiä tai katsastusta koskevien taikka muita liikenneturvallisuutta koskevien säännösten tai määräysten rikkomisesta ja teon on katsottava osoittavan henkilön olevan ilmeisen sopimaton hoitamaan edellä tarkoitettua tehtävää.

Palvelun tuottaja vastaa siitä, että palveluksessaan olevilla on tieto 9 b §:n 3 momentissa tarkoitettujen lupatehtävien hoitamiseen liittyvistä vaatimuksista ja vastuista ja kyky toimia sen mukaisesti sekä siitä, että he ovat siten luotettavia kuin tässä tarkoitettujen lupatehtävien hoitamiseen vaaditaan.

Viranomaisen oikeudesta saada rikosrekisteritietoja luotettavuuden arvioimiseksi säädetään rikosrekisterilaissa (770/1993).

10 § (6.2.2015/72)
Ajoluvan myöntäminen

Ajolupa myönnetään viideksi vuodeksi tai, jos hakija on täyttänyt 68 vuotta, kahdeksi vuodeksi.

Ajolupaan voidaan liittää taksin kuljettamista tai luvansaajan velvollisuuksia koskevia ehtoja. Hakija voidaan määrätä toimittamaan todistus uudesta kuljettajantutkinnosta, jos se on esitetyn lääkärinlausunnon tai muutoin lupaviranomaisen tietoon tulleen syyn johdosta tarpeen hakemuksen käsittelemiseksi.

Ajolupaan merkitään auton asemapaikka tai ne asemapaikat, joita vastaava paikallistuntemus kuljettajalla on. Jos kuljettajalle aikaisemmin annettu taksinkuljettajan ajolupa on voimassa, hänen on annettava se lupaviranomaiselle, kun uusi lupa luovutetaan. Ajoluvan hakemisesta, myöntämisestä ja myöntämiseen liittyvästä menettelystä annetaan tarkempia säännöksiä valtioneuvoston asetuksella.

Hakijalle voidaan antaa väliaikainen ajolupa, joka on voimassa yhden kuukauden, jos hakija täyttää ajoluvan myöntämisen edellytykset. Väliaikainen ajolupa voidaan antaa myös 4 §:n 2 momentissa tarkoitettuja ajoja varten lupaviranomaisen mainitun momentin nojalla asettamaksi määräajaksi. Väliaikainen ajolupa annetaan Liikenteen turvallisuusviraston lomakkeella. Mitä muutoin säädetään ajoluvasta, koskee myös väliaikaista ajolupaa.

Ajolupa voidaan toimittaa hakijalle postitse, jolloin toimittamiseen sovelletaan mitä ajokorttilaissa säädetään ajokortin toimittamisesta hakijalle postitse.

11 §
Ennakkotieto uuden ajolupahakemuksen käsittelylle

Jos hakemus ajoluvan saamiseksi hylätään 9 §:n 2 momentin 1–4 kohdan nojalla, lupaviranomainen voi merkitä päätökseen ajankohdan, jonka jälkeen lupa-asia voidaan uudesta hakemuksesta ottaa aikaisintaan uudelleen käsiteltäväksi mainitun kohdan estämättä luvan myöntämistä, jollei muuta estettä hakemuksen käsittelylle ole.

12 §
Jatkokoulutus

Ammatinharjoittamisen edellytysten ylläpitämiseksi ja parantamiseksi sekä liikenneturvallisuuden lisäämiseksi taksinkuljettajan on saatava jatkokoulutusta kuljettajan tehtävän kannalta keskeisissä taksinkuljettajan koulutuksen oppiaineissa. Jatkokoulutukseen on aina sisällytettävä opetusta eri matkustajaryhmien erityistarpeiden sekä matkustajien avustamiseen ja turvallisuuden ylläpitämiseen liittyvien valmiuksien ylläpitämiseksi ja vahvistamiseksi. Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää tarkemmin jatkokoulutuksen sisällöstä. (9.5.2014/369)

Jatkokoulutuksessa on noudatettava Liikenteen turvallisuusviraston vahvistamaa koulutusohjelmaa. Valtioneuvoston asetuksella säädetään jatkokoulutuksen vähimmäismäärästä ja toteutuksesta sekä koulutusohjelmasta. (22.12.2009/1320)

Jatkokoulutuksesta on annettava oppilaalle todistus.

13 § (9.5.2014/369)
Ajoluvan voimassaolon jatkaminen

Ajoluvan voimassaoloa jatketaan 10 §:n 1 momentissa säädetyksi ajaksi kerrallaan. Ajoluvan voimassaoloa jatketaan kaksi vuotta myös siinä tapauksessa, että hakija täyttää 68 vuotta hänellä jo olevan ajoluvan voimassaoloaikana.

Ajoluvan voimassaolon jatkamisen edellytyksenä on, että hakija täyttää 4 §:n 1 momentissa säädetyt ajoluvan myöntämisen edellytykset ja osoittaa saaneensa säädetyn jatkokoulutuksen. Ajoluvan voimassaoloa voidaan kuitenkin jatkaa, vaikka ajolupa olisi ollut peruutettuna 9 §:n 2 momentissa tarkoitetun rikoksen johdosta tai hakijalla olisi alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta annetussa laissa (439/2008) tarkoitettu ajo-oikeus. Ajoluvan voimassaoloa ei voida kuitenkaan jatkaa, jos rikos on poikkeuksellisen vakava tai siihen on muu erityinen syy ja hakija on syyllistynyt rikokseen hakemista edeltäneiden viiden vuoden aikana.

Jos ajolupaa ei ole pidetty voimassa, uusi ajolupa myönnetään tätä pykälää soveltaen.

Ajoluvan voimassaoloa jatkettaessa voidaan antaa väliaikainen ajolupa siten kuin 10 §:n 4 momentissa säädetään. Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin ajoluvan voimassaolon jatkamisesta ja siinä noudatettavasta menettelystä.

14 § (6.2.2015/72)
Ajoluvan kelpoisuusalueen laajentaminen

Liikenteen turvallisuusvirasto voi hakemuksesta laajentaa ajoluvan kelpoisuuden uuteen asemapaikkaan, jos ajoluvan haltija osoittaa 4 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitetun paikallistuntemuksen tämän asemapaikan osalta. Ajolupa annetaan määräajaksi, joka päättyy samaan aikaan hakijalla ennestään olevan ajoluvan kanssa, jollei samalla haeta ajoluvan uudistamista. Laajennetun ajoluvan hakemisesta annetaan tarkempia säännöksiä valtioneuvoston asetuksella.

15 §
Perusteet ajoluvan peruuttamiselle

Ajolupa on peruutettava, jos luvan haltija:

1) ei enää täytä ajoluvan myöntämisen edellytyksiä;

2) ei noudata asetettuja lupaehtoja;

3) ei noudata säännöksiin tai erilliseen määräykseen perustuvaa velvollisuuttaan toimittaa tässä laissa tarkoitettu lausunto terveydentilastaan tai todistus ajokyvystään; tai

4) itse pyytää luvan peruuttamista.

(6.2.2015/72)

Ajolupaa ei kuitenkaan 1 momentin 1 kohdan perusteella peruuteta, jos hakijalle on luovutettu muu kuin väliaikainen ajolupa ja 4 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun ajo-oikeuden tai ajokortin voimassaoloaika päättyy siksi, ettei sitä ole uudistettu. Ajoluvan peruuttaminen on otettava viivytyksettä tutkittavaksi, jos muu tämän pykälän 1 momentissa tarkoitettu peruste luvan peruuttamiselle ilmenee. (9.5.2014/369)

16 §
Ajoluvan peruuttaminen kokonaan

Ajolupa peruutetaan kokonaan 15 §:n 1 momentin 4 kohdan perusteella.

17 §
Ajoluvan peruuttaminen toistaiseksi

Ajolupa peruutetaan toistaiseksi, jos luvan haltija:

1) määrätään ajokieltoon toistaiseksi;

2) ei enää täytä ajoluvan terveysvaatimuksia; tai

3) ei ole asetetussa määräajassa toimittanut todistusta 4 §:n 2 momentissa tarkoitetusta taksinkuljettajan kokeen tai 8 §:n 1 momentissa tarkoitetusta paikallistuntemuskokeen suorittamisesta hyväksytysti taikka muuta selvitystä, jonka lupaviranomainen tai poliisi on tämän lain nojalla määrännyt esitettäväksi.

(6.2.2015/72)

Ajolupa on peruutettava toistaiseksi myös silloin, jos hakijalle on annettu väliaikainen ajolupa ja ennen ajoluvan luovuttamista ajo-oikeuden tai ajokortin voimassaoloaika on päättynyt syystä, ettei sitä ole uudistettu. (9.5.2014/369)

18 § (29.4.2011/390)
Ajoluvan peruuttaminen määräajaksi

Muusta kuin 16 tai 17 §:ssä säädetystä syystä ajolupa peruutetaan määräajaksi, vähintään kahdeksi kuukaudeksi ja enintään viideksi vuodeksi. Määräajan pituudesta määrättäessä otetaan huomioon erityisesti peruuttamisen perusteena olevan teon tai tekojen vakavuus ja teko-olosuhteet.

Jos ajoluvan haltija on syyllistynyt 9 §:n 2 momentin 1, 3 tai 4 kohdassa tarkoitettuun tekoon, ajolupa peruutetaan vähintään kuudeksi kuukaudeksi. (9.5.2014/369)

Jos se on perustellusta syystä tarpeen seuraamuksen kohtuullistamiseksi, ajolupa voidaan peruuttaa edellä 1 ja 2 momentissa säädettyä lyhyemmäksikin ajaksi. Jos ajolupa peruutetaan poliisin määräämän ajokiellon vuoksi, lupa peruutetaan ajokiellon ajaksi, jollei teon tai tekojen vakavuudesta ja teko-olosuhteista muuta johdu. Jos ajoluvan haltijalle annetaan ajokiellon sijaan varoitus, ajolupa voidaan jättää peruuttamatta.

19 §
Ajoluvan peruuttaminen väliaikaisesti

Ajolupa voidaan peruuttaa väliaikaisesti, jos on todennäköistä, että luvan haltija on syyllistynyt 9 §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoitettuun tekoon ja matkustajien turvallisuus sitä edellyttää. Väliaikainen peruuttaminen on muutoksenhausta huolimatta voimassa, kunnes asia on lainvoimaisesti ratkaistu. Jos syyte raukeaa, ajolupa on viivytyksettä palautettava haltijalleen, jollei syytä ajoluvan peruuttamiselle muuten ole.

Ajolupa on peruutettava väliaikaisesti, jos kuljettaja määrätään väliaikaiseen ajokieltoon. Jos poliisi päättää ajokorttilain 70 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa väliaikaisen ajokiellon voimassapitämisestä, poliisin on samalla päätettävä taksinkuljettajan ajoluvan väliaikaisesta peruuttamisesta. Jos poliisi määrää väliaikaisen ajokiellon päättymään ajokorttilain 72 §:n 1 momentin perusteella, myös taksinkuljettajan ajolupaa koskeva väliaikainen peruuttaminen on määrättävä samalla päättymään. (29.4.2011/390)

20 §
Peruutetun ajoluvan luovuttaminen poliisille

Taksinkuljettajan ajolupa on luovutettava poliisille, kun ajolupa peruutetaan.

21 §
Ajoluvan palauttaminen haltijalleen peruuttamisen jälkeen

Määräajaksi peruutettu ajolupa palautetaan haltijalleen määräajan päätyttyä. Jos ajolupa peruutetaan toistaiseksi, ajoluvan palauttamisen edellytyksenä on, että ajoluvan haltija osoittaa peruuttamisperusteen poistuneen. Ajolupaa ei kuitenkaan palauteta, jos sen voimassaolo on päättynyt.

Ennen ajoluvan palauttamista luvanhaltijan sopivuus on arvioitava uudelleen 9 §:n mukaisesti. Mainitun pykälän 2 momentissa tarkoitetuista teoista otetaan huomioon ne, jotka ovat tulleet lupaviranomaisen tietoon ajoluvan peruuttamisen jälkeen ja jotka yksinään tai mainitun momentin 2 kohdan mukaisesti yhdessä muiden tekojen kanssa muodostavat esteen taksinkuljettajan sopivuudelle. Jos on 10 §:n 2 momentissa tarkoitettu syy epäillä, ettei luvan haltija ole säilyttänyt ajotaitoaan, poliisi voi ennen luvan palauttamista määrätä hänet toimittamaan määräajassa todistuksen uudesta kuljettajantutkinnosta.

22 § (6.2.2015/72)
Varoituksen käyttö ajolupaseuraamuksena

Poliisi voi antaa varoituksen ajoluvan määräaikaisen peruuttamisen asemesta, jos ajoluvan peruuttamista on pidettävä kohtuuttomana seuraamuksena, eikä teon ole katsottava osoittavan piittaamattomuutta taksinkuljettajan vastuista ja velvollisuuksista tai yleensä säännösten ja määräysten noudattamisesta taikka hänelle aiemmin määrätyistä seuraamuksista.

23 §
Ajoluvan lomake ja mukana pitäminen

Ajolupa annetaan Liikenteen turvallisuusviraston lomakkeella. Valtioneuvoston asetuksella säädetään ajoluvan lomakkeen tietosisällöstä ja muista vaatimuksista. (9.5.2014/369)

Ajolupa on pidettävä ajossa mukana ja pyydettäessä esitettävä poliisi-, tulli- tai rajavartiomiehelle. Ajolupa on sijoitettava autossa niin, että se on matkustajien nähtävissä.

Poliisi voi keskeyttää ajon, jos kuljettajalla ei ole ajolupaa mukanaan.

24 §
Ajoluvan kaksoiskappale

Jos ajolupa on kadonnut, tuhoutunut tai anastettu tai siihen merkityissä haltijan tiedoissa on tapahtunut muutos, kuljettajalle voidaan antaa ajoluvan kaksoiskappale. Annettaessa väliaikaisen ajoluvan kaksoiskappale sovelletaan, mitä 10 §:n 4 momentissa säädetään. Tarkemmat säännökset ajoluvan kaksoiskappaleen antamisesta annetaan valtioneuvoston asetuksella. (9.5.2014/369)

Jos kadonnut ajolupa myöhemmin löytyy, se on luovutettava Liikenteen turvallisuusvirastolle. (6.2.2015/72)

25 § (29.4.2011/390)
Taksin luovuttaminen kuljetettavaksi

Taksin saa luovuttaa 1 §:ssä tarkoitettuja ajoja varten vain sellaisen kuljetettavaksi, joka esittää voimassa olevan ajoluvan. Ajoneuvon luovuttamisesta toisen kuljetettavaksi säädetään lisäksi ajokorttilaissa ja tieliikennelaissa (267/1981).

26 §
Koulutuslupa

Taksinkuljettajan koulutuksen ja jatkokoulutuksen järjestämiseen vaaditaan koulutuslupa. Koulutusluvan myöntää Liikenteen turvallisuusvirasto. Koulutuslupa myönnetään viideksi vuodeksi. (22.12.2009/1320)

Koulutusluvan saajaksi hyväksytään yritys, yhteisö tai säätiö, jolla on toiminnan edellyttämät opetukselliset, ammatilliset, taloudelliset ja muut voimavarat. (9.5.2014/369)

Lupaviranomainen voi liittää koulutuslupaan koulutuksen järjestämistä koskevia ehtoja. Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä koulutusluvan myöntämisestä ja siinä noudatettavasta menettelystä.

27 §
Koulutusluvan hakeminen

Koulutuslupaa haetaan kirjallisesti.

Hakemuksesta on käytävä ilmi koulutuksen järjestäjää, koulutusohjelmaa ja sen toteuttamista sekä opetushenkilöstöä koskevat tiedot. Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä koulutusluvan hakemisesta.

28 §
Koulutusluvan haltijan velvollisuudet

Koulutusluvan haltija vastaa siitä, että koulutus annetaan säännösten, koulutuslupaa haettaessa annettujen tietojen ja lupaehtojen mukaisesti. Koulutusluvan haltija vastaa 6 §:n 3 momentissa ja 12 §:n 3 momentissa tarkoitetun todistuksen antamisesta.

Koulutusluvan haltijan on säilytettävä koulutuksen järjestämistä ja koulutuksen suorittaneita koskevat asiakirjat niin kauan kuin koulutuksesta annettua todistusta voidaan käyttää ajoluvan hakemiseen. Tietoja saadaan luovuttaa Liikenteen turvallisuusvirastolle ja hakemusasian käsittelemiseksi poliisille. Säilytysajan päätyttyä koulutuksen suorittajia koskevat henkilötiedot on hävitettävä. Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää tarkemmin asiakirjojen säilytysajoista. (22.12.2009/1320)

Jos koulutuslupaa haettaessa annetuissa tiedoissa tapahtuu olennaisia muutoksia, koulutusluvan haltijan on viipymättä ilmoitettava siitä valvojalle. Valtioneuvoston asetuksella voidaan tarvittaessa antaa tarkempia säännöksiä muutoksista, joista ilmoitusta ei vaadita.

29 §
Opetushenkilöstö

Koulutusluvan haltijalla on oltava ammattitaitoinen opetushenkilöstö. Opettajalla on oltava tehtävän edellyttämä koulutusalan ja toimialan tuntemus.

Koulutusluvan haltijalla on oltava koulutuksesta vastaava johtaja, joka ohjaa, valvoo ja kehittää koulutusta. Hänellä on oltava riittävä toimialan ja sen säännöstön tuntemus sekä käytännön kokemusta alalta.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä opetushenkilöstön vaatimuksista.

30 §
Koulutusluvan peruuttaminen

Lupaviranomainen voi antaa koulutusluvan haltijalle kirjallisen varoituksen, jos koulutusta koskevia säännöksiä, määräyksiä tai lupaehtoja rikotaan, taikka opetusta ei hoideta asianmukaisesti. (6.2.2015/72)

Jos koulutusluvan haltija ei enää täytä koulutusluvan edellytyksiä, koulutusluvan haltijalle voidaan asettaa kohtuullinen määräaika korjata puutteet.

Lupa voidaan peruuttaa, jos 1 momentissa tarkoitettu rikkomus on olennainen tai jatkuu toistuvasti varoituksesta huolimatta taikka 2 momentissa tarkoitettuja puutteita ei korjata määräajassa.

31 §
Valvonta

Liikenteen turvallisuusvirasto vastaa koulutusluvan haltijoiden valvonnasta. (22.12.2009/1320)

Valvojalla on oikeus päästä seuraamaan opetusta ja paikallistuntemuksen osoittamiseksi järjestettävää koetta sekä saada valvonnassa tarvittavat tiedot. Koulutusluvan haltijan on järjestettävä olosuhteet sellaisiksi, että tarkastukset voidaan suorittaa asianmukaisesti. Tarkastuksia ei saa suorittaa kotirauhan piiriin kuuluvassa paikassa.

Valvonnan yhteydessä havaitut puutteet tai laiminlyönnit on viipymättä saatettava koulutusluvan myöntäjän tietoon tarvittaviin toimenpiteisiin ryhtymistä varten.

32 §
Kokeen arvioijan kelpoisuus

Kokeen arvioijalla on oltava riittävä koulutuksella, työkokemuksella tai muulla tavalla hankittu osaaminen ja ammattitaito sekä koulutusvaatimusten ja toimialan lainsäädännön ja käytäntöjen tuntemus. Kokeen arvioijan kelpoisuusvaatimuksista voidaan tarvittaessa säätää tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

33 § (22.12.2009/1320)
Taksinkuljettajan ammattipätevyyttä koskevien tietojen ilmoittaminen rekisteriin

Taksinkuljettajan ammattipätevyyttä koskevien tietojen tallettamisesta ajoneuvoliikennerekisteriin säädetään ajoneuvoliikennerekisteristä annetussa laissa (541/2003). Sen joka antaa tämän lain 6 §:n 3 momentissa tai 12 §:n 3 momentissa tarkoitetun todistuksen koulutuksen suorittamisesta taikka 7 §:n 2 momentissa tarkoitetun todistuksen kokeen suorittamisesta, ja poliisin, joka tekee taksinkuljettajan ajolupaa tai sen kaksoiskappaletta koskevan päätöksen, on ilmoitettava tarvittavista rekisteriin talletettavista tiedoista Liikenteen turvallisuusvirastolle. Ilmoituksista ja niiden tekemisestä säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

34 § (6.2.2015/72)
Koe- ja valvontatehtävien hoitaminen palvelutehtävänä

Liikenteen turvallisuusvirasto voi järjestää 7 §:ssä tarkoitetun taksinkuljettajan kokeen vastaanottamisen ja valvonnan sekä 31 §:ssä tarkoitetun koulutusluvan haltijoiden valvonnan kuljettajantutkintotoiminnan yhteydessä tai siitä erillään hoidettavaksi hankkimalla tarvittavat palvelut yksityisiltä tai julkisilta palvelun tuottajilta noudattaen mitä kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annetussa laissa (535/1998) säädetään kuljettajantutkintotoiminnan hoitamisesta palvelutehtävänä.

Liikenteen turvallisuusvirasto voi yhdistää 33 §:ssä tarkoitettujen ilmoitusten vastaanottamisen sekä tietojen rekisteriin tallettamisen 1 momentissa tarkoitetun kokeen vastaanottamista ja valvontaa koskevaan tehtävään hankkimalla tarvittavat palvelut siten kuin mainitussa pykälässä säädetään.

Palvelujen hankintaan sovelletaan julkisista hankinnoista annettua lakia (348/2007) alihankintaa koskevia säännöksiä lukuun ottamatta. Tässä pykälässä tarkoitettuja tehtäviä ei voida hoitaa alihankkijaa käyttäen.

Liikenteen turvallisuusviraston on sovittava palvelun tuottajien kanssa tehtävien hoitamisesta niin, että hyvän hallinnon vaatimukset täyttyvät. Kokeiden järjestämisestä ja valvonnasta on sovittava niin, että palvelun laatu, yhdenmukaisuus ja saatavuus turvataan eri puolilla maata. Sopimuksesta sekä palvelun tuottajan ja kokeiden vastaanottajan vaatimuksista on voimassa, mitä kuljettajantutkintotoiminnasta ja sitä koskevasta sopimuksesta kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annetussa laissa säädetään. Liikenteen turvallisuusviraston on valvottava palvelun tuottajan toimintaa ja sillä on oikeus tehdä tarkastuksia paikoissa, joissa harjoitetaan tässä pykälässä tarkoitettua palvelutoimintaa. Tarkastusta ei kuitenkaan saa suorittaa pysyväisluonteiseen asumiseen käytettävässä tilassa. Palvelun tuottajan on annettava valvonnassa tarvittavat tiedot ja järjestettävä olosuhteet sellaisiksi, että valvonta ja tarkastukset voidaan suorittaa asianmukaisesti.

Tässä pykälässä tarkoitettuja julkisia hallintotehtäviä hoidettaessa noudatettavista hyvän hallinnon periaatteista säädetään viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa, henkilötietolaissa, sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa, hallintolaissa, kielilaissa ja saamen kielilaissa. Palvelun tuottajaan ja tämän palveluksessa olevaan sovelletaan näitä tehtäviä hoidettaessa rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä. Vahingonkorvausvastuusta säädetään vahingonkorvauslaissa.

35 §
Rangaistussäännökset

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta kuljettaa jotakuta taksiliikennelaissa tarkoitetussa taksiliikenteessä ilman tämän lain 3 §:ssä säädettyä taksinkuljettajan ajolupaa taikka rikkoo tämän lain 10 §:n 3 momentin tai 20 §:n säännöstä ajoluvan luovuttamisesta poliisille, 23 §:n 2 momentin säännöstä taksinkuljettajan ajoluvan näkyvillä pitämisestä ja esittämisestä, 24 §:n 2 momentin säännöstä ajoluvan luovuttamisesta Liikenteen turvallisuusvirastolle tai 25 §:n säännöstä ajoneuvon luovuttamisesta, on tuomittava kuljettajan ammattipätevyyssäännösten rikkomisesta sakkoon, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta. (18.11.2016/1000)

Joka harjoittaa tässä laissa tarkoitettua koulutus-, koe- tai valvontatoimintaa ilman tässä laissa tarkoitettua lupaa, sopimusta tai muuta oikeutusta, on tuomittava luvattomasta taksinkuljettajan ammattipätevyyskoulutustoiminnasta sakkoon.

36 §
Viittaukset muualla laissa oleviin rangaistussäännöksiin

Rangaistus kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta säädetään rikoslain (39/1889) 23 luvun 10 §:ssä.

Rangaistus luvattoman taksiliikenteen harjoittamisesta, taksiluvan toisen käyttöön luovuttamisesta sekä taksiluvan mukanapitämis- tai esittämisvelvollisuuden laiminlyömisestä säädetään taksiliikennelain 28 §:ssä.

Rikesakosta kuljettajan ammattipätevyyssääntöjen rikkomisen ainoana rangaistuksena 23 §:n 2 momentissa säädetyn taksinkuljettajan ajoluvan mukanapitämis- ja esittämisvelvollisuuden rikkomisesta säädetään rikesakkorikkomuksista annetussa laissa (986/2016). (18.11.2016/1000)

37 §
Rikosoikeudellinen virkavastuu

Kokeen vastaanotto- ja arviointitehtäviä sekä valvontaa suorittavaan sovelletaan rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä.

38 § (7.8.2015/996)
Muutoksenhaku

Liikenteen turvallisuusviraston koulutusluvan saaneen päätökseen ja 34 §:ssä tarkoitetun kokeen vastaanottajan päätökseen saa vaatia oikaisua Liikenteen turvallisuusvirastolta siten kuin hallintolaissa säädetään.

Muuhun tämän lain nojalla tehtyyn päätökseen sekä oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

Hallinto-oikeuden päätökseen ajoluvan peruuttamista ja koulutusluvan peruuttamista koskevassa asiassa saa hakea muutosta valittamalla siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. Hallinto-oikeuden muuhun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Taksinkuljettajan ajoluvan peruuttamista koskeva päätös voidaan panna täytäntöön muutoksenhausta huolimatta.

Jos haettu ajolupa myönnetään hakemuksen mukaisesti ilman siihen asetettavia ehtoja tai rajoituksia, hakijalle ei ajoluvan lisäksi anneta muuta päätöstä eikä valitusosoitusta.

39 § (22.12.2009/1320)
Virka-apu

Liikenteen turvallisuusvirastolla sekä 34 §:n mukaisesti valvontatehtäviä hoitavilla on oikeus saada poliisilta virka-apua tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamisen valvomiseksi.

40 §
Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Ennen lain voimaantuloa myönnetyn henkilöauton ammattiajoluvan voimassaolo lakkaa viiden vuoden kuluttua tämän lain voimaantulosta, jollei ammattiajolupaan ole merkitty aikaisempaa voimassaolon päättymisajankohtaa tai se muusta syystä lakkaa olemasta voimassa sitä ennen. Toimiakseen edelleen taksinkuljettajana tällaisen ammattiajoluvan haltijan on haettava ammattiajoluvan vaihtamista tässä laissa tarkoitettuun taksinkuljettajan ajolupaan ja samassa yhteydessä osoitettava saaneensa tässä laissa säädetyn jatkokoulutuksen. Ammattiajoluvan vaihtamisesta on muutoin voimassa, mitä taksinkuljettajan ajoluvan voimassaolon jatkamisesta tässä laissa säädetään. Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä vaihtamisessa noudatettavasta menettelystä.

Invataksin kuljettamiseen rajoitetun henkilöauton ammattiajoluvan vaihtaminen tässä laissa tarkoitetuksi taksinkuljettajan ajoluvaksi edellyttää, että hakija osoittaa auton asemapaikkaa vastaavan paikallistuntemuksen. Ajolupa myönnetään olemaan voimassa 2 momentissa tarkoitettuun ajoluvan vaihtamisen määräpäivään, jollei ammattiajolupaan ole merkitty aikaisempaa voimassaolon päättymisajankohtaa tai se muusta syystä lakkaa olemasta voimassa sitä ennen tai jos hakija osoittaa saaneensa säädetyn jatkokoulutuksen siten kuin tässä laissa säädetään. Ammattiajoluvan vaihtamisesta on muutoin voimassa, mitä taksinkuljettajan ajoluvan voimassaolon jatkamisesta tässä laissa säädetään.

Jos henkilöauton ammattiajoluvan haltija hakee ajoluvan kaksoiskappaletta ennen 2 momentissa tarkoitettua ajoluvan vaihtamisen määräpäivää, hänelle annetaan tämän lain mukainen taksinkuljettajan ajolupa. Se on voimassa mainittuun määräpäivään saakka, jollei ammattiajolupaan ole merkitty aikaisempaa voimassaolon päättymisajankohtaa tai se muusta syystä lakkaa olemasta voimassa sitä ennen tai jos hakija samalla osoittaa saaneensa säädetyn jatkokoulutuksen siten kuin tämän lain nojalla säädetään.

Jos invataksin kuljettamiseen rajoitetun henkilöauton ammattiajoluvan haltija, joka ei täytä 3 momentin vaatimuksia, hakee ammattiajoluvan kaksoiskappaletta ennen 2 momentissa tarkoitettua ajoluvan vaihtamisen määräpäivää, hänelle annetaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukainen invataksin kuljettamiseen rajoitetun henkilöauton ammattiajoluvan kaksoiskappale, joka on voimassa mainittuun määräpäivään, jollei ammattiajolupaan ole merkitty aikaisempaa voimassaolon päättymisajankohtaa tai se muusta syystä lakkaa olemasta voimassa sitä ennen.

Mitä tässä laissa säädetään taksinkuljettajan ajoluvasta ja sen haltijasta, lukuun ottamatta 23 §:n 1 momenttia ajoluvan lomakkeesta ja 2 momenttia ajoluvan näkyvillä pitämisestä, koskee ennen tämän lain voimaantuloa myönnettyä henkilöauton ammattiajolupaa ja sen haltijaa.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 33/2009, LiVM 10/2009, EV 76/2009

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

22.12.2009/1320:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

HE 208/2009, LiVM 23/2009, EV 203/2009

29.4.2011/390:

Tämä laki tulee voimaan 2 momentissa säädetyin poikkeuksin 19 päivänä tammikuuta 2013.

Lain 9 §:n 2 momentin 1 ja 2 kohta sekä 18 § tulevat kuitenkin voimaan jo 1 päivänä kesäkuuta 2011.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

HE 212/2010, LiVM 23/2010, EV 269/2010

9.5.2014/369:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2014.

Jos taksinkuljettajan ajoluvan tai tämän lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisen henkilöauton ammattiajoluvan voimassaolo on päättynyt yläikärajan saavuttamisen takia ennen tämän lain voimaantuloa, uuden ajoluvan myöntämiseen sovelletaan ajoluvan voimassaolon jatkamista koskevaa 13 §:ää.

Tässä laissa säädetyssä perus- ja jatkokoulutuksessa saadaan 31 päivään joulukuuta 2014 käyttää tämän lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti hyväksyttyä koulutusohjelmaa.

Jos hakija on täyttänyt 45 vuotta tai täyttää mainitun iän viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2014, 40 §:n 2 momentissa tarkoitettuun hakemukseen on liitettävä lääkärinlausunto. Hakemukseen liitettävässä lääkärinlausunnossa on otettava huomioon ajokorttilain 27 §:n 2 momentissa tarkoitetut ikääntymisen vaikutukset, jos hakija on täyttänyt 68 vuotta tai täyttää mainitun iän viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2014.

HE 7/2014, LiVM 3/2014, EV 26/2014

6.2.2015/72:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

Lain 10 §:n 5 momentti tulee kuitenkin voimaan 15 päivänä maaliskuuta 2015.

Jos poliisille ennen tämän lain voimaantuloa toimitettua ajolupaa koskevaa hakemusta ei ole ratkaistu ennen tämän lain voimaantuloa, poliisin on tämän lain voimaan tultua toimitettava hakemusasiakirjat Liikenteen turvallisuusvirastolle hakemuksen käsittelemistä varten.

Lääkärinlausuntolomakkeita, joiden kaavan sosiaali- ja terveysministeriö on ennen tämän lain voimaantuloa voimassa olleen ajokorttilain (386/2011) 100 §:n nojalla vahvistanut ennen tämän lain voimaantuloa, saadaan vuoden ajan tämän lain voimaantulosta käyttää ryhmän 2 kuljettajan terveysvaatimusten täyttymistä osoittavan lääkärinlausunnon antamiseen tämän lain nojalla vahvistettujen lomakkeiden ohella ja annetut lausunnot ovat voimassa siten kuin tässä laissa säädetään.

HE 313/2014, LiVM 30/2014, EV 259/2014

7.8.2015/996:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

Muutoksenhaussa ennen tämän lain voimaantuloa annettuun hallintopäätökseen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

HE 230/2014, LaVM 26/2014, EV 319/2014

18.11.2016/1000:

Tämä laki tulee voimaan samana päivänä kuin sakon ja rikesakon määräämisestä annettu laki (754/2010).

L 1000/2016 tulee voimaan L:n 983/2016 mukaisesti 1.12.2016.

HE 115/2016, LaVM 12/2016, EV 129/2016

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.